งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนในสังกัด สพม.2
ระหว่าง วันที่ 13 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 282 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 221-222 15 พ.ย. 2560 13.00-15.00 ลงทะเบียน 07.30-08.30 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ และพร้อมกันหน้าห้องแข่งขันเวลา 12.30
2 283 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 2 ชั้น 2 ห้อง 223-224 15 พ.ย. 2560 13.00-15.00 ลงทะเบียน 07.30-08.30 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ และพร้อมกันหน้าห้องแข่งขันเวลา 12.30
3 677 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2560 10.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30 ณ ห้องแข่งขัน (โสตทัศนศึกษา) / ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ก่อนวันที่ 7 พฤษจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
4 678 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2560 10.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30 ณ ห้องแข่งขัน (โสตทัศนศึกษา) / ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ก่อนวันที่ 7 พฤษจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
5 679 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2560 10.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30 ณ ห้องแข่งขัน (โสตทัศนศึกษา) / ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ก่อนวันที่ 7 พฤษจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
6 680 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง โสตทัศนศึกษา 15 พ.ย. 2560 10.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30 ณ ห้องแข่งขัน (โสตทัศนศึกษา) / ส่งรูปเล่มโครงงานจำนวน 3 เล่ม ก่อนวันที่ 7 พฤษจิกายน 2560 เวลา 16.00 น. ที่กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร
7 286 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 1 15 พ.ย. 2560 09.00-11.00 ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 ณ ห้องแข่งขัน
8 287 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ 2 15 พ.ย. 2560 09.00-11.00 ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 ณ ห้องแข่งขัน
9 288 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 15 พ.ย. 2560 09.00-11.00 ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 ณ หอประชุม
10 289 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 2 15 พ.ย. 2560 12.00-14.00 ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 ณ หอประชุม
11 688 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 15 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 ณ ห้องสมุด , หมายเหตุ : เวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับเกมการแข่งขัน
12 689 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง ห้องสมุด 15 พ.ย. 2560 09.00-16.30 ลงทะเบียน 07.30 - 08.30 ณ ห้องแข่งขัน , หมายเหตุ : เวลาการแข่งขันขึ้นอยู่กับเกมการแข่งขัน
13 690 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 325 (ห้องศูนย์คณิตศาสตร์) 15 พ.ย. 2560 09.00-11.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30 ณ ห้อง 325
14 691 การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง 327 15 พ.ย. 2560 09.00-11.30 ลงทะเบียน 07.30-08.30 ณ ห้อง 327


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย โทรศัพท์ 092 404 1973
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]