สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกัญญาณี   คอนสระคู
2. นางสาวกัลยา   โคแล
3. นางสาวปาริฉัตร   มณฑาทอง
 
1. นายจาตุรงค์  กล่ำสามเรือน
2. นางสาวสุพัตรา  ปากดี