สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เชียรประภา
 
1. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวพรทิพย์  ประสงค์รัตนกุล
 
1. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 1. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพัฒนานันทกูร
 
1. นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นายสุรเดช  โอสถเสถียร
 
1. นางสาวศศิลัดดา  มีจังหาร
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  เวฬุวะนารักษ์
2. นางสาวนภาลัย  แซ่เซียว
 
1. นายศิริชัย  พงษ์พฤษพรรณ์
2. นายวารุต  ขำเจริญ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายธราพร  อ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรียา  ดีพาชู
3. เด็กหญิงสุกฤตา  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีทอง
5. เด็กหญิงเกศมณี  ศุภลักษณ์
 
1. นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์
2. นางสาวยุพา  สมนึก
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 68.64 ทองแดง 13 1. นายฐิติพงศ์  พุ่มพวงแก้ว
2. นางสาวณัฐพร  ไกลถิ่น
3. นางสาวรติรส  หล่ำน้อย
4. นางสาวอมรรัตน์  แก้วเจริญ
5. นางสาวเปมิกา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวชุลีพร  รื่นเริง
2. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนฤมล  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวอรกัญญา  สุพร
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายเทวะ  สอนเสนา
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวกัลยาเนตร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนิตยา  แก้วมา
2. เด็กหญิงนิธิตา  วรเพียง
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  สวัสดี
2. เด็กหญิงวิลาสีนี  ทัดธสอย
3. เด็กหญิงอนุสรา  เพชรแก้ว
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 6 1. นายธาตรี  เฉลิมรัตน์
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วันทุม
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 13 1. นางสาวพลอยมณี  ช่วงมณี
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายภูชนะ  ไตรสมสาตร์
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ลืนภูเขียว
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 19 1. นายพลพล  สัญญาพล
2. นายยุทธนา  เศรษฐมาตย์
 
1. นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายฐิติภัทร  ขุนรอง
2. เด็กชายพฤษภรณ์  สายแวว
 
1. นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
20 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 4 1. นายปฏิภาณ   จึงเฟื่องฟูศิลป์
2. นางสาวมณฑากาญจน์   อรัณยกานนท์
3. นางสาวศิรินทร  สิงโตทอง
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิราวัลย์  ธโรโกศล
2. เด็กหญิงประมุข  สุรัตนะ
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คงเจริญ
 
1. นายวันพิชิต  ล่ามแขก
2. นางสาวพิสชา  พ่วงศรี
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 8 1. นางสาวบุณฑริกา  โตเลิศมงคล
2. นางสาวอภิชญา  นิลดี
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  อุทุมสกุลรัตน์
 
1. นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม
2. นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ