สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภคนันท์  รัฐโรจน์ฐากุล
2. นายภูมิทัศน์  ชื่นจิตร
3. นายสหัสวรรษ  แสงอนันต์
 
1. นายปิยะพงษ์  ปัสสาวะโท
2. นางสาวนิษา  สายสินธุ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 1. นางสาววริศรา  แสงสมพร
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชุติการญจน์  จีระวงค์พานิช
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  นวนสี
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศีลมั่น
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายอัษฎา   ผิวผ่อง
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทำนา
2. เด็กหญิงไพลิน  ยุพาพิน
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
2. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสายฝน  อ่อนชุ่ม
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 19 1. นางสาววิลาสินี  กิจทิพย์
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บำรุงพันธุ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 7 1. เด็กชายภัทรพล  ทาตุนนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 21 1. นางสาวศรุตยา  ทองอร่าม
 
1. นางสาวอลิศรา  อาจหาญ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายชนากร  เกิดผลไพบูลย์
2. นายสมศักดิ์  เฮี้ยนชาศรี
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายกีรติ  สมชีพ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ครุธเครือ
 
1. นางสาวบรรณโสภิษฐ์  ธนะอุดม
2. นายปรมินทร์  เณรลัพท์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 5 1. เด็กชายมกร  เชียวกล
2. เด็กชายศิริชัยณ์  นิ่มอ่อน
 
1. นางสาวบรรณโสภิษฐ์  ธนะอุดม
2. นายปรมินทร์  เณรลัพท์
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายทรงพล  มงคลธง
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน