สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  น่วมพิทักษ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ภูสุวรรณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงขวัญชนก   วินทะชัย
2. เด็กชายขวัญเคอ  ลุงตี๋
3. เด็กชายสัญญา  ปัญญาใส
 
1. นางสาวนิสากร  คงเทพ
2. นางสาวอรระยา  ณรงค์ชัย
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 11 1. นายภัคพล   กล้าหาญ
2. นางสาวอภิชญา   ขอวิจิตรไพศาล
3. นายอภินันท์   ขันตี
 
1. นางสาวอริญา  พึ่งป่า
2. นางสาวบัณฑิตา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายณัฐนันท์  ไผ่ล้อม
2. เด็กชายปณิธาน  คงทนแท้
 
1. นายปัณณทัต  ขำเปรม
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 19 1. นายพีรพัตน์  แสนเส็ง
2. นายศุภวิชญ์  ทิศาลา
 
1. นายปัณณทัต  ขำเปรม