สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรประเสริฐ
 
1. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวดมิสา  เย็นพระพาย
2. นางสาววริศรา  เกษะโกมล
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
2. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายอดิศร  ชวยกระจ่าง
 
1. นางสาวพรพิรุณ  ใจวงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 27 1. นางสาวชนกนันท์  นุ่มน้อย
 
1. นางสาวพรพิรุณ  ใจวงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายตะวัน  รังทอง
 
1. นางศุภกร  โซ่วิเชียร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 20 1. นายสรศักดิ์  ญาติบำรุง
 
1. นางศุภกร  โซ่วิเชียร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  จังคณาวัจน์ติกุล
2. เด็กชายเดชาธร  ทวีสิงห์
 
1. นายศาศวัต  คงกะเรียน
2. นางสาวพรพิรุณ  ใจวงค์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวจันทร์ณิชา  บุญทวงศ์
 
1. นายศาศวัต  คงกะเรียน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวีระพล  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นายวีรภัทร  เผ่าพงศ์ประเสริฐ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 19 1. นางสาวลฎาภา  ยิ้มดี
 
1. นายวีรภัทร  เผ่าพงศ์ประเสริฐ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายอดิศร  ชวยกระจ่าง
2. เด็กหญิงอริศรา  นาสพัฒน์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  น้ำมนต์ดี
2. นายกิตติคุณ  มะยาแม
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงวนัสญา  ครุฑพันธ์
 
1. นายกฤชรัตน์  ลิ้มพิมลรัตน์
2. นายสราวุธ  ทองแสง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 23 1. นางสาวจีรนันท์  สวยสด
2. นางสาวพัณณิตา  ฉิวรัมย์
 
1. นายกฤชรัตน์  ลิ้มพิมลรัตน์
2. นายสราวุธ  ทองแสง
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวรรณพร  ฉ่ำสุขติ
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวจีรนันท์  สวยสด
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายก้องภพ  ปั่นพิมาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 49.2 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายนราวุธ   สุวรรณวนิช
 
1. นางสาวสุขรดา  แปงใจ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 47.8 เข้าร่วม 16 1. นายณัฐวัชร์  แก้วกัลปพฤกษ์
 
1. นางสาวจริยา  บุญยุทธ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงษา
 
1. นางสาวสุขรดา  แปงใจ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 22 1. นางสาวปิยะนันท์  เรืองพลับพลา
 
1. นางสาวจริยา  บุญยุทธ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59.5 เข้าร่วม 14 1. นายธนชิต  ฉิมกุล
2. นายหิรัณย์  จุ้นจำรัส
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศุภกิจจาธร
2. เด็กหญิงจรินญา  กรุดเนียม
 
1. นางสาวบรรณโสภิษฐ์  ธนะอุดม