สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สายจันทร์
 
1. นางสาววิมล  ลครศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายไพโรจน์  แสงสุรินทร์
 
1. นายอำพล  แป้นแสง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายกนกพล  ตันหยง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ขุยมูล
 
1. นางสาวอรนุช  เทพอัครพงศ์
2. นางสาวฐิติชญา  ภูดินดาน
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไตรวิทยากร
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  วันสีหา
3. เด็กหญิงวรรณการ  แจ้งอรุณ
 
1. นางสมศรี  คงสุวรรณ
2. นางกนกวรรณ  แก้วม่วง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวชุติมา  กล่อมปาน
2. นางสาวนฏา  ศรีสุนันท์
3. นางสาวบุณฑริกา  โตเลิศมงคล
 
1. นางกณิการ์  พัฒรากุล
2. นางสาวชุติมา  รอดสุด
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วจุมพล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เสร็จกิจ
3. เด็กหญิงเจษิฏา  กัลยาณพันธ์
 
1. นางสาวชุติมา  รอดสุด
2. นางกณิการ์  พัฒรากุล
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.32 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วันทุม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สุดเสริฐสิน
3. เด็กหญิงพัชรพรรณ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงวันวิสา  ฤกษ์วิเชียร
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์  โฉมไธสง
 
1. นายปรัชญานันท์  พันธเสน
2. นายอรรถกิตติ์  มีเงิน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวพีรญา  ลอยถาดทอง
 
1. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  กฤชปัญญาวโร
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวสุภิญญา  สุราโสม
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวกมลฉัตร  บูชา
2. นางสาวรุจิรา  เลิศวราภรณ์พงษ์
3. นางสาวหทัยชนก  อภัยยุทธพงศ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  ติ๊แสง
2. นายกิติพงษ์   แสงงาม
3. เด็กชายจาตุรันต์  สืบจากจุล
4. เด็กชายชัยวุฒิ   โอษฐิเวช
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   สนธิกรณ์
6. เด็กชายนนทพัทธ์   สัญชาติ
7. เด็กหญิงนิศารัตน์   สุขสด
8. เด็กชายภาณุพงษ์  ภูมิกาศ
9. เด็กชายภูชนะ   ไตรสมสาตร์
10. เด็กหญิงวริศรา   คำหยุน
11. เด็กหญิงสุทินา  บุญประสิทธิ์
12. เด็กชายอัครพนธ์   สุดจิตร
 
1. นายเอกนรินทร์   ชั่งจัตตุรัตน์
2. นายวชิรพันธุ์   กิจเสมอ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 5 1. นางสาวเนเจล่า  เอลยาซี
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายวิวัฒน์  คำพิมูล
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญปลุก
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวกรกมล  ภักดีวรกิจสกุล
2. นายปธิญญา  แซ่ตั้ง
3. นางสาวประภา  โตทรัพย์
4. นายวงศธร  สีหวัลลภ
5. นางสาววสิตา  แสงแก้ว
6. นางสาววัลลภา  โตทรัพย์
7. นางสาวศิริพร  ขาวเพียรพานิชย์
8. นายอนุวัฒน์  หงสาวดี
9. นายเกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายวราญุ  อุดมสี
3. นายสุธิกาญจน์  อรภักดี
4. นางสาวฐายินี  ฐิตะฐาน
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐิติพงศ์  พุ่มพวงแก้ว
 
1. นางสาวชุลีพร  รื่นเริง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 6 1. เด็กชายธนภัทร  บุตรจง
2. เด็กหญิงนิชากมล  พลมั่น
3. เด็กหญิงนิรชา  ไพโรจน์พิริยะกุล
4. เด็กหญิงพริมรตา  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงพัฒน์นรี  วรศิลป์นุสรณ์
 
1. นายอรรถพล  หวานทรัพย์
2. นางสาวสุวนันท์  วาสพนม
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุธงษา
2. เด็กชายเกียรติยศ  ตุ้มวารี
 
1. นายอรรถพล  หวานทรัพย์
2. นายธนกฤต  พิมพ์ทอง
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายสุทัศน์  อินจิโน
 
1. นายธนกฤต  พิมพ์ทอง
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 8 1. เด็กชายชนิตพล  ชนะชัยประทีปต์
2. เด็กชายสุรชาติ  เขียนดี
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
23 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.67 เงิน 14 1. นายธนดล  รุ่งโรจน์วัฒนศรี
2. นายสรวิศ  สวรรค์พร
 
1. นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
24 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพพล  นุพินรัมย์
2. เด็กชายธัญศรัณ    รัตนกำเนิด
3. เด็กหญิงภัทรานี   สายท่าเสา
 
1. นางสาวพรศรี   เจริญวัย
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72.33 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษฎา  ตี้แสง
2. เด็กหญิงนางฟ้า  พระวิสัตย์
3. เด็กหญิงฬีญานันท์  โตภะ
 
1. นายวันพิชิต  ล่ามแขก
2. นางสาวพิสชา  พ่วงศรี
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาววิลาวัณย์  แอบจันทึก
2. นางสาวสมนวรรณ  ลีบวสุธากุล
3. นางสาวอรลดา  โปนา
 
1. นายวันพิชิต  ล่ามแขก
2. นางสาวพิสชา  พ่วงศรี
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 7 1. เด็กชายธนชาติ  ไชยวัลย์
2. เด็กชายธีร์วรา  ฤทธิรงค์
3. เด็กชายปัถย์  วรรณศิลปิน
 
1. นายศุภชัย  มณี
2. นางสาวนัยนา  จูรัตนศักดิ์เจริญ
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 10 1. นางสาวจิรภา  ศรีสุขภู่
2. นางสาวประการัตน์  บุญศรี
3. นางสาวปิยะวรรณ  สนธิมูล
 
1. นายศุภชัย  มณี
2. นางสาวนัยนา  จูรัตนศักดิ์เจริญ