สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงแพรวา  บุญมา
 
1. นางจรรยา  ประสาทเขตต์การ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชนิกา  แสงนิมิตรชัยกุล
 
1. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงวรัญญา  ผ่านภูเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  เชียงคำ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กชายธรภัทร  ศรีมหาดไทย
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไสยศาสตร์
3. เด็กหญิงศิริบูรณ์  อำนวยพร
 
1. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
2. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวลักคณา  วงละคร
2. นายวิธวินท์  หัสนีย์
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวชลันดา  ชลหัตถ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงธรรมรส   เชยชมสี
 
1. นายจุมพล  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธทา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 16 1. นางสาวสุภาภรณ์  ผ่องใส
 
1. นางพรรณวดี  ศรีสวัสดิ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70.67 เงิน 18 1. นางสาวชนันยา  ชลหัตถ์
2. นางสาวชลันดา  ชลหัตถ์
3. นายอันวา   ประสานพจน์
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรายา  บินกามิตร์
2. เด็กหญิงเครัน  ข่าน
3. เด็กหญิงโซไรดา  เรืองวงศ์
 
1. นางสาวลักขณา   ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 70.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวราเซีย  มูยิดดิน
2. นางสาวสุนิสา  เปลรินทร์
3. นางสาวฮุซนียะฮ์  มะลาเฮง
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด