สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนภาลัย  แซ่เซียว
2. นางสาววราทิพย์  สิงสีทา
 
1. นายรังสรรค์  สมอารีย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวอภิญญา  มีสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 21 1. นางสาวนงนภัส  บุญรอด
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สิงหนาท
 
1. นายอิทธิกร  ภู่สาระ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. นายนัฐพงศ์  แซ่ฉุ่ย
 
1. นางจิตติมา  ยศเรืองสา
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนภัทร  อุดมสิรินิกร
2. เด็กหญิงภัทรานี  สายท่าเสา
3. เด็กชายอติชาติ  พวงสุวรรณ
 
1. นางกนกวรรณ  แก้วม่วง
2. นายประภัส  ผลหมู่
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 22 1. นางสาวนงนภัส  บุญรอด
2. นายบวรศักดิ์  เหลือจันทร์
3. นางสาวอาคิรา  พิสิทธิพร
 
1. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
2. นายวารุต  ขำเจริญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 12 1. นายณัฐพนธ์  บุญรอด
2. นายปฏิภาณ  จึงเฟื่องฟูศิลป์
3. นายประพนธ์  พลับทอง
 
1. นายทวี  ม่วงมนตรี
2. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกนกนาค  คุ้มภัย
2. เด็กชายพลพัฒน์  ภู่แก้ว
 
1. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกรรวี  บุณยรัตพันธุ์
2. นางสาวพิพัศรา  ใจดี
 
1. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สิงหนาถ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 1. นางสาวกุลณัฐฐา  ภัทร์ชยทิพย์
 
1. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 50.6 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชินพัฒน์  ฟองอ่อน
 
1. นางสาววราลักษณ์  จันทร์ลอย
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวศรลดา  ศรอินทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชุตินัท  มะลินิล
2. นางสาวชุตินัท  มะลินิล
3. นางสาวประการัตน์  บุญศรี
4. นางสาวประมาภรณ์  บุญชัย
5. นางสาวสุภิชา  วิยุทธ์
6. นายอาทิตย์  โตชาติ
 
1. นางสาวเบญญาภา  ธรรมรักษ์
2. นางสาวดวงชีวัน  บุษยาวรรณ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขำเลิศ
2. เด็กชายณพงศ์  อุทุมสกุลรัตน์
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงดาว  น้อยเตี้ย
2. เด็กหญิงเกียรติญา  โกตระกูล
 
1. นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกมลวัตน์  ศรีจันทร์
2. นางสาวอรลดา  โขนา
3. นางสาวเมธาวี  ไผ่ดง
 
1. นายวันพิชิต  ล่ามแขก
2. นายทวีทรัพย์  รสานนท์
 
19 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจุลละศักดิ์  สายอินทร์
2. เด็กหญิงดาริน  บุญเกษม
3. เด็กหญิงวรัญญา  สาสุนันท์
 
1. นางสาวสุภาพร   บุญศิริ
2. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม