สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุพรรษา  เชียรประภา
 
1. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาวพรทิพย์  ประสงค์รัตนกุล
 
1. นายอุดมชัย  ไพศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงสุพิชญา  สายจันทร์
 
1. นางสาววิมล  ลครศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 68 ทองแดง 15 1. นางสาวสุดารัตน์  ศิริพัฒนานันทกูร
 
1. นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 -   1. นางสาวเกศินี  เที่ยงชุดติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นางสาวพิพัศรา  ใจดี
 
1. นางสาวเกศินี  เที่ยงชุดติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงอัญชิษฐา  พูลสุข
 
1. นางสาววิมล  ลครศรี
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายไพโรจน์  แสงสุรินทร์
 
1. นายอำพล  แป้นแสง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงรมิดา  ล่วงลือ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เสร็จกิจ
3. เด็กหญิงอินทิรา  เมืองประดิษฐ์
 
1. นางสาวปนัดดา  หงษ์ทอง
2. นางสาวนิชกานต์  โกฎคำ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิวาวรรณ  โคกเที่ยง
2. นายพีรพล  อ่อนสี
3. นายอภิสิทธิ์  โชตะวัน
 
1. นางสาวอมรา  ขอดสันเทียะ
2. นายเชาวัฒน์  ดีดอม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สิงหนาท
2. เด็กหญิงปณิษา  ปัถะพี
 
1. นายอำพล  แป้นแสง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวนภาลัย  แซ่เซียว
2. นางสาววราทิพย์  สิงสีทา
 
1. นายรังสรรค์  สมอารีย์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์  สังขกุล
2. เด็กหญิงรัชดา  กองสันเทียะ
 
1. นายอุดมชัย  ไพศรี
2. นางสาวประกายกาญจน์  พรมใจ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชรินทร์  แกล้วกล้า
 
1. นางสาวปนัดดา  หงษ์ทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 12 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงชลลดา  เอี่ยมเจริญ
 
1. นางสาวอภิญญา  มีสุข
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 21 1. นางสาวนงนภัส  บุญรอด
 
1. นายสรณ  ปัทมพรหม
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุพรรณษา  เชียรประภา
2. เด็กหญิงอชิรญา  เตชะกาญจนวัฒน์
3. เด็กชายไกรศร  ศรีจรูญ
 
1. นางสาวชลธิรา  เมืองใจ
2. นายกำธร  ผิวหอม
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกชกร  ศรีนวล
2. นางสาววลันดา  ขวัญทอง
3. นายอภิสิทธิ์  โชตะวัน
 
1. นางสาวอุไรพร  แจ่มศรี
2. นายชวลิต  สิงห์โต
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  งามสง่า
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนพรัตน์  โพธิ์งาม
 
1. นายธีระ  ลี้ศิริสรรพ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กชายกนกพล  ตันหยง
2. เด็กหญิงเนตรนภา  ขุยมูล
 
1. นางสาวอรนุช  เทพอัครพงศ์
2. นางสาวฐิติชญา  ภูดินดาน
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 1. นายสุรเดช  โอสถเสถียร
 
1. นางสาวศศิลัดดา  มีจังหาร
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สิงหนาท
 
1. นายอิทธิกร  ภู่สาระ
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 10 1. นายนัฐพงศ์  แซ่ฉุ่ย
 
1. นางจิตติมา  ยศเรืองสา
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายธนภัทร  อุดมสิรินิกร
2. เด็กหญิงภัทรานี  สายท่าเสา
3. เด็กชายอติชาติ  พวงสุวรรณ
 
1. นางกนกวรรณ  แก้วม่วง
2. นายประภัส  ผลหมู่
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 22 1. นางสาวนงนภัส  บุญรอด
2. นายบวรศักดิ์  เหลือจันทร์
3. นางสาวอาคิรา  พิสิทธิพร
 
1. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
2. นายวารุต  ขำเจริญ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไตรวิทยากร
2. เด็กหญิงธัญญรัตน์  วันสีหา
3. เด็กหญิงวรรณการ  แจ้งอรุณ
 
1. นางสมศรี  คงสุวรรณ
2. นางกนกวรรณ  แก้วม่วง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวชุติมา  กล่อมปาน
2. นางสาวนฏา  ศรีสุนันท์
3. นางสาวบุณฑริกา  โตเลิศมงคล
 
1. นางกณิการ์  พัฒรากุล
2. นางสาวชุติมา  รอดสุด
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  แก้วจุมพล
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เสร็จกิจ
3. เด็กหญิงเจษิฏา  กัลยาณพันธ์
 
1. นางสาวชุติมา  รอดสุด
2. นางกณิการ์  พัฒรากุล
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 12 1. นายณัฐพนธ์  บุญรอด
2. นายปฏิภาณ  จึงเฟื่องฟูศิลป์
3. นายประพนธ์  พลับทอง
 
1. นายทวี  ม่วงมนตรี
2. นายธงวุฒิ  จันทร์เพชร
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงปณิษา  ปัถะพี
2. เด็กหญิงพิทยรัตน์  อารีย์วงศ์
3. เด็กชายพุฒิพงศ์  โชติพงศ์ปรีดา
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เจริญหลิ่วค้ำฟ้า
2. นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 80 ทอง 15 1. นางสาวธัญรดา  คงทอง
2. นางสาวอภิชญา  นิลดี
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  อุทุมสกุลรัตน์
 
1. นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์
2. นางสาวหทัยรัตน์  เจริญหลิ่วค้ำฟ้า
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชินพัฒน์  ฟองอ่อน
2. เด็กชายพงศกร  ชัยมา
 
1. นายวารุต  ขำเจริญ
2. นายศิริชัย  พงษ์พฤษพรรณ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 11 1. นางสาวกลิ่นสุคนธ์  เวฬุวะนารักษ์
2. นางสาวนภาลัย  แซ่เซียว
 
1. นายศิริชัย  พงษ์พฤษพรรณ์
2. นายวารุต  ขำเจริญ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรรณภูมิ  คุณลักษ์
2. เด็กชายสรธัญ  เตชะแก้วศิริ
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
2. นายวิฑูรย์  แสนบุดดี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขพัฒน์
2. เด็กชายวศวัฒน์  จารุภูมิ
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
2. นายวิฑูรย์  แสนบุดดี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71.32 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วันทุม
2. เด็กหญิงขนิษฐา  สุดเสริฐสิน
3. เด็กหญิงพัชรพรรณ  ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
4. เด็กหญิงวันวิสา  ฤกษ์วิเชียร
5. เด็กหญิงศิรินทิพย์  โฉมไธสง
 
1. นายปรัชญานันท์  พันธเสน
2. นายอรรถกิตติ์  มีเงิน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญย์ชนก  โคจีจุน
2. นางสาวพัชรินทร์  แกล้วกล้า
3. นางสาวรัตติกาล  จุฑารัตน์
4. นางสาวรุ่งทิพย์  ยุติธรรม
5. นางสาวสุพิชญา  เนสราช
 
1. นายสมานชัย  ริดจันดี
2. นายอนุศักดิ์  ติรสถิตย์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กชายธราพร  อ่อนจันทร์
2. เด็กหญิงภัทรียา  ดีพาชู
3. เด็กหญิงสุกฤตา  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงสุชาดา  ศรีทอง
5. เด็กหญิงเกศมณี  ศุภลักษณ์
 
1. นางสาวอโนชา  อุทุมสกุลรัตน์
2. นางสาวยุพา  สมนึก
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 68.64 ทองแดง 13 1. นายฐิติพงศ์  พุ่มพวงแก้ว
2. นางสาวณัฐพร  ไกลถิ่น
3. นางสาวรติรส  หล่ำน้อย
4. นางสาวอมรรัตน์  แก้วเจริญ
5. นางสาวเปมิกา  ปิ่นแก้ว
 
1. นางสาวชุลีพร  รื่นเริง
2. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.66 ทอง 7 1. นายกิติพงษ์  แสงงาม
2. นางสาวณัฐวดี  เจริญคำ
3. นายธนกร  ตรีเศรษฐ์ศักดิ์
4. นางสาวสรธร  จันทรทรงกลด
5. นางสาวอรวรรณ  บัวงาม
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงกัณฐมาศ  แย้มเนตร์
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.31 ทอง 16 1. นางสาวศิริวรรณ  ประทุมชาติ
 
1. นางสาวฐมน  ม่วงนาพูล
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงรัฐ  วิจิตรบรรจง
2. เด็กหญิงอรพรรณ  กุลดิลกสัมพันธ์
 
1. นางสาวภรณี  สืบเครือ
2. นางสาววิมลมาศ  ฟูบินทร์
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 85 ทอง 13 1. นายวิทวัส  ธาราเนตร
2. นางสาวอรวรรณ  บัวงาม
 
1. นางสาวสุภาวดี  พงประสิทธิ์
2. นางสาววานิดา  เสน่หา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วสี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แอบเพ็ชร
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  ฌานวังศะ
4. นางสาวปิยวรรณ  โทหนองตอ
5. เด็กหญิงพิมมาดา  คล้ายละมั่ง
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ติวิทย์ศิริกุล
7. นางสาววรนุช  ทัศนิยม
8. นางสาวสมิตา  ปานาพรม
9. นางสาวสุดารัตน์  นิลทร
10. เด็กหญิงอนัญญา  เสือไพร
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
3. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกานต์ธิดา  บุญมาปัด
2. นางสาวชนิกานต์  ถมยางกูร
3. นางสาวญาณิกา  ใจเที่ยง
4. นายทักษ์ดนัย  สกุลเมตตาธรรม
5. นายนิติภูมิ  จำปานิล
6. นายภราดร  ลี้ศิริสรรพ์
7. นางสาวรินรดา  ทองพรม
8. นางสาวหทัยกาญจน์  บัวภู่
9. นางสาวหทัยรัตน์  บัวภู่
10. นายอภิสิทธิ์  โชตะวัน
 
1. นางสาวชลิสา  ชำนาญวารี
2. นางสาวชุลีพร  รื่นเริง
3. นางสาวนันทวรรณ  บุญวัฒน์
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคุณานนท์   ภักษา
2. นางสาวจรัญญา  จิตต์พานิชย์
3. นางสาวจินดารัตน์  จิตต์พานิชย์
4. นายชนวัฒน์  ลอองบัว
5. นายชโยดม   แรงฤทธิ์
6. นางสาวนันทภัค  นาคแก้ว
7. นายภรัญยู  ศิลาทอง
8. นางสาววลินดา  ขวัญทอง
9. นางสาวอรัญญา  กุลพิศาล
10. นางสาวไก่  สุดหล้า
 
1. นางสาวกัลยา  ทองโชติ
2. นายวันเฉลิม  เนตรธานนท์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกนกพล   ตันหยง
2. เด็กชายธนกร   ยอดแสงเดือน
3. เด็กชายธนรัตน์   รุ่งโรจน์วัฒนศรี
4. เด็กชายนาฤทธิ์  รัตนศรี
5. เด็กชายปิยะเทพ  นุ่มอ่อน
6. เด็กชายภักดี   ภุมมะภูติ
7. เด็กชายยศพร  สินธุรงค์
8. เด็กชายรัชพล   สิงห์เรือง
9. เด็กชายศรัณย์   จิตเพชร
10. เด็กชายเมธัส   แซ่อ้วง
 
1. นายวันเฉลิม  เนตรธานนท์
2. นางสาวกัลยา  ทองโชติ
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกนกนาค  คุ้มภัย
2. เด็กชายพลพัฒน์  ภู่แก้ว
 
1. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 45 เข้าร่วม 19 1. นางสาวกรรวี  บุณยรัตพันธุ์
2. นางสาวพิพัศรา  ใจดี
 
1. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐนรี  สิงหนาถ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 9 1. นางสาวพีรญา  ลอยถาดทอง
 
1. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงนฤมล  เชี่ยวชาญ
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวอรกัญญา  สุพร
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กหญิงพุทธชาติ  กฤชปัญญาวโร
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 77 เงิน 6 1. นางสาวสุภิญญา  สุราโสม
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายเทวะ  สอนเสนา
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 16 1. นางสาวกัลยาเนตร  ยิ้มฟุ้งเฟื่อง
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงนิตยา  แก้วมา
2. เด็กหญิงนิธิตา  วรเพียง
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐสิทธิ์  สุขสมบูรณ์
 
1. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 26 1. นางสาวกุลณัฐฐา  ภัทร์ชยทิพย์
 
1. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 60 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  สวัสดี
2. เด็กหญิงวิลาสีนี  ทัดธสอย
3. เด็กหญิงอนุสรา  เพชรแก้ว
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาวกมลฉัตร  บูชา
2. นางสาวรุจิรา  เลิศวราภรณ์พงษ์
3. นางสาวหทัยชนก  อภัยยุทธพงศ์
 
1. นางสุภัทรา  อินต๊ะคำ
2. นางจุไรรัตน์  เสือนุ่ม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 72.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤษฎา  ติ๊แสง
2. นายกิติพงษ์   แสงงาม
3. เด็กชายจาตุรันต์  สืบจากจุล
4. เด็กชายชัยวุฒิ   โอษฐิเวช
5. เด็กชายณัฐวุฒิ   สนธิกรณ์
6. เด็กชายนนทพัทธ์   สัญชาติ
7. เด็กหญิงนิศารัตน์   สุขสด
8. เด็กชายภาณุพงษ์  ภูมิกาศ
9. เด็กชายภูชนะ   ไตรสมสาตร์
10. เด็กหญิงวริศรา   คำหยุน
11. เด็กหญิงสุทินา  บุญประสิทธิ์
12. เด็กชายอัครพนธ์   สุดจิตร
 
1. นายเอกนรินทร์   ชั่งจัตตุรัตน์
2. นายวชิรพันธุ์   กิจเสมอ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วันทุม
2. เด็กชายกฤษติน  จันทรสุภานนท์
3. นายกัญจนพัฒน์  จันทรสุภานนท์
4. นายณภัทร  แป้นประเสริฐ
5. เด็กหญิงนพวรรณ  แก่นอาสา
6. เด็กชายภัทรพล  มนต์ชูชีพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายวราญุ  อุดมสี
3. นายสุธิกาญจน์  อรภักดี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 10 1. นายฐนกร  เลิศวิทยภัทร์
2. นายฐนกร  สัญญะโม
3. นายนลธวัช  พงศักด์ขจร
4. นางสาววัลลภา  โตทรัพย์
5. นายวีรศักดิ์  แซ่หลี่
6. นายเกื้อกูล  หอมสุด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายวราญุ  อุดมสี
3. นายสุธิกาญจน์  อรภักดี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกรกมล  ภักดีวรกิจสกุล
2. เด็กชายกฤษติน  จันทรสุภานนท์
3. นายกัญจนพัฒน์  จัันทราพร
4. นายกิตติศักดิ์  คุ้มครอง
5. เด็กชายจักกฤษณ์  กำลังเจริญ
6. นางสาวจิตตรี  สุขใจ
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วสะอาด
8. นายชนุดม  เดชบุญ
9. เด็กหญิงชลดา  เนียมอ่อน
10. นายฐนกร  สัญญะโม
11. นายณภัทร  แป้นประเสริฐ
12. นางสาวณัฐพร  ไกลดิ้น
13. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
14. เด็กชายธนวันต์  อินทร์สกุล
15. เด็กหญิงนพวรรณ  แก่นอาสา
16. เด็กหญิงนริศรา  ทองขันธ์
17. นายนวพล  บริบาล
18. นายปธิญญา  แซ่ตั้ง
19. เด็กหญิงปภิชญาภรณ์  แสงรีย์
20. เด็กหญิงปวีณทัศน์  ใจคง
21. นางสาวพรสวรรค์  เสืองามเอี่ยม
22. นายพีรพัฒน์  ทิมาศาสตร์
23. เด็กชายภัทรพล  มนต์ชูชีพ
24. นายภูมิศักดิ์  ภูมิพานิช
25. เด็กชายมณฑาทิพย์  สายสุวรรณ
26. เด็กหญิงมณธิการณ์  แสงไข่
27. เด็กชายมาวิน  ไกรฉัตร
28. นายวงศธร  สีหวัลลภ
29. นางสาววัลลภา  โตทรัพย์
30. นายศักดิพัฒน์  สายัณห์กุล
31. นางสาวศิริพร  ขาวเพียรพานิชย์
32. นายสังข์สุวรรณ  สังข์โพธิ์
33. เด็กชายสิริพัฒ  รอดขำ
34. เด็กหญิงสุมิตรา  คู่กระสังข์
35. นายอนุวัฒน์  หงสาวดี
36. นางสาวอัจฉราพร  ตุ้มนิลกาล
37. นายเกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ
38. นางสาวเนเจล่า  เอลยาซี
39. นายเผดิมยศ  แก้วชาญศิลป์
40. เด็กหญิงเมขลา  ดีรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
3. นายสุธิกาญจน์  อรภักดี
4. นายวราญุ  อุดมสี
5. นายวชิรพันธุ์  กิจเสมอ
6. นางสาวฐายินี  ฐิตะฐาน
7. นางสาวภัทรานิษฐ์  สุวรรณพันธ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญปลุก
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 6 1. นายธาตรี  เฉลิมรัตน์
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  วันทุม
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.67 เงิน 5 1. นางสาวเนเจล่า  เอลยาซี
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 76 เงิน 6 1. นายวิวัฒน์  คำพิมูล
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 5 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  บุญปลุก
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 13 1. นางสาวพลอยมณี  ช่วงมณี
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญัฐฐาพร  โลมะวิสัย
2. เด็กหญิงญาดา  สาสุนันท์
3. เด็กชายดิษฐวัฒน์  จิตต์แช่มชื่น
4. เด็กชายธีรพงษ์  นามเสนา
5. เด็กหญิงนพวรรณ  แก่นอาสา
6. เด็กหญิงปรายหนาว  แสนแก้ว
7. เด็กหญิงพิมปริพัฒน์  ไชโย
8. เด็กชายภัทรพล  มนต์ชูชีพ
9. เด็กหญิงมณธิการณ์  แสงไข่
10. เด็กชายสิทธิชัย  พรอเนก
11. เด็กหญิงสุพรรณษา  เชียรประภา
12. เด็กหญิงอาทิตยา  รูปคุ้ม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายวราญุ  อุดมสี
3. นายสุธิกาญจน์  อรภักดี
4. นายวชิรพันธุ์  กิจเสมอ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวกรกมล  ภักดีวรกิจสกุล
2. นายปธิญญา  แซ่ตั้ง
3. นางสาวประภา  โตทรัพย์
4. นายวงศธร  สีหวัลลภ
5. นางสาววสิตา  แสงแก้ว
6. นางสาววัลลภา  โตทรัพย์
7. นางสาวศิริพร  ขาวเพียรพานิชย์
8. นายอนุวัฒน์  หงสาวดี
9. นายเกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายวราญุ  อุดมสี
3. นายสุธิกาญจน์  อรภักดี
4. นางสาวฐายินี  ฐิตะฐาน
 
80 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายกิติพงษ์  มินบุรี
2. เด็กชายพันธวัศ  ผองสว่าง
3. เด็กชายภูวดล  ชาติสุรเดช
4. เด็กชายวริทธินันท์  ขุนหมุด
5. เด็กหญิงสริตา  ดีมีศรี
6. เด็กหญิงสุรัรัตน์  บุญสุริยกิจจา
7. นางสาวออม  เอมแจ้ง
8. เด็กหญิงเนย  เอมแจ้ง
 
1. นางสาวรังษิยา   ชูขันธ์
2. นางสาวผกามาศ  เพ่งกิจ
3. นางสาวสิริกันยา  ไตรณรงค์
 
81 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ดนตรี
2. เด็กหญิงณัฐณิชา   เชื่อเกิด
3. เด็กหญิงธาริณี  รณเกียรติเมธา
4. เด็กหญิงปัทมพร  ปัญญาจิตร
5. เด็กหญิงพิชาพร  เจริญผล
6. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  เอี่ยมโอฐ
7. เด็กหญิงวิจิตรา  แดงพลอย
8. เด็กหญิงเหมือนฝัน  ปิ่นเพ็ชร
 
1. นางสาวรังษิยา  ชูขันธ์
2. นางสาวผกามาศ  เพ่งกิจ
3. นางสาวสิริกันยา  ไตรณรงค์
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 50.6 เข้าร่วม 14 1. เด็กชายชินพัฒน์  ฟองอ่อน
 
1. นางสาววราลักษณ์  จันทร์ลอย
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 70.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายฐิติพงศ์  พุ่มพวงแก้ว
 
1. นางสาวชุลีพร  รื่นเริง
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 86 ทอง 10 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ฌานวังศะ
 
1. นางสาวธีรนุช  วารีรักษ์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นางสาวพรทิพย์  ประสงค์รัตนกุล
 
1. นางสาวธีรนุช  วารีรักษ์
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 12 1. เด็กชายภูชนะ  ไตรสมสาตร์
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  ลืนภูเขียว
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวศรลดา  ศรอินทร์
 
1. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 78.8 เงิน 6 1. เด็กชายธนภัทร  บุตรจง
2. เด็กหญิงนิชากมล  พลมั่น
3. เด็กหญิงนิรชา  ไพโรจน์พิริยะกุล
4. เด็กหญิงพริมรตา  โพธิ์ทอง
5. เด็กหญิงพัฒน์นรี  วรศิลป์นุสรณ์
 
1. นายอรรถพล  หวานทรัพย์
2. นางสาวสุวนันท์  วาสพนม
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวฉันท์สินี  ฉ่ำมณี
2. นางสาวสิริพร  วิชญานนท์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยมิ่ง
2. MissJINGJIE  JIA
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 -1 - 1. เด็กหญิงเบญจพร  กล้ามาก
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  ชูเกตุ
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชวริสา  ผิวทองอ่อน
 
1. นางสาวณัฐธิดา  ไชยมิ่ง
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุธงษา
2. เด็กชายเกียรติยศ  ตุ้มวารี
 
1. นายอรรถพล  หวานทรัพย์
2. นายธนกฤต  พิมพ์ทอง
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 1. นายสุทัศน์  อินจิโน
 
1. นายธนกฤต  พิมพ์ทอง
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงจีรดา  ไวทยะเสรี
2. เด็กชายธนวัตร  บุตรดีพงษ์
3. เด็กชายพัฒนะ  ศรีพล
4. เด็กหญิงศิริกุล  เขตรักษา
5. เด็กชายอานนท์  คำขำ
6. เด็กหญิงเจตนิพิฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
7. เด็กชายเจษฎา  นิยมทอง
8. เด็กชายเอกพล  แจ้งจบ
 
1. นางสาวธีรนุช  วารีรักษ์
2. นางสาววานิดา  เสน่หา
3. นางสาวหทัยรัตน์  ทับเปรม
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวชุตินัท  มะลินิล
2. นางสาวชุตินัท  มะลินิล
3. นางสาวประการัตน์  บุญศรี
4. นางสาวประมาภรณ์  บุญชัย
5. นางสาวสุภิชา  วิยุทธ์
6. นายอาทิตย์  โตชาติ
 
1. นางสาวเบญญาภา  ธรรมรักษ์
2. นางสาวดวงชีวัน  บุษยาวรรณ
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ขำเลิศ
2. เด็กชายณพงศ์  อุทุมสกุลรัตน์
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 19 1. นายพลพล  สัญญาพล
2. นายยุทธนา  เศรษฐมาตย์
 
1. นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 73.5 เงิน 8 1. เด็กชายชนิตพล  ชนะชัยประทีปต์
2. เด็กชายสุรชาติ  เขียนดี
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายฐิติภัทร  ขุนรอง
2. เด็กชายพฤษภรณ์  สายแวว
 
1. นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงดาว  น้อยเตี้ย
2. เด็กหญิงเกียรติญา  โกตระกูล
 
1. นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 71.67 เงิน 14 1. นายธนดล  รุ่งโรจน์วัฒนศรี
2. นายสรวิศ  สวรรค์พร
 
1. นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 -1 - 1. นายปฏิภาณ  จึงเฟื่องฟูศิลป์
2. นางสาวมณฑากาญจน์   อรัณยกานนท์
 
1. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
2. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
 
103 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล   นาดอน
2. เด็กชายธัญศรัณ  รัตนกำเนิด
3. เด็กหญิงภัทรานี   สายท่าเสา
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
104 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายชโยดม  แรงฤทธิ์
2. นางสาวอภิชญา  นิลดี
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  อุทุมสกุลรัตน์
 
1. นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 15 1. นายจิรกฤต  วิญญาณิช
2. นายไวษณวี  แก้วดี
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
2. นายประพัฒน์  ทองขาว
 
106 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายณัฐพล  นาดอน
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   นาดอน
3. เด็กชายธัญศรัณ    รัตนกำเนิด
 
1. นางสาวพรศรี   เจริญวัย
2. นายพนม   บัวใหญ่รักษา
 
107 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกนกวรรณ   ใจตรง
2. นางสาวมณฑากาญจน์   อรัณยกานนท์
3. นางสาวสุพัตรา  เตียงชัย
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นายพนม   บัวใหญ่รักษา
 
108 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณพพล  นุพินรัมย์
2. เด็กชายธัญศรัณ    รัตนกำเนิด
3. เด็กหญิงภัทรานี   สายท่าเสา
 
1. นางสาวพรศรี   เจริญวัย
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
109 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 65.4 ทองแดง 4 1. นายปฏิภาณ   จึงเฟื่องฟูศิลป์
2. นางสาวมณฑากาญจน์   อรัณยกานนท์
3. นางสาวศิรินทร  สิงโตทอง
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นายพนม  บัวใหญ่รักษา
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 72.33 เงิน 6 1. เด็กชายกฤษฎา  ตี้แสง
2. เด็กหญิงนางฟ้า  พระวิสัตย์
3. เด็กหญิงฬีญานันท์  โตภะ
 
1. นายวันพิชิต  ล่ามแขก
2. นางสาวพิสชา  พ่วงศรี
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นางสาววิลาวัณย์  แอบจันทึก
2. นางสาวสมนวรรณ  ลีบวสุธากุล
3. นางสาวอรลดา  โปนา
 
1. นายวันพิชิต  ล่ามแขก
2. นางสาวพิสชา  พ่วงศรี
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงนิราวัลย์  ธโรโกศล
2. เด็กหญิงประมุข  สุรัตนะ
3. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  คงเจริญ
 
1. นายวันพิชิต  ล่ามแขก
2. นางสาวพิสชา  พ่วงศรี
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวกมลวัตน์  ศรีจันทร์
2. นางสาวอรลดา  โขนา
3. นางสาวเมธาวี  ไผ่ดง
 
1. นายวันพิชิต  ล่ามแขก
2. นายทวีทรัพย์  รสานนท์
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรประภา  ปานอวบ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีนาคม
3. เด็กหญิงชยกร  ตติยจงสุข
4. เด็กหญิงณิชาภา  พลสันต์
5. เด็กหญิงธนัชชา  ภู่ศิริ
6. เด็กหญิงวรรณณิศา  สกุลณา
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
2. นางสาวสุภาพร   บุญศิริ
3. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
 
115 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงนัฐธิดา  ปานนุกุล
2. เด็กหญิงปภิชญาภรณ์  แสงรีย์
3. เด็กหญิงสีนีรัตน์  แสงบำรุง
 
1. นายวันพิชิต  ล่ามแขก
2. นางสาวพิสชา  พ่วงศรี
 
116 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 81 ทอง 7 1. นางสาวณัฐกานต์  ภัคดีทัย
2. นางสาวทัศนีย์  ทาวัน
3. นางสาวสุภารัตน์  ปากหวาน
 
1. นายวันพิชิต  ล่ามแขก
2. นางสาวพิสชา  พ่วงศรี
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.5 ทอง 5 1. เด็กชายนฤวุฒิ  ลียะวนิช
2. เด็กหญิงพนิดา  สุดชีแสง
3. เด็กหญิงพิมพ์ธิดา  ยาและ
 
1. นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ
2. นายทวีทรัพย์  รสานนท์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 68.25 ทองแดง 8 1. นางสาวบุณฑริกา  โตเลิศมงคล
2. นางสาวอภิชญา  นิลดี
3. นางสาวเพ็ญพิชชา  อุทุมสกุลรัตน์
 
1. นางสาวขวัญหล้า  เกตุฉิม
2. นางสาวรัศมี  กุลสุวรรณ
 
119 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายจุลละศักดิ์  สายอินทร์
2. เด็กหญิงดาริน  บุญเกษม
3. เด็กหญิงวรัญญา  สาสุนันท์
 
1. นางสาวสุภาพร   บุญศิริ
2. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
 
120 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายคณิศก์  สินภัทรทวี
2. นางสาวปรมาภรณ์  บุญชัย
3. นางสาวสุภิชา  วิยุทธ์
 
1. นางสาวพรศรี  เจริญวัย
2. นางสาวสุภาพร   บุญศิริ
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 77.67 เงิน 7 1. เด็กชายธนชาติ  ไชยวัลย์
2. เด็กชายธีร์วรา  ฤทธิรงค์
3. เด็กชายปัถย์  วรรณศิลปิน
 
1. นายศุภชัย  มณี
2. นางสาวนัยนา  จูรัตนศักดิ์เจริญ
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 77.33 เงิน 10 1. นางสาวจิรภา  ศรีสุขภู่
2. นางสาวประการัตน์  บุญศรี
3. นางสาวปิยะวรรณ  สนธิมูล
 
1. นายศุภชัย  มณี
2. นางสาวนัยนา  จูรัตนศักดิ์เจริญ
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 89.33 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมพ์พร  ผ่องบุรุษ
2. เด็กหญิงพิรุณทิพย์  มงคลกิจ
3. เด็กหญิงวริศา   สายทอง
 
1. นายศุภชัย  มณี
2. นางสาวนัยนา  จูรัตนศักดิ์เจริญ
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87 ทอง 8 1. นางสาวชญานิษฐ์  ชัยเลิศลังกา
2. นางสาวนิศากร  เกษตรสี
3. นางสาวพรทิพย์  น้อยประสาร
 
1. นายศุภชัย  มณี
2. นางสาวนัยนา  จูรัตนศักดิ์เจริญ