สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พรประเสริฐ
 
1. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 76 เงิน 15 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงชรันดา   สาภูงาม
3. เด็กหญิงนุชษบา  เสนน้ำเที่ยง
 
1. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
2. นางสาวพนาวรรณ์  เครือพันธ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวดมิสา  เย็นพระพาย
2. นางสาววริศรา  เกษะโกมล
 
1. นางขันทอง  แจ่มศรี
2. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 3 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายอดิศร  ชวยกระจ่าง
 
1. นางสาวพรพิรุณ  ใจวงค์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 27 1. นางสาวชนกนันท์  นุ่มน้อย
 
1. นางสาวพรพิรุณ  ใจวงค์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 23 1. เด็กชายตะวัน  รังทอง
 
1. นางศุภกร  โซ่วิเชียร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 20 1. นายสรศักดิ์  ญาติบำรุง
 
1. นางศุภกร  โซ่วิเชียร
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 23 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  จังคณาวัจน์ติกุล
2. เด็กชายเดชาธร  ทวีสิงห์
 
1. นายศาศวัต  คงกะเรียน
2. นางสาวพรพิรุณ  ใจวงค์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 24 1. นางสาวจันทร์ณิชา  บุญทวงศ์
 
1. นายศาศวัต  คงกะเรียน
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 10 1. เด็กชายวีระพล  หงษ์ประเสริฐ
 
1. นายวีรภัทร  เผ่าพงศ์ประเสริฐ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 19 1. นางสาวลฎาภา  ยิ้มดี
 
1. นายวีรภัทร  เผ่าพงศ์ประเสริฐ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   เมฆพัฒน์
2. เด็กหญิงวีรพร  จันทร์สาม
3. เด็กหญิงเจนจิรา  คำวังจิก
 
1. นางสาวรุ่งนภา  เลยกระโทก
2. นางสาวพิชญ์นรี  ไชยรัตน์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนายภูมิไผท  วรปกรณ์
2. นางสาววณิดา  สังข์โสม
3. นางสาวอนัญญา  อินทรพิทักษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธีรพจน์โสภณ
2. นางสาวธัญสมร  คำภีร์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 65 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภคนันท์  รัฐโรจน์ฐากุล
2. นายภูมิทัศน์  ชื่นจิตร
3. นายสหัสวรรษ  แสงอนันต์
 
1. นายปิยะพงษ์  ปัสสาวะโท
2. นางสาวนิษา  สายสินธุ์
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 80.99 ทอง 6 1. นายจิรายุ  รัตนประทีป
2. นางสาวรินรดา  จันทร์ทอง
3. นางสาววรญา  อยู่มั่น
4. นางสาววิลาสินี  กิจทิพย์
5. นายไพศาล  ไกรราช
 
1. นางสาวปูชนียา  รินลา
2. นายยศวัฒน์  เพิ่มพูล
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายอดิศร  ชวยกระจ่าง
2. เด็กหญิงอริศรา  นาสพัฒน์
 
1. นางสาวณัฐธิดา  น้ำมนต์ดี
2. นายกิตติคุณ  มะยาแม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81.83 ทอง 18 1. นางสาวนิตยา  สมบูรณ์พันธ์
2. นายปวีณ์  คุณบุราณ
 
1. นายกิตติคุณ  มะยาแม
2. นางสาวณัฐธิดา  น้ำมนต์ดี
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 7 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  นามนุษย์
2. นางสาวณัฐฐา  บูชา
3. นายนิติพัฒน์  ชโลบล
4. นางสาวปิยาพัชร  กลั่นจันทร์แดง
5. นายภราดร  พลเดช
6. นายภัคพล  อินทรมณี
7. นายรัตนพล  ภาคนภา
8. นางสาวลฎาภา  ยิ้มดี
9. นางสาวศิริลักษณ์  ศิลา
10. นายสุชานนท์  เพ็งทองหลาง
 
1. นายกฤชรัตน์  ลิ้มพิมลรัตน์
2. นายสราวุธ  ทองแสง
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  แก้วงาม
2. เด็กหญิงวนัสญา  ครุฑพันธ์
 
1. นายกฤชรัตน์  ลิ้มพิมลรัตน์
2. นายสราวุธ  ทองแสง
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 23 1. นางสาวจีรนันท์  สวยสด
2. นางสาวพัณณิตา  ฉิวรัมย์
 
1. นายกฤชรัตน์  ลิ้มพิมลรัตน์
2. นายสราวุธ  ทองแสง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงวรรณพร  ฉ่ำสุขติ
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 1. นางสาววริศรา  แสงสมพร
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชุติการญจน์  จีระวงค์พานิช
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 18 1. นางสาวจีรนันท์  สวยสด
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพลอยชมพู  นวนสี
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นางสาววรญา  อยู่มั่น
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  ศีลมั่น
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 67 ทองแดง 8 1. นายอัษฎา   ผิวผ่อง
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 62 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ทำนา
2. เด็กหญิงไพลิน  ยุพาพิน
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
2. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงสายฝน  อ่อนชุ่ม
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 19 1. นางสาววิลาสินี  กิจทิพย์
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  กลิ่นพุฒ
2. เด็กชายศิรศักดิ์  พังแพร่
3. เด็กชายโสภณ  ทองนันทคุณ
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
2. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 72 เงิน 11 1. นายธนพัต  วิลาลัย
2. นางสาวภัคจีรา  สุขสำราญ
3. นางสาวมินทริลดา  แคนศรี
 
1. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
2. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 8 1. นายณัฐิวุฒิ  สุคนธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.67 เงิน 10 1. เด็กหญิงนุชษบา  เสนน้ำเที่ยง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 5 1. นางสาวสโรชา  เจริญสิริ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นางสาวสุภัทรตา  สุทธิศักดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายก้องภพ  ปั่นพิมาย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงอาทิตยา  บำรุงพันธุ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.67 เงิน 7 1. นางสาวอริสา  จ้อยสนิท
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 7 1. เด็กชายภัทรพล  ทาตุนนท์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 74.67 เงิน 4 1. นางสาวกัณฑ์ณิกา  บุญโสภาคย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 74.67 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จันทกาญจน์
2. เด็กหญิงกาญมณี  ตรีเจริญ
3. เด็กหญิงจรัญญา  จิตรีศิลป์
4. เด็กหญิงชลธิชา  อุทัยทิพย์กุล
5. เด็กหญิงณัฐริกา  สวนสวัสดิ์
6. เด็กหญิงธวิตา  เอื้อมงคลชัย
7. เด็กหญิงประภาวรรณ  จราฤทธิ์
8. เด็กหญิงพัชรี  ทรัพย์บุญโต
9. เด็กชายพีรณัฐ  ไธสงค์
10. เด็กหญิงวนัสญา  ครุฑพันธ์
11. เด็กหญิงศุภิสรา  ชาติมูลตรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
2. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
3. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
4. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
44 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 8 1. นางสาวธีรรัตน์  จิตนุเคราะห์
2. นางสาวภาวิดา  ฉายสุริยะ
3. นางสาวมาย  หมีเงิน
4. นางสาวรัชฎา  บุระคร
5. นางสาวศศิธร  หิรัญรัตน์
6. นางสาวอรัญญา  โพธิ์อัมพล
7. นางสาวอริสา  จ้อยสนิท
8. นางสาวอารยา  วารีศรี
 
1. นางสาวปวริศา  มีใยคชภัค
2. นายชนสรณ์  หินอ่อน
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเมธาวี  วงษ์ตระกูล
4. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 49.2 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายนราวุธ   สุวรรณวนิช
 
1. นางสาวสุขรดา  แปงใจ
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 47.8 เข้าร่วม 16 1. นายณัฐวัชร์  แก้วกัลปพฤกษ์
 
1. นางสาวจริยา  บุญยุทธ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 12 1. เด็กหญิงชรัณดา  สาภูงา
 
1. นางอังสนา  ตั้งตระกูล
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 61.4 ทองแดง 21 1. นางสาวศรุตยา  ทองอร่าม
 
1. นางสาวอลิศรา  อาจหาญ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 22 1. เด็กชายภูริภัทร  พรมวงษา
 
1. นางสาวสุขรดา  แปงใจ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 22 1. นางสาวปิยะนันท์  เรืองพลับพลา
 
1. นางสาวจริยา  บุญยุทธ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 71.8 เงิน 8 1. เด็กชายคิวทอง  เทศยงค์
2. เด็กหญิงชานันท์ชนก  วงษ์จุ้ย
3. เด็กหญิงปพัชฌา  รักขันธ์
4. เด็กชายพสธร  อยู่รอด
5. เด็กหญิงเบญญาภา  สดรัมย์
 
1. นางอังสนา  ตั้งตระกูล
2. นางสาวจริยา  บุญยุทธ
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 76.1 เงิน 9 1. นางสาวธันย์ชนก  สุสุวรรณ์
2. นายธีรพันธ์  ตะเคียนศก
3. นายธีรภัทร  สีเสียดงาม
4. นายปรเมษ  ตราทอง
5. นางสาวปิยพัทธ์  คำนาดี
 
1. นางสาวอลิศรา  อาจหาญ
2. นางสาวสุรางค์  มโนสาร
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กชายคณานนต์  เอื้อเศรษฐวัฒนา
2. เด็กหญิงทิพวรรณ  ปิ่นนิล
 
1. นางสาวบรรณโสภิษฐ์  ธนะอุดม
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 11 1. นายชนากร  เกิดผลไพบูลย์
2. นายสมศักดิ์  เฮี้ยนชาศรี
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กชายกีรติ  สมชีพ
2. เด็กชายธนวัฒน์  ครุธเครือ
 
1. นางสาวบรรณโสภิษฐ์  ธนะอุดม
2. นายปรมินทร์  เณรลัพท์
 
56 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 59.5 เข้าร่วม 14 1. นายธนชิต  ฉิมกุล
2. นายหิรัณย์  จุ้นจำรัส
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 26 1. เด็กหญิงกฤติยา  ศุภกิจจาธร
2. เด็กหญิงจรินญา  กรุดเนียม
 
1. นางสาวบรรณโสภิษฐ์  ธนะอุดม
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 5 1. เด็กชายมกร  เชียวกล
2. เด็กชายศิริชัยณ์  นิ่มอ่อน
 
1. นางสาวบรรณโสภิษฐ์  ธนะอุดม
2. นายปรมินทร์  เณรลัพท์
 
59 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 72.33 เงิน 13 1. นางสาวศรุตยา  ทองอร่าม
2. นายเขมทัตต์  คุ้มศรีไวย์
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
60 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 32 1. นายหิรัณย์  จุ้นจำรัส
2. นายเขมทัตต์  คุ้มศรีไวย์
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  จิราพงษ์
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เกตุแก้ว
2. เด็กหญิงณัฐชญา  ทองคำ
3. เด็กหญิงอโณชา  เอี่ยมสุข
 
1. นางสาวอาภากร  รัตนโกสินทร์
2. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
62 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิตติญา  บุญจิตร
2. นายชัยนุวัฒน์  การปรีชา
3. นางสาวปิยพัทธ์  คำนาดี
 
1. นางสาวอาภากร  รัตนโกสินทร์
2. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
63 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กชายทรงพล  มงคลธง
 
1. นางสาวณิชาบูล  ลำพูน