สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   เมฆพัฒน์
2. เด็กหญิงวีรพร  จันทร์สาม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำวังจิก
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เลยกระโทก
2. นางสาวพิชญ์นรี  ไชยรัตน์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนายภูมิไผท  วรปกรณ์
2. นางสาววณิดา  สังข์โสม
3. นางสาวอนัญญา  อินทรพิทักษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธีรพจน์โสภณ
2. นางสาวธัญสมร  คำภีร์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.99 ทอง 6 1. นายจิรายุ  รัตนประทีป
2. นางสาวรินรดา  จันทร์ทอง
3. นางสาววรญา  อยู่มั่น
4. นางสาววิลาสินี  กิจทิพย์
5. นายไพศาล  ไกรราช
 
1. นางสาวปูชนียา  รินลา
2. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.83 ทอง 18 1. นางสาวนิตยา  สมบูรณ์พันธ์
2. นายปวีณ์  คุณบุราณ
 
1. นายกิตติคุณ  มะยาแม
2. นางสาวณัฐธิดา  น้ำมนต์ดี
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  นามนุษย์
2. นางสาวณัฐฐา  บูชา
3. นายนิติพัฒน์  ชโลบล
4. นางสาวปิยาพัชร  กลั่นจันทร์แดง
5. นายภราดร  พลเดช
6. นายภัคพล  อินทรมณี
7. นายรัตนพล  ภาคนภา
8. นางสาวลฎาภา  ยิ้มดี
9. นางสาวศิริลักษณ์  ศิลา
10. นายสุชานนท์  เพ็งทองหลาง
 
1. นายกฤชรัตน์  ลิ้มพิมลรัตน์
2. นายสราวุธ  ทองแสง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 5 1. นางสาวสโรชา  เจริญสิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวสุภัทรตา  สุทธิศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 8 1. นางสาวธีรรัตน์  จิตนุเคราะห์
2. นางสาวภาวิดา  ฉายสุริยะ
3. นางสาวมาย  หมีเงิน
4. นางสาวรัชฎา  บุระคร
5. นางสาวศศิธร  หิรัญรัตน์
6. นางสาวอรัญญา  โพธิ์อัมพล
7. นางสาวอริสา  จ้อยสนิท
8. นางสาวอารยา  วารีศรี
 
1. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
2. นายชนสรณ์  หินอ่อน
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
4. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงชรัณดา  สาภูงา
 
1. นางอังสนา  ตั้งตระกูล
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชญา  ทองคำ
3. เด็กหญิงอโณชา  เอี่ยมสุข
 
1. นางสาวอาภากร  รัตนโกสินทร์
2. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
11 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตติญา  บุญจิตร
2. นายชัยนุวัฒน์  การปรีชา
3. นางสาวปิยพัทธ์  คำนาดี
 
1. นางสาวอาภากร  รัตนโกสินทร์
2. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง