สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายริฟฮาน  หวันเหร็ม
 
1. นายภัทรพงศ์  ทองในแก้ว
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุพงศ์  สูงวิริยะ
2. นางสาววรรณิสา  ทองจันทร์เทาร์
3. นายแก้วเกล้า  ถาวรวัฒนะ
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันติชา  เครือวงศ์วัฒน์
2. เด็กชายชัชวาล  ศรีมงคล
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เรืองไชยอนุกูล
 
1. นายชาญณรงค์  สุขชา
2. นางสาวศิรินันท์  จันใด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.98 ทอง 13 1. เด็กหญิงเกษน์สิรี  ไชยสุวรรณ
 
1. นายวิชานุ  สุทธิโพธิ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.98 ทอง 5 1. นายอาคเนย์  เลาะเด
 
1. นางสาวประวีณา  สุทธิโพธิ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  พลายมนต์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รามัญเพ็ง
3. เด็กหญิงสิริโสภา  อัศวปิยะประสิทธิ์
 
1. นางสาวลักขณา   ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 19 1. นายจิรพันธ์  น้อยนิล
2. นายพลภัทร  พาแพง
 
1. นางสาวประกายดาว   กลิ่นเกิด
2. นางสาวโสภิตา  ทองจำรัส
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไสยศาสตร์
2. เด็กหญิงวิรายา  บินกามิตร์
3. เด็กหญิงศิริบูรณ์  อำนวยพร
 
1. นายชัยวุฒิ  ซัววงษ์
2. นางชลลดา  ซัววงษ์