สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   รัชตะนาวิน
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอามีน  กราซุย
2. นายฮาริษ  พินิจทรัพย์
 
1. นางสาวขวัญณภัทร์สร  พรพรหมยงสุข
2. นางสาวจริยา  สวัสดิ์พร้อม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายสุพรัตน์  สุขสบาย
 
1. นายพิสุทธิ์  ยงทางเรือ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศิริลักษณ์  เยี่ยงกุลเชาว์
2. นางสาวโนรี  นิมา
 
1. นางสาวสุจิตรา  จำลองนิล
2. นายพิสุทธิ์  ยงทางเรือ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 14 1. นางสาวรสิตา  ทองคำภา
 
1. นางนิสากร  อับดุลเลาะห์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกชนิกา  แสงนิมิตรชัยกุล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงสุข
3. เด็กหญิงสุพิชญา  หวังวิชา
 
1. นางสาวเพชรอาภรณ์  พูนพิน
2. นางสาวชญานิศวร์  นามไพรจิระโชติ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 17 1. นายคามิน  นาพรหม
2. นางสาวทิพอาภา  หนิและ
3. นายนัสรี  อิสลาม
 
1. นางสาวมันทนา  อุทธารัมย์
2. นางฐิฏิภรณ์  สุคติศิริอุดม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายบูรฮาน  ฉิมกุล
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ปิ่นวานิช
 
1. นายรณชัย  สุพร
2. นางสาวธิดารัตน์  วัฒนากลาง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 55.67 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ผู้ดี
2. เด็กชายสุริยา  บุญทา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สำราญ
2. นางอินทร์วินันท์  ภูดิทเดชวัฒน์
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกอฟฟารี่  โกสุมพันธ์
2. เด็กหญิงธิษณาธรณ์  เคารพไมตรี
 
1. นางสาวนันทนา  ตั้งดำรงมงคล
2. นางสาวจิตรลดา  สีขาม
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 17 1. นางสาวชนัญญา  ลายสาคร
2. นายอภิสิทธิ์  สาและ
 
1. นางสาวกุหลาบ  เพชรศรี
2. นายสมบัติ  ผ่องอำไพ
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นายปรเมศร์  รองปาน
 
1. นายทวีศักิ์  เดชบำรุง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์   สังฆะ
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายอาร์ฝัด  อาแวแม
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 26 1. นายรอฮิม  ยูเปาะนะ
2. นายอับดุลฆ๊อฟฟาร์  เจะโกะ
 
1. นายยุทธพงษ์  ศรีวรวงษ์
2. นางสศิราวรรณ  กล่ำทวี
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ลิ้มภูวนนท์
2. เด็กชายอิรฟาน  อุมา
 
1. นายประสิทธิ์  ยิ่งสม
2. นายนรินทร์  แดงมิน