รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ ศูนย์แข่งขัน สพม.1 ระหว่าง วันที่ 1-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายนันทภพ  แจ่มทรัพย์ถาวร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  ทักษิณากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยอดแก้ว
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ผมธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายศุภณัฐ  นิติชาคร
 
1. นางสาวศศิวิมล  เกษเจริญ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวฐิติรัตน์  จิตรอบอารีย์
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายปราชญา  อินทรา
 
1. นายโกญจนาท  คูณพูล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงชลิตา  มั่นคงไพศาลรุ่ง
 
1. นางสาวแพรวไพลิน  นนทะสี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวภิญญดา  โนรีแพทย์
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  จงสมจิตต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายทศภูมิ  พรประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภวิชช์  อรุณวรรณ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวรันธร  องค์ศรีตระกูล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  พลสมบัติ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงจุฑามณี  บุญส่ง
 
1. นายสุรศักดิ์  แสงเงิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นางสาววรินทร  สายอาริน
 
1. นางสาวคณิภา  ธุระธรรม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวเกวลิน  ถนอมทอง
 
1. นางสาวโชติกา  ไตรเพทพิสัย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงสิริวิมล  บุญถนอม
 
1. นางสาวรัตนา  แก้วอักษร
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 1. เด็กหญิงวันชนก  ขำวงษ์
 
1. นางสาววรรณรัตน์  วิลานันท์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายกฤษฎา   ชมภูพาน
 
1. นางสาวกัลยา  งามดี
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวเพ็ญมณี  เอนกธรรมกุล
 
1. นางสาวช่อผกา  เนียมสิน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงคัทลียา  ทาตะวงศ์
2. เด็กหญิงณิรชา  บุตระ
3. เด็กหญิงดาริกา  เปรมปรีดา
 
1. นายกีรติ  ไทยรัฐเทวินทร์
2. นายเอกวัฒน์  พัฒนวิบูลย์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงปุญญิศา   ฉายอรุณ
2. เด็กหญิงภัทรสุดา  บุญมั่น
3. เด็กชายไอยศิริ   ศรีอุทัย
 
1. นางสาวจารุวรรณ  กลั่นกำเนิด
2. นางสาวอาทิติยา  ไชยวาน
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวสายชล  มาตรนอก
2. นางสาวสิตาภา  ภู่แย้ม
3. นางสาวสุภาวดี  สุรชัยสิขวิทย์
 
1. นายฮาดี   บินดู่เหล็ม
2. นางสาวปิยนันท์  กุลมาตย์
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวกมลภัทร  แก่นเพิ่ม
2. นางสาวอริสรา  สาโรวาท
3. นางสาวเมริสา  กังวรรัตน์
 
1. นางสาวมณฑกาญจน์  ทองคำ
2. นางสาวสุดาพิชญ์  ยมจินดา
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงปิยมาภรณ์  จันทมณี
2. เด็กหญิงวรัญญา  ถิ่นก้อง
 
1. นางสาวอรจิรา  วงศ์ศิริ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงชนัฎ  จรุงจันทร์
2. เด็กชายประภาส  เศษมา
 
1. นายพล  พิมพ์โพธิ์
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวญาดาวดี  ใจประสพ
2. นางสาวณัฐกาญ  พัชรกิจไพบูลย์
 
1. นายศิริชัย  ญาณปัญญา
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นายนพคุณ  เกตุคำขวา
2. นายเจษฎา  ฉันท์เจริญวนิช
 
1. นายอนนท์  ประสงค์มณี
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงธิวารัตน์  บุญวงษ์
2. เด็กชายอัครเดช  สวนหนองกุง
 
1. นางสาวทศพร  ยอแซ
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายจอมฅน  เอี่ยมขอพึ่ง
2. เด็กชายสิทธิโชค  แซ่เจิ้น
 
1. นางสาวอรณี  วรรณวงศ์
2. นางบุษบา  โหระวงศ์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายชาติชาย  วงเปา
 
1. นางนิรมล  พงษ์เกษม
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายศักดิ์สิทธิ์  ศรีดา
 
1. นางสาวอรณี  วรรณวงศ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายพิเชษฐ  พ่วงรอด
 
1. นายปรีชา  เพิ่มผล
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  วัฒนสิริกุลภัค
 
1. นางกรรณิการ์  อุทธา
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายธนา  สมศิริวัฒนา
 
1. นายธนดล  ยิ้มถนอม
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายปภาณุวัฒน์  พงศ์สวัสดิ์
 
1. นางขอบใจ  สิงห์ศิลารักษ์
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายชยพล  เลาห์ประเสริฐสิทธิ์
2. เด็กชายมกร  นูปกรณ์
3. เด็กชายเจษฎาพล  เชยอักษร
 
1. นายธวัชชัย  หวังศิริเวช
2. นางสาวนันทพร  จันทร์วิริยะกุล
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายณัฐชนนทน์  บุณยชวเศรษฐ์
2. เด็กชายรัฐธีร์  มิ่งมาลัยรักษ์
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  เงินเหรียญ
 
1. นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล
2. นายประกาศิต  บุญวงค์
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. นายชัยภัทร  ภูมาศ
2. นายบัญญวัต  เอื้ออารักษ์
3. นายพลเอก  ตั้งมั่นจิตธรรม
 
1. นายจักรพล  สาใจ
2. นายพร้อมพงศ์  กวีกิจธนา
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายธนภูมิ  จันทร์เฮง
2. นายภูมิพิพัฒน์  พรสาโรจน์
3. นายอุดมชัย  ธรรมนาวรรณ
 
1. นายธราวุฒ  ภัทรผลพูล
2. นางภวรัตน  ภัทรผลพูล
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายภูริวิชญ์  ทุมมากรณ์
2. เด็กชายวชรากร  อินต๊ะนา
3. เด็กชายวันธงชัย  โชคชัย
 
1. นายคมกริช  อินนะไชย
2. นายสุเมธ  ผ่านวงศ์
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 1. นายตฤษนันท์  ลิขิตเจริญพันธ์
2. นายพีรพงศ์  มหัธนาสถาปัตย์
3. นายอินทัช  จิรรัตนไพโรจน์
 
1. นางสาวพัชราวดี  สายทองแท้
2. นางสาวศจีกาญจน์  ศิรทรัพย์ไพสิฐ
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกาติโช  บูรณศิลป์
2. นางสาวจิดาภา  เฉลิมกิจ
 
1. นายประจิต  เอื้ออภิสิทธิ์วงศ์
2. นางสาวนภาภรณ์  โล่ห์วัฒนา
 
40 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายพศภพ  ชัยกิตติ์พิภัทร
2. เด็กชายวงศพัทธ์  อารยะพิพัฒน์กุล
 
1. นายเจนวิทย์  หนองโกมล
2. นางสาวภัทรา  กุระอิ่ม
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายจงรัก  ภักดี
2. เด็กหญิงนวัตกานต์  ตั้งเกริกโอฬาร
 
1. นางสาวสุพัตรา  จันทร
2. นางสาวนาฏยา  ฉุยฉาย
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวพิชญา  ตีรสุกิตติมา
2. นางสาวมธุรดา  จารุเฉลิมรัตน์
 
1. นายนครินทร์  เครือวัลย์
2. นางสาวธนัญญา  เปี่ยมศิลปกุลชร
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวธนธรณ์  สวัสดิ์ศรี
2. นายวิทยา  โอซากิ
 
1. นางสุเนตรา  โพธิ์น้อย
2. นายอังชัญ  แสงแก้ว
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงศิริภัสสร   ศรีงามผ่อง
 
1. นางสาวภัทรวรรณ   ตรียสรศัย
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายธิติพัทธ์  อินทสุวรรณ
 
1. นางสาวภาภัสสร  พัฒนรักษ์
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายจักรพรรดิ  เทพผ่องศรี
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นายกวีวัฒน์ .  ภควัตสิริกุล
 
1. นายสุบรรณ  ตั้งศรีเสรี
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายพิริยพล  วังพลับ
2. เด็กชายอิฎฐณัฏฐ์  งามจินดาสกุล
 
1. นายเอกธนัช  แซ่จุ้ง
2. นายจักรพงษ์  ตรียุทธ์
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายจินตภัทร  บัณฑูรนิพิท
2. เด็กชายสารัทธ์  โชติรุ่งโรจน์
 
1. นางนิลเนตร  ชัยวิเชียร
2. นางสาวภคมน  สังข์วัง
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นายวริศ  กลมเกลียว
 
1. นางสาวสุพรรณนี  กุลโสภิส
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายฐิติวัฒน์   ลิ้มพัฒน์นันท์
 
1. นายวิชัย  พรสิริโชคชัย
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายคณาธิป  คว้าพงศ์ไพฑูรย์
 
1. นายปรเมศวร์  ลิ้มสกุล
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายสิรวิชญ์   พูลเขตร์กิจ
 
1. นายศราวุฒิ  รัตนกุล
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพิชญะ  อภิเชษฐโยธา
 
1. นางสาวอรชา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจินตนา  วิบูลย์เชื้อ
 
1. นางสาวอริสรา  ชินตะวัน
 
56 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายจิรภัทร  รุจิรายุกต์
2. เด็กชายญาณภัทร  พินิจพิชิตกุล
3. เด็กชายสุพัฒน์พงษ์  จันทรวัฒน์
 
1. นางสาวขวัญฤดี  ฐิตาปุรเชษฐ์
2. นางสาวสุภาภรณ์  ตาปนานนท์
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกรกาญจน์พัช   รัตนาภิรตานนท์
2. เด็กหญิงณัทธมนต์   เมฆธน
3. เด็กหญิงพิมพ์ชยา   ฉายเพิ่มศักดิ์
 
1. นางสาวศุกลรัตน์  เบ้าทอง
2. นางสาวชมธิษา  ภัทรกุลธนิน
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวชญานิศ  นันทะวรการ
2. นางสาวฐิติรัตน์  กนกวารีรัตน์
3. นางสาวพรจิรา  วัฒนศีลวัต
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นายเทวฤทธิ์  ขันโมลี
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายณัฐพล  เดชตระกูลวงศ์
2. นายภรัณยู  ชวาลไพบูลย์
3. นายวรวิทย์  ตั้งอมรชัยพัฒนา
 
1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ญจันทร์
2. นางสาวปิยาภรณ์  หอมจันทร์
 
60 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกรัณฑรัตน์  ฤทธิ์มังกร
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ยิ้มแย้ม
3. เด็กหญิงนภกมล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายบรรณรักษ์  บุญปก
2. นางสาวศิวิไลซ์  ธาราเพ็ชรัตน์
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยณัฏฐ์  สายอินทร์
2. เด็กหญิงดวงใจ  แววสว่าง
3. เด็กหญิงสาริษฐา  มะโนวรรณ
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
2. นางสาวรัชนก  ศรีเปี่ยม
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายธนภัทร  ขุมรามัญ
2. นายปรเมศ  เฉิดมนูเสถียร
3. นายภาสวัฒน์  เฟื่องขจรศักดิ์
 
1. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
2. นายธนวัฒน์  ทองดี
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายธนเทพ  ศิระสากร
2. นายธีรภัทร  สงวนพวก
3. นายปภาวิชญ์   โภคามาตย์
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวหทัยภัทร  ทารัตน์
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงพัณฑ์ฑิรา  เก่งการช่าง
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  เมธีภัทรกุล
3. เด็กหญิงสิริรัชญ์  สิริสมภพชัย
 
1. นางสาวสุจินดา  สีตาแสน
2. นางสาวจีราพร  เหมือนประสาท
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงณภัทร  วารีเศวตสุวรรณ
2. เด็กหญิงธนัชชนก  มั่นคงดี
3. เด็กหญิงรสิตา  เตชะมหพันธ์
 
1. นายโกเมน  ปาปะโถ
2. นางสาวรัตนวดี  โมรากุล
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. นายภาณุพงศ์  สูงวิริยะ
2. นางสาววรรณิสา  ทองจันทร์เทาร์
3. นายแก้วเกล้า  ถาวรวัฒนะ
 
1. นายอนันต์  สุขสาลี
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐิดา  เร้าเสถียร
2. นางสาวธนภรวรรณ์  เหง้าพรหมมินทร์
3. นางสาวพิชญา  บุญมานะประเสริฐ
 
1. นางสาวธณัฏฐา  คงทน
2. นายชัยชนะ  นุชฉัยยา
 
68 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายธนากร  กันพูล
2. เด็กหญิงวรรณษา  ลาสันเทียะ
3. เด็กหญิงอชิรญา  อินทสงค์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ผูกจิต
2. นางสาวพรสวรรค์  กระจ่างสด
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายกฤติพงศ์  สมีเพ็ชร
2. เด็กชายพีรดนย์  ไชยปรีชาวิทย์
3. เด็กชายเจตพัฒน์  สุขพูล
 
1. นางสิริรัตน์  มาลากุล ณ อยุธยา
2. นายภัทรพล  เทพังเทียม
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1. นายนายภูมิไผท  วรปกรณ์
2. นางสาววณิดา  สังข์โสม
3. นางสาวอนัญญา  อินทรพิทักษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  ธีรพจน์โสภณ
2. นางสาวธัญสมร  คำภีร์
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายนภาดล  คิวหา
2. นายปัณณวัฒน์  แสงกาคำ
3. นายอัครพล  กาลจักร
 
1. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
2. นางสาวธัญพิชชา  จันทศร
 
72 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. เด็กชายปวรเดช  สายช่างทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  อู่ธาดาธนกุล
 
1. นายปัญญา  ภิรมย์จันทร์
2. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายจิรสิน  กุฎีคง
2. นายโชคฐิวัฒน์  ญาณชาญวิทย์
 
1. นางสาวหทัยภัทร  ทารัตน์
2. นายคมสัน  รักน้ำเที่ยง
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวมนรัตน์  ทองมนต์
2. นายอภิทักษ์  เพชรจรัสชัย
 
1. นางสาวธัญมน  นวลโฉม
2. นายปวริศ  พรหมเสนา
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายธนพงศ์  ขวัญตา
2. นายอรรครเดช  สุริอาสน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีวราวุธ  หมุนโย
2. นายอัครวิชญ์  พิวงษ์งาม
 
76 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายอาลีมีน  บาฮา
2. เด็กชายไวยวิทย์  พันธ์ศรี
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายวีระชัย  คุณเมือง
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  กล้าหาญ
2. เด็กชายถิรวุฒิ  พรหมชนะ
 
1. นางอาภรณ์  เบาสูงเนิน
2. นายณรงค์กร  สุนทรวัฒน์
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุขพัฒน์
2. เด็กชายวศวัฒน์  จารุภูมิ
 
1. นายสุรจักริ์  แก้วม่วง
2. นายวิฑูรย์  แสนบุดดี
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  ปรางทอง
2. เด็กหญิงเจสสิกา  จงประสงค์
 
1. นางสาวระพีร์พัชญ์  สอนเครือ
2. นางสาวนัฎฐา  มิ่งสุข
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายธนาทร  ดอนสังข์ไพร
2. นายนวฤทธิ์  สุขเจริญ
3. นายสุรสิทธิ์  สูนย์รัมย์
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
2. นายสมศักดิ์  เทวปฏิคม
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายชนชัย  ดุษฎีปรีชา
2. นายธนวัฒน์  ปิยเลิศรังสรรค์
3. นายพิทยา  โชติถนอมกิจ
 
1. นายชูเกียรติ  ตันติเวชการวงศ์
2. นางสาวพิชามญฐ์  แซ่จั่น
 
82 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88.59 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงกรกนก  อินทะวงศ์
2. เด็กหญิงครองขวัญ  มีหินกอง
3. เด็กหญิงน้ำฝน  มีสังข์
4. เด็กหญิงวนัสนันท์  จำรัสเลิศตระกูล
5. เด็กหญิงสุนิสา  -
 
1. นายชวนชัย  วรรณสิทธิ์
2. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 95.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วหิรัญ
2. เด็กหญิงทักษอร  อุดมกิจชัยวัฒน์
3. เด็กหญิงพัชราวลัย  แสงดารา
4. เด็กหญิงภูริชญา  จำรูญวัฒน์
5. เด็กชายสิรภพ  เลิศโชติวงศ์
 
1. นายธนากร  อ่อนสำลี
2. นางสาวปิยนุช  มงคล
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 94.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  สุพรรณวิวัฒน์
2. นางสาวชุติกาญจน์  พุ่มทับทิม
3. นางสาวฑิตยา  อภิชัยดิษฐ์
4. นางสาวณัฐชยา  ทิมคล้าย
5. นางสาวนรกมล  ตรีตรง
 
1. นางสาวณัฐกมล  ลิมปนะชัย
2. นางสาววิภาจรีย์  โฆษิตกิตติวงศ์
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายกฤติเดช  วารีชัย
2. นายธรรพ์ณธร  นามีผล
3. นายบวร  เตียละวณิชย์
4. นายปรัชญา  ภิภพสุขาวดี
5. นายพงศกร  มูลกลาง
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีอัษฎาวุฒิ  ปัดมะลิด
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงญาดา  แฟมไธสง
2. เด็กหญิงณัฐชา  สมพงษ์
3. เด็กหญิงธัญชนก  จิตรละม้าย
4. เด็กหญิงประภาพร  ทองไพจิตร์
5. เด็กหญิงพรรษา  หัดจุมพล
 
1. นางกรัณฑา  สุธาทรัพย์
2. นายศุภกฤตย์  อุ่นแอ
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงกานต์ชนก  วงศ์เกษมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  อุ่มเจริญ
3. เด็กหญิงปัณณิกา  วิบูลยศรินทร์
4. เด็กหญิงภากมล  จิรรัตนะชัย
5. เด็กหญิงโชติรส  ษาเทศ
 
1. นายประวิทย์  ปานทอง
2. ว่าที่ร้อยตรีปริญญา  ชัยสิทธิ์สงวน
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายติณณภพ  ลี
2. นายธีรเจต  เอี่ยมพันธ์
3. นายนิพนธ์  แม้นวงศ์เดือน
4. นายสิบปกร  โค้วเจริญ
5. นายเทวธน  มั่นวิมล
 
1. นางสาวสกาวรัตน์  บรรณปัญญา
2. นางสาวสุพรรณี  ภาคแก้ว
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86.64 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. นางสาววราภรณ์  ชาลีฟอง
2. นางสาวอรัญญา  สมานทอง
3. นายเกียรติศักดิ์  บุตรสุรินทร์
4. นางสาวแก้วตา  แป้นไทย
5. นางสาวโสธญา  สง่าศรี
 
1. นายนิรนาม  ชื่นบัวอินทร์
2. นางสาวรัชนี  ศรีทับทิม
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงประภัสสร  ใจเย็น
2. เด็กหญิงภัทรวดี  ลีลาชัยภัทร
3. เด็กชายยศวรรธน์  องค์อุดมลักษณ์
4. เด็กหญิงสุพินดา  ปัทมกุลชัย
5. เด็กหญิงอภิสรา  ลิ้มลาภดี
 
1. นายวายุภักษ์  สิริกาญจนสกุล
2. นายอนุรักษ์  ทองอร่าม
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธนวิชญ์  มาศมัณฑนะ
2. เด็กชายธนโชติ  ประทุมมาตย์
3. เด็กชายนันทวัฒน์  แสงแก้ว
4. เด็กชายพุฒินันท์  พูนผล
5. เด็กชายอนุรักษ์  ศรีนวล
 
1. นายเพชร  ศรีพุทธา
2. นางสาวมนตรี  เฉกเพลงพิน
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 91.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวกุลสตรี  ดุลย์
2. นางสาวณฤดี  พ่วงทองคำ
3. นายสุทธิพงศ์  สุบรรณพันธ์
4. นางสาวสุพิชชา  รอดอินทร์
5. นายโยธิน  แสงสกุล
 
1. นายพงศกร  จิรยั่งยืนยง
2. นางไพพร  ดีบาง
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายชาติเกษม  เมธนาวิน
2. นายชินดนัย  อุปนิตย์
3. นายพิสิทธิ์  ประเสริฐธนะชัย
4. นางสาววรนารี  ท้วมมีชัย
5. นางสาวอัณศยา  ลิ้มพรจิตรวิไล
 
1. นางสาวพิราวรรณ  คำสุ
2. นายดุสิต  สง่าอภิธาน
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นายธนธรณ์  ชนะพาห์
2. นายธนวัฒน์  นุ่นสุวรรณ
3. นายธนากร  ประจงเศษ
4. นายธนาคร  การประกอบ
5. นายธนโชติ  บุญย้อย
6. นางสาวธิราพร  สุดใจ
7. นางสาวปรียนันท์  ัตั้งสถิตวงศ์
8. นายพงศภัค  ศรีประเสริฐ
9. นางสาวพรสุภา  กลิ่นเนียม
10. นางสาวพิมพ์ชนก  นาคสุข
11. นายพิสิฎฐ์  รุ่งสันเทียะ
12. นายภูริวัฒน์  พรหมศร
13. นางสาวมนัสนันท์  ยอดขาว
14. นางสาวลลิตวดี  รอดเขียว
15. นางสาววิชญาดา  ใจเจริญ
16. นายวิสุทธิ์  ทองเลี่ยมรัตน์
17. นายศรศักดิ์  ศรีสันจันทร์
18. นายอนุชา  สีพลเรือน
19. นางสาวเบญจรัตน์  นิสัยกล้า
20. นางสาวไอลดา  เริงหิรัญ
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
2. นางสาววันธินี  บัวหอม
3. นางสาวยุคลธร  แสงชัยศรียากุล
4. นายเมธี  ตั้งสิริพัฒนา
5. นายทศพล  ดีกระจ่าง
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 93.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวกมบุญลักษณ์  บุญมาเกิด
2. นายคณาธิป  มีบุญสูง
3. นางสาวจาฏุพัจน์  เชยชม
4. นายณัฐพงศ์  เทียบสี
5. นายณัฐพล  บุญยะ
6. นายทวีทรัพย์  นวลศรี
7. นายธนสิทธิ์  คงอ่ำ
8. นางสาวธัญญาเรศ  พรมเสนา
9. นายธีรศักดิ์  ปงรังษี
10. นายผ่องทอง  กิ่งเพชรเสรีชน
11. นางสาวพิชฌฌา  พันธุ์เอก
12. นายภูริคุณ  พิมพิลา
13. นางสาววราภรณ์  สุระมณี
14. นางสาวสุชาดา  ดวงจินดา
15. นายอนุชา  ตั้งศิริเสถียร
16. นายอิทธิกร  อุดมพร
17. นายอิทธิเวช  วทัญญุตากวิน
18. นางสาวโชติมณี  สมเทพ
19. นายไกรวิชญ์  สิมเกิด
 
1. นางประไพ  กลับไชย
2. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
3. นายนินาท  บุญโพธิ์ทอง
4. นายนาวี  ศรสำเร็จ
5. นางสาวกนกวลี  สุภมาตร
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 87.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นางสาวจิรภัทร  โห้เพ็ชร
2. เด็กชายจิรายุ  หนูจีน
3. เด็กชายณัฐพงศ์  พูลเหล็ก
4. นายติรนันท์  ตุ้มทรัพย์
5. นายธนารักษ์  ขวัญดี
6. นายธรากร  กลัดบ้านห้วย
7. เด็กหญิงนันทกานต์  ด้วงทองอยู่่
8. นางสาวปรีดาพรรณ  มณีศรี
9. นางสาวพรสิริ  สุตะคาน
10. เด็กชายพรเทพ  อ่อนสำลี
11. นายพัฒนะ  เนตรอนงค์
12. นางสาววรนิษฐา  ด้วงทองอยู่่
13. นายศตวรรษ  ขึ้นภู่เขียว
14. นายศรัณย์  อังฉกรรณ์
15. นายศักดิภัทร์  แสงนุภาพ
16. นายสุจินดา  แสนสุข
17. นายสุรพัศ  ตั้งวัฒนดิลกกุล
18. เด็กชายอนุวัฒน์  รักงามเชย
19. นางสาวเบญญาภา  ประสานวงษ์
20. นายเมธี  จิตตภาค
 
1. นางสาวศิริพร  จำปา
2. นายสุไกรฤกษ์  ลัดกรูด
3. นายพัชรพล  บัณฑิตเกตุมาลา
4. นายจำรัส  อนันต์กลยุทธ์
5. นางฑิติวรรณ  กิจแก้ว
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวชิดชนก  ชมชูชื่น
2. นายณัฐพล  หงษ์นเรศ
3. นายธนกฤต  กิจพนาพร
4. นายธนวัฒน์  นุ่นสุวรรณ
5. นายธนวุฒิ  ภาคมินาคม
6. นายธนากร  ประจงเศษ
7. นายธนโชติ  บุญย้อย
8. นางสาวธิราพร  สุดใจ
9. นายธีรยุทธ  อุทธา
10. นางสาวนฤนาถ  ศรีทองใบ
11. นายปวริศ  จุงาม
12. นางสาวปัทมวรรณ  ทีปิเนตร
13. นางสาวลลิตวดี  รอดเขียว
14. นายศรศักดิ์  ศรีสันจันทร์
15. นายศุภเกียรติ  รามเกียรต์
16. นายอภิสิทธิ์  โคกศรี
17. นางสาวอรณิชชา  จูมทอง
18. นายเจษฎา  นันติ
19. นางสาวเบญจรัตน์  นิสัยกล้า
20. นางสาวไอลดา  เริงหิรัญ
 
1. นางสาวสายผล  พุทธรักษา
2. นายบุรินทรวรวิทย์  พ่วนอุ๋ย
3. นายเมธี  ตั้งสิริพัฒนา
4. นางสาวกษมา  มาลาแวจันทร์
5. นางสาววิระสาฐ์  ศรีปัดถา
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายกาญจน์  กัณหา
 
1. นายอรรถพร  เอี่ยมละออ
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงปาลิกา  ถาวรวงศ์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ทองสุข
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 96.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศกบางขุนเทียน 1. นายทศพล  ชำนาญศึก
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  หฤทัยสิริรัตน์
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 95.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นางสาวบัณฑิตา  ฉัตรเงิน
 
1. นายธนกฤต  นิลรัตน์
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. เด็กชายฉัตรมงคล  รวมทรัพย์ทวี
2. เด็กหญิงเมธินี  ภูผ่านแก้ว
 
1. นายกฤษดา  เพียงลิ้ม
2. นางนฤมล  เฟื่องอักษร
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดระฆัง 1. เด็กหญิงสิริมน  สุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุปรียา  ปัญจะมะ
 
1. นางสาวนฤมล  ประสิทธิศักดิ์
2. นางสาวนภัสรพี  เขมาชีวะ
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 94.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายกฤติน  รันตนาสมจิตร
2. นายสิรภพ  พงษ์สุภาพ
 
1. นายสุทธิพงษ์  คงสว่าง
2. ว่าที่ร้อยตรีอัษฎาวุฒิ  ปัดมะลิด
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวฑุลิกา  เดชเกตุ
2. นายวงศธร  พรมมี
 
1. นางสาวอุทัยวรรณ  มวลทอง
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เกิดพิทักษ์
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกพร  แก้วสี
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แอบเพ็ชร
3. เด็กหญิงชนม์นิภา  ฌานวังศะ
4. นางสาวปิยวรรณ  โทหนองตอ
5. เด็กหญิงพิมมาดา  คล้ายละมั่ง
6. เด็กหญิงภัทรวดี  ติวิทย์ศิริกุล
7. นางสาววรนุช  ทัศนิยม
8. นางสาวสมิตา  ปานาพรม
9. นางสาวสุดารัตน์  นิลทร
10. เด็กหญิงอนัญญา  เสือไพร
 
1. นางสาวยุพา  สมนึก
2. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
3. นางสาวกนกวรรณ  พิมพ์ศรวงษ์
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวกมลชนก  คูตรีสุคนธ์
2. เด็กหญิงกฤติมา  ศรีราช
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ไชยเพชร
4. นางสาวณัฐสินี  จัลลจารุสิทธิ์
5. นางสาวดารินทร์  กันภัย
6. นางสาวประภาพร  เมืองสะอาด
7. เด็กหญิงพจนารถ  วงษ์ชัย
8. เด็กหญิงศิรินทรา  กฤชไมตรี
9. เด็กหญิงศุกฑาลักษณ์  กลั่นจันทร์
10. เด็กหญิงสุภิญญา  ขำพุก
 
1. นายอำพร  ดวงงาม
2. นายสมเจตน์  ยืนยง
 
108 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงชนานันท์  โกวิทพานิชกุล
2. เด็กหญิงชลนิชา  ศิลาไสย
3. เด็กหญิงชาลิสา  ลายเครือวัลย์
4. นางสาวทัศนีย์  คำนักดิษฐ์
5. นางสาวธารารัตน์  ทากุดเรือ
6. เด็กหญิงรัศมี  ผมน้อย
7. เด็กหญิงลัลนา  มุขชาติ
8. เด็กหญิงศรุตยา  จินดา
9. นางสาวสุกรรณิกา  ตันโชกี
10. นางสาวอริษา  อิสสะอาด
 
1. นายสุทธา  ช่วยแจ้ง
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกรณ์วิภา  ศรีบุรินทร์
2. นางสาวนภัสสร  คงเกตุ
3. เด็กหญิงภัทรวดี  จรุงกิจเจริญ
4. เด็กหญิงมาลัยพร  ทนงูเหลือม
5. เด็กหญิงวราพันธ์  เเสงมาลาธนวัจน์
6. เด็กหญิงศศิชา  หงษ์สกุล
7. เด็กหญิงศิรินทรา  เดชโคบุตร
8. เด็กหญิงสิริรักษ์  วัลย์จิตรวงศ์
9. เด็กหญิงสุปรียา  แสงกระจ่าง
10. เด็กหญิงเขมจิรา  ปัญญาวิมุติ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศรายุทธ  สังสดมภ์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุดา  เลงัง
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. นางสาวกนกพร  บรรฑิต
2. เด็กหญิงจิดาภา  ภูจัตตุ
3. เด็กหญิงจิราพร   สุระพงศ์
4. เด็กหญิงธาริณี  สุภาพ
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุสระ
6. นางสาวนริศรา  หลวงกอง
7. นางสาวพชรพร  ฐิติกาญจนาพันธุ์
8. เด็กหญิงมีนา  พรมแพร
9. เด็กหญิงวรรณษา  ชมภูทอง
10. นายศรชัย  ยาเพชรน้อย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนเรศ  เล็กสราวุธ
2. นายอนุพงศ์   นากรักษา
3. นายอนันตชา  วัฒนเศรษฐ
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวกบ  เจริญสุข
2. นางสาวฐิติพร  ทองประมูล
3. นางสาวณิชา  ลัคนาภิเศรษฐ์
4. นางสาวทิพย์อาภา  ปิติสิทธิ์
5. นางสาวปัญญาพร  โกศลานันท์
6. นางสาวยุพารัตน์  ทองอินลา
7. นางสาวรัตติยากร  หมั่นบ่อแก
8. นางสาวศศิธร  ประทีปพรณรงค์
9. นางสาวสุดารัตน์  แจ่มกมล
10. นางสาวไอลดา  เจริญถิ่น
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  บุญสวัสดิ์
2. นางสาวอารีรัตน์  ทองมูล
3. นายฤทธิพงษ์  ประทุมสุวรรณ์
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา 1. เด็กชายกิตติวินท์  ภู่อุ่น
2. เด็กหญิงขวัญพิชชา  โพธิ์คำ
3. เด็กชายธนัญชัย  ใจดี
4. เด็กชายธีรภัทร  ศิริเวช
5. เด็กชายภัทรษกรณ์  อินทร์ใหญ่
6. เด็กหญิงมลฤดี  ชนประชา
7. เด็กหญิงศาวิตรี  รุ่งโรจน์รัศมี
8. เด็กหญิงสุชาดา  เกิดโภคา
9. เด็กหญิงอทิตยา  นพศิริ
10. เด็กหญิงอนุชิตา  อินธิพันธุ์
 
1. นายมงคล  สินสืบเชื้อ
2. นายสมพงษ์  พรพงศ์วิทย์
3. นายพรหมพิริยะ  สิงห์สถิตย์
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. เด็กชายธารินทร์  แพะขุนทด
2. นายปรเมฆ  พันธ์โชติ
3. เด็กชายพนมกร  ภารจินดา
4. เด็กชายพีรวิชญ์  ปริวันตัง
5. เด็กชายภัทรพล  พิทักษ์วงศ์
6. เด็กชายภาณุวัฒน์  ชูจันอัด
7. เด็กชายมหรรณพ  ชัยมงคล
8. เด็กชายอนุวัฒน์  แจ่มประโคน
9. เด็กชายอภิสิทธิ์  หงษ์ทอง
10. เด็กชายเทวินทร์  พันธ์ล้อมโส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นางสาวพรทิพย์  คงมา
3. นายอร่าม  ชะนามุญา
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายกฤษฎาพร  บุญปลูก
2. นายจิตเกษม  สังข์ผ่องใส
3. นายณัฐวุฒิ  พรมทอง
4. นายณัฐวุฒิ  รอดพิมพ์
5. นายปิติพล  เคราะห์ดี
6. นายพร้อม  ชินวงษ์
7. นายสุดใจ  สมพร
8. นายอิทธิพล  ธรรมสโรช
9. นายเกนทร์  แสวงวงค์
10. นายเจษฎา  ไผ่เศวตอนันต์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  แก้วรัตน์
2. นางสาวจุฑามาศ  ฉุยฉาย
3. นายปริวัฒน์  ศรีจรรยา
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายกรชัย  คุณวุฒิรักษ์
2. นางสาวกัลยทรรศน์  น้ำจันทร์
3. นายธนบดี  ตระการรุ่งโรจน์
4. นางสาวนฤมล  โทนะหงษา
5. นางสาวบุษราคัม  แซ่ตั้ง
6. นางสาวพลอยชมพู  นิลละออ
7. นายวีรยุทธ  เล็กคำ
8. นายศุภกร  สุริยะคุปต์
9. นางสาวอัจฉรา  มาแดง
10. นายไพศาล  ศิริวงษ์
 
1. นายณัฐวุฒิ  บุรุษเกิด
2. นายชวลิต  โล่ห์รักษา
3. นายอดิศร  โตดิลกเวชช์
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติธร  คุณานนท์สกุล
2. เด็กชายฐิติพงศ์  ฉิมอินทร์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  ฟักไพโรจน์
2. นางภคริษา  ปานุราช
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายจันทน์ผา  รังสินธุ์
2. เด็กหญิงชฎาพร  สินธุภิญโญ
 
1. นางสาวศรีรดา  ดอกตาลยงค์
2. นายปวิช  ปวรไชยกร
 
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวภันทิสา  มีมุ่งบุญ
2. นางสาววชิราภรณ์  นุ้ยอยู่
 
1. นางสาวพัชรากร  ม่วงดิษฐ์
2. นางสาวชุติกาญจน์  ถูกจิตต์
 
119 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายบวรศักดิ์  ใจหล้า
2. นางสาวเจนจิรา  จุ้ยผึ้ง
 
1. นางสาวทัศนีย์  ตระกูลศุภชัย
2. นางสาวฉัฐรส  บัญชาชาญชัย
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายสุวรัช  ทองปาน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช
 
1. นายวันชาติ  นามเกิด
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวฐิติกานต์  สุวิกะปกรณ์กุล
 
1. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชฎาพร  จตุเทน
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงวรรณิการ์  นวลแก้ว
 
1. นางสาวสุมิตรา  คณะแพง
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. เด็กชายอัศวิน  เจือพงษ์
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายภูวเดช  เสรีวิวัฒนา
 
1. นางสาวณัฐนิชา  อิ่มเสมอ
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวภิตินันท์  เรืองชวลีย์
 
1. นายกิตตินันทน์  บุตะเคียน
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สุขบรรเทิง
 
1. นายสิรวิชญ์  บุญศรี
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายณพวิทย์  รัตนวารินทร์ชัย
 
1. นางสาวรัชนู  พิมพิทักษ์
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวรัตนาวลี  ชระธีระคุปต์
 
1. นางนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. นางสาวสิริรัตน์  กรกมลสรไกร
 
1. นายปมุข  ภู่เกิดลักษณ์
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพร  เบ็ญจะขันธ์
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กชายพัศวุฒิ  ว่องวัฒนาการ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภิญญา  ฤทธิ์สุวรรณ
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์พิดา   วงศ์พานิช
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวพรชนก  บุญวงศ์วิวัฒน์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อาทร
2. เด็กหญิงปกิตตา  ชูรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ลอยใหม่
2. นางสาวนพวรรณ  กรุดเพชร
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชบพิธ 1. เด็กชายปณชัย  วงศ์อนุรักษ์ชัย
2. เด็กชายพรหมพิริยะ  ทนันชัย
 
1. นายอิทธิกร  พิณไทย
2. นางสาวดรุณี  ภาษีภักดี
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณรัญญา  รัตนมณี
 
1. นายพิพัฒน์พล  กูลเกื้อ
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์พิศุทธิ์  สังข์แก้ว
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวมลธิชา  พงษ์อุดมปัญญา
 
1. นางนวลวรรณ  ทรัพย์ศิริ
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายสุทธิพงษ์  คำแก้ว
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกฤษฎา  สมาลีย์
2. เด็กชายธราดล  คำวัน
3. เด็กชายภูดิศ  สินขุนทด
 
1. นายชานนท์  กุลประดิษฐ์
2. นายกรัญยศ   ขาวพราย
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบูรณะศึกษา 1. เด็กชายกรพรหม  จิตต์ธัมวราพร
2. เด็กชายปรมี  กล่อมวงศ์
3. เด็กหญิงรัตนาเรศ  ตันวิจิตร์
 
1. นายวินัย  สินชัย
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายพิชากรณ์  แป๊ะตะเภา
2. นายภูวศักดิ์  ชลมุกข์
3. นายเชาวนันท์  เปรมถทธิ์
 
1. นายไพโรจน์  ทองวั่น
2. นางสาวมาลินี  พลราชม
 
145 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวณัฐณิชา  ยอดสุทธิ
2. นางสาวพรนิภา  กิรานุชิตพงศ์
3. นายศิริชัย  วีระสุข
 
1. นายจุฑ์นร์พนธ์  คล่องแคล่ว
2. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายศุภวิชญ์   สุวรรณนิกวณิช
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายธนพล   สายทอง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายธนัช  ศิลาพัชรนันท์
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายครองไทย  อยู่ดี
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายภวัต   บุญจันทร์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายนรวิชญ์   รุ่งเรือง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายศรัณย์  เปรมปรีดิ์
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพัชรวีร์   เนียมนิล
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายภาสกร  ฉันทนารุ่งภักดิ์
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงชนันท์กานต์  พลัดเชื้อนิล
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนารัตน์  ธงชัย
 
1. นายธนพัฒน์  อินทุกานตะ
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นายมังกร  โลมพันธ์
 
1. นายภควัต  บ่างสมบูรณ์
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายปฎิพล  แซ่ลี้
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินี 1. เด็กหญิงปัญญดา  เหลืองอร่ามกุล
 
1. นายวีระศิลป์  ห่วงประเสริฐ
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. เด็กหญิงศุกฑาลักษณ์  กลั่นจันทร์
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงวิภาวรรณ  แสงรัตน์
 
1. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นายเจนณรงค์  นุชาดี
 
1. นายหฤษฏ์  เตือนหทัย
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
 
1. นายตะวัน  โตเอี่ยม
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิชญานุช  คำบุญรัตน์
 
1. นายกฤตบุญ  ฉัตรบุรานนท์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวสุธิมา  สุธาทรัพย์
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณิชชยา  กิจเจริญ
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กหญิงทานตะวัน  เอี่ยมนุช
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายธนภัทร   เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพาสุข   แววศรี
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายจิรายุส  อยู่เย็น
 
1. นางสาวมนัญญา  มาบางยาง
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายก้องภพ   สังขดิษฐ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงแพรไหม  มีทอง
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
 
1. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวศิรนภา  ชัยประภา
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวชนิกัญจน์  ภู่แจ้ง
2. เด็กหญิงนภัทร  สุดประเสริฐ
3. เด็กหญิงบุญญิสา  อ่องบางน้อย
4. นางสาวปานดวงใจ  อยู่ดี
5. นางสาวปิยธิดา  ใจเดิม
6. นางสาวมิลานี  ถาวรวัตร์
7. เด็กหญิงอภิชญา  ฝ่ายชาวนา
8. นางสาวเมธิศา  โกษาเสวียง
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
2. นายยอดรัก  ทองพึ่งทรัพย์
3. นายวสวัตติ์  นวลนาค
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวชนาธิป  ปีตวัฒนกุล
2. นางสาวณัฐชนัน  เกษธำรง
3. นางสาวณิชชยา  กิจเจริญ
4. นายธนวัฒน์  ยังทน
5. นายปิยวัฒน์  รอดทรัพย์
6. นายภาสวิชญ์  สมประเสริฐศรี
7. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
8. นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นายประสาร  วงศ์วิโรจน์รักษ์
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวขวัญกมล  ปิยะนิจดำรงค์
2. นายชัชวาลย์  พันธุ์สระน้อย
3. นางสาวฐิติพร  อ่อนทองหลาง
4. เด็กชายธนกฤต  เย็นสายสุข
5. เด็กชายธิติ  นาคประพันธ์
6. นายธีรวัฒน์  กาวไธสง
7. นายนัทธวัฒน์  สมภักดี
8. เด็กหญิงพัชรี  ศรีใจปั๋ง
9. นายพัลลภ  นาคประพันธ์
10. นางสาวพิชชาภา  พรแก้วพุฒตาล
11. เด็กชายวิชชุเดช  พรรณทรัพย์
12. เด็กชายศิรายุ  แสนชัย
13. เด็กชายสัณหณัฐ  เพิ่มผล
14. เด็กชายสิทธิพงษ์  ทิพนงค์
15. เด็กชายอิทธิพัฒน์  สุวรรณสุข
 
1. นายกู้เกียรติ  ภูมิรัตน์
2. นายสุวัฒน์ชัย  บุญรอด
3. นายธงทอง  สุวรรณะ
4. นายสิทธิพล  ศรีมานะสุวรรณ
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายกิตติภพ   พินิชการ
2. นายชัชวัสส์   เจียวก๊ก
3. เด็กชายณฤทธ์กมล   วงษ์สุทักษ์
4. นายนรวิชญ์   รุ่งเรือง
5. นายพัชรวีร์  เนียมนิล
6. นายพัทธวีร์   หาญสิทธิสุนทร
7. นายพาสุข   แววศรี
8. เด็กชายภวัต   บุญจันทร์
9. นายวัสรสรร   กนกธรไพบูลย์
10. นายศรัณญ์   ศานติวัตร
11. นายสิทธา   โสรีกุล
12. นายอธิพัชร์   พงศ์ศิริโภคิน
13. นายอัษฎาวุธ   ชูวัน
14. เด็กชายอิทธิโชติ   ศรีบาง
15. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายคณิศร   ลำพัชวา
2. นายธนพล   สายทอง
3. เด็กชายธนภัทร   เพชรสัมฤทธิ์
4. นายนรวิชญ์   รุ่งเรือง
5. นายพัชร์วีร์   เนียมนิล
6. นายพัทธวีร์   หาญสิทธิสุนทร
7. นายพาสุข   แววศรี
8. นายสิทธา   โสรีกุล
9. นายอธิพัชร์   พงศ์ศิริโภคิน
10. นายอัษฎาวุธ   ชูวัน
11. เด็กชายอิทธิโชติ   ศรีบาง
12. เด็กชายเนติธร   ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พร้อมสุข
2. นายชนสิทธิ์  บุญยืน
3. เด็กชายดำรงค์ชัย  งามสัจจพร
4. เด็กหญิงทักษอร   ้่อุดมกิจชัยวัฒน์
5. เด็กชายพงศกร  พูลเอม
6. นายวรกฤต  เทียมรัตน์
7. เด็กชายศุภวิชญ์  สุวรรณนิกวณิช
8. นายสุุรพงศ์  ศรีมงคล
9. นางสาวอรญา  สุขเรือน
10. นางสาวอัฉราพรรณ  หมวดผา
11. เด็กชายเชษฐพล  รองกลัด
12. เด็กชายโสตถิศักดิ์  ถนอมไชย
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
2. ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ  กองวุฒิ
3. นางศิริมา  จงสมจิตต์
4. นายชูชาติ  สมัย
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กชายจอมเดช  บุญเปรม
2. เด็กชายจักรี  กรุมรัมย์
3. เด็กชายชัยชนะ  ทานพรหม
4. นายชานนท์  อุ่นสมบูรณ์
5. เด็กหญิงดลนภา  ใจซื่อ
6. เด็กหญิงตรีกมล  ช่องฉิมพลี
7. เด็กหญิงธรรมภัทร  พรมมานอก
8. เด็กชายธีรภัทร  อาจดี
9. เด็กชายนวมินทร์  บุราคร
10. เด็กชายนิวัฒน์  เพชรนาม
11. นางสาวปิยฉัตร  พันสมบัติ
12. เด็กหญิงพลอยนิล  บุตรดี
13. นายพันธิตร  ป่าไม้ทอง
14. เด็กชายพิริยะ  รัตนพลแสน
15. เด็กหญิงภัทรวดี  โชฎก
16. เด็กชายสถาพร  พงศ์สีทอง
17. เด็กหญิงสาวิภา  มุขมนตรี
18. นายสุชาติ  พลเสน
19. นายสุรสิทธิ์  เพียรอนุกูลบุตร
20. เด็กหญิงอรจิรา  พาหวาย
 
1. นางสาวปิยะฤดี  พรมใย
2. นางสุขุมาลย์  มณฑปใหญ่
3. นายโอฬาร  โชติวุฒฑากร
4. นางสาวภาวิณี  สุขประเสริฐ์
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายนภัทร  ลิชูปถัมภ์ยศ
2. เด็กชายปรพล  แม้นศรี
3. เด็กชายพร้อมโชค  ภัทรพงศ์
4. เด็กชายภูริยศ  ศิริยอด
5. เด็กชายวิลินกร  เกล็ดแก้ว
 
1. นายเอกราช  แก้วเขียว
2. นายวรัญญู  รัตนวิชัย
3. นายธนกฤต  ด้วงคงมนศรี
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 86.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
2. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
3. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
4. เด็กหญิงสุกัญญา  วังสินธุ์
5. เด็กหญิงสุนิศา  พันโส
6. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
3. นายนรเศรษฐ์  ลี้ทองกร
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวกุลยา  ชำนาญเนาว์
2. นายนันทวัฒน์  แก้วเล็ก
3. นายปิยะภูมิ  เตียววิจิตรสีใส
4. นางสาวพัทธมน  เค็งสม
5. นายมีชัย  บุญเสด
 
1. นายณัฐพล  นุตยางกูล
2. นายวชิระ  ตั้งประสาทสุข
3. นายสิรคุปต์  พิลามาศ
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 90.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวคณภรณ์  โพธิ์ขำ
2. นายจิรชาติ  สุขเจริญ
3. นายนัทสิทธิ์  วิบูลศิลป์โสภณ
4. นายรัชพล  เฟื่องคอน
5. นางสาวลลิตา   ทวิสกุลรัตน์
6. นายแดนสรวง  วงศ์สวรรคกร
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นายอัครพล  อภิโช
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวกชรัตน์  นรานนทวัฒน์
2. เด็กหญิงกัญจนพร  ปิยภัณฑ์
3. นายกุลพงษ์  ธนกนกพร
4. นางสาวขนิษฐา  อ่อนฉ่ำ
5. นางสาวขวัญมนัส  อุทารจิตต์
6. นายจักรพันธ์  อินทรศร
7. เด็กชายจักรพันธ์  พรมมา
8. เด็กหญิงชลธิศา  กิตติธีรเจต
9. เด็กหญิงฐปนี  ชาวแปดริ้ว
10. นางสาวทัตพิชา  อยู่แฉ่ง
11. เด็กหญิงธัญนุช  สุวรรณศรี
12. เด็กชายธีรภัทร์  วงษาเหวก
13. นายนิวัฒน์  แซ่เตียว
14. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คำภา
15. เด็กชายปวริส  เอี่ยมรักษา
16. นายปัญจพัฒน์  ศิริกรกุลวัฒน์
17. เด็กชายพิชานนท์  ติขินานนท์
18. นางสาวพิมพ์ลักษณ์  น้อยพันธุ์
19. เด็กหญิงภัชพร  ชุมพล
20. เด็กหญิงมณทศพร  สมุทร์
21. เด็กชายรัชชานนท์  นิสยะพันธ์
22. เด็กชายรัฐณรงค์  คงพิพัฒน์
23. เด็กชายร่มไม้  ดาทอง
24. นางสาววชิราภรณ์  นพวงศ์
25. เด็กหญิงศรุตา  กาญบุตร
26. นายศุภนัฐ  วรพุฒ
27. เด็กหญิงสวรรยา  รักแก้ว
28. เด็กหญิงสาวิตรี  สากุลา
29. เด็กหญิงสิริวิมล  จูเอี่ยม
30. นายสุวัฒน์  สังข์ทอง
31. นายอธิวัฒน์  บุญศรี
32. เด็กหญิงอัญชิษฐา  ศรีสมาจาร
33. เด็กหญิงเจนจิรา  วิชาดี
34. เด็กชายเจษฎา  นุชประเสริฐ
 
1. นายนนทกร  เพียบขุนทด
2. นายมนัญชัย  ปิยะรัตน์
3. นายวุฒินันท์  สีดีจริง
4. นางสาวอทิตยา  ศรีประเสริฐ
5. นางสาวน้ำหวาน  สายนาค
6. นายอภิวัฒน์  นาสิงห์ขันธ์
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นางสาวกมลวรรณ  จันทร์ไหม
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  กุลมิล
3. นางสาวกันธิชา  หวานแหลม
4. เด็กหญิงกิตติยากร  เพ็ญศรี
5. นางสาวจุฑามาศ  จงเจริญ
6. เด็กหญิงชนิสรา  ชาลัง
7. นางสาวชลธิชา  วิชาราช
8. นายชิษณุพงศ์  ชาลัง
9. นางสาวฐิติยา  หวังกิตติธรรม
10. นางสาวตุลยา  สารโพคา
11. นางสาวทักษพร  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
12. เด็กหญิงทิพยธิดา  กุกุดเรือ
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สุมนศร
14. นางสาวบุญธิชา  ศรีทรัพย์
15. เด็กหญิงปนัดดา  ใจสำราญ
16. เด็กหญิงปราลี  นานวล
17. นายพงษ์สร  อินทร์สอน
18. นางสาวพรทิพย์  กรอบทอง
19. เด็กหญิงพรนภา  ชีพสาทิศ
20. เด็กหญิงภคนันท์  สุวรรณแดน
21. เด็กหญิงวิภาดา  วังสินธุ์
22. เด็กหญิงศันสนีย์  ภู่สาละ
23. นายศุภกร  วงศ์ณิชากร
24. เด็กหญิงศุภรดา  บุญรอด
25. เด็กหญิงศุภลักษณ์  โพธิ์สาจันทร์
26. เด็กหญิงสวรรญา  แข็งศรี
27. เด็กชายสิทธินนท์  พิลึก
28. เด็กหญิงสุกัญญา  วังสินธุ์
29. เด็กหญิงสุจิตรา  แสนทวีสุข
30. นางสาวสุจิตรา  ชูศาสตร์
31. เด็กหญิงสุนิศา  พันโส
32. เด็กชายสุวิทย์  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
33. เด็กชายสุเมธ  สีสืบ
34. นางสาวอภิชญา  วุฒิโรจน์
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  ลือนาม
36. นางสาวอรวี  พรหมเนียม
37. นางสาวเกวลิน  ทองเสาร์
38. เด็กชายเรืองศักดิ์  โคตพันธ์
39. เด็กหญิงเอมิกา  สิราวัตถุ
40. เด็กชายไชยภัทร  สีสืบ
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
2. นายศราวุธ  วงศ์อิน
3. นายสมศักดิ์  แซ่เป้า
4. นายนรเศรษฐ์  ลี้ทองกร
5. นายศรายุธ  เทือกเทียน
6. นางกิตติมา  กรุดอ่ำ
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาหลวง 1. นางสาวกชรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
2. เด็กหญิงกรรัตน์  กลิ่นหอมกรุ่น
3. นางสาวกาญจนาพร  วิสิทธิ์
4. เด็กชายกุลชาติ  มะสมัน
5. นางสาวกุลธิดา  สุคำภา
6. นางสาวจัณธาทิพย์  ทองประเสริฐ
7. เด็กหญิงจีรนันท์  วัฒนวงษ์คีรี
8. นายชลวัฒน์  ทองใบบัว
9. นางสาวชิดชนก  เงินเจริญรุ่ง
10. เด็กชายณวพล   จึงเจริญ
11. นายณัฐฐา  ศรีจูมพล
12. นางสาวณัฐมล  ชูจันทร์
13. นายทศวัฒชัย  สุรวิทย์
14. เด็กชายธนภัทร  สมพงษ์
15. นางสาวธันยวีร์  สงวนพันธ์
16. นายนพสิทธิ์  ภัทรสันติภูมิ
17. นายนรพนธ์  เกษหอมเลิศ
18. นายนรินทร์  คำวันดี
19. นางสาวนวรจน์  วงศ์ศิลป์
20. นางสาวนารีรัตน์  แหวนวงษ์
21. นางสาวปรินดา  ซื่อสัตย์
22. นายปรเมศวร์  บุญศรีทุม
23. เด็กหญิงพรทิพย์  บูรณ์รัตน์ธรรม
24. เด็กชายพรหมมินทร์   อุทิศธรรม
25. เด็กหญิงพัชริดา  บุญศรีทุม
26. นายพิษณุ   สุขปราการ
27. นายภาคภูมิ  ทองเอม
28. นางสาวมารียาม  เขียวชะอุ่ม
29. นายวนิชคุณ  สระทองมี
30. นายวรายุส  เจริญจิตต์
31. เด็กชายศิวัช  ปิ่นทอง
32. นายศุภณัฐ   อ่วมงามอาจ
33. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ช้างขาว
34. นางสาวสุดารัตน์  นพรัตนาวงศ์
35. นายอนุสรณ์พรหม  ภูกองชนะ
36. นางสาวอภิญญา  อาสนาทิพ
37. นางสาวอรอนงค์  วรเนตร
38. นางสาวอัญพัชร์  พงษ์พิทยศิริ
39. เด็กชายเทพเทวัญ  ทองพันธ์
40. นายโฆษิต   แก้วลำ
 
1. นายนิรัน  มั่นสุทธิ
2. นางสาวเกษร  ลีลาน้อย
3. นายอนิรุทธิ์  จันทรักษ์
4. นางพัฒนา  มั่นสุทธิ
5. นายศักดิ์สมเนียร  ชูกำแพง
6. นางพัชรินทร์  หงษ์ทอง
7. นายอัครเดช  จำนงค์ธรรม
8. นางอมร  นิตย์ภักดี
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. นางสาวกรกมล  ภักดีวรกิจสกุล
2. เด็กชายกฤษติน  จันทรสุภานนท์
3. นายกัญจนพัฒน์  จัันทราพร
4. นายกิตติศักดิ์  คุ้มครอง
5. เด็กชายจักกฤษณ์  กำลังเจริญ
6. นางสาวจิตตรี  สุขใจ
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  แก้วสะอาด
8. นายชนุดม  เดชบุญ
9. เด็กหญิงชลดา  เนียมอ่อน
10. นายฐนกร  สัญญะโม
11. นายณภัทร  แป้นประเสริฐ
12. นางสาวณัฐพร  ไกลดิ้น
13. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
14. เด็กชายธนวันต์  อินทร์สกุล
15. เด็กหญิงนพวรรณ  แก่นอาสา
16. เด็กหญิงนริศรา  ทองขันธ์
17. นายนวพล  บริบาล
18. นายปธิญญา  แซ่ตั้ง
19. เด็กหญิงปภิชญาภรณ์  แสงรีย์
20. เด็กหญิงปวีณทัศน์  ใจคง
21. นางสาวพรสวรรค์  เสืองามเอี่ยม
22. นายพีรพัฒน์  ทิมาศาสตร์
23. เด็กชายภัทรพล  มนต์ชูชีพ
24. นายภูมิศักดิ์  ภูมิพานิช
25. เด็กชายมณฑาทิพย์  สายสุวรรณ
26. เด็กหญิงมณธิการณ์  แสงไข่
27. เด็กชายมาวิน  ไกรฉัตร
28. นายวงศธร  สีหวัลลภ
29. นางสาววัลลภา  โตทรัพย์
30. นายศักดิพัฒน์  สายัณห์กุล
31. นางสาวศิริพร  ขาวเพียรพานิชย์
32. นายสังข์สุวรรณ  สังข์โพธิ์
33. เด็กชายสิริพัฒ  รอดขำ
34. เด็กหญิงสุมิตรา  คู่กระสังข์
35. นายอนุวัฒน์  หงสาวดี
36. นางสาวอัจฉราพร  ตุ้มนิลกาล
37. นายเกียรติศักดิ์  สายสุวรรณ
38. นางสาวเนเจล่า  เอลยาซี
39. นายเผดิมยศ  แก้วชาญศิลป์
40. เด็กหญิงเมขลา  ดีรักษา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีทวีศักดิ์  ยิ้มแย้ม
2. นายศิวาวุฒิ  รัตนะ
3. นายสุธิกาญจน์  อรภักดี
4. นายวราญุ  อุดมสี
5. นายวชิรพันธุ์  กิจเสมอ
6. นางสาวฐายินี  ฐิตะฐาน
7. นางสาวภัทรานิษฐ์  สุวรรณพันธ์
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กชายกิตติวรินทร์  หิรัญชนะโชค
 
1. นางชนานาถ  แสงมณี
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐพล  ราศรี
 
1. นายศิวาวุฒิ   รัตนะ
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 1. นายชาญชัย  บุญประกอบ
 
1. นายวราวุธ  กองแก้ว
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายภานุพงศ์  พุ่มพวง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  เติมประทีป
 
1. นายปวิชญา  เนียมคำ
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวตรีลดา  กลิ่นศรีสุข
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กชายวรฤทธิ์  กิ่งนอก
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายพรเทพ  ศรีพุฒ
 
1. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายธนวัฒน์  ยังทน
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายไชยศ  วิชัยวงษ์
 
1. นางสุทิน  สิริโยธิน
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวอภิชญา  อภิชาตพงศธร
 
1. นายพงษ์พัฒน์  พร้อมสุขสันต์
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวญานิกา  แกล้วกสิกรรม
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวเบญจวรรณ  ขยายศรี
 
1. นางสาวอุบล  รังสิตวัธน์
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายณพวิทย์  ทองทิพย์
 
1. นางสาวจิตรวรรณ์  บุญลาภ
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายภูมิ  แก้วฟ้าเจริญ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีอธิวัฒน์  ไพโรจน์
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 1. นายธนพัฒน์  วงศ์โคทอง
 
1. นายวิชาญ  ชินานนท์
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กหญิงสาธิตา  เพชรสุวรรณ
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ไกรวุฒิวงศ์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวปาณิกา  ดีหลาย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาววารี  บุนนาค
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายภานุพงษ์  รุ่งแสง
 
1. นายอิสินธร  เดชคุ้ม
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายเอกราช  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 1. นายนันท์ธิวัฒน์  กนกพัฒน์
 
1. นายอนุรักษ์   เขียวนอก
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิมพ์วลัญช์  ดุษฎีปรีชา
 
1. นางสาวโสภา  นาคทอง
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นางสาวปิ่นมณี  โพติยะ
 
1. นางสาวทัศนีย์  ประสมเพชร
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. นางสาวสยาภา  สิงห์ชู
 
1. นางสาวสุนิสา  รังสิพุฒิกุล
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา   เอี่ยมเอก
2. เด็กชายคณิฐิโชค   รอดดีธนาทิพย์
3. เด็กหญิงจีรนันท์   กันทะเนตร
4. เด็กหญิงชิสาพัชธ์   งดกระโทก
5. เด็กหญิงชุติกาญจน์   คณานุรักษ์
6. เด็กหญิงณพาณัท   ดำวัน
7. เด็กหญิงนาขวัญ   สร้อยสุมาลี
8. เด็กชายพรวิสุทธิ์   เพ็ชร์ใหญ่
9. เด็กหญิงวรภัทร   หอมเจริญ
10. เด็กชายสุทธิภัทร   ทองทวี
11. เด็กหญิงเพ็ญญาดา   อิ่มในสุข
12. เด็กหญิงโมทนา   ปิ่นแก้ว
 
1. นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1. เด็กชายกิตติพิชญ์   นันทหาญ
2. เด็กชายกิตติภพ   กลับดี
3. เด็กชายชินว์   วัฒนพร
4. นายณชพล   พงศ์ไทย
5. เด็กชายณภัทร   ไพบูลย์นุกูลกิจ
6. เด็กชายธัญเทพ   หาญกล้า
7. เด็กชายธันวา  ไทยอู่
8. เด็กชายปกปัก   จรัสศรี
9. นายปฤณภัทร   อ่ำศรี
10. เด็กชายวงศ์รวี   ตันไพบูลย์กุล
11. นายวงศ์วิสุทธิ์   ประจักษ์วิทย์
12. เด็กชายสิตกร   นาคเจือทอง
 
1. นายสร้างสรรค์  พันสะอาด
2. นายชัยวัฒน์  แก้วสอาด
3. นายภัทรพงศ์   นภากุล
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์ดอมินิก 1. นายกษิดิศ   เกียรติ์ทวีมั่นคง
2. นายณัฐสิทธิ์   เชื้อสุวรรณ
3. นายดุลยวัต    ธนากร
4. นายธาม  สถิตเทพบัญชา
5. นายปฏิญญา  โมนัยกุล
6. นายพลัฎฐ์  จรรยา
7. นายภารินทร   สันพันธ์
8. นายวงศ์วรัณ  ประจักษ์วิทย์
9. นายเสฏฐนันท์   ภุมรินทร์
 
1. นายสร้างสรรค์   พันสะอาด
2. นายชัยวัฒน์  แก้วสอาด
3. นายภัทรพงศ์   นภากุล
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. เด็กชายพีรพัฒน์  วงศาธิชัยสกุล
2. นายภคพงษ์  ขันติวงษ์
3. นายวีรภัทร  รุจินนท์
4. เด็กชายวีรภาพ  อดิศักดิ์เจริญรุ่ง
5. นายศุภมงคล  นวชัยศุภศรี
6. เด็กชายอชร  ทองมี
7. เด็กชายอรณ  ทองมี
8. นายอริยะ  สิงหสาคเรศ
 
1. นายภาคิน   คุณยศยิ่ง
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงกัญญพัชร  วิบูลย์กิจอาภากุล
2. เด็กหญิงกันยารัตน์  ฉัตรศตายุ
3. เด็กหญิงจนิสตา  จันทร์แต้ม
4. เด็กหญิงณัฐชา  ศิรินนท์ธนเวช
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทรสิทธิผล
6. เด็กหญิงณัฐรินทร์  พงศ์ฤทธิพิมล
7. เด็กชายธนกฤต  กีรติเพชรงาม
8. เด็กชายธนทร  กิติมันต์กุล
9. เด็กชายธันวา  บุญเรือง
10. เด็กหญิงนรภัทร  มั่นจงดี
11. เด็กหญิงนวพร  เพิ่มกุศล
12. เด็กหญิงนาตาชา  โอฐสร้อยสำอางค์
13. เด็กหญิงปัทมาวรรณ  รักสมยา
14. เด็กหญิงปาลลิตา  ธรรมนาวรรณ
15. เด็กหญิงพัฒนวดี  บ่อกลม
16. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ไกรวุฒิวงศ์
17. เด็กชายภัทรดิษ  ซื่อต่อศักดิ์
18. เด็กหญิงภัสชยากานต์  อินทรรัสมี
19. เด็กชายภาคภูมิ  ตอสกุล
20. เด็กหญิงมธุริน   ทองสุก
21. เด็กหญิงมลธิชา  เกตุเทพ
22. เด็กหญิงรพีพีฒน์  นิตทิม
23. เด็กหญิงวรรณวิสาร์  ห้องประดับมุกข์
24. เด็กหญิงวรัญญา  เปรื้องไชโย
25. เด็กหญิงวฤนทร  ชมเเก้ว
26. เด็กชายศุภวิชญ์  สุขกมลวัฒนา
27. เด็กหญิงสุพิชญา  กีรติเพชงาม
28. เด็กหญิงสุวรรณี  อยู่คำ
29. เด็กหญิงอภิชญา  เก่งกาจ
30. เด็กหญิงอภิชญา  กิจจารสมบัติ
31. เด็กชายอัครพงศ์  นวลจันทร์
32. เด็กหญิงอัยย์รฎา  วงษ์ไพศาล
33. เด็กหญิงอัยรินทร์  จิรอรุณพัฒน์
34. เด็กหญิงแบม  ชูชาญ
35. เด็กชายโมไนย  โลหิตานนท์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทพย์ทอง
2. นายปิยะ  เลิศไกร
3. นายสุรพัฒน์  เอกเรืองศิษฐ์
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบอน 1. นางสาวชนรธิดา  มาศขาว
2. นายณัฐนนท์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
3. นายทวิชัย  บุญเลิศ
4. นางสาวธิดาภรณ์  ดวงแก้ว
5. นายนเรศ  แซ่ลี้
6. นางสาวน้ำฝน  การุณบริรักษ์
7. นายปิติกานต์  พันธ์วิไล
8. นางสาวพรนภัส  กิจไพบูลย์เลิศ
9. นางสาวพัณณ์ณิษา  ศิริพัชรกิตติกุล
10. นางสาวพิชญา  ทรงสวัสดิ์วงศ์
11. นางสาวพิมพ์ประภัทร  ไตยราช
12. นางสาวภัทรกร  มงคล
13. นายภัทรศักดิ์  รักษณรงค์
14. นายภาณุวัฒน์  ตะใคร่เสน
15. นายมานัส  เบเซกู่
16. นางสาวรดา  มิ่งพิพัฒน์
17. นางสาวรติมา  แสนศิริ
18. นางสาววราภรณ์  มูลพัน
19. นางสาววาสนา  แซ่ย้า
20. นายวิทวัส  พิสุวรรณ
21. นายวิรัตน์  แซ่หลอ
22. นายวีรภัทร  แซ่สง
23. นางสาวศิรินภา  ไม่โศรก
24. นางสาวศิริโสภา  จันทาทอน
25. นางสาวสุขฤดี  ทรงสวัสดิ์วงศ์
26. นางสาวสุดารักษ์  แซ่ว่าง
27. นางสาวสุนิสา  เบทูชา
28. นายอนิรุธ  มอาดเลิศ
29. นายอนุสรณ์  ชาววิวัฒน์
30. นายอัครพล  อัศราดร
31. นายอานนท์  โว่ยยือ
32. นางสาวเมย์ริสา  ชูรัตน์
33. นางสาวแจ่มจันทร์  บุญเรียน
34. นางสาวโยชิตา  วงศ์คำน้อย
 
1. นายจิโรจ  จิรวนิช
2. นางเบญจา  สุขจันทร์
3. นายกนก  จิรภาสปกรณ์
 
237 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายกฤษณะ  ทองดี
2. เด็กชายก้องภพ  อาบทอง
3. เด็กชายชนากานต์  ไชยยงค์
4. เด็กหญิงธันยชนก  วิเศษพงษ์อารีย์
5. เด็กชายประสิทธิชัย  คล้ายแก้ว
6. เด็กหญิงภัคจิรา  ศรีประทุม
7. เด็กหญิงสิริวรรณ  เก็งรัมย์
8. เด็กหญิงแพรทอง  วันทอง
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
 
238 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อินทร์สุชาติ
2. เด็กชายณัฐกรณ์  เชิดแสง
3. เด็กหญิงทักษพร  แหล่งทอง
4. เด็กชายธนธรณ์  เพชรสองเมือง
5. เด็กชายนนทวัฒน์  หาคม
6. เด็กหญิงปภาวิน  สรสิทธิ์
7. เด็กชายพีรณัฐ  ปีนะเก
8. เด็กหญิงอติกานต์  ยอดแก้ว
9. เด็กชายอัครชัย  วุฒิวงศ์วนกุล
10. เด็กหญิงอารียา  อิ่มจันทร์
 
1. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
2. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
3. นางสาวสุวจี  ศุภมงคลสาร
 
239 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. นางสาวพันธิตรา  สายสว่าง
3. นายพิพัฒน์  แก้วอุดร
4. นายพิพัฒน์พงศ์  เลิศพัฒนชาติ
5. นางสาวยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
6. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
7. นายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
8. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
9. นางสาวอักษร  อายุเจริญกูล
10. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
 
1. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
2. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
3. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
 
240 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. นางสาวกมลชนก  คำภาผง
2. นางสาวจิรนันท์  สุขศรี
3. นางสาวชนาทิพย์  ยวงเพชร
4. นางสาวดวงกมล  เอี่ยมใจตรง
5. นางสาวฟ้าใส  ทองมูล
6. นายวิชญ์ภาส  เขียวหวาน
7. นายศุภกิตติ์  มณีโชติ
8. นายสรรชัย  จันทร์บำรุง
9. นายสรวิชญ์  ยิ้มจันทร์
10. นายอนุพล  ศรีชุมพล
 
1. นายกฤติกร  บุญมี
2. นางสาวไอรินลดา  สีมาพล
 
241 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
4. เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญามิตร
5. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุพัฒน์อาภรณ์
6. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
7. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
8. เด็กหญิงอัญชสา  เหลืองอุไร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
4. นายพงศ์วิทย์  เสาวรส
 
242 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่ผะกา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
5. เด็กหญิงปฏิมาพร  สวนปรางค์
6. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
7. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
8. เด็กหญิงวรากรณ์  ชอกลม
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
3. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
243 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกานต์พิชชา  กุศลนุกร
2. นางสาวจิราภา  อินทบุหรั่น
3. นางสาวณัฐมน  พรหมจำปา
4. นางสาวปานวาด  ขอเจริญ
5. นางสาวรมิดา  เราอุปถัมภ์
6. นางสาววรลักษณ์  ดีแว่น
 
1. นางลัดดา  ฉิมพาลี
2. นางนงคลักษณ์  ฉิมพาลี
3. นางสาวพรพิมล  พันธ์พืช
 
244 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกาญจนา  ท้ายวัด
2. นางสาวจามีกร  เรือนคง
3. นายณัฐริกา  วงษ์ทองแท้
4. นางสาวนก  ชุ่มสิงห์
5. นายนัฐพล  ก่อเกื้อสืบสาย
6. นางสาวปนัดดา  ชูสาย
7. นางสาววีรดา  พืชสิงห์
8. นางสาวอภิญญา  บุญวิเศษ
 
1. นางสาวอัญชนา  ผลอุดม
2. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
3. นายธวัชชัย  สุขสวัสดิ์
 
245 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เครือวัลย์
2. เด็กหญิงถัญญา  ขุนกอง
3. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ปัดอาสา
4. เด็กหญิงภัทรพร  นานอก
5. เด็กหญิงมัลลิกา  ศรีวะรมย์
6. เด็กหญิงวรินทร  ปกป้อง
7. เด็กหญิงศิตา  ทองพิมพ์
8. เด็กหญิงศุภาวรรณ  สังขกูล
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  จงประสาทสมบัติ
10. เด็กหญิงเบญญา  โบราณมูล
 
1. นางศิริวรรณ  อุทัยสาร์
2. นายชยพล  น้อยบุญญะ
3. นางสาวฉัตรสุดา  เปลี่ยนศรี
 
246 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงฐิติยา  แจ่มดวง
2. เด็กหญิงธันยพร  กิจวสมบัติ
3. เด็กหญิงนิศารัตน์  รังสิตวัธน์
4. เด็กหญิงศิริวรรณ  ดอกไธสง
5. เด็กหญิงสิริพร  คุณานนท์ศิริกุล
6. เด็กหญิงอินทิรา  สิงห์มีศรี
7. เด็กหญิงเขมิกา  แซ่เนิน
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  บุษราคัม
 
1. นางสาวนุสรา  เชียงทอง
2. นางสาวจิตรลดา  รักสัตย์
3. นางสาวปิยวรรณ  แสงวิเศษ
4. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
 
247 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นางสาวกัญจพน์พร  หลงห่วง
2. นางสาวณัฐชานันท์  สดสะอาด
3. นางสาวทัศนพรรณ  วาสนสมพงษ์
4. นางสาวพัตรพิมล  ศรีคราม
5. นางสาวพิมพ์นภา  แสงสร
6. นางสาวศรัญชญา  ประทุมทอง
7. นางสาวสุชาดา  ตู้เพชร
8. นางสาวอัญชสา  สิงห์สินธุ์
9. นางสาวอุไรวรรณ  ศรีเข้ม
10. นางสาวแทนตะวัน  แซ่ซึง
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
2. นางสาวปัทมวรรณ  อุบลฟู
3. นางสาวศศิประภา  ปัตตัง
4. นางสาวเสาวลักษณ์  นาคะสุวรรณ์
 
248 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวณัฐชยา  บุญนาค
2. นางสาวณัฐธัญญา  วีสี
3. นางสาวณิฐชานันท์  พิพิธภวนันท์
4. นางสาวธมนวรรณ  รัชตกุลพงศ์
5. นางสาวปรียาภรณ์  วิชิตจำรูญ
6. นางสาวศศิวิมล  พลเยี่ยม
7. นางสาวสิริยากร  โพธิ์ชาติ
8. นางสาวโชติมา  สธูป
 
1. นางสาวจุฑามาศ  อภิมหาเดชาพงศ์
2. นางศุลีพร  ปิ่นนัย
 
249 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกัญชพร  เตชจรูญจิตร
2. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  แซ่เตียว
4. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
5. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ถนัดกิจ
6. เด็กหญิงธนวรรณ  ปัญญามิตร
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
8. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  สุพัฒน์อาภรณ์
9. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
10. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
11. เด็กหญิงอัญชสา  เหลืองอุไร
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวชนิตา  แซ่ลิ้ม
5. นายสันติ  บุญพร้อม
 
250 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ภู่ผะกา
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กชายธนกร  เติมเต็มศรี
5. เด็กชายนภัสกร  แก้วเนตร
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
7. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
8. เด็กหญิงปุณยาภา  สาสุข
9. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
10. เด็กหญิงวราภรณ์  ชอกลม
11. เด็กชายวีระศักดิ์  อ่อนปุย
12. เด็กชายศุภากร  โทขันธ์
 
1. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
4. นางสาวสุธิดา  ด่านซ้าย
5. นางสาวจินดาพร  พงศ์พีระ
 
251 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวกชวรรณ  กาญจนพิบูลย์
2. นางสาวกนกนภัส  ภัทรมนันต์
3. นางสาวณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
4. นางสาวทัศนีย์  อริยไพศาลกุล
5. นางสาวปารดา  รัชพันธุ์
6. นางสาวพรพรรณ  วัชชวัลคุ
7. นางสาวพิชญา  พรหมนิยม
8. นางสาวมณฑ์สิริ  ชมภูนุช
9. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
10. นางสาววีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
11. นางสาวแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวมนัสนันท์  เหมชาติลือชัย
3. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
4. นายกิตติศักดิ์  อร่ามเรือง
5. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
 
252 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. นางสาวกมลลักษณ์  ยอดปทุม
2. นางสาวธนพร  ไตรราษฎร์
3. นายพงษ์เพ็ชร  ศรีภพ
4. นางสาวพันธิตรา  สายสว่าง
5. นายพิพัฒน์  แก้วอุดร
6. นายพิพัฒน์พงษ์  เลิศพัฒนชาติ
7. นางสาวยอดขวัญ  วัชระคุ้มภัย
8. นางสาววิชิตา  ศรีด้วง
9. นางสาวสิริณญา  ปึกคม
10. นายอชิตะ  สันติยุทธการ
11. นายอภิสิทธิ์  กดแก้ว
12. นางสาวอรวรรญา  ทิพแสง
13. นางสาวอรวรรณ  งอยผาลา
14. นางสาวอักษร  อายุเจริญกูล
15. นายอาทิตย์  อุ่นทุไร
16. นางสาวเกษมณี  มนตรี
 
1. นายนรเศรษฐ์  พลโยธา
2. นางสาวอำพรพรรณ  โยตะพงษ์
3. นางสาวสุทัสสี  ทิมปะถัมภ์
4. นางสาวสุวจี  ศุภมงคลสาร
5. นางสาวยุพวดี  ก้านมะลิ
 
253 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายณัฐพล  สีกา
2. นายธนัตถ์  วัฒนแสงชัย
3. นายภูษิต  ฉวีรัตน์
4. นายเติมพงศ์  ยินดีหา
5. นายเศวตโชติ  บวรกุลประเสริฐ
 
1. นางสาวนงนุช  จันทร์แฟง
2. นางสาวปัทมวรรณ  อุบลฟู
 
254 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายจักรกฤษ  หงส์ทอง
2. นายธิปก  บางพรม
3. นายนันทวัฒน์  สู้สงคราม
4. นายสหรัฐ  ศรีสุวรรณ
5. นายอภิสิทธิ์  เกตุกำจร
 
1. นายธวัชชัย  นิลประดับ
2. นางสาวพรวิมล  คงพูน
 
255 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายนครินทร์  เลิศจามีกร
2. นางสาวสโรชา  มีวอน
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
 
256 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 1. นายติณห์  หาญศิริสาธิต
2. นายปัณณวัฒน์  แสงกาคำ
 
1. นายธวัชชัย  มากุล
2. นายวิสานต์  นะอ่อน
 
257 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 88.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม 1. เด็กชายฐปนวัฒน์   วุฒิพรกุล
 
1. นายณัฐดนัย  สุวรรณสังข์
 
258 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายปพน  เวศม์บริสุทธิ์
 
1. นางสาวอาทิตตยา  พุ่มพิบูลย์
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. นายสักขฉัฎฐ  ธนสารกาญจน์กุล
 
1. นางปิยะฉัตร์  จันทร์สุวรรณ์
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายปิติรัฐ  เสนาลี้ยง
 
1. นายปฏิภาณ  พรหมชัย
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 97.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพิณทอง  นนท์ธีรกร
 
1. นายวิชชญะเศรษฐ์  เกษมศักกริน
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายภูมิวัสส์  สุวรรณชัยศักดิ์
 
1. นายเศรษฐวิทย์  บารเมษฐ์ฤทธิกร
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นางสาวชาลิสา  สุขครุฑ
 
1. นางเปรมปรีดิ์  ตุลย์วัฒนางกูร
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวอรนงค์  นิ่มนุช
 
1. นางสาวอัจฉรา  พิทักษ์เสรีธรรม
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายเอกณัฐ  บรรณประดิษฐ์
 
1. นายอติพล  สุกฤษฎานนท์
 
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงณรีศิริ  รักชาติ
 
1. MissKimberly  Kapoor
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกมลมาศ   สมุทรรัตนกุล
 
1. นางสาวสุพรพรรณ  ธีรวัฒน์วรกุล
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นายธีรเดช  ธรรมกุล
 
1. นางสาวอัญชลี  รักพงษ์
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แหยมอุบล
2. เด็กชายนพคุณ  รัตนอมรชัย
3. เด็กหญิงปัทมา  สุขรุ่งเรือง
4. เด็กชายภัทรพล  ทองหยอดแก้ว
5. เด็กหญิงรินลดา  เนรมิตรัตนประชา
 
1. นางสาวเพ็ญศิริ  วิมารเมฆ
2. Ms.Sualen Mana-ay  Laguerder
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กชายชนกนันท์  ตันโชติกุล
2. เด็กชายตะวัน  เรืองตระกูล
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  อินทร์จันทร์
4. เด็กชายภัทรดนัย  ลัคนานิธิพันธุ์
5. เด็กหญิงไซซี  หมวดเชียง
 
1. Mr.Timothy  Hutto
2. MissRoda  Dano
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี 1. นางสาวชญานิศ  ชิมเทพ
2. นายปุรเชษฐ์  โสภณธำรงศิริ
3. นายมณฑล  รักษ์คณพล
4. นางสาวมัชชิมา  ปลื้มปิติวิริยะเวช
5. นายสีไม้  บุญเยาวลักษณ์
 
1. นางปิยะฉัตร์  จันทร์สุวรรณ์
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐชารัศม์  ไชยยงวัฒนกุล
2. นางสาวพิชชาภา  สว่างใจธรรม
3. นางสาววัศยา  โกศลรัฐ
4. นางสาวสุชาดา  พวนอินทร์
5. นางสาวสุวีรา  ไวยสุกรี
 
1. นางสาวสุมาลี  เปรมรัศมี
2. นางสาวสุดารัตน์  พลโภชน์
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวณรัญญา  สามัญประเสริฐ
2. นางสาวอลิศรา  ประชามาตย์
 
1. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
2. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 87.01 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายปกรณ์  ลิ้มพรจิตรวิไล
2. เด็กชายภูมิ  ประยูรเกียรติ
 
1. นางสาวจุฎาภรณ์  อินเถิง
2. นางสาวธัญญภัสร์  เจริญพร
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวปณิวรินทร์  คล้ายพร้อม
2. นางสาวอภิญญา  หมั่นคง
 
1. นางสาวอโนทัย  สมส่วน
2. นางสาวรุจิรัตน์  สุวัฒนาวาณิชย์
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
2. นายสุริยัน  เขมเหลาะ
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  การัมย์
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 85.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพรรษชล  ศรีสาคร
2. เด็กหญิงเกวลี  เดชนิติรัตน์
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
2. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวรนิธิ  ทองอินทร์
2. เด็กหญิงอริสา    เจริญศรี
 
1. นางสาวธนพร  จรจรัญ
2. นางสาวพิรญาณ์   นพรัตน์
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวดาราสตรี  เกิดสว่างเนตร
2. นางสาวนันทิชา  สุวรรณรัตน์
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
2. นางภารดี  อึงขจรกุล
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวณัฐริกา  วิชชุกรจิรภัค
2. นางสาวธนาภรณ์  กิ่งเพชรรุ่งเรือง
 
1. นายอนันต์  เอี่ยมวิวัฒนะกุล
2. MissEMIKO  UEDA
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรับพร  ทับทิมไทย
2. นางสาวสโรชิณี  จิรังวรพจน์
 
1. นายชัชชัย  จิตต์ชุ่ม
2. นายชญศักดิ์  สนธิสกุล
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวรดา  อัศวเดชเมธากุล
2. นายสุรสิทธิ์  บูรณภักดี
 
1. นางสาวอารีย์   ประภพรัตนกุล
2. นางสาวพิมพ์นรี   สองเมือง
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจรัสลักษณ์ มินนี่  ตระกูลยิ่งยง
2. นายธารมีน  สุทธิอาคาร
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
2. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวจิดาภา  วิชัยประเสริฐศรี
2. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
 
1. นางสาวมิ่งขวัญ  เชื้อมโนชาญ
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพฤกษพร   ตันติพูลผล
2. นางสาวมนสิกาญจน์   ดิษฐ์เจริญ
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นายกฤตวัฒน์   รัตนจีนะ
2. นางสาวดาราวลี  ดวงเดือน
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissMinjae  Yang
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 91.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวชวันรัตน์  ปัญจสิริโรจน์
 
1. นางสมฤทัย  จิราพงษ์
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐกุลพร  ศรีประเสริฐวงศ์
 
1. นางสาวลลิตา  เกรียงเจริญศิริ
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรมย์ธีรา  เล็บครุฑ
 
1. นางสาววรกานต์  สมจิตต์
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวภาวิดา  ประคองศรี
 
1. นายกิตติชัย  บุตรหงษ์
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวกฤติยาภรณ์   เวียงนนท์
 
1. Mrs.๋ีื๋ีืJung Mi  Kim
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวกนกนารถ   ฤดีอมรเกียรติ
2. นางสาวกิตยากร   นนทภักดิ์
3. นางสาวฐิติวรดา   เบญจกวิน
4. นายนวพล   มงคลธีระสกุล
5. นางสาวปรางสุภา   น้อยนิมิตร
 
1. นางสาวสุปรียา  สุดประเสริฐ
2. นางสาวกันต์กนิษฐ  ธิติโชตพันธุ์
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวธัญลักษณ์  หลวงรัตน์
2. นางสาวปิยะธิดา  ศรีวรรณ
3. นางสาวศิริพร  ชัยโอฬาร
4. นางสาวอภิชญา  ศรีนิธิชญานนท์
5. นางสาวอุบลวรรณ  วิบูลย์ทรัพย์ทวี
 
1. นายวุฒิพงษ์  ประพันธมิตร
2. MissWENYA  LI
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  คงช่วงวิทย์
2. นางสาวกิติรัตน์  อำนาจเจริญสุข
3. นางสาวณภัทร  กวีวรากร
4. นางสาวธมนวรรณ  สุขศรีวรรณ
5. นางสาวศุภกร  นิรันดร
 
1. นางสาวพิมพ์พรรณ  มโนมัยนฤนาท
2. นางสาวดารากันย์  เจริญจิตต์
 
295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นายชลสิทธิ์   จิตตกาวิน
2. นายนันทพงศ์   เจริญรัตน์
3. นางสาวนันทพร   คุปตวาณิชย์
4. นางสาวบุษรา   เจียโหงว
5. นายสมัชนนท์   ก้านทองหลาง
 
1. นางสาวพิรญาณ์   นพรัตน์
2. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. นายณนาวี   แย้มรักษา
2. นางสาวทานตะวัน   เสาวคนธ์
3. นางสาวพรทิพา   ทวีสุข
4. เด็กชายภูชิต   วิชชุเดชา
5. นางสาวมัสลิณ   ทับสุข
 
1. นางสุรัชนี  ขัตติยะสุวงศ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ชูเพ็ง
 
297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. นางสาวมธุกัญญา  ถนอมวงศ์
2. นางสาวสาธิมา  เสี่ยงบุญ
3. นางสาวอดิภา  ไร่ขาว
4. นางสาวอรจิรา  แก้วเจริญ
5. นางสาวอารดา  แทนศิริ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  หงษ์ทอง
2. นางสาวศุทธินี  เพ็ชร์งาม
 
298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนวพรรษ   สรรประสิทธิ์
2. นางสาวประกาย  ทองสาด
3. นางสาวพุธิตา  พุฒิพุฒชาติ
4. นางสาวภทรนันธ์  พุ่มมาก
5. นางสาวอภิชญา   ไทยเจริญ
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  เกศกาญจน์
2. นางสาวปาลิตา  ฉั่วตระกูล
3. นายรวิพล   แสงทรัพย์
4. นายสุทธิเกียรติ  พิมพ์ประสาร
5. นายอาธิบ  แสงสุข
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissMinjae  Yang
 
300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวนงนภัทย์  บุปผาชาติ
2. นางสาววรรัตน์  วรเวชพิพัฒน์
 
1. นางสาวอโนทัย  สมส่วน
2. นางสาววรรณนิสา  สายญาติ
 
301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 82.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  แพทย์ประเสริฐ
2. นายภูวดล  รัตนเสรีประเสริฐ
 
1. นางสาวอุษา  กลิ่นเจริญ
2. นางสาวสุภาพ  การัมย์
 
302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายชัยอนันต์  กิติโรจน์วัฒนา
2. นางสาวศรัณยา  วิจิตรวงศ์ไพศาล
 
1. นางณัฐชนันท์พร  ลิปภานนท์
2. นางสาวสุชีรา  ชวาลพงษ์
 
303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวญาณตา  โฆษิตนิธิภัทร
2. นางสาวมณีรัตน์  ข่วงทิพย์
 
1. นางสาวกุลรัตน์  นิธุรัมย์
 
304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจุฑาธิปต์  พิชาดุลย์
2. นายวัฒนภูมิ  บุญเศษ
 
1. นางสาวปุณยวีร์  อินทร์คุ้มวงษ์
2. นายชาครัตน์  บัวเกตุ
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวพิมพ์ชนก  เปล่งขำ
2. นางสาวสุภัสสรา   โพธิ์เย็น
 
1. นายนิติธร  ษัฏเสน
2. นางสาวมานิตา  ดวงสุดา
 
306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวธีริศรา  วงษ์งาม
2. นางสาวอัยย์ญาดา  แซ่ตั๊ง
 
1. นางสาวพิชญาภา   หงษ์ทอง
2. MissMinjae  Yang
 
307 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายกิตติภณ  เจริญผาสุก
2. เด็กหญิงแพรววนิต  คงดี
 
1. นางสาวลักษณาวดี  หลักคำ
 
308 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กชายธนทรัพย์  ปานคำ
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  พงษ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวธัญญาภรณ์  สิริวรรณพิพัฒน์
 
309 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นางสาวพิมพ์ชมพู  มิ่งขวัญ
 
1. นางวรณัน  พึ่งคำ
 
310 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายภาณุพงศ์  ใบโพธิ์
 
1. นางสาวอรฉัตร  วรสุวรรณรักษ์
 
311 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.28 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสระเกศ 1. เด็กชายการัณยภาส  เชิดศรี
2. เด็กชายชัยสิทธิ์  ภูทันทิวง
3. เด็กชายทศพร  จิระชัยกุล
4. เด็กชายพงศกร  กิติกังสดาร
5. เด็กชายพัชระ  พะนิจรัมรัมย์
6. เด็กชายพีระ  ประไพรินทร์
7. เด็กชายภูผา  ประไพรินทร์
8. เด็กชายมงคล  จันทสง
 
1. นายทรงศักดิ์  ชุริกานนท์
2. นางกนกพร  ชุริกานนท์
3. นายเอกภาพ  บุญศรีสวัสดิ์
 
312 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กชายชานนท์  มูลต้น
2. เด็กชายญาณวุฒิ  วรนุช
3. เด็กชายภูมิพัทธ  วิโรจน์แสงทอง
4. เด็กชายวีรภัทร  คนดี
5. เด็กชายศตคุณ  อัจฉริยอุสาห์
6. เด็กชายสรวิชญ์  ชื่นฤทัย
7. เด็กชายอัศนี  เลิศรุ้งนภาพร
8. เด็กชายอินทัช  ฉันทสัมพันธ์
 
1. นายภูธร  บ้านเนิน
2. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
3. นายพรพิทักษ์  จุดเพ็ชรแจ่ม
 
313 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบวรมงคล 1. นายณัฐธวัช  โฆสน
2. นายวชิรพันธ์  ทาดี
3. นางสาววันใส  เขือดประโคน
4. นางสาวสุพินกร  ศุภชนะทรัพย์
5. นายอิทธิพล  พะเวก
6. นายไวโรจน์  บุญชลอ
 
1. นายอธิภัทร  เพชรผ่อง
2. นายวิรัช  ศรีโกเศรษฐ
3. นางรัตนา  เกิดช้าง
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายคมสัน  สอนสี
2. นายชานนท์  ศรีทอง
3. นายนันทพงศ์  จันทนะโสตถิ์
4. นายปรัชญา  เอี่ยมแม้น
5. นายพีรยุทธ  ลาแก่นทราย
6. นายรพีพัฒน์  เครือเช้า
 
1. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 87.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวกัลยา  ดวงจรัส
2. นางสาวชะลันตา   แซ่ตั้ง
3. นางสาวดลหทัย  พงษ์ประเสริฐ
4. นายธนาวิน  ทองภู
5. นางสาวปราณปรียา  ไชยองค์การ
6. นางสาวปุณณภา  ปิยะสรนาท
7. นายศุภวิชญ์  เกษรเพชร
8. นายอนวัช  จันทรศรี
9. นางสาวอาภัสรา  ทวีเสริมศักดิ์
10. นางสาวเสาวลักษณ์  เชากัณหา
 
1. นายวิวัฒน์   ทัศวา
2. นางสาวภัทรวรรณ  ตรียสรศัย
3. นายธนายุต  ขำวงษ์
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกฤษณะ  สิทธินันท์
2. เด็กหญิงจิรประภา  เทศอินทร์
3. นางสาวชลธิชา  ษมาพิสุทธิ์
4. นางสาวปฐมพร  ชินเทศน์
5. นายพงศ์พัฒน์  อยู่พงษ์พิทักษ์
6. นายพงษ์วริษฐ์  มะโนน้อม
7. นายวิทวัส  พิริยะเมธี
8. นางสาวสรินทร  พลอยจิ๋ว
9. นางสาวสุทธิดา  เลิศรุจิวณิช
10. นายเสฏฐนันท์  ปราบพลา
 
1. นายปราศรัย  เจตสันติ์
2. นางสาวลลิตา  บินรามัน
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงนฤภร  สิงประโคน
2. เด็กหญิงปิยารัตน์  รักมั่น
3. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วชิงดวง
4. เด็กหญิงภูษณิสา  แซ่ลี้
5. เด็กหญิงศิราณี  โตกราน
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 80.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กหญิงกรกมล  ขจร
2. เด็กหญิงฐิติพร  วัดตาล
3. เด็กหญิงปรียาวัฒน์  หลิน
4. เด็กหญิงอภิญญา  เจริญพร
5. เด็กหญิงเปมิกา  ศุภกนิษฐถวิล
 
1. นายชาญวุฒิ  รำไพ
2. นางสาวกุมารี  ไชยยะ
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. นายปฎิภาณ  ใจอดทน
2. นายศักรนนท์  ศักดิ์สุรทรัพย์
3. นางสาวศุภรัตน์  นาหนองบัว
4. นายสมชาย  แซ่ตึง
5. นางสาวอรทัย  ทองอนันต์
 
1. นางสาวยุพาวรรณ  เหมือนเงิน
2. นางสาวธนาภา  จันทร์แจ่มฟ้า
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  พลายมนต์
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  รามัญเพ็ง
3. เด็กหญิงสิริโสภา  อัศวปิยะประสิทธิ์
 
1. นางสาวลักขณา   ตระกูลชัยศรี
2. นางสาวเปมิกา  อธิบาย
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. เด็กหญิงพลอยสีรุ้ง  สนวนรัมย์
2. เด็กชายภาคิน  ภาคยพงศ์
3. เด็กชายวสันต์  จ้อนเพชร
 
1. นายปิยนันท์  อันโน
2. นางสาวมานิดา  หนูทองแดง
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายฉัตตริน  ตันหิรัญมาศ
2. นายฐิติกร  ศรีรงค์ทอง
3. นายศิโรจน์  แก้วแจ่มจันทร์
 
1. นางเยาวลักษณ์  มิ่งขวัญ
2. นางสาวเมทิกา  แสงวิรุณ
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นางสาวกิตฎาภรณ์  ศรีเกษร
2. นางสาวชลธิชา  ภู่ทองอยู่
3. นางสาววิมลชฏา  พิทักษ์หมู่
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
2. นายชูศักดิ์  แก้วประพล
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. เด็กชายภูริพัตร  อรุณสุขรัตน์
2. เด็กชายสิรดนัย  บูรณะเสน
3. เด็กหญิงอาริยะธิดา  มหานาม
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชาภา  ปานกำเหนิด
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  เทพสมบูรณ์
3. เด็กหญิงเนตรนภา  หมวกไหม
 
1. นางสาวพิมผกา  พรอำไพโกศล
2. นางมณีรัตน์  สายจันทร์
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวชลธิชา  คงสินเฮง
2. นางสาวสมิตานัน  เทียนศิริ
3. นางสาวสุจิตรา  ประดับพลอย
 
1. นางสาวกิติวัลย์  ศิริรักษ์
2. นางสาวชณัญธิดา  เสสตะญาติ
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 1. นายพรนที  ประกิ่ง
2. นางสาวพรพรรณ  กิจโชติตระการ
3. นายอรรถชัย  รอดสุโข
 
1. นางสาวสมจิตต์  กิจประเสริฐ
2. นายธีรยุทธ  มาณะจักร์
 
328 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงศุภิสรา  พึ่งปั้นบูรณ์วงศ์
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สุดประเสริฐ
 
1. นางสาวสุริยาวดี  ชวดอิ่ม
2. นางสาวสายสุนีย์  ลิ้มรังษี
 
329 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์   พงศ์ฤทธิพิมล
2. เด็กชายธนวิทย์  กิตติสถาพรพงศ์
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นายชานนท์   ยศสุนทร
 
330 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงนาราภัทร  โมระกรานต์
2. เด็กหญิงอัณณา  เขมทโรนนท์
 
1. นางสาวเยาวดี  วิเศษสินธุ์
2. นายณัฐวุฒิ  ณรงค์เดชา
 
331 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายคณวัฒน์   กลิ่นสุคนธ
2. เด็กชายพิริยศักดิ์  ประเสริฐศิริโรจน์
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นายพุทธพล  ภาคสุวรรณ์
 
332 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 1. นางสาวปาณิศา   มีเทียม
2. นางสาววรรณนภา   วิไลวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นางสาวภัทธิยา  การมาสม
 
333 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายกรณ์  กรวยกิตานนท์
2. นายธนธรณ์  วรรณจีรวิไล
 
1. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
2. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
 
334 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายอนุรักษ์  กาปาเล
2. นายอลงกรณ์   จุฑาทัศน์
 
1. นางสาวกรรฐวรรณ  จันทร์เปรมปรี
2. นางนฤมล  นิลพันธ์
 
335 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายชัยภัทร  เสริญสุขสัมฤทธิ์
2. นางสาวพิริยากร  เวศกาวี
 
1. นายนรากรณ์  จินพุทธ
2. นางพัชรา  คงแก้ว
 
336 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงจิติมา  หกสุวรรณ
2. เด็กหญิงสุธาสินี  เนตรสว่าง
 
1. นางสาวฉวี  โคนพันธุ์
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ
 
337 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กหญิงพัชราวดี  ศรีสวัสดิ์
2. เด็กหญิงมนัสวี  เรืองวารี
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
2. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน
 
338 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายภคิน   พุทธนุกูลชัย
2. เด็กชายวสุนธรา   เผ่าลินจง
 
1. นายพุทธพล  ภาคสุวรรณ์
2. นายภูวนาถ  อสิพงษ์
 
339 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงณัฐชา  ตรุวรรณ์
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า   นิ่มนุช
 
1. นางสาวรัตนา  กาญจนสาลี
2. นายประเสริฐ  อภิวงค์
 
340 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กชายวราเทพ  ฟ้าขาว
2. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ประเสริฐกุลนิตย์
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  ยาวิเลิง
2. นางภัทรพิมนต์  ขันปาน
 
341 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  สุขประเสริฐ
2. เด็กหญิงณัฐฐาเนตร  วงษ์อนันต์
 
1. นายวุฒิชาติ  จิรเดชกำจร
2. นางสาวปัณณภัสร์  เบี้ยวเก็บ
 
342 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายคณาธิป  ภัทรกุลทวี
2. นายสุภณ  ธนกรภคพงศ์
 
1. นางเสาวลักษณ์  กังวานสกุลทอง
2. นางสาวนิภารัตน์  รูปไข่
 
343 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ 1. นางสาวกัลยาณี   สุขสมปรารถนา
2. นางสาวศุภดา  สุทธา
 
1. นางเพชรรัตน์  เวสน์ไพบูลย์
2. นางสาวศิริทิพย์  ภุมเรศ
 
344 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายธนดล  จิตต์ธรรมเลิศ
2. นายธนภูมิ   วรรณะพาหุณ
 
1. นายนรากรณ์  จินพุทธ
2. นางพัชรา  คงแก้ว
 
345 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายอนาคินทร์  ธนัยนันท์ธา
2. นายโชติวิทย์  มากบุญ
 
1. นางนุชรี  เพชรสงค์
2. นายณัฐพล  พุทธานุ
 
346 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายธนธัช  ตั้งสกุล
2. นายพุฒินาท  ภู่อภิสิทธิ์
 
1. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์
2. นายเสฏฐวุฒิ  โมลานิล
 
347 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายขจรพงษ์  พิมพ์ม่วง
2. นายธนธร  จิรรุจิเรข
 
1. นางกรกมล  กำเนิดกาญจน์
2. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
348 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. เด็กหญิงชาลิสา  ยานสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฎฐา  บุญธิศาล
3. เด็กหญิงพัชรพร  นิธยาพันธ์
 
1. นางกรรณิการ์  ประเสริฐวุฒิกุล
2. นางสาวกมลชนก  โฉมทัพ
 
349 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. เด็กชายพศิน  จันทร์ดำ
2. เด็กชายอชวิต  แสงทอง
3. เด็กหญิงเบญญทิพย์   สุวรรณผล
 
1. นางสาวสุกัญญา  สีภักดี
2. นายทวีศักดิ์  สมศรีษะ
 
350 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวณัฐศรัณย์  ฐิติขจรโชติ
2. นายอาทิตย์  อุ่นใจ
3. นายเทวัญ  แจงบำรุง
 
1. นางสุรนาฏ  ลือศิริวัฒนา
2. นายณัฐพล  ปิ่นเขียน
 
351 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวณิชากร  แห้วเพ็ชร
2. นางสาวนงลักษณ์  แสงทอง
3. นางสาวนันท์นภัส  ฮุงหวน
 
1. นายจวบ   สัตย์บุรุษ
2. นางสาวหงษฺ์วนา  เกตุบำรุง
 
352 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายสรรพกฤต  พิพิธวัฒนา
2. นายอัครวัฒน์   ผลธีรพันธ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนันทพร   ศรีแสง
 
353 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายขจรเกียรติ  เก่งจันทร์วรกุล
2. นางสาววีรยา  ชัยวัฒน์
 
1. นางสาวปัญจาภรณ์  มาลาวัน
2. นายโชติรัตน์  กรีถาวร
 
354 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฉัตรสุพลหิรัญ
2. เด็กชายนนท์ธวัตน์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายภูเบศ  เหรียญกนกกุล
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสุภาวดี  ปฐมพุทธิธรรม
 
355 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ยศสมศักดิ์
2. เด็กชายธันวา  แปลงมาลย์
3. เด็กชายศรัณย์  ศักดิ์จินดารัศมี
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นายพัชรพล  ชลกาญจน์
 
356 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นายยุทธนากร  ทิพย์เทียม
2. นายวชิรญาณ์  ตั้งศิริวิชัยกุล
3. นายศรพระราม  ซู
 
1. นางสาวทิพยาภรณ์   ทะปาละ
2. นายณรงค์  มาลี
 
357 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นายปณุชิต    ศักดิ์จินดารัศมี
2. นายภูพิรัฐ  ฤทธิแผลง
3. นายษณฑาลี  ปาละวงศ์
 
1. นางสาวนุชนารถ  ภัทรเกียรติพงษ์
2. นางสาวสิริเพ็ญ   ชัยศิริมหามรกต
 
358 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายจารุเดช  เจตนา
2. เด็กชายชนภัทร   พรหมสุทธิ์
3. เด็กชายปราบดา  สุดตา
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
359 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงปริชาต  ธรรมโกศล
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มงคลลาภ
3. เด็กหญิงวศินี  เชื้อจ๋าย
 
1. นางอัจฉรา  กอบัวแก้ว
2. นางสาวณัฐพัชร์  เอกสมบัติ
 
360 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. นายคุณานนต์  วิจารณ์ปรีชา
2. นายชยกร  เลิศปิยะ
3. นายธนโชค  ศรียาภัย
 
1. นายวิรัตน์  บุญคล่ำ
2. นางสาวอุไรรักษ์  อุดมณ์มนตรี
 
361 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายกษิต  เสลามาศสกุล
2. นายกันตินันท์  ฐิติยานันท์
3. นายปวิธชาติ  โรจน์จักรวาฬ
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
362 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชินี 1. เด็กหญิงชินะพัฒ  ดิสถาพร
2. เด็กหญิงภาวี  ตั้งจิตรตระกูล
3. เด็กหญิงอิสรีย์  เลิศสุทธิผล
 
1. นางสาวพัชนี  สหสิทธิวัฒน์
2. นายอภิชาติ  อินทนิน
 
363 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  จิตรทอง
2. เด็กหญิงบุษยมาศ  ซู
3. เด็กหญิงพรนภา  สวนชัง
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
2. นางสาววรภร  ดวงแสง
 
364 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. นางสาวนริศรา  คาอามาตย์
2. นางสาวมณฑิชา  นามกันยา
3. นางสาวอรณิชา  ภัทรกิจนิธิกุล
 
1. นางสาวชญานิศ  ทองมาก
 
365 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางมดวิทยา "สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์" 1. นางสาวขวัญจิรา  ภู่ฤทธิ์
2. นายธนบัตร  พ่อค้า
3. นายสุธี  ด้วงสูงเนิน
 
1. นายบริบูรณ์  พรหมสว่าง
2. นางสาวสุวรรณี  สมประเสริฐ
 
366 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกรณ์มงคล  ฉัตรสุพลหิรัญ
2. เด็กชายนนท์ธวัตน์  แก้วมีศรี
3. เด็กชายภูเบศ  เหรียญกนกกุล
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวธัญลักษณ์  โพธิ์ช่วย
 
367 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงชญาภรณ์  สมรุส
2. เด็กหญิงชนัญญา  สมรุส
3. เด็กหญิงนุชปวีณ์   เพิ่มพูนโสภณ
 
1. นายมานะ  อินทรสว่าง
2. นางสาวดวงฤดี  เทศสนั่น
 
368 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล 1. นายกิติภูมิ   หงษาวดี
2. นางสาวณัฎฐณิชา   กาญจนพันธุ์
3. นางสาวสลิลญา   ติ้มขลิบ
 
1. นายธนะกิจ  รุ่งโรจน์
2. นางสาวแอมจิรา  จันทร์ลี้
 
369 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายนพกร  ลีวิริยะกุล
2. นายพีรวิชญ์  สีลพิพัฒน์
3. นายเมธาวี  เอกสมุทรชัย
 
1. นางประยูร  โอ่งเคลือบ
2. นางสาวลดาวรรณ  จิโรภาส
 
370 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เนื่องมัจฉา
2. เด็กหญิงพัชดา  มุสิทธิ์
3. เด็กหญิงศลุตา  เสาหงษ์
 
1. นางสาวศิรินันท์  สุรสันติวรการ
2. นางสาวพิราวรรณ  หมู่ดี
 
371 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงพิสมัย  จงประกอบกิจ
2. เด็กชายภากร  รัตนภักดี
3. เด็กหญิงวราลี  พรมพยอม
 
1. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
2. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
 
372 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวชนาภา  พากันหา
2. นางสาววรรณวิษา  คล้ายแดง
3. นางสาวเสาวลักษณ์  พิศเพ็ง
 
1. นางสาวปราณิศา  พูลลมัย
2. นางสาวดาราวดี  ชนะพันธ์
 
373 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวภคพร  อุดมโชคภิญโญ
2. นางสาวมณฑิรา  แดงสูง
3. นางสาวหงส์ฟ้า  สิริดี
 
1. นางสาวกนกวรรณ  สายหงษ์ทอง
2. นางนิตยา  กฤทศิลป์
 
374 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ดาดี
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  ตั้งศิวานนท์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นนสีราช
 
1. นางสาวนาถยา  กรอบมุข
2. นางลดาวัลย์  ประจงพันธุ์
 
375 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวจีรนันท์  แสงทอง
2. นางสาวชลธิชา  ขาวผิว
3. นายอนุพงษ์  สีหะวงษ์
 
1. นางสาวพรปรีณัน  สมภักดี
2. นางสาวนงค์เยาว์  มีศรี
 
376 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิรประภา  ปานอวบ
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  มีนาคม
3. เด็กหญิงชยกร  ตติยจงสุข
4. เด็กหญิงณิชาภา  พลสันต์
5. เด็กหญิงธนัชชา  ภู่ศิริ
6. เด็กหญิงวรรณณิศา  สกุลณา
 
1. นางสาวจุรีย์พร  ด้วงชอุ่ม
2. นางสาวสุภาพร   บุญศิริ
3. นางสาวบุปผา  กาลพัฒน์
 
377 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปัญญาวรคุณ 1. เด็กหญิงกชมล  พิพัฒน์ภาธร
2. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  กล่อมกระโทก
3. เด็กหญิงชมพูพรรณ  ขุนดี
4. เด็กหญิงณัชชา  อ่ำสงวน
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  สองนา
6. เด็กหญิงอภิญญา  บุตรศรีภูมิ
 
1. นางวาสนา  เรืองเดช
2. นางสาวศิริณภาวรรณ  แสงตะวัน
 
378 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวจีราพรรณ  จันทร์ศิริ
2. นางสาวชลธิชา  ไฝดีโบ๊ต
3. นางสาวนุชนาฎ  ช่างประดิษฐ์
4. นางสาวปาณิศา   นิมากรณ์
5. นางสาววรัญญา  บุญวิเศษ
6. นายศิริวงศ์  วัฒนศิริ
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นางลักษ์ธเนตร  สุริยะเรืองรัศมี
 
379 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวกนกนาถ   เกตุไชโย
2. นายจักรพงษ์   อินเทพ
3. นางสาวณิชกานต์   คามทาหลง
4. นางสาวพิชชาภา   สว่างโสดา
5. นางสาวรมิดา   สิทธิ์สงวน
6. นางสาวอรวรินทร์   ปานหอม
 
1. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
2. นางสุวรรณี   สุขนิรันดร์
 
380 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายกิตติคุณ  เลิศไกร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ศรีเมือง
3. เด็กชายไกรสิงห์  คมศรีโสรัตน์
 
1. นางธิดาพร  คำจีน
2. นางสาวสุธาสินี  พรมทา
 
381 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 1. เด็กหญิงณัฐพร  แซ่โล้ว
2. เด็กหญิงนาริยา  คำแคล้ว
3. เด็กหญิงวราลี  เปล่งเพ็ชร
 
1. นางปราณี  กาฬสุวรรณ
2. นางนวลจันทร์  ศรีโสธร
 
382 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร 1. นางสาวจิตติญา  บุญจิตร
2. นายชัยนุวัฒน์  การปรีชา
3. นางสาวปิยพัทธ์  คำนาดี
 
1. นางสาวอาภากร  รัตนโกสินทร์
2. นายพิตตินันท์  แถนสีแสง
 
383 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวชุติมา  คงสบสิน
2. นางสาวน้ำฝน  ห่านคงศักดิ์
3. นางสาวอุรัสญา  กิติราช
 
1. นางสาวพิมพ์จันทร์  แดงนา
2. นางสาวสุศิวกัญญา  ปรางสร
 
384 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 1. เด็กหญิงปนัดดา  ไสยศาสตร์
2. เด็กหญิงวิรายา  บินกามิตร์
3. เด็กหญิงศิริบูรณ์  อำนวยพร
 
1. นายชัยวุฒิ  ซัววงษ์
2. นางชลลดา  ซัววงษ์
 
385 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  กิจประเสริฐศิลป์
2. เด็กหญิงนัฐฐา  กาฬภักดี
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  ภูมิพัฒน์
 
1. นางฐานิพรรณ  อรจุล
 
386 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. นางสาวกมลชนก  ภาณุบำรุงพงศ์
2. นางสาวณัฐนันท์  กันสิงห์
3. นางสาววิกาวี  แซ่เบ๊
 
1. นางสาววิลาวัณย์  ชัยนิชยกุล
2. นายกัณฐ์  สมหวัง
 
387 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นายกลทีป์   อมรพรวิวัฒน์
2. นายกีรดิต   กาญจนาวิบูลย์
3. นางสาวภัทรวรรณ   ธงถาวรสุวรรณ
 
1. นางสาวประภัสสร   วานิชสุขสมบัติ
2. นางสาวพัชรี  เกตุบางลาย
 
388 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชโอรส 1. เด็กหญิงชนาธาร  สุขชู
2. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นพรัตน์ไพบูลย์
3. เด็กหญิงวิภัสรา  มีชาติ
 
1. นางเขมวรรณ  เชื้อตาหมื่น
2. นางสาวชมัยพร  บุตรพรม
 
389 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงพิชญาภา  ศาลา
2. เด็กหญิงภคพร  กิตติวรางกูร
3. เด็กหญิงศุลีพร  ทองหล่อ
 
1. นางวิบูลย์ศิริ  ทับสุข
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
390 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวจิดาภา  สังข์ชวะสุทธิ์
2. นายณพงศ์  พวงมาลัย
3. นางสาวเพียงดาว  ใจชื่น
 
1. นางสุภาพร  เพ็ญอัมพร
2. นางสาวฐิติมา  นาเเหยม
 
391 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายวรวรรณ  ศรีเจริญลาภ
2. นายวรุตม์  พิกุลทอง
3. นางสาวเกษรสวรรค์  มูลถวิลย์
 
1. นางสาวจรรญา  ด้วงชาวนา
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
392 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงปิยะฉัตร  สามแก้ว
2. เด็กหญิงพัชรวรรณ  แก้วเนตร
3. เด็กหญิงวัฒนาศิริ  แก้วแดง
 
1. นายฤทธิกร  โยธสิงห์
2. นางสาวโสรยา  สุธาพจน์
 
393 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ ๒ (สุวรรณสุทธาราม) 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  เยายานัง
2. เด็กหญิงวัฒนารี  มณีรักษ์
3. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์ชัย
 
1. นายสอนไกร  กาพาด
 
394 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวพิชชาพร  คล่องแคล่ว
2. นางสาวพีรณัฐ  ฉัตรธนโชติ
3. นางสาวสมัชญา  หทัยธระ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  ขณะรัตน์
2. นางสาวปนิดา  น้อยเกิด
 
395 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวทิพย์สุดา  เชาว์พร้อม
2. นายนรินทร์  ทรงจำรอง
3. นางสาวภานิตนาถ  สิงหนาท
 
1. นางรุ่งรวี  วิริยากุล
2. นางอำไพวรรณ  พิบูลย์สวัสดิ์
 
396 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธบูชา 1. เด็กหญิงนพมาศ  แสงรักษ์
2. เด็กชายสิทธิชัย  ปักเคทาติ
3. เด็กหญิงสุภาพร  พลเสน
 
1. นางสาวชนนี  ทิพย์วัฒน์
2. นางช่อผกา  กลัดสำเนียง
 
397 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กหญิงธนัชชา  มีคช
2. เด็กหญิงประวีณา  ไข่กลิ่น
3. เด็กหญิงภัทรวดี  ขำแป้ง
 
1. นางสาวชลดา  สว่างจิตร
2. นางสาวดวงใจ  คุณะจันทร์
 
398 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 99.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. นางสาวชลลดา  ขำรัตน์
2. นางสาวพัชราภรณ์  บัวไถล
3. นางสาวรังสิมา  เม่นฉายา
 
1. นางสาวสายทิพย์  ทองเนียม
2. นางสาวสวิตตา  ดำสองศรี
 
399 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นายวีรวัฒน์  ปราบกูล
2. นายศิวกร  ตันศิริ
3. นายอณากร  วุฒิวงกต
 
1. นางสาวตวงพร  คำเสียง
2. นางกรณิศา  ตันศิริ
 
400 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงจันจิรา  กันสา
2. เด็กหญิงวราพร  ป้องเพชร
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  ภูผันผิน
 
1. นางสาววงเดือน  อุปชัย
2. นางสาวพรรษภรณ์  สุขผล
 
401 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงจีรนันท์  ชะอุ่มเกต
2. เด็กหญิงปพิชญา  ศรีค้อ
3. เด็กหญิงปาริญาดา  นาคแป้น
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาวแพรวา  สูตรมงคล
 
402 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นายธนวัฒน์  ลุนอุบล
2. นางสาวธิดา  แซ่ม่า
3. นางสาวนัดธิดา  เสาวลัย
 
1. นางสาวศศิกานต์  หมายสุข
2. นางสาวนารินี  อดุลทิฐิพัชร
 
403 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93.58 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายกันตพิชญ์  จันทร์แย้ม
2. นายกายสิทธิ์  บุญน้อย
3. นายยงยุทธ  เกตุพิบูลย์
 
1. นางมะลิวัน  ศิริพิพัฒนา
2. นางสาวเพชรี  ธรรมสมบูรณ์
 
404 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวแพรวา  ฉูตรสูงเนิน
 
1. นางสาวภัทรภรณ์  สุขแก้ว
 
405 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. เด็กชายธนกร  ประไพวิทย์
 
1. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
406 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวราพร  พิมพา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
407 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายธีรภัทร์  คำชาติ
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
408 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กชายจิรายุ  หลั่งแพ
 
1. นางสาววรรณิกา  อยู่สุข
 
409 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายณัชพล   เสถียร
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
410 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชา  กนกพรวศิน
2. เด็กหญิงณัฐมน  นัดไธสง
3. เด็กหญิงสโรชินี  กิตติพัฒนดำรงค์
 
1. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
2. นางสาวมัทนา  เกษมจิต
 
411 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (ทวีวัฒนา) ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายรัฐชาวิชญ์  วงค์วราธิป
 
1. นางสาวขวัญจิตร  ชำนาญกุล
 
412 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงปวีร์ลดา  หาญรุ่งเรืองพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  รักอนันตชัย
 
413 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงนิภาภัทร์  อ่วมอารีย์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
414 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กชายศิวนาถ  บุญอรณะ
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
415 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. เด็กชายเรืองฤทธฺ์  ผ่องศรี
 
1. นางประนอม  ผ่องราษี
 
416 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กชายธนมงคล  แก้วอินทร์
 
1. นางนริสรา   สว่างภูมิ
 
417 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวภาขวัญ  จันทร์แก้ว
 
1. นายบุญยงค์  มีพร้อม
 
418 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ชาลังค์
 
1. นางสาวจิราวดี  เงินแถบ
 
419 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  ณัฐพงษ์เพ็ญ
 
1. นายสุเพียร   สุลินทบูรณ์
 
420 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสุลัดดา  เฟื่องธนภูมิ
 
421 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยสกุล
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
422 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายบุรินทร์พศ  ล้ำวิริยะกุล
 
1. นางสาวอันติมา  ยัพราษฎร์
 
423 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายวิศรุต  จันทะดวง
 
1. นายสิบทิศ  เรืองสิริเศรษฐ์
 
424 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายปฐมพงศ์  โรจน์กมลไชย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
425 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 1. นายธันวา  ช่างโต
2. เด็กชายมนัสวิน  เงินหรั่ง
 
1. นางสาวพวงประภา  ไข่ชัยภูมิ
2. นางสาวชฎาพร  สกุลสม
 
426 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 1. นายนัฐกรณ์  มหาสุคนธ์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  เตมีบริบูรณ์
 
1. นางสาวเกษสุรินทร  จักรคำ
2. นางสาวอันติมา   ยัพราษฎร์
 
427 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารีวิทยา 1. เด็กหญิงลลิตภัทร  จตุรรัตน์
2. นายศิริกุล  เฮงสัจจะกุล
 
1. นายจวบ  สัตย์บุรุษ
2. นางสาวศิฏามาส  ภาพันธ์
 
428 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายชัยสิทธิ์   ฉันทกุล
2. เด็กชายชุมพร  พานพุ่ม
 
1. นางสาวดลยา  ศิริวัฒนานนท์
2. นางสาวจุติพร  ปานา
 
429 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายนิธิศ  สุขอยู่
2. เด็กชายปุณณวัตร  วัฒนวงศ์
 
1. นางสาวศิริขวัญ  แสงเพ็ชร
2. นางสาวสุจรรย์จิรา  ตามจิตเจริญ