สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงชรันดา   สาภูงาม
3. เด็กหญิงนุชษบา  เสนน้ำเที่ยง
 
1. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
2. นางสาวพนาวรรณ์  เครือพันธ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาววรญา  อยู่มั่น
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  กลิ่นพุฒ
2. เด็กชายศิรศักดิ์  พังแพร่
3. เด็กชายโสภณ  ทองนันทคุณ
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
2. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายธนพัต  วิลาลัย
2. นางสาวภัคจีรา  สุขสำราญ
3. นางสาวมินทริลดา  แคนศรี
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
2. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 8 1. นายณัฐิวุฒิ  สุคนธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 10 1. เด็กหญิงนุชษบา  เสนน้ำเที่ยง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 7 1. นางสาวอริสา  จ้อยสนิท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 4 1. นางสาวกัณฑ์ณิกา  บุญโสภาคย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทกาญจน์
2. เด็กหญิงกาญมณี  ตรีเจริญ
3. เด็กหญิงจรัญญา  จิตรีศิลป์
4. เด็กหญิงชลธิชา  อุทัยทิพย์กุล
5. เด็กหญิงณัฐริกา  สวนสวัสดิ์
6. เด็กหญิงธวิตา  เอื้อมงคลชัย
7. เด็กหญิงประภาวรรณ  จราฤทธิ์
8. เด็กหญิงพัชรี  ทรัพย์บุญโต
9. เด็กชายพีรณัฐ  ไธสงค์
10. เด็กหญิงวนัสญา  ครุฑพันธ์
11. เด็กหญิงศุภิสรา  ชาติมูลตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
2. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
3. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
4. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 8 1. เด็กชายคิวทอง  เทศยงค์
2. เด็กหญิงชานันท์ชนก  วงษ์จุ้ย
3. เด็กหญิงปพัชฌา  รักขันธ์
4. เด็กชายพสธร  อยู่รอด
5. เด็กหญิงเบญญาภา  สดรัมย์
 
1. นางอังสนา  ตั้งตระกูล
2. นางสาวจริยา  บุญยุทธ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.1 เงิน 9 1. นางสาวธันย์ชนก  สุสุวรรณ์
2. นายธีรพันธ์  ตะเคียนศก
3. นายธีรภัทร  สีเสียดงาม
4. นายปรเมษ  ตราทอง
5. นางสาวปิยพัทธ์  คำนาดี
 
1. นางสาวอลิศรา  อาจหาญ
2. นางสาวสุรางค์  มโนสาร
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายคณานนต์  เอื้อเศรษฐวัฒนา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปิ่นนิล
 
1. นางสาวบรรณโสภิษฐ์  ธนะอุดม
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72.33 เงิน 13 1. นางสาวศรุตยา  ทองอร่าม
2. นายเขมทัตต์  คุ้มศรีไวย์
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 32 1. นายหิรัณย์  จุ้นจำรัส
2. นายเขมทัตต์  คุ้มศรีไวย์
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์