สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนมัธยมวัดสุทธาราม สพม. เขต ๑ (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จอมคำสิงห์
 
1. นางสาวภาณุมาศ  เขียวขว้า
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 14 1. นายธนสิทธิ์  ต่อพันธ์
 
1. นางสาวภาณุมาศ  เขียวขว้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายบุญหลง  คำคนซื่อ
 
1. นางสาวชุติมา  ใจปลื้ม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวปิยฉัตร  เบญจวรธรรม
 
1. นางสาวชุติมา  ใจปลื้ม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวิชญาดา  พรมธิดา
 
1. นายสัญญา  อาภาสโชคทวี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววาสนา  ป้องคำมี
 
1. นายสัญญา  อาภาสโชคทวี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายวชิราวุธ  ว่าที่ทัพรั้ง
 
1. นายมหิทธิ  เบ้าพิมพา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวลดาวัลย์  สามคอน
 
1. นายมหิทธิ  เบ้าพิมพา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายขวัญเคอ  ลุงตี๋
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ไทรทอง
3. เด็กชายโกวิทย์  มณีวงศ์
 
1. นางสาวชุติมา  ใจปลื้ม
2. นางทองหลาง  บุญเศียร
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราลักษณ์  ลุงกอน
2. นางสาวสลิลทิพย์  นิละนนท์
3. นางสาวเนตรนรินทร์  วันโท
 
1. นางสาวชุติมา  ใจปลื้ม
2. นางทองหลาง  บุญเศียร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพรรวี  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงพีรดา  สางห้วยไพร
 
1. นายสัญญา  อาภาสโชคทวี
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอาทิตยา  วาทิตตาคม
2. นางสาวอ้อย  แซ่ลี
 
1. นายสัญญา  อาภาสโชคทวี
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายฉัตรชัย  บางทราย
2. เด็กชายพิชัยยุทธ  สุวรรณโสม
 
1. นางสาวภาณุมาศ  เขียวเขว้า
2. นายมหิทธิ  เบ้าพิมพา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นายศิวกร  สุทธิผุย
 
1. นายมหิทธิ  เบ้าพิมพา
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงขนิษฐา  กล้ามาก
2. เด็กชายลุ้นผล  นาถาดทอง
3. เด็กหญิงอรวรา  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวแพรวพรรณ   ติใหม่
2. นางอินทิชา  รัศมีฉาย
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 21 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  น่วมพิทักษ์
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ภูสุวรรณ์
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงชิดชนก  เลิศตะคุ
2. เด็กหญิงอคิราภ์  แซ่ซื้อ
 
1. นางอินทิชา  รัศมีฉาย
2. นางสาวแพรวพรรณ  ติใหม่
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงรัตนาพร  จันทร์ตระกูล
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ภูสุวรรณ์
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 31 เข้าร่วม 24 1. เด็กหญิงขวัญชนก   วินทะชัย
2. เด็กชายขวัญเคอ  ลุงตี๋
3. เด็กชายสัญญา  ปัญญาใส
 
1. นางสาวนิสากร  คงเทพ
2. นางสาวอรระยา  ณรงค์ชัย
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 38 เข้าร่วม 11 1. นายภัคพล   กล้าหาญ
2. นางสาวอภิชญา   ขอวิจิตรไพศาล
3. นายอภินันท์   ขันตี
 
1. นางสาวอริญา  พึ่งป่า
2. นางสาวบัณฑิตา  พันธุ์คุ้มเก่า
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวกัญญาณี   คอนสระคู
2. นางสาวกัลยา   โคแล
3. นางสาวปาริฉัตร   มณฑาทอง
 
1. นายจาตุรงค์  กล่ำสามเรือน
2. นางสาวสุพัตรา  ปากดี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 71 เงิน 22 1. นางสาวกรวรรณ   ณาทอง
2. นางสาวจิราลักษณ์   ลุงกอน
3. นางสาวณัฐสุดา   สารพัฒน์
 
1. นางสาววัฒนา  ขันทอง
2. นายเกริกชัย  ถาดไธสง
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 37 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายณัฐนันท์  ไผ่ล้อม
2. เด็กชายปณิธาน  คงทนแท้
 
1. นายปัณณทัต  ขำเปรม
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 51 เข้าร่วม 19 1. นายพีรพัตน์  แสนเส็ง
2. นายศุภวิชญ์  ทิศาลา
 
1. นายปัณณทัต  ขำเปรม
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาคริต  สุรเวคิน
2. เด็กหญิงฐานิดา  เหล่าวิริยะ
3. เด็กชายธนากร  แก้วกาหลง
4. นายศักดิ์ดา  เล็กไพจิตร
5. เด็กชายสิทธิชัย  บุรีขันธ์
6. นายเอกราช  ป้องภัย
 
1. นายพิฐพศิน  ทักษิณาทิพย์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 -1 - 1. นายกันตพัฒน์  เทาสิริ
2. นายณัฐพล  พละสิทธิ์
3. นายธนโชติ  แก่นทองแดง
4. นายนิติภูมิ  ทองสันทัด
5. นายภานุพงศ์  ศรีกระสินธุ์
 
1. นายพิฐพศิน  ทักษิณาทิพย์
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงกะรัตเพชร  ฤทธิสิงห์
 
1. นายพิฐพศิน  ทักษิณาทิพย์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 20 1. นางสาวลดาวัลย์  สามคอน
 
1. นายพิฐพศิน  ทักษิณาทิพย์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 20 1. เด็กหญิงธารทิพย์  มีจอม
 
1. นายพิฐพศิน  ทักษิณาทิพย์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 12 1. นางสาวสุธิมนต์  เจริญโนนสูง
 
1. นายพิฐพศิน  ทักษิณาทิพย์
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 72 เงิน 13 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองดวง
2. เด็กหญิงกันต์กมล  คอยนาพันธ์ุ
3. เด็กชายชัยวัฒน์  วรรยุมา
4. เด็กชายบรรจง  ตนัยธัญ
5. เด็กชายปิยชาติ  เวชชประสิทธิ์
6. เด็กหญิงปุณย์นุช  รุจิระกำธรชัย
7. เด็กชายพงศธร  วันนุบล
8. เด็กหญิงพีรยา  จันมณี
9. เด็กหญิงมณีประภา  สุมาโดง
10. เด็กชายฤทธิ์ชัย  อรรถโชติ
 
1. นายพิฐพศิน  ทักษิณาทิพย์
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78.67 เงิน 13 1. นางสาววารุณี  วีระพันธ์
2. นายเกรียงไกร  แก้วทุ่ง
3. นางสาวแพรวา  ทิพย์สังวาลย์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  วิรัญจะ
2. นางสาวพรทิพย์  ทัศบุตร