สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายธนสิทธิ์  ต่อพันธ์
 
1. นางสาวภาณุมาศ  เขียวขว้า
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กล้ามาก
2. เด็กชายลุ้นผล  นาถาดทอง
3. เด็กหญิงอรวรา  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ   ติใหม่
2. นางอินทิชา  รัศมีฉาย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 22 1. นางสาวกรวรรณ   ณาทอง
2. นางสาวจิราลักษณ์   ลุงกอน
3. นางสาวณัฐสุดา   สารพัฒน์
 
1. นางสาววัฒนา  ขันทอง
2. นายเกริกชัย  ถาดไธสง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงกะรัตเพชร  ฤทธิสิงห์
 
1. นายพิฐพศิน  ทักษิณาทิพย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงธารทิพย์  มีจอม
 
1. นายพิฐพศิน  ทักษิณาทิพย์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 12 1. นางสาวสุธิมนต์  เจริญโนนสูง
 
1. นายพิฐพศิน  ทักษิณาทิพย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองดวง
2. เด็กหญิงกันต์กมล  คอยนาพันธ์ุ
3. เด็กชายชัยวัฒน์  วรรยุมา
4. เด็กชายบรรจง  ตนัยธัญ
5. เด็กชายปิยชาติ  เวชชประสิทธิ์
6. เด็กหญิงปุณย์นุช  รุจิระกำธรชัย
7. เด็กชายพงศธร  วันนุบล
8. เด็กหญิงพีรยา  จันมณี
9. เด็กหญิงมณีประภา  สุมาโดง
10. เด็กชายฤทธิ์ชัย  อรรถโชติ
 
1. นายพิฐพศิน  ทักษิณาทิพย์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78.67 เงิน 13 1. นางสาววารุณี  วีระพันธ์
2. นายเกรียงไกร  แก้วทุ่ง
3. นางสาวแพรวา  ทิพย์สังวาลย์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  วิรัญจะ
2. นางสาวพรทิพย์  ทัศบุตร