สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาววิรยา  มัสอูดี
 
1. นางสาวนฤทัย  ฉายวิเชียร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นางสาววราภรณ์  โฉมเวียง
 
1. นางสาวสิตาภา  เพชรนที
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวปาณิศา  รามัญเพ็ง
2. นางสาววิสนี  มิสกาวัน
3. นางสาวสุขุมาภรณ์  แสงสุข
 
1. นายภัทรพงศ์  ทองในแก้ว
2. นางสาวสิตาภา  เพชรนที
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวันศิริ  สูยะนันท์
2. เด็กหญิงสุธิดา  เขียวรอด
 
1. นางจรรยา  ประสาทเขตต์การ
2. นางสาวจริยา  สวัสดิ์พร้อม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงสุข
2. เด็กหญิงสุพิชญา  หวังวิชา
 
1. นางสาวเนตรอัปสร  ศักดิ์กาพย์
2. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวปราลี  มงคลไทย
 
1. นางสาวเนตรอัปสร  ศักดิ์กาพย์
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ภูผากา
2. เด็กชายวงศกร  ใบตานี
3. เด็กหญิงอุลยา  เดชเลย์
 
1. นางสาวลลิตา  กล้าเกิด
2. นางสาววิไลพร  บริสุทธิ์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ไตรสารศรี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  รัชตะนาวิน
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  สังฆะ
 
1. นายรณชัย  สุพร
2. นางสาวภัทริตา  ขุนสามัญ
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงญัลวา  เดชเลย์
2. เด็กหญิงทาริกา  ชำนาญจิตร
3. เด็กหญิงนาเดีย  แสงประสพ
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุนทรพระ
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ดวงคำเหลา
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวชนันยา  ชลหัตถ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ไตรสารศรี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  รัชตะนาวิน
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 1. นายฟารอส  หง้าฝา
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวกนกนัฐ  พุนสวัสดิ์
2. นางสาวปิยะธิดา  อาแวแม
3. นายเจษฎา  งานขำ
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 9 1. นายปรีชา  บินกามิตร์
2. นายปรเมศร์  รองปาน
 
1. นายนรินทร์  แดงมิน
2. นายประสิทธิ์  ยิ่งสม
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนพล  บู่มา
2. เด็กชายสุริยา  บุญทา
 
1. นายประสิทธิ์  ยิ่งสม
2. นายนรินทร์  แดงมิน