งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนในสังกัด สพม.2
ระหว่าง วันที่ 13 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 040 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง คอมพิวเตอร์ 2 , คอมพิวเตอร์ 5 15 พ.ย. 2560 09.00-14.00 ลงทะเบียน08.00-08.30
2 053 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหอวัง อาคารวชิรุณหิศ (อาคาร 10) ชั้น 2 ห้อง Com1 13 พ.ย. 2560 09.00-12.00 7.00-8.00 ลงทะเบียน 8.00-8.30 พิธีเปิดการแข่งขันทุกรายการ ณ หอประชุม โรงเรียนหอวัง
3 635 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหอวัง อาคารวชิรุณหิศ (อาคาร 10) ชั้น 2 ห้อง Com2 13 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
4 063 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนหอวัง อาคารวชิรุณหิศ (อาคาร 10) ชั้น 2 ห้อง Com3 13 พ.ย. 2560 09.00-14.00 ***ขอให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันนำหูฟังมาเอง โรงเรียนไม่มีสำรองให้***
5 064 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนหอวัง อาคารวชิรุณหิศ (อาคาร 10) ชั้น 2 ห้อง Com4 13 พ.ย. 2560 09.00-14.00 ***ขอให้นักเรียนผู้เข้าแข่งขันนำหูฟังมาเอง โรงเรียนไม่มีสำรองให้***
6 080 การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 2-3 16 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 น. ณ หอประชุม และให้ทุกคนเตรียมหูฟังไปเอง
7 114 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1201 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
8 104 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1203 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
9 634 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1204 15 พ.ย. 2560 09.00-12.00
-
10 089 การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 1202 15 พ.ย. 2560 09.00-14.00
-
11 121 การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ศูยน์ IRC ชั้น ชั้น 1 ห้อง ศูนย์ IRC 14 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-8.30 น. ณ ห้องประชุมสมหมาย ทำพิธีเปิด ทุกรายการ
12 125 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร 10 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 1 14 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-8.30 น. ณ ห้องประชุมสมหมาย ทำพิธีเปิด ทุกรายการ
13 126 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อาคาร 10 ชั้น ชั้น 4 ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 2 14 พ.ย. 2560 09.00-12.00 ลงทะเบียน 08.00-8.30 น. ณ ห้องประชุมสมหมาย ทำพิธีเปิด ทุกรายการ
14 134 การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย อาคาร 2 ชั้น 4 ห้อง ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4-5 16 พ.ย. 2560 09.00-14.00 ลงทะเบียนเวลา 07.30-08.30 น. ณ หอประชุม และให้ทุกคนเตรียมหูฟังไปเอง


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย โทรศัพท์ 092 404 1973
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]