สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงแพรวา  บุญมา
 
1. นางจรรยา  ประสาทเขตต์การ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 15 1. นางสาววิรยา  มัสอูดี
 
1. นางสาวนฤทัย  ฉายวิเชียร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกชนิกา  แสงนิมิตรชัยกุล
 
1. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 66 ทองแดง 18 1. นางสาววราภรณ์  โฉมเวียง
 
1. นางสาวสิตาภา  เพชรนที
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 22 1. เด็กหญิงมนัสนันท์   รัชตะนาวิน
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 7 1. นายริฟฮาน  หวันเหร็ม
 
1. นายภัทรพงศ์  ทองในแก้ว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงวรัญญา  ผ่านภูเขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเอกชัย  เชียงคำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวสโรชา  เรืองปราชญ์
 
1. นายภัทรพงศ์  ทองในแก้ว
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 14 1. เด็กชายธรภัทร  ศรีมหาดไทย
2. เด็กหญิงปนัดดา  ไสยศาสตร์
3. เด็กหญิงศิริบูรณ์  อำนวยพร
 
1. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
2. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 11 1. นางสาวปาณิศา  รามัญเพ็ง
2. นางสาววิสนี  มิสกาวัน
3. นางสาวสุขุมาภรณ์  แสงสุข
 
1. นายภัทรพงศ์  ทองในแก้ว
2. นางสาวสิตาภา  เพชรนที
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงวันศิริ  สูยะนันท์
2. เด็กหญิงสุธิดา  เขียวรอด
 
1. นางจรรยา  ประสาทเขตต์การ
2. นางสาวจริยา  สวัสดิ์พร้อม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นายอามีน  กราซุย
2. นายฮาริษ  พินิจทรัพย์
 
1. นางสาวขวัญณภัทร์สร  พรพรหมยงสุข
2. นางสาวจริยา  สวัสดิ์พร้อม
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงสุข
2. เด็กหญิงสุพิชญา  หวังวิชา
 
1. นางสาวเนตรอัปสร  ศักดิ์กาพย์
2. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 12 1. นางสาวปราลี  มงคลไทย
 
1. นางสาวเนตรอัปสร  ศักดิ์กาพย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 7 เข้าร่วม 16 1. เด็กชายสุพรัตน์  สุขสบาย
 
1. นายพิสุทธิ์  ยงทางเรือ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวนันท์นภัส  เรืองพานิช
 
1. นายเทพฤทธิ์  สุภโอภาส
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 9 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  ภูผากา
2. เด็กชายวงศกร  ใบตานี
3. เด็กหญิงอุลยา  เดชเลย์
 
1. นางสาวลลิตา  กล้าเกิด
2. นางสาววิไลพร  บริสุทธิ์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 -1 - 1. นายนัสรี  อิสลาม
2. นายฟาร์รีส  กาญจนสดุ้ง
3. นายมูฮาญีรีน  สาเรป
 
1. นางซัลบียะห์  สาโรวาท
2. นายพิสุทธิ์  ยงทางเรือ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศิริลักษณ์  เยี่ยงกุลเชาว์
2. นางสาวโนรี  นิมา
 
1. นางสาวสุจิตรา  จำลองนิล
2. นายพิสุทธิ์  ยงทางเรือ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 14 1. นางสาวรสิตา  ทองคำภา
 
1. นางนิสากร  อับดุลเลาะห์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 41 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงกชนิกา  แสงนิมิตรชัยกุล
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  แสงสุข
3. เด็กหญิงสุพิชญา  หวังวิชา
 
1. นางสาวเพชรอาภรณ์  พูนพิน
2. นางสาวชญานิศวร์  นามไพรจิระโชติ
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 31 เข้าร่วม 17 1. นายคามิน  นาพรหม
2. นางสาวทิพอาภา  หนิและ
3. นายนัสรี  อิสลาม
 
1. นางสาวมันทนา  อุทธารัมย์
2. นางฐิฏิภรณ์  สุคติศิริอุดม
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ไตรสารศรี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  รัชตะนาวิน
3. เด็กหญิงเกษราภรณ์  สังฆะ
 
1. นายรณชัย  สุพร
2. นางสาวภัทริตา  ขุนสามัญ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงญัลวา  เดชเลย์
2. เด็กหญิงทาริกา  ชำนาญจิตร
3. เด็กหญิงนาเดีย  แสงประสพ
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นายภาณุพงศ์  สูงวิริยะ
2. นางสาววรรณิสา  ทองจันทร์เทาร์
3. นายแก้วเกล้า  ถาวรวัฒนะ
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกันติชา  เครือวงศ์วัฒน์
2. เด็กชายชัชวาล  ศรีมงคล
3. เด็กหญิงพรพรรณ  เรืองไชยอนุกูล
 
1. นายชาญณรงค์  สุขชา
2. นางสาวศิรินันท์  จันใด
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  สุนทรพระ
2. เด็กหญิงวรรณิดา  ดวงคำเหลา
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวลักคณา  วงละคร
2. นายวิธวินท์  หัสนีย์
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนนท์วุธ  ดีฉนวน
2. เด็กชายบูรฮาน  ฉิมกุล
 
1. นายรณชัย  สุพร
2. นางสาวเบญจรัตน์  พืชพันธุ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายบูรฮาน  ฉิมกุล
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ปิ่นวานิช
 
1. นายรณชัย  สุพร
2. นางสาวธิดารัตน์  วัฒนากลาง
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชลธิชา  คำจำปา
2. นางสาวชลิตวรรณ  โพธิสาลาแสง
3. นางสาวสลินลา  อินตนัย
4. นางสาวสุมลทรา  หลงสิงห์
5. นายเจนณรงค์  วาสทอง
 
1. นายรชตพชรญ์  ทุมพร
2. นายพงษ์พัฒน์  ก้านจันทร์
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิชญ์สินี  พรหมชาติ
2. นายมูฮาญีรีณ  สาเรป
3. นางสาวลักคณา  วงละคร
4. นายวิธวินท์  หัสนีย์
5. นางสาววิภาวนี  ทองคำ
 
1. นายรชตพชรญ์  ทุมพร
2. นางสาวศิรินัย  ซาชา
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.98 ทอง 13 1. เด็กหญิงเกษน์สิรี  ไชยสุวรรณ
 
1. นายวิชานุ  สุทธิโพธิ์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.98 ทอง 5 1. นายอาคเนย์  เลาะเด
 
1. นางสาวประวีณา  สุทธิโพธิ์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 55.67 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงรัตติกาล  ผู้ดี
2. เด็กชายสุริยา  บุญทา
 
1. นางสาวสุดารัตน์  สำราญ
2. นางอินทร์วินันท์  ภูดิทเดชวัฒน์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นายพงศ์ไท  กาญจนพบู
2. นางสาวรสิตา  ทองคำภา
 
1. นางอินทร์วินันท์  ภูดิทเดชวัฒน์
2. นางสาวสุดารัตน์  สำราญ
 
37 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายกอฟฟารี่  โกสุมพันธ์
2. เด็กหญิงธิษณาธรณ์  เคารพไมตรี
 
1. นางสาวนันทนา  ตั้งดำรงมงคล
2. นางสาวจิตรลดา  สีขาม
 
38 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 17 1. นางสาวชนัญญา  ลายสาคร
2. นายอภิสิทธิ์  สาและ
 
1. นางสาวกุหลาบ  เพชรศรี
2. นายสมบัติ  ผ่องอำไพ
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 20 1. นายปรเมศร์  รองปาน
 
1. นายทวีศักิ์  เดชบำรุง
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 21 1. เด็กหญิงเกษราภรณ์   สังฆะ
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นายอาร์ฝัด  อาแวแม
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 73 เงิน 10 1. นางสาวชลันดา  ชลหัตถ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวชนันยา  ชลหัตถ์
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ไตรสารศรี
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  รัชตะนาวิน
 
1. นายสุรพงษ์  ทิพย์ประไพ
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 1. นายฟารอส  หง้าฝา
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 17 1. นางสาวกนกนัฐ  พุนสวัสดิ์
2. นางสาวปิยะธิดา  อาแวแม
3. นายเจษฎา  งานขำ
 
1. นายทวีศักดิ์  เดชบำรุง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 4 1. เด็กหญิงธรรมรส   เชยชมสี
 
1. นายจุมพล  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธทา
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายคุณานนต์  จินดา
2. นางสาวญาณิศา   เรสลี
3. นายนัฐพล  นิยม
 
1. นางพรรณวดี  ศรีสวัสดิ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 -1 -    
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.33 เงิน 16 1. นางสาวสุภาภรณ์  ผ่องใส
 
1. นางพรรณวดี  ศรีสวัสดิ์
 
51 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  พลายมนต์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รามัญเพ็ง
3. เด็กหญิงสิริโสภา  อัศวปิยะประสิทธิ์
 
1. นางสาวลักขณา   ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70.67 เงิน 18 1. นางสาวชนันยา  ชลหัตถ์
2. นางสาวชลันดา  ชลหัตถ์
3. นายอันวา   ประสานพจน์
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 77.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิรายา  บินกามิตร์
2. เด็กหญิงเครัน  ข่าน
3. เด็กหญิงโซไรดา  เรืองวงศ์
 
1. นางสาวลักขณา   ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
54 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 70.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวราเซีย  มูยิดดิน
2. นางสาวสุนิสา  เปลรินทร์
3. นางสาวฮุซนียะฮ์  มะลาเฮง
 
1. นางสาวลักขณา  ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวพลอยไพลิน  นาราด
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 26 1. นายรอฮิม  ยูเปาะนะ
2. นายอับดุลฆ๊อฟฟาร์  เจะโกะ
 
1. นายยุทธพงษ์  ศรีวรวงษ์
2. นางสศิราวรรณ  กล่ำทวี
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 9 1. นายปรีชา  บินกามิตร์
2. นายปรเมศร์  รองปาน
 
1. นายนรินทร์  แดงมิน
2. นายประสิทธิ์  ยิ่งสม
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงพรทิพย์  ลิ้มภูวนนท์
2. เด็กชายอิรฟาน  อุมา
 
1. นายประสิทธิ์  ยิ่งสม
2. นายนรินทร์  แดงมิน
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายธนพล  บู่มา
2. เด็กชายสุริยา  บุญทา
 
1. นายประสิทธิ์  ยิ่งสม
2. นายนรินทร์  แดงมิน
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง 19 1. นายจิรพันธ์  น้อยนิล
2. นายพลภัทร  พาแพง
 
1. นางสาวประกายดาว   กลิ่นเกิด
2. นางสาวโสภิตา  ทองจำรัส
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไสยศาสตร์
2. เด็กหญิงวิรายา  บินกามิตร์
3. เด็กหญิงศิริบูรณ์  อำนวยพร
 
1. นายชัยวุฒิ  ซัววงษ์
2. นางชลลดา  ซัววงษ์