::sm-bkk3

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวรุ่งตะวัน ทาโสตโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตประธานกรรมการ
2. นางสุกัญญา แคนจาโรงเรียนหอวังประธานกรรมการ
3. นางวีระวรรณ แว่นแก้วโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
4. นางสาวพิมพิสุทธิ์ พันธุ์มณีโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
5. นางสาวอริศรา บัวเจริญโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายทินกร เดิมทำรัมย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางวีณา เพ็ญพิมลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นางสาวศิวธิดา ทรัพย์เหมือนโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีประธานกรรมการ
3. นายปกรกาญจน์ ลานรอบโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวสุพาพร แซ่ฮึงโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
5. นางสาวพิชญาภรณ์ อินมงคลโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
6. นางสาวเบญจวรรณ โถนคำโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นายเสกสันต์ จันทร์แย้มสงค์โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวธีรรัตน์ นาคละมัยโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
3. นางสาวณิชาภัทร ใสสุชลโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
4. นางสาวณัฐิสา ปัทมาภรณ์พงศ์โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
5. นายสุรพล ไชยราชโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
6. นายพิพัฒน์ จั่นมาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางพนิตตา ศรีวรกุลโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกัญญา ปักษาทองโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงประธานกรรมการ
3. นายกรกช ประเสริฐศราวุธโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
4. นางสาวอัมพวัน ทองใบโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
5. นางสาวพิมพลอย รัตนมาศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
6. นางสาวชุติมา มากคงแก้วโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางกองเงิน จันทาทุมโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้าประธานกรรมการ
2. นางชลกร ชาครองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)ประธานกรรมการ
3. นางสาวพิมพิศา กุลประสูติโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวกิตติมา พุ่มซ้อนโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
5. นางสาวสุพรทิพย์ ศรีดีโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวสิริธร ภูมิเรศสุนทรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ ภิญโญวงศ์โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรินันท์ ดวงอาจโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
3. นางสาวปิยะพร ศรีเจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาววรัญญู เขียวอยู่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีธัชชัย ขจรนันทชัยโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
6. นางอุไรรัตน์ วงศ์นวชาตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวยุวดี เปาอินทร์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยประธานกรรมการ
2. นางสุวภัทร พูนผลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยประธานกรรมการ
3. นายสมพร โพธิ์ศรีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
4. นางจนันท์พร โสตถิพันธุ์วราภาโรงเรียนราชดำริกรรมการ
5. นางสาวนงนุช ราชภักดีโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
6. นางสาวนรินทร์พร เจริญดีโรงเรียนบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นายวิวัฒน์ วงค์ษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นางนภัสสร อนันต์พิชัยเดชโรงเรียนบางกะปิประธานกรรมการ
3. นางสาวเพลินพิศ ประชุมเทศโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
4. นางสาวจุไรรัตน์ นาคเทวัญโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
5. นายพฤทธณัฏฐิ์ พรมรัตน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการ
6. นางสาวอริสา บุตรดามาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นางนิตยา ปัญจากุลโรงเรียนราชวินิตบางเขนประธานกรรมการ
2. นางเบญจมาส ผิวเหลืองโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
3. นางสาวนันทิยา หมัดซันโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
4. นางสาวแพรวพรรณ วิฆเนศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิกรรมการ
5. นางสาวกรรณิการ์ ว่าเร็วดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
6. นางสาวสมรักษ์ อินทนุพัฒน์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
7. นายธีระศักดิ์ ธรรมวัตรโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการ
8. นางสาวบุษยพรรณ พรหมวาทย์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
9. นางสาวภัคชนัญ ศรีจ๊ะโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย ศรีจรูญโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นางสาวเปรมฤดี จรรยานันทจิตโรงเรียนหอวังประธานกรรมการ
3. นางสาวพิทธิดา ปราโมทย์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
4. นางสาวจุฑามาศ รักความสุขโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวเกวลี สมอคำโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
6. นางสาวรินทร์ฐฎา ปินตาวงค์โรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
7. นายวิทวัส ชูจิตรโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
8. นางสาวเกวารี ดรุณเพ็ชรโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
9. นางปาราวตี โตสกุลโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
10. นางสาวรุ้งนภา น้อยอ่อนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นายเจริญ มุศิริโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพรสย์ ระโหฐานโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดาประธานกรรมการ
3. นางสาวสาริณี สุมิ่งสาลีโรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
4. นายภูวนาท เรืองฤทธิ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
5. นางสาวกฤษณา ครุฑธกะโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรรมการ
6. นายธงชัย เดือนแจ้งโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นายธนวิทย์ กวินธนเจริญโรงเรียนพรตพิทยพยัตประธานกรรมการ
2. นางนัยนา จิตรรังสรรค์โรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
3. นางสาวธนุตรา พละพึงโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
4. นางสาวดารณีรัตน์ ยูงทองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
5. นายคมเดช พรมนาคโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
6. นายปริญญา พันอะโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นางสมทรง จินดาศรีโรงเรียนศรีพฤฒาประธานกรรมการ
2. นายนัทธวัธน์ โยธาโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงประธานกรรมการ
3. นางสาวชลิตา เดชมนต์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวกนกอร อุ่นสถานนท์โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
5. นางอรพิน พู่พวงโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
6. นางสาวอุไร ทองรสโรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
7. นายชวิญ ทวิอัจฉริยกุลโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
8. นางสาววริศรา เสาไธสงโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
9. นางสาวสนธิกาญจน์ แสงมณีโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
10. นางสาวประภีร์ ศรีพันลำโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางสุภัชชา เวชวงษ์โรงเรียนราชดำริประธานกรรมการ
2. นางสาวธมนรัชต์ ลิมาภิรักษ์โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดาประธานกรรมการ
3. นายเสกสรร ศิระทัศน์เมธีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นางสาวภารดี ปัญญาใสโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
5. นายกิตติเชษฐ์ ศุทธาวรเศรษฐ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
6. นางสาวสุพัจนา นามประดิษฐ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายอัตถสิทธิ์ นาวะลีศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นายเสกสรรค์ พลทวีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางศรกช เดชะโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
4. นางจิตตวดี มีเครือรอดโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการ
5. นางสุวรรณา อินทร์ฉายโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
6. นางสาวสิรินาถ สุขใสโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
7. นางศรีสมัย สอดศรีโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพราราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
8. นายเอกราช น้ำดอกไม้โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขนกรรมการ
9. นางสาวนุชจิรา ทะมานนท์โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
10. นางมัณฑนา ฟักขาวโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรรมการ
11. นางสุภาภรณ์ จันทร์สุขโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
12. นางสาวณัฐณิชา บุญเกตุโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรรมการ
13. นางสาวสมศรี แจ้งสุทิมลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
14. นางสาวทิพฆนฑา เงินยวงโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
15. นางสาวกัญญาณัฐ เก่งการโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
16. นางสุชาดา ด้วงบัวโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
17. นายโสภณ จุ้ยจิตรโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
18. นางสาวมะลิวัลย์ ดีหลายโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
19. นางสาวสุกัลยา นิลกระยาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรรมการ
20. นางสาวพุทธพร พึ่งเกษมสมบูรณ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
21. นางสาวชญานิษฐ์ โสตถิโยธินโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรรมการ
22. นางสาวนันทิดา บุตรน้ำเพชรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
23. นายอรินทร์ น่วมถนอมโรงเรียนบางกะปิกรรมการ
24. นางสาวปิยธิดา สังข์ป้อมโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
25. นางสาวเดือนเพ็ญ ตั้งบูรณะกุลโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
26. นางสาววรวลัญช์ ห่วงดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
27. นางสาวนาฎลัดดา บุญสุทัศน์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
28. นางสาวกนกวรรณ การุญโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
29. นางสาวพฤกษา เกรัมย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขนกรรมการ
30. นางสาวกีรติ เอ้งฉ้วนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
31. นางสาวกัญจนา สีแก้วโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
32. นางศรีสุดา ทองลอยโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
33. นางสาวธนิสา กองเพ็ชรโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรรมการ
34. นางสาวประคอง ยิ่งจอหอโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิกรรมการ
35. นางอรวรรณ สงวนนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
36. นางมัทรี สุภาภาโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
37. นางช่อเอื้อง ขุนทนโรงเรียนพุทธจักรวิทยากรรมการ
38. นางสาววันวิสาข์ เทพกรรณ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
39. นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
40. นางสาวอรรจนีย์ ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายอัตถสิทธิ์ นาวะลีศึกษานิเทศน์ประธานกรรมการ
2. นายลำพูน คงทวีโรงเรียนวัดสุทธิวรารามรองประธานกรรมการ
3. นางสาวราตรี จันทะแสงโรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวเพ็ญศิริ ศรีชมภูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
5. นางอลิสา สิงห์เจริญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
6. นางกัญจน์ณัฏฐ์ ศรีสละโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิกรรมการ
7. นางถิรนันท์ ภูถอดใจโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีวินัย เลี้ยงรินใจโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
9. นายณยศ สงวนสินโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
10. นางสาวนิติกาญจน์ ไกรสิทธิพัฒน์โรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
11. นางวารุณี เลิศล้ำโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
12. นางเยาวธิดา เสียงกล่อมโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
13. นางฤทัย ประสิทธิ์นอกโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
14. นางสาวเบญจมาศ สกุลแพทย์โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
15. นางเยาวเรศ จตุรพรสวัสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบังกรรมการ
16. นางสาวโสภิดา ไชยวรรณโรงเรียนราชดำริกรรมการ
17. นางสาวพนิดา ยอดรักโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
18. นางสาวศิรินญา แสงบัวเผื่อนโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
19. นายพิศิษฐ์พงศ์ ดีวรัตน์โรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
20. นายกฤษฎา ม้วดหรีดโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
21. นางสาวรัตติกร จิตปรีดาโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
22. นายธเนษฐ ชวาลสันตติโรงเรียนหอวังกรรมการ
23. นางศรีสุดา ทองลอยโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
24. นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชรโรงเรียนสายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมป์กรรมการ
25. นางสาวสุภาวดี แรกตั้งโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
26. นายอภิเดช เกษสุขโรงเรียนราชดำริกรรมการ
27. นางวัชราภรณ์ รัตนวงศ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
28. นายอนุสรณ์ อุปนันไชยโรงเรียนบางกะปิกรรมการ
29. นางสุภาภรณ์ จันทร์สุขโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
30. นางสุภักดิ์ เพิงใหญ่โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมป์กรรมการ
31. นางสาวสุภาดา ศิริขจรโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมป์กรรมการ
32. นางสาวสมถวิล สิทธิมนต์ชัยโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
33. นางสาวสายฝน อุ่นเพชรโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
34. นางสาวศจีวรรณ ลีละพันธ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
35. นายมานัส ศักดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
36. นายพรสิทธิ์ เลิศเสรีพัฒนกุลโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
37. นายนพพิชญ์ ภมรยุตรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
38. นางนิธิวดี แพรวัฒนะสุขโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
39. นางสาวเกศวดี เสาสินโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
40. นางปัณญตา ควธนคณากุลโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
41. นางช่อเอื้อง ขุนทนโรงเรียนพุทธจักรวิทยากรรมการ
42. นายสหชน วิริยะสกุลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
43. นางศศิธร ช่างสุวรรณโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
44. นายทรงสิทธิ์ ทรงธรรมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
45. นางสาวอัสวนา เจ๊ะนะโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
46. นางสาววรวลัญช์ ห่วงดีโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครประธานกรรมการ
2. ดร.ปิณฑิรา ตั้งศุภธวัชมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครรองประธานกรรมการ
3. ดร.ภัทรพร ตัสโตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
4. นางสาวบุษยากร ฐานไชยชูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
5. นายวนัส สาบุตรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขนกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
7. นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
8. นางสาวชนิศา ธรรมอินทร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.กฤษณะ โสขุมามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครประธานกรรมการ
2. ดร.ปิณฑิรา ตั้งศุภธวัชมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครรองประธานกรรมการ
3. ดร.ภัทรพร ตัสโตมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
4. นางสาวบุษยากร ฐานไชยชูโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
5. นายวนัส สาบุตรโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขนกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐณิชา โมสันเทียะโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
7. นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
8. นางสาวชนิศา ธรรมอินทร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. ผศ.นฤนาท จั่นกล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จั่นกล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครรองประธานกรรมการ
3. นายบุญชัย อารีเอื้อมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
4. นายปรมินทร์ สุวรรณกูฎโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ บุญชูวงศ์โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
6. นายปรัชญา เจริญศิริโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมป์ฯกรรมการ
7. นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
8. นายวิทูรย์ สันนาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. ผศ.นฤนาท จั่นกล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครประธานกรรมการ
2. นายปรีชา จั่นกล้ามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครรองประธานกรรมการ
3. นายบุญชัย อารีเอื้อมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครกรรมการ
4. นายปรมินทร์ สุวรรณกูฎโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
5. นางสาวจุฑารัตน์ บุญชูวงศ์โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
6. นายปรัชญา เจริญศิริโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมป์ฯกรรมการ
7. นางอ้อมเดือน ผ่องศรีนวลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
8. นายวิทูรย์ สันนาโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. รศ.อุบล กลองกระโทกมหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ บุษบรรณมหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. นายโกมล ไพศาลมหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
4. นางสาวทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนราชวินิตบางเขตกรรมการ
5. นางรุ่งรัก รุ่งรัตนเสถียรโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
6. นางมณฑกานต์ สุธีรธรรมโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
8. นางบุษยมาศ บุญเจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
9. นางสาวกัญญามาศ ศิริเลิศเจริญกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาพร พวงทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. รศ.อุบล กลองกระโทกมหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทาประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญารัตน์ บุษบรรณมหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทารองประธานกรรมการ
3. นายโกมล ไพศาลมหาวิทยาราชภัฎสวนสุนันทากรรมการ
4. นางสาวทศรัตณ์ สุวรรณรัตน์โรงเรียนราชวินิตบางเขตกรรมการ
5. นางรุ่งรัก รุ่งรัตนเสถียรโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
6. นางมณฑกานต์ สุธีรธรรมโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสดิ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
8. นางบุษยมาศ บุญเจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
9. นางสาวกัญญามาศ ศิริเลิศเจริญกุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
10. นางสาวเบญจมาพร พวงทองโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายโอภาศ ชื่นบานเย็นโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ วิกัยนภากุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครรองประธานกรรมการ
3. นายทวีทรัพย์ ทรัพย์สุดาวงศ์โรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
4. นายกิตติพล โยงทองหลางโรงเรียนราชวินิตบางเขตกรรมการ
5. นางสาวจิราพร คำพุกโรงเรียนหอวังกรรมการ
6. นางสาวขวัญใจ ภานุศรีโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔กรรมการ
7. นางสาวปิติยา ญาณรัตน์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
8. นายฮานาฟี สะอะโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
9. นางสาวพรประภัทร เจริญการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
10. นางสาวจินตหรา แก้วอาสาโรงเรียนสุขุมพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวอุทัยวรรณ หวังโสมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
12. นางสาวขวัญเมือง ชาติชำนิโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
13. นางสาวมิ่งขวัญ โรจน์ตระกูลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
14. นางสาวสุนิธิ พุ่มจุ่มโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
15. นางสาวเนาวรัตน์ ขจิตจรรยาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
16. นางสาวสิรินทรา มินทะขัติโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
17. นางสาวนฤมล ปาลีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการ
18. นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
19. นายเสรี ตระกูลพสุทิพย์โรงเรียนยานเวศวิทยาคมกรรมการ
20. นายทรงกรฎ ดีที่สุดโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
21. นางสาวอรพรรณ ทิมครองธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
22. นางสาวพรวิภา ปานมาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
23. นายชลนที พั้วสีโรงเรียนราชดำริกรรมการ
24. นายพงศ์ธร จันทร์ศรีโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
25. นางสาวนิศา สุนิลโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
26. นายสำเริง ทองพูนโรงเรียนฤธิยะวรรณาลัยกรรมการ
27. นายสมบัติ ไชยศรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
28. นางจารุชา ไชยศรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
29. นายกิตติ กรพรมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายโอภาศ ชื่นบานเย็นโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยประธานกรรมการ
2. นางจุไรรัตน์ วิกัยนภากุลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครรองประธานกรรมการ
3. นายทวีทรัพย์ ทรัพย์สุดาวงศ์โรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
4. นายกิตติพล โยงทองหลางโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรรมการ
5. นางสาวจิราพร คำพุกโรงเรียนหอวังกรรมการ
6. นางสาวขวัญใจ ภานุศรีโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔กรรมการ
7. นางสาวปิติยา ญาณรัตน์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
8. นายฮานาฟี สะอะโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
9. นางสาวพรประภัทร เจริญการโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
10. นางสาวจินตหรา แก้วอาสาโรงเรียนสุขุมพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
11. นางสาวอุทัยวรรณ หวังโสมโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
12. นางสาวขวัญเมือง ชาติชำนิโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
13. นางสาวมิ่งขวัญ โรจน์ตระกูลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
14. นางสาวสุนิธิ พุ่มจุ่มโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
15. นางสาวเนาวรัตน์ ขจิตจรรยาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
16. นางสาวสิรินทรา มินทะขัติโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
17. นางสาวนฤมล ปาลีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการ
18. นางสาวณิชพัณณ์ เฉลิมพันธ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
19. นายเสรี ตระกูลพสุทิพย์โรงเรียนยานเวศวิทยาคมกรรมการ
20. นายทรงกรฎ ดีที่สุดโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
21. นางอรพรรณ ทิมครองธรรมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
22. นางสาวพรวิภา ปานมาศโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
23. นายชลนที พั้วสีโรงเรียนราชดำริกรรมการ
24. นายพงศ์ธร จันทร์ศรีโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
25. นางสาวนิศา สุนิลโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
26. นายสำเริง ทองพูนโรงเรียนฤธิยะวรรณาลัยกรรมการ
27. นายสมบัติ ไชยศรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
28. นางจารุชา ไชยศรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
29. นายกิตติ กรพรมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาววราภรณ์ วัฒนเขจรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา พยุงธรรมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชชินูปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ วงศาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
4. นายดิษฐพล ทรงงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
5. นายเศรษฐ์โสรช ชื่นอารมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
6. นายนิวัฒนชัย เดชประเสริฐโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
7. นายเฉลิมพล โสมรักษ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
8. นางสาววลัยภรณ์ อาดำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
9. นางสาวมะลิวัลย์ ยอดดีโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
10. นายทินกร พานจันทร์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
11. นางสาวพรรณธิดา ผันอากาศโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔กรรมการ
12. นางวิจิตรา ทัพพรหมโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
13. นายบัณฑิต ปาริฉัตรกานนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
14. นางศจินันท์ ตาตะนันทน์โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
15. นางสาวอิสราภรณ์ สิงห์ราชูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
16. นายสาธิต สีลาดโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
17. นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์โรงเรียนราชวินิตบางเขนกรรมการ
18. นายนิมิต พรพระโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
19. นายญาณศิลป์ คีลาวงษ์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
20. นายโยธิน ใจอ่อนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยากรรมการ
21. นายอรรถวิท แก้ววิจิตรโรงเรียนบางกะปิกรรมการ
22. นางสาวอุไลพร อุทัยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒กรรมการ
23. ว่าที่ร้อยตรีนิติกร สมชาติโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
24. นางสาวจารุนันท์ ชัยราชโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขนกรรมการ
25. นางสาวนาถพร มูลจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรรมการ
26. นางสาวจตุพร เสนีพลโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรรมการ
27. นางสาวปนัดดา ทุมดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
28. นายธีระพงศ์ บัวทุมโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
29. นายนันทศักดิ์ สืบสมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
30. นายภัทรวัฒน์ พงศ์นุรักษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาววราภรณ์ วัฒนเขจรมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิตประธานกรรมการ
2. นางสาวอังคณา พยุงธรรมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชชินูปถัมป์กรรมการ
3. นางสาวอรอนงค์ วงศาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
4. นายดิษฐพล ทรงงามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
5. นายเศรษฐ์โสรช ชื่นอารมย์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
6. นายนิวัฒนชัย เดชประเสริฐโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
7. นายเฉลิมพล โสมรักษ์โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
8. นางสาววลัยภรณ์ อาดำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
9. นางสาวมะลิวัลย์ ยอดดีโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
10. นายทินกร พานจันทร์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
11. นางสาวพรรณธิดา ผันอากาศโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔กรรมการ
12. นางวิจิตรา ทัพพรหมโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
13. นายบัณฑิต ปาริฉัตรกานนโรงเรียนวัดสุทธิวรารามกรรมการ
14. นางศจินันท์ ตาตะนันทน์โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
15. นางสาวอิสราภรณ์ สิงห์ราชูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
16. นายสาธิต สีลาดโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
17. นางสาวสกุณา วิเศษพงษ์โรงเรียนราชวินิตบางเขนกรรมการ
18. นายนิมิต พรพระโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
19. นายญาณศิลป์ คีลาวงษ์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
20. นายโยธิน ใจอ่อนโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยากรรมการ
21. นายอรรถวิท แก้ววิจิตรโรงเรียนบางกะปิกรรมการ
22. นางสาวอุไลพร อุทัยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย๒กรรมการ
23. ว่าที่ร้อยตรีนิติกร สมชาติโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
24. นางสาวจารุนันท์ ชัยราชโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บางเขนกรรมการ
25. นางสาวนาถพร มูลจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรรมการ
26. นางสาวจตุพร เสนีพลโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรรมการ
27. นางสาวปนัดดา ทุมดีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
28. นายธีระพงศ์ บัวทุมโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
29. นายนันทศักดิ์ สืบสมโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
30. นายภัทรวัฒน์ พงศ์นุรักษ์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายสมหวัง สมานรักษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา จิตรตรงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒กรรมการ
3. นางสาวสายฝน ดงภักดีโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุนารี พลีพูลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวภัชธีญา จันทรโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔กรรมการ
6. นางสาวแสงเดือน บุตรตรีนุ้ยโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
7. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรรมการ
8. นายธีรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา นาแว่นโรงเรียนราชดำริกรรมการ
10. นางสาวนันท์นภัส คำทองสุขโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
11. นางอรวรรณ แสงงามโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
12. นายเอกชัย ชาญกระโทกโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
13. นางสาวสรินนา หมอนสุภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
14. นายมาโนช อะโคตรมีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
15. นางสาวกาญจนา ยศหล้าโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
16. นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงาโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามกรรมการ
17. นางสาวอรรจนีย์ ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายสมหวัง สมานรักษ์ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุพัตรา จิตรตรงโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒กรรมการ
3. นางสาวสายฝน ดงภักดีโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุนารี พลีพูลโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
5. นางสาวภัชธีญา จันทรโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔กรรมการ
6. นางสาวแสงเดือน บุตรตรีนุ้ยโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
7. นางสาววิภาดา คล้ายนิ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรรมการ
8. นายธีรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวเจนจิรา นาแว่นโรงเรียนราชดำริกรรมการ
10. นางสาวนันท์นภัส คำทองสุขโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
11. นางอรวรรณ แสงงามโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
12. นายเอกชัย ชาญกระโทกโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
13. นางสาวสรินนา หมอนสุภาพโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
14. นายมาโนช อะโคตรมีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
15. นางสาวกาญจนา ยศหล้าโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
16. นายสุทธิพันธ์ สิงห์เงาโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามกรรมการ
17. นางสาวอรรจนีย์ ชูช่วยสุวรรณโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางกนิษฐา อุ่นอนันต์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
2. นางสาวสุชาดา โสภูงาโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
3. นางสุทิศา ทินกร รุ่งเรืองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
4. นางมนวิภา อ่อนศรีโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
5. นางสาวเพ็ญนภา ศรีโฉมโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
6. นางเสาวลักษณ์ ยงวานิชจิตโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
7. นางสาวสุพัตรา เฉลิมเผ่าโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
8. นางไสว ธราภิชาตบุตรโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
9. นางสาวธาริดา สริยาภรณ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางณัฐธยา วิเศษวงษาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
2. นางสาวขวัญเรือน ภู่นาคโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
3. นายวีระเดช คำถาวรโรงเรียนหอวังกรรมการ
4. นายภาสกร บัวครองโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2กรรมการ
5. นางสาวชุณหกานต์ กัลล์ประวิทธ์ครูอาวุโส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
6. นายวิศาล จิตต์วารินครูอาวุโส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
7. นางพรรณทิพา ธนากรโยธินครูอาวุโส โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
8. นายณัฐพงศ์ มนต์อ่อนโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
9. นายมงคล คมไสยโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นายสมโรจณ์ เตียงนิลข้าราชการบำนาญกรรมการ
2. นางสาวสราพร อินทรสามมหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์ กรรมการ
3. นางสาวนฤมล แก้วมากโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีกรรมการ
4. นายกิตติ บุญเพิ่มมหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. ดร.ดุริยะ จันทสิงห์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
2. นางสาวสุธิดา วิเศษสาธรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นางโกสุม มีพวงข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางปวีณา วรรักษ์เสรีข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายอดิศักดิ์ ยงยุทธโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุชาดา โสภูงาโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
2. นางสาววีนัส ชาลีโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
3. นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
4. นางสาวกวิสรา อุ่นไธสงโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
5. นางสาวอโณทัย ดาทองโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
6. นางพิมภา จุลดิษฐ์โรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวมุทิตา กกแก้วโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
2. นางสาวปาริชาติ กิตติมาสกุลโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
3. นางกฤษณา คณิตบุญโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
4. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ ละลอกน้ำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
5. นายรณชิต ฤทธิ์สำเร็จโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
6. นางสาวเพ็ญพนัส เค้ากล้าโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. ดร.นลินอร นุ้ยปลอดมหาวิทยาลัยราชภัฎ วไลอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์กรรมการ
2. นางสาววีนัส ชาลีโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
3. นายภัคพล อนุรักษ์เลขาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. ผศ.ดร.พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
2. ผศ.ดร.เอกภูมิ จันทรขันตีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กรรมการ
3. นางสาวสุปรีดา จุฬาวัฒนทลข้าราชการบำนาญกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายรณชิต ฤทธิ์สำเร็จโรงเรียนปทุมคงคาประธานกรรมการ
2. นางมาลัย บึงสว่างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยประธานกรรมการ
3. นางสาวกวิสรา อุ่นไธสงโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
4. นางสาวปาริชาติ กิตติมาสกุลโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
5. นางพิมภา จุลดิษฐ์โรงเรียนปทุมคงคากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสิโรธร ศรีโชติโรงเรียนปทุมคงคากรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณโรงเรียนปทุมคงคาประธานกรรมการ
2. นางสาวมุทิตา กกแก้วโรงเรียนปทุมคงคาประธานกรรมการ
3. นางสาวอโณทัย ดาทองโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
4. นางสาวกฤษณา คณิตบุญโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
5. นางสาวอนุสรา หงษ์คำจันทร์โรงเรียนปทุมคงคากรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวเพ็ญพนัส เค้ากล้าโรงเรียนปทุมคงคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล พาลีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ มะโนลัยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวโชติกา เรืองแจ่มโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี ตะวันอำไพโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ ประทัศน์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
6. นายสุชาติ สุรารักษ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
7. นายวุฒิศักดิ์ นารีเลิศโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
8. นายพิสัย พงศ์ธนูโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
9. นายมะยิ๊ มุมณีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
10. นางสาวอริญา นาคชำนาญโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
11. นายนิพนธ์ แก้วดาราโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
12. นายสุทธิศักดิ์ สวัสดิ์ภูมิโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุรพล พาลีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าประธานกรรมการ
2. นายสุริยา บังใบโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นายสิริ รอดบุญโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายกิตติพัศ ไชยสิทธิ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
5. นายปราโมทย์ ศรีคงคาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
6. นางสาวนันทยา ศรีขาวโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
7. นางสาวนิตญา จิตรักษาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
8. นายสิริวัฒน์ มั่นสุขโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
9. นายศุภกฤต วังโณโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
10. นางสาวมัลลิกา มีหิรัญโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
11. นางสาวธัญญา เนติเวชวิทยาโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายวีระวุธ ศิริปุณย์บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒ประธานกรรมการ
2. นางสาวกชพร อารัชกุลบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒รองประธานกรรมการ
3. นายจิตรภาณุ อัครประสิทธิ์บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
4. นางสาววิริญญา ศรีสงเปลือยบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
5. นายภาคี เดชตรัยรัตน์บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
6. นางสาวประกายดาว พลรักษ์เขตต์บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
7. นางสาวฐิติพร สมเขาใหญ่บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
8. นายศุภวัฒน์ ด้วงรอดบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
9. นายณัฐพงศ์ แถมยิ้มบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
10. นายแวอิสวาดี หะยีสอเฮาะบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
11. นางระพีพรรณ วาสนจิตต์บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
12. นางประภาศรี นาคศรีบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
13. นายณัฐนันท์ บุญไชยบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
14. นายปัญญา ธงเสนาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
15. นางสาวเตือนจิต โยธีบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
16. นายปิติพงศ์ ประทุมแพงบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
17. นางสาวปนัดดา ปัททุมบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
18. นางสาวธันยนันท์ ฉัตรนุสรณ์บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
19. นางสาวธนาพร เขียนสุวรรณบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
20. นายศิริเทพ พรมภูงาบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการ
21. นายวันชัย มิ่งขวัญชมรมเครื่องบินเล็กเกษตรนวมินทร์กรรมการ
22. นายสุเมธ บุษบงส์ศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กกรรมการ
23. นายศิริชัย สิโนรัตน์ศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กกรรมการ
24. นายอนุสรณ์ เสรีสุชาติศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กกรรมการ
25. นายธนวัฒน์ หัสดีศูนย์การเรียนรู้เครื่องบินเล็กกรรมการ
26. นางสาววรรณวิมล ชลเทพบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๒กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางสาวภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบกประธานกรรมการ
2. นายธนลักษณ์ หลังมีสถาบันดนตรี KPN สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สมจิตต์สกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจกรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวภัทรานิษฐ์ เพฑูริยาเวทย์โรงเรียนเสนาธิการทหารบกประธานกรรมการ
2. นายธนลักษณ์ หลังมีสถาบันดนตรี KPN สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์รองประธานกรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ สมจิตต์สกุลวิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. พระวชิระ สุปภาโสวัดเทวีวรญาติประธานกรรมการ
2. พระมหาคณาธิป คณาธิโปวัดชัยชนะสงครามกรรมการ
3. พระวันดี จันทปัญโญวัดอโยธยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. พระวชิระ สุปภาโสวัดเทวีวรญาติประธานกรรมการ
2. พระมหาคณาธิป คณาธิโปวัดชัยชนะสงครามกรรมการ
3. พระวันดี จันทปัญโญวัดอโยธยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. ดร.นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์มหาวิทยาลัยรังสิตประธานกรรมการ
2. ดร.สุนทรี โชติดิลกคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายพีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. ดร.นรุตม์ คุปต์ธนโรจน์มหาวิทยาลัยรังสิตประธานกรรมการ
2. ดร.สุนทรี โชติดิลกคณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. นายพีร์ ภานุวัฒน์วนิชย์มหาวิทยาลัยกรุงเทพกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายประพันธ์ ขจัดภัยโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
2. นางศรีเวียง จิ๋วพัฒนกุลข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นายพิทักษ์ เผือกมีอาจารย์ประจำสาขาสังคมศึกษา วิทยาลัยการฝึกหัดครู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายปริญญา ประเทศโรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางประพาฬรัตน์ เจริญศิริรุ่งเรืองโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
3. นางพุทธิชาต คนอยู่โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายวิญญู คงสถิตย์โรงเรียนสันติราษฏร์วิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสุทัศนา พรหมเวชโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์กรรมการ
3. นางสาวมัณฑนา กลัดพิบูลย์โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์กรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวเมธาวินทร์ แสงมาลากรมส่งเสริมวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีศักดิ์ชาย ขาวเหลืองกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวปัณณภัค บัลลังก์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวธศร ยิ้มสงวนกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประธานกรรมการ
2. นางสาวศรีเวียง จิ๋วพัฒนกุลกรงส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการ
3. นางสาวศุภดี ภู่เกษมวรางกูรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสุมนา จันทรจิตโรงเรียนธีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. พระครูประทีปธรรมพิมล สุคโตวัดจันทารามวรวิหารกรรมการ
3. นายณัฐสิทธิ์ ทองมหาโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นางสาวลดารัตน์ อุตสาหปันโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
2. รศ.สุกัญญา พานิชเจริญนามมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. นางกรุณา นนทรักษ์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒กรรมการ
4. นางสาวสุพัชรา ซิ้มเจริญสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานครกรรมการ
5. ดร.อนุวัฒน์ ถืออยู่มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร์กรรมการ
6. นายอนุวัฒน์ เยาว์ขันธ์คณะกรรมการกีฬาแอโรบิคกรรมการ
7. นายสมเกียรติ เทวะเศกสรรค์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
8. นายจำลอง รอดสุขโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
9. นายธำรงค์ฤทธิ์ พันธ์ฤทธิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
10. นายธนากร ย่อทองโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
11. นางสาวกนกรัตน์ ตันติกรพรรณโรงเรียนสายน้ำฝึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
12. นายกฤตนุ พรมวังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
13. นางสาวธัญลักษณ์ สยามพันธ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
14. นางสาวอรณัท รัตนอำภาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
15. นายชัยวัฒน์ ผ่องสังข์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
16. นายศิริวัฒน์ เรียนบุรีโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
17. นางสาวอมรรัตน์ จงท่องกลางโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
18. นางสาวจารุภา สมอุ่มจารย์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรรมการ
19. นายสุวิทวัส หิรัญสินสุนทรโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรรมการ
20. นายสุพัฒน์ มีพึ่งโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
21. นางสุมาลี นาเมืองโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายพลัฏฐ์ ตุ่มทองโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
2. นายพรชัย เกตุฉายโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
3. นายไตรรัตน์ ศรีจิตรแจ่มโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
4. นางสาวเฉลิมศรี เกตุจำปาโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
5. นางสาวสุกัญญา สุขเจริญโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
6. นางสาวธนภรณ์ ไพบูลย์โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
7. นางสาวกนกวรรณ อันบุรีโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
8. นายไพบูลย์ กฤษณะจักราวัฒน์กระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
9. ดร.อธิวัฒน์ วงศ์ปิติศักดิ์ครูมวยไทย/ผู้ตัดสินมวยไทยกรรมการ
10. นายสมยศ มงคลเดชครูมวยไทย/ผู้ตัดสินมวยไทยกรรมการ
11. นายประดิษฐ์ ขุมเงินครูมวยไทยกรรมการ
12. นายขจรพงศ์ แก้วสมจิตรครูมวยไทยกรรมการ
13. นายนเคนทร์ นิลแนมกรมสวัสดิการทหารเรือกรรมการ
14. นางสาวกาญจนา เพชรมณีโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
15. นายสายันต์ ชารีโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
16. นายศิรวิทย์ เชื้อสูงโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
17. นายกรทอง อดทนโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรรมการ
18. นายพีระชาติ ศรีมหันต์โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
19. นางสาวสุชินันท์ งามสมชนม์โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายไพบูลย์ กฤษณะจักราวัฒน์กระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
2. ดร.อธิวัฒน์ วงศ์ปิติศักดิ์ครูมวยไทย/ผู้ตัดสินมวยไทยกรรมการ
3. นายสมยศ มงคลเดชครูมวยไทย/ผู้ตัดสินมวยไทยกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ขุมเงินครูมวยไทยกรรมการ
5. นายขจรพงศ์ แก้วสมจิตรครูมวยไทยกรรมการ
6. นายนเคนทร์ นิลแนมกรมสวัสดิการทหารเรือกรรมการ
7. นายวิชัย ปรึกษาโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
8. นายมโน คงสวัสดิ์โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
9. นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธ์โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
10. นายนิวัฒน์ ฤกษ์กังวานโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
11. นายชัยพร ยงแสงโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
12. นายพิทักษ์ หวนสุริยาโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
13. นายปราโมทย์ สันทาลุลัยโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
14. นายภัทร อัญชลีนุกูลโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
15. นายยุทธชัย สรรพศรีโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ แก้วมุกดาโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
17. นายหิรัญพล ตังควณิชย์โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
18. นางสาวดวงเนตร ไชยศรีโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
19. นายธัญญ์นิธิ ประสงค์กิจนิธีโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
20. นายนราศักดิ์ สุทธิพูลโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
21. นายศิรัชฎ์ สุมนโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
22. นายธีระพันธ์ เสถียรทวีกิจโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
23. นายสนอง คุณมีโรงเรียนสายน้ำฝึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
24. นายกมลง พ้นโบโรงเรียนบางกะปิกรรมการ
25. นายปฐมพงษ์ ประยูรยวงโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
26. นายสุนันท์ บุญเพชรโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายไพบูลย์ กฤษณะจักราวัฒน์กระทรวงศึกษาธิการกรรมการ
2. ดร.อธิวัฒน์ วงศ์ปิติศักดิ์ครูมวยไทย/ผู้ตัดสินมวยไทยกรรมการ
3. นายสมยศ มงคลเดชครูมวยไทย/ผู้ตัดสินมวยไทยกรรมการ
4. นายประดิษฐ์ ขุมเงินครูมวยไทยกรรมการ
5. นายขจรพงศ์ แก้วสมจิตรครูมวยไทยกรรมการ
6. นายนเคนทร์ นิลแนมกรมสวัสดิการทหารเรือกรรมการ
7. นายวินัย ปรึกษาโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
8. นายมโน คงสวัสดิ์โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
9. นายยุทธศักดิ์ ศรีบัวพันธ์โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
10. นายนิวัฒน์ ฤกษ์กังวานโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
11. นายชัยพร ยงแสงโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
12. นายพิทักษ์ หวนสุริยาโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
13. นายปราโมทย์ สันทาลุลัยโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
14. นายภัทร อัญชลีนุกูลโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
15. นายยุทธชัย สรรพศรีโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
16. ว่าที่ร้อยตรีศราวุฒิ แก้วมุกดาโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
17. นายหิรัญพล ตังควณิชย์โรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
18. นางสาวดวงเนตร ไชยศรีโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
19. นายธัญญ์นิธิ ประสงค์กิจนิธีโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
20. นายนราศักดิ์ สุทธิพูลโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
21. นายศิรัชฎ์ สุมนโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
22. นายธีระพันธ์ เสถียรทวีกิจโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
23. นายสนอง คุณมีโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
24. นายกมล พ้นโบโรงเรียนบางกะปีกรรมการ
25. นายปฐมพงษ์ ประยูรยวงโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
26. นายสุนันท์ บุญเพชรโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นางสาวปิยนุช เหล่าชาติโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายวัชรา จันลาโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอธิชา วรรณศรีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวฝนทิพย์ ยอดกล้าโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาววชิรญาณ์ ผาจวงโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
7. นางสาวปุญญิศา น้อมถวายโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
8. นางสาววิชญนาถ เรืองนาคโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
9. นายภานุมาศ หอมลาโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
10. นายสหชัย ศิลาอ่อนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
11. นางสาวพิรพรรณ วงศ์พรเพ็ญภาพโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
12. นางสาวจิราภรณ์ นุจรโรงเรียนสายน้ำฝึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
13. นางสาวผุสดี ขำทองโรงเรียนสายน้ำฝึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
14. นางพนิตนาฏ ศรีนวลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
15. นางสาวณัฐมน ศุภวัฒนกุลโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
16. นายสัญชัย โสมทองโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
17. นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
18. นายกิตติ เพชรศักดิ์หาญโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
19. นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรรมการ
20. นายกฤตนุ พรมวังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
21. นางสาวสีวลีฟาตีมา จันทร์ทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
22. นางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงศ์โรงเรียนราชดำริกรรมการ
23. นายพงษ์เกษียร บัวสุวรรณโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
24. นางสาวประภาศรี ลาภเปี่ยมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยนุช เหล่าชาติโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายวัชรา จันลาโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศิริลักษณ์ เอี่ยมประไพโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวอธิชา วรรณศรีโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวฝนทิพย์ ยอดกล้าโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาววชิรญาณ์ ผาจวงโรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
7. นางสาวปุญญิศา น้อมถวายโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
8. นางสาววิชญนาถ เรืองนาคโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
9. นายภานุมาศ หอมลาโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
10. นายสหชัย ศิลาอ่อนโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
11. นางสาวพิรพรรณ วงศ์พรเพ็ญภาพโรงเรียนสตรีวิทยา ๒กรรมการ
12. นางสาวจิราภรณ์ นุจรโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
13. นางสาวผุสดี ขำทองโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
14. นางพนิตนาฏ ศรีนวลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
15. นางสาวณัฐมน ศุภวัฒนกุลโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
16. นายสัญชัย โสมทองโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
17. นางสาวอุไรวรรณ สวัสดิ์โรงเรียนบดินทร์เดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
18. นายกิตติ เพชรศักดิ์หาญโรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
19. นางสาวถิรญา มิตรมงคลยศโรงเรียนราชวินิตบางเขนกรรมการ
20. นายกฤตนุ พรมวังโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
21. นางสาวสีวลีฟาตีมา จันทร์ทองโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
22. นางสาวภูวรินทร์ จาริยกันทะวงศ์โรงเรียนราชดำริกรรมการ
23. นายพงษ์เกษียร บัวสุวรรณโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
24. นางสาวประภาศรี ลาภเปี่ยมโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายนพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างประธานกรรมการ
2. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายเบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกอมร ภัทรกิจพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นายสาโรจน์ อนันนตอวยพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายนพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างประธานกรรมการ
2. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายเบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกอมร ภัทรกิจพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นายสาโรจน์ อนันนตอวยพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายนพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างประธานกรรมการ
2. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายเบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกอมร ภัทรกิจพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นายสาโรจน์ อนันนตอวยพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายนพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างประธานกรรมการ
2. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายเบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกอมร ภัทรกิจพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นายสาโรจน์ อนันนตอวยพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรีศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายธราธร แก้วโสนดสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายบัญฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายนายคมกริช สวัสดิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. นายวิริยะพร จิตราภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรีศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายธราธร แก้วโสนดสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายบัญฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายคมกริช สวัสดิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. นายวิริยะพร จิตราภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรีศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายธราธร แก้วโสนดสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายบัญฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายคมกริช สวัสดิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. นายวิริยะพร จิตราภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ว่าที่ร้อยตรีดร.อนุโรจน์ จันทร์โพธิ์ศรีศิลปินอิสระประธานกรรมการ
2. นายธราธร แก้วโสนดสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายบัญฑิต อินทร์คงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายคมกริช สวัสดิรมย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
5. นายวิริยะพร จิตราภิรมย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายนพดล เนตรดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตโกสินทร์วิทยาลัยเพาะช่างประธานกรรมการ
2. นายนรากร สิทธิเทศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
3. นายเบญจรงค์ โควาพิทักษ์เทศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
4. นายเอกอมร ภัทรกิจพงศ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมากรรมการ
5. นายสาโรจน์ อนันนตอวยพรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายนฤพนธ์ บูรณะบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายลาภ อำไพรัตน์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายอภิศักดิ์ ทองอินทร์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
5. นายกิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติศิลปินอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายนฤพนธ์ บูรณะบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายลาภ อำไพรัตน์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายอภิศักดิ์ ทองอินทร์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
5. นายกิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติศิลปินอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายนฤพนธ์ บูรณะบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายลาภ อำไพรัตน์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายอภิศักดิ์ ทองอินทร์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
5. นายกิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติศิลปินอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายนฤพนธ์ บูรณะบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีประธานกรรมการ
2. นายลาภ อำไพรัตน์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
3. นายดิษฐวัฒน์ อินนุพัฒน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีกรรมการ
4. นายอภิศักดิ์ ทองอินทร์สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากรกรรมการ
5. นายกิตติพันธุ์ ชินวรรณโชติศิลปินอิสระ ผู้เชี่ยวชาญด้านประติมากรรมกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายสันติ อุดมศรีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายธีรพงศ์ ทองเพิ่มผู้ช่วยนายวง แผนกดนตรีไทย กองดนตรี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายสันติ อุดมศรีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายธีรพงศ์ ทองเพิ่มผู้ช่วยนายวง แผนกดนตรีไทย กองดนตรี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายสันติ อุดมศรีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายธีรพงศ์ ทองเพิ่มผู้ช่วยนายวง แผนกดนตรีไทย กองดนตรี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายสันติ อุดมศรีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายธีรพงศ์ ทองเพิ่มผู้ช่วยนายวง แผนกดนตรีไทย กองดนตรี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายสันติ อุดมศรีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายธีรพงศ์ ทองเพิ่มผู้ช่วยนายวง แผนกดนตรีไทย กองดนตรี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายสันติ อุดมศรีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายธีรพงศ์ ทองเพิ่มผู้ช่วยนายวง แผนกดนตรีไทย กองดนตรี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายสันติ อุดมศรีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายธีรพงศ์ ทองเพิ่มผู้ช่วยนายวง แผนกดนตรีไทย กองดนตรี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายสันติ อุดมศรีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายธีรพงศ์ ทองเพิ่มผู้ช่วยนายวง แผนกดนตรีไทย กองดนตรี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีตกรรมการ
2. นายศิรานนท์ จิโรชจารุวัฒน์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ แก้วสุวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีตกรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ แก้วสุวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกรรมการ
3. นายศิรานนท์ จิโรชจารุวัฒน์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีตกรรมการ
2. นายศิรานนท์ จิโรชจารุวัฒน์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ แก้วสุวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีตกรรมการ
2. นายศิรานนท์ จิโรชจารุวัฒน์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
3. นายณัฐพงศ์ แก้วสุวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายประสาน วงศ์วิโรจน์รักษ์ศิลปินวงฟองน้ำและวงกอไผ่กรรมการ
2. นายเศวต รัตนเจริญมิตรโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชยสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายประสาน วงศ์วิโรจน์รักษ์ศิลปินวงฟองน้ำและวงกอไผ่กรรมการ
2. นายเศวต รัตนเจริญมิตรโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชยสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายประสาน วงศ์วิโรจน์รักษ์ศิลปินวงฟองน้ำและวงกอไผ่กรรมการ
2. นายเศวต รัตนเจริญมิตรโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชยสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายประสาน วงศ์วิโรจน์รักษ์ศิลปินวงฟองน้ำและวงกอไผ่กรรมการ
2. นายเศวต รัตนเจริญมิตรโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
3. นายวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชยสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพยัพ ฤกษ์สุวรรณีโรงเรียนราชินีบนกรรมการ
2. นายจักรายุธ ไหลสกุลวิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพกรรมการ
3. นายเสนีย์ เจริญจิตร์โรงเรียนกุหลาบวิทยากรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพยัพ ฤกษ์สุวรรณีโรงเรียนราชินีบนกรรมการ
2. นายจักรายุธ ไหลสกุลวิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพกรรมการ
3. นายเสนีย์ เจริญจิตร์โรงเรียนกุหลาบวิทยากรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางวรรณดี วงษ์สอาดฝ่ายดนตรีไทย กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
2. นายวริศ อัศวะไพฑูรย์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
3. นายชัย อุทัยธรรมโรงเรียนวัดบางประทุนนอกกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางวรรณดี วงษ์สอาดฝ่ายดนตรีไทย กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
2. นายวริศ อัศวะไพฑูรย์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
3. นายชัย อุทัยธรรมโรงเรียนวัดบางประทุนนอกกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นางวรรณดี วงษ์สอาดฝ่ายดนตรีไทย กรมประชาสัมพันธ์กรรมการ
2. นายณัฐพงศ์ แก้วสุวรรณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวันกรรมการ
3. นายเศวต รัตนเจริญมิตรโรงเรียนราชวินิตประถมบางแคกรรมการ
4. นายวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชยสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายวริศ อัศวะไพฑูรย์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
2. นายวงศ์วสันต์ วสันตสุรีย์วิทยาลัยการดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยากรรมการ
3. นายเลอเกียรติ มหาวินิจฉัยมนตรีดุริยางคศิลปินอาวุโส กลุ่มดุริยางค์ไทย สำนักการสังคีตกรรมการ
4. นายพยัพ ฤกษ์สุวรรณีโรงเรียนราชินีบนกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายชัย อุทัยธรรมโรงเรียนวัดบางประทุนนอกกรรมการ
2. นายสันติ อุดมศรีคณะดนตรีและการแสดง มหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นายจักรายุธ ไหลสกุลวิทยาลัยนาฎศิลป์กรุงเทพกรรมการ
4. นายธีรพงศ์ ทองเพิ่มผู้ช่วยนายวง แผนกดนตรีไทย กองดนตรี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายศิรานนท์ จิโรชจารุวัฒน์ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมแห่งมหาวิทยาลัยศรีปทุมกรรมการ
2. นายประสาน วงศ์วิโรจน์รักษ์ศิลปินวงฟองน้ำและวงกอไผ่กรรมการ
3. นายเสนีย์ เจริญจิตร์โรงเรียนกุหลาบวิทยากรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นายชวลิต สุนทรานนท์กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางชไมพร เอมาวัฒน์ผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา ศิลปบรรเลง โรงเรียนครูดนตรีศิลปะบรรเลง กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายชวลิต สุนทรานนท์กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางชไมพร เอมาวัฒน์ผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา ศิลปบรรเลง โรงเรียนครูดนตรีศิลปะบรรเลง กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษา แดงวิจิตรสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสรวงสุดา สิทธิจำรูญผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวเบญลักษมิ์ ตุลยสุวรรณโรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นายชวลิต สุนทรานนท์กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางชไมพร เอมาวัฒน์ผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา ศิลปบรรเลงโรงเรียนครูดนตรีศิลปบรรเลง กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรรณพินี สุขสมสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางวัฒนา กราซุยผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ อุตตรพงษ์ โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษา แดงวิจิตรสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสรวงสุดา สิทธิจำรูญผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวเบญลักษมิ์ ตุลยสุวรรณ โรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอุษา แดงวิจิตรสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสรวงสุดา สิทธิจำรูญสำนักการสังคีต กรมศิลปากรกรรมการ
3. นางสาวเบญลักษมิ์ ตุลยสุวรรณโรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาวอุษา แดงวิจิตรสำนักการสังคีต กรมศิลปากรประธานกรรมการ
2. นางสรวงสุดา สิทธิจำรูญผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวเบญลักษมิ์ ตุลยสุวรรณโรงเรียนสตรีวิทยา กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางชไมพร เอมาวัฒน์ผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ จิตต์มั่นคงกุลสถาบันการสอนมายากลนานาชาติกรรมการ
3. นายชวลิต สุนทรานนท์กรมศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางชไมพร จิตต์มั่นคงกุลผู้เชียวชาญด้านนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายสมบัติ จิตต์มั่นคงกุลสถาบันการสอนมายากลนานาชาติกรรมการ
3. นายชวลิต สุนทรานนท์กรมศิลปากรกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นางสุดา ใบแย้มศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ข้าราชการบำนาญ)กรรมการ
2. นางสาวชนิดา ประมูลผลครู โรงเรียนสตรีวิทยา 2กรรมการ
3. นางสาวมณฑิรา ปริสุทธิขันครู โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2กรรมการ
4. นางสาวธนัชพร อุ่นน้อยครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิกรรมการ
5. Mr.Umar Ali Ngareครู สถาบันสอนภาษา Gelกรรมการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางสาวพิรุณ ติลภัทรศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ (ข้าราชการบำนาญ)กรรมการ
2. นายเติมศักดิ์ วงษ์จำปาครู โรงเรียนมัธยมบึงทองหลางกรรมการ
3. นางสาวดารณี มีสมบูรณ์ครู โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
4. นางสาววิไล วงษ์กรวรเวชอดีตอาจารย์สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
5. Mr.Ronald Luleครู สถาบันสอนภาษา Gelกรรมการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นางสาววีรินทร์ แดนราชโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นางนลินพร สมสมัยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวณิชาภา เชื้อเมืองพานโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
4. นางสาวพิชชาภา กลั่นกลิ่นโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
5. นางสาวศศิธร ชูชื่นโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
6. Mr.Daniel Foulshanโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
7. Mr.Ibrahim Ghazalโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
8. Mr.Anthony Jevelonaโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
9. นางสาวอรพินท์ พิศงามสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯกรรมการ
10. นางสาววณัชฌาน์ วาสิงหนโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางภคพร เฉวียงหงษ์โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ประธานกรรมการ
2. นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวศิริประกาย สมบัติศิริโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายจักรพันธ์ พานสอาดโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
5. นางสาวสุรวยพร พราววิโรจน์โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
6. Mr.Charlogne Ocoโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
7. Mr.Carl Lanierโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
8. นางนิภาพร ปัญญาคำโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาววิไลพรรณ คงดีโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
2. นางสาววรรณพร มิตรยิ้มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
3. นางสาวสุภาวดี ไชยศรีษะโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี2)กรรมการ
4. นายตรีนรภัทร ตรีประเคนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. Mr.Tobias Johassonโรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางสาวณัฐชริดา บัณฑุกากาญจน์โรงเรียนราชดำริกรรมการ
2. นางเกสร แสงสุริยันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
3. นางสาวชนิดา ประมูลผลโรงเรียนสตรีวิทยา2 ในพระราชูปถัมภ์กรรมการ
4. นายเศรษฐวิทย์ บารเมษฐ์ฤทธิกรโรงเรียนเทพศิรินทร์กรรมการ
5. Mr.Gareth Ian Courtโรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวชนิตรา ขันทองหล่อโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
2. นางสาวนุชจรี แสนสนิทโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
3. MissSansan Jiaโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายสุรพิชญ์ วงศ์น้อยโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ
2. นางสาวโศศิษฐา ศรีสมบัติโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
3. MissYinjie Weiโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
1. Mr.Toriumi Yoshihiro โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. Mr.Iwase Hiroakiโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
3. ผศ.สุดสวาท จันทร์ดำมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Toriumi Yoshihiro โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
2. Mr.Iwase Hiroakiโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
3. ผศ.สุดสวาท จันทร์ดำมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. นางสมบุญ ปิยะสินธ์ชาติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
2. ดร.สุพัชชา เจนณะสมบัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
3. MissAlisa BartenschlagerGoethe Institutกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. Mr.Jean-Stéphane COMBET-กรรมการ
2. นายนิธิ ศีลวัตกุลมหาวิทยาลัยบูรพากรรมการ
3. นายมนัส หรั่งเทศ-กรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. ดร.ณัฐยา สัตยะพงษ์พันธุ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวภาวิไล บุญญสิทธิกุลโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
2. นางสาววรรณวิจิตร ชลธารสีหวัฒน์โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
3. MissJingfeng Caoโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Takenori Okajimaมหาวิทยาลัยสวนดุสิตกรรมการ
2. MissKeiko Okawaraโรงเรียนศรีปัญญากรรมการ
3. นายธิติสรณ์ แสงอุไรสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. ดร.ณัฐยา สัตยะพงษ์พันธุ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวจักภัทสรัณย์ ไตรรัตน์โรงเรียนรัตนโกสิทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
2. นายณัฐนัย มงกุฎวิสุทธิ์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
3. Mr.Tao Luโรงเรียดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Hiroki GotoNida Universityกรรมการ
2. MissRie Suzukiโรงเรียนเบญจมราชาลัยกรรมการ
3. นายสุพรชัย ปิยะรัตน์วนกุลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์บพิตรพิมุขกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณีย์ วงเวียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
2. MissLaure YANAMTHONGมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมกรรมการ
3. นางสาวศิริธร ดุษฎีพรรษ์กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. ดร.ณัฐยา สัตยะพงษ์พันธุ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวสุธิดา สุทินฤกษ์โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
2. นายกิจเกษม อุปการะกิจโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
3. MissMeijuan Yaoโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์กรรมการ
4. นางสาววารุณี อภิธนพงศ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
5. นางสาวกุสุมา สมัครโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. Mr.Ken TsubosakaUniversity of the Thai Chamber of Commerceกรรมการ
2. Mr.Kazuya Watanabeโรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัยกรรมการ
3. นางเบญจลักษณ์ สว่างเนตรโรงเรียนสวนกุหลายวิทยาลัย นนทบุรีกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวสุณีย์ วงเวียนมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
2. MissLaure YANAMTHONGมหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษมกรรมการ
3. นางสุปาณี พัฒราชโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. ดร.ณัฐยา สัตยะพงษ์พันธุ์มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นายพิศัลย์ คันธวัฒน์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทยกรรมการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายพิศัลย์ คันธวัฒน์สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทยกรรมการ
2. นางสาวศศิธร อานนท์สถาพรสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทยกรรมการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นางศิริณี บุญปถัมภ์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
2. นายทองชุบ ศรแก้วสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
3. นางสาวสมคิด เข็มทองสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. น.อ.บัญชา เฉวียงหงส์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
5. นายปัญญา อินทร์ใจเอื้อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
6. นางวรรณภา เชียวคำจีนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
7. นางประไพ เชื้อสุวรรณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
8. นางรมิดา ศิโรรังสีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
9. นางสุวรรณี เฉวียงหงส์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
10. นางอังสนา จันทร์เอี่ยมสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศกรรมการ
11. นายไพฑูรย์ รัตนคมโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
12. นายเก่งกิจ สุขีลักษณ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรรมการ
13. พ.อ.อ.ประทีป ตันติวัฒน์กองบิน 6 กองทัพอากาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นางศิริณี บุญปถัมภ์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
2. นายทองชุบ ศรแก้วสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
3. นางสาวสมคิด เข็มทองสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
4. น.อ.บัญชา เฉวียงหงส์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
5. นายปัญญา อินทร์ใจเอื้อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
6. นางวรรณภา เขียวคำจีนสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
7. นางประไพ เชื้อสุวรรณสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
8. นางรมิดา ศิโรรังสีสำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
9. นางสุวรรณี เฉวียงหงส์สำนักงานลูกเสือแห่งชาติกรรมการ
10. นางอังสนา จันทร์เอี่ยมสมาคมสโมสรลูกเสืออากาศกรรมการ
11. นายไพฑูรย์ รัตนคมโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
12. นายเก่งกิจ สุขีลักษณ์โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรรมการ
13. พ.อ.อ.ประทีป ตันติวัฒน์กองบิน 6 กองทัพอากาศกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นางสาววิชชุดา เมฆานุวงศ์ผู้อำนวนการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งวัฒนะประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ ประจวบวันผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รองประธานกรรมการ
3. นายไพทูรย์ รัตนคมครูชำนานการพิเศษ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการ
4. นางธัญสมร คเชนทร์เดชาข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นายสุรพันธ์ กุศลส่งครูโรงเรียนเอกชน สำนักงานการศึกษาเอกชนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2กรรมการ
2. นางสาวศิริลักษณ์ วัฒนศิริโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
3. นางวิลาสินี ปลายเนินโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวเพียงใจ ดีคารโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
5. นางวาสนา วิถีสวสดิ์โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวสรัญญา ปัญญะสุทธิ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
2. นายสุทธิชา สุวรรณดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นายเกษมสันต์ ซ้วนขาวศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายวรเชษฐ พรหมหนูศิลปินอิสระกรรมการ
5. นางวรนุช การสมวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางสาวสรัญญา ปัญญะสุทธิ์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
2. นายสุทธิชา สุวรรณดีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
3. นายเกษมสันต์ ซ้วนขาวศิลปินอิสระกรรมการ
4. นายวรเชษฐ พรหมหนูศิลปินอิสระกรรมการ
5. นางวรนุช การสมวรรณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานีกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางวารุณี ลำยองโรงเรียนวัดนวลนรดิศกรรมการ
2. นางพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์กรรมการ
3. นางวีรวรรณ วรรณโทกรรมการ
4. นางสาวไข่มุก เหล่าสุนทรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
5. นางอังสนา เกิดบุญส่งโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางวารุณี ลำยองโรงเรียนวัดนวลนรดิศกรรมการ
2. นางพวงรัตน์ อินทรฤทธิ์กรรมการ
3. นางวีรวรรณ วรรณโทกรรมการ
4. นางสาวไข่มุก เหล่าสุนทรโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)กรรมการ
5. นางอังสนา เกิดบุญส่งโรงเรียนมหรรณพารามกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางสาวดวงกมล มูลจันทร์โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายฐิฏิภัทร์ เดชพิพัฒน์วรกุลโรงเรียนสิริรัตนาธรรองประธานกรรมการ
3. นางสาวรุ่งนภา ไพรัตน์โรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
4. นางอรทัย กองปัญญาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนกรรมการ
5. นายอมรรัตน์ กลีบบัวโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
6. นางสาวณัฏฐณิชา ท้วมจันทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
7. นางสาววนิดา นาพยัพโรงเรียนปทุมคงคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐปภัสร์ ธนากิจไพศาลโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นางสาวอิสยาภรณ์ เวียนวงศ์โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสมศรี ชุติชัยวิวัฒน์กุลโรงเรียนพุทธจักรวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุพัตรา สุขไชยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
5. นางหนูเพียร โกมลสุรกุลโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม กรรมการ
6. นางสาวพรรณทิวา อิ่มมาโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
7. นางสาวพรพิมล จารุอนันต์กุลโรงเรียนหอวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายนนท์ปวิธ เพชระโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครประธานกรรมการ
2. นายเสถียร บุญมหาสิทธิ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพิชชากร ทองทวีโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการ
4. นายกิตติพงษ์ จงกิตติมหาโรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรรมการ
5. นางลัดดาวัลย์ กุฎีรัตน์โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาววิภาดา คงเมืองโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรรมการ
7. นายณัฎฐพัฒน์ ทองศรีโรงเรียนหอวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอินทีวร ชัยกูลโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงประธานกรรมการ
2. นางสุนทรี มนตรีศรีโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกรองประธานกรรมการ
3. นางสาววรรณรัตน์ คงแคงโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง กรรมการ
4. นางสาวรัชนู รุ่งเรืองโรงเรียนนนทรีวิทยากรรมการ
5. นางสาวอารีย์ ขุนชิตโรงเรียนพุทธจักรวิทยากรรมการ
6. นายวิษณุพล ศิวินาโรงเรียนราชดำริกรรมการ
7. นางสาววัฒนา มะปรางค์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายวิเชียร พุ่มพวงโรงเรียนศรีพฤฒาประธานกรรมการ
2. นายเวชชกิจ แก้วศรีหาวงศ์ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ รองประธานกรรมการ
3. นายชญาวัฒน์ การสมใจโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
4. นายชัยวัฒน์ บุญถูกโรงเรียนบางกะปิกรรมการ
5. นางสาวกมลวรรณ ลาภประกอบกิจโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
6. นางสาวยุวดี แย้มเกษรโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
7. นางสาวนัยนา มุสิตังโรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายฐิติ วงษ์ไพรโรงเรียนศรีพฤฒาประธานกรรมการ
2. นางพัชรีย์ สิงหบุตรโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญรองประธานกรรมการ
3. นายภาวัต โชติสุภาพณโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวบังอร สาระวรรณโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
5. นางสาววนิดา กาบสุวรรณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
6. นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งพุฒโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
7. นางสาวเมธาวี เดชชัยโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายศุภกิจ ศรีวงศ์ชัยโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญประธานกรรมการ
2. นางยุภาพร บุษยเหมโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวบังอร ชำนาญเวชโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
4. นางจุฑามาศ พรมวาสโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
5. นางสาวศริญญา นาคจันทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
6. นายศุภสิทธิ์ โทนุสิทธิ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา๒กรรมการ
7. นายอนรรฆ สาสุขโรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฐาศิริ สุวรรณกลางโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองประธานกรรมการ
2. นางสาวปราณี นิลเหมโรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญรองประธานกรรมการ
3. นางสาววิมล สายทองมีโรงเรียนหอวังกรรมการ
4. นางสาวจุฑารัตน์ คำเจริญโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
5. นายพัฒน์พงษ์ จิตรเที่ยงโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นายภูริวัฒน์ เกื้อทานโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรรมการ
7. นายนิพรร สาลีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาววัชรวีร์ ธนกิจชัยสิทธิ์โรงเรียนนนทรีวิทยาประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีอภิชาติ ศุภลักษณ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขนรองประธานกรรมการ
3. นางสาวกนกวรรณ สุวรรณกูฏโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยกรรมการ
4. นางสาวสุนันทา ผุยขันโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
5. นางสาวประนอม ศุภศรโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
6. นายชวลิตร มะส่งอินทร์โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิกรรมการ
7. นายพลกฤษณ์ เกิดคำโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายนพล สระแก้วโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ประธานกรรมการ
2. นายพีระเทพ กาวินชัยโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางนภัสรา อุทปา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีกรรมการ
4. นางสาวอุบล ตะสนท์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวลดาวัลย์ กันธมาลาโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
6. นายธนรัฐ จันทร์ขาวโรงเรียนอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรานิสา ทองอ่อนโรงเรียนสีกัน (วัฒนานันอุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรียา ฑีฆะบุตรโรงเรียนเทพลีลารองประธานกรรมการ
3. นางสาวชไมพร เสาร์โลโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรรมการ
4. นางสาวคัมภีรดา เพียรประสมโรงเรียนฤทธิยะวรรณลัยกรรมการ
5. นายธงชัย โพธิ์มงคลโรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมการ
6. นายลัทธพล ด่านสกุลโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุรารักษ์ มานะประสพสุขโรงเรียนพรตพิทยพยัตประธานกรรมการ
2. นางวันทนา แดงประเสริฐกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดารองประธานกรรมการ
3. นางสาวกันยากร แก้วอาสาโรงเรียนสตรีวิทยา๒ ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมการ
4. นางสาวภารดี เกรียงทวีชัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
5. นางสาวสุจินดา คุ้มตลอดโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
6. นายพิศิษฐ์ บุญประเสริฐศักดาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวรรณภูมิกรรมการ
7. นางสาวสุภาวดี พุทธรัตน์โรงเรียนราชวินิตบางเขนกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นายกฤษณพชร ไพรวรรณ์โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑากาญจน์ เหมือนสนิทโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ารองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุภัชชา ศรีชะอุ่มโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
4. นายวิชชวิทย์ จัวนานโรงเรียนสารวิทยากรรมการ
5. นางสาวกมลชนก สิงห์คำโรงเรียนราชดำริกรรมการ
6. นางสาววิรวรรณ หิรัญพานิชโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญกรรมการ
7. นายวรธรรม หนูประดิษฐ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายธรัตน์ บัลลังค์โพธิ์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒารามในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจุฑามาศ บรรจบโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญรองประธานกรรมการ
3. นายวรพันธ์ เรืองโอชาโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการ
4. นายอำนาจ สิงห์ทองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดากรรมการ
5. นางสาวดุษฎี จันทร์งามโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒กรรมการ
6. นางสุภาพร สิงห์ยองโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคมกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุลโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
2. นายสิทธา อารีพงษ์โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์โรงเรียนบางกะปิกรรมการ
4. นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์โรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
6. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
7. นางอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรรมการ
8. นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
9. นางสาววรวรรณ แซ่ซิ้มโรงเรียนหอวังกรรมการ
10. นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
11. นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
12. นายศตวุธ หรือโอภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้ากรรมการ
13. ดร.สุพัตรา อารีกิจสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
14. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
15. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
16. นายพันทูร บุญยังโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
17. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
18. นางสาวปริมาพร มุทุจิตต์โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุลโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
2. นายสิทธา อารีพงษ์โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์โรงเรียนบางกะปิกรรมการ
4. นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์โรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
6. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
7. นางอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
8. นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
9. นางสาววรวรรณ แซ่ซิ้มโรงเรียนหอวังกรรมการ
10. นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
11. นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
12. นายศตวุธ หรือโอภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้ากรรมการ
13. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
14. ดร.สุพัตรา อารีกิจสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
15. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
16. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
17. นายพันทูร บุญยังโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
18. นางสาวปริมาพร มุทุจิตต์โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุลโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
2. นายสิทธา อารีพงษ์โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์โรงเรียนบางกะปิกรรมการ
4. นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์โรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
6. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
7. นางอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
8. นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
9. นางสาววรวรรณ แซ่ซิ้มโรงเรียนหอวังกรรมการ
10. นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
11. นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
12. นายศตวุธ หรือโอภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้ากรรมการ
13. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
14. ดร.สุพัตรา อารีกิจสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
15. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
16. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
17. นายพันทูร บุญยังโรงเรียนพรตพิทยพยัต กรรมการ
18. นางสาวปริมาพร มุทุจิตต์โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุลโรงเรียนชิรธรรมสาธิตกรรมการ
2. นายสิทธา อารีพงษ์โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์โรงเรียนบางกะปิกรรมการ
4. นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์โรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
6. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
7. นางอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
8. นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
9. นางสาววรวรรณ แซ่ซิ้มโรงเรียนหอวังกรรมการ
10. นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
11. นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
12. นายศตวุธ หรือโอภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้ากรรมการ
13. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
14. ดร.สุพัตรา อารีกิจสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
15. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
16. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
17. นายพันทูร บุญยังโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
18. นางสาวปริมาพร มุทุจิตต์โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุลโรงเรียนชิรธรรมสาธิตกรรมการ
2. นายสิทธา อารีพงษ์โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์โรงเรียนบางกะปิกรรมการ
4. นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์โรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
6. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
7. นางอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
8. นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
9. นางสาววรวรรณ แซ่ซิ้มโรงเรียนหอวังกรรมการ
10. นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
11. นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
12. นายศตวุธ หรือโอภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้ากรรมการ
13. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
14. ดร.สุพัตรา อารีกิจสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
15. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
16. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
17. นายพันทูร บุญยังโรงเรียนพรตพิทยพยัต กรรมการ
18. นางสาวปริมาพร มุทุจิตต์โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายสิทธิชัย มาโนชญ์กุลโรงเรียนชิรธรรมสาธิตกรรมการ
2. นายสิทธา อารีพงษ์โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายไตรรงค์ ชัฎอนันต์โรงเรียนบางกะปิกรรมการ
4. นางสาวบุษยมาศ บุญเจริญโรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานครกรรมการ
5. นายส่งเสริม สุทัศนะพานนท์โรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
6. นายรัฐพิพัฒน์ ประเสริฐสังข์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
7. นางอภิญดารัตน์ โรจน์ธัญการย์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒กรรมการ
8. นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
9. นางสาววรวรรณ แซ่ซิ้มโรงเรียนหอวังกรรมการ
10. นายวุฒิชัย อริยะชัยประดิษฐ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชากรรมการ
11. นายนันทวัฒน์ ทรัพย์เจริญโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
12. นายศตวุธ หรือโอภาสโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา น้อมเกล้ากรรมการ
13. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรศูนย์นวัตกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
14. ดร.สุพัตรา อารีกิจสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
15. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณสำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรรมการ
16. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
17. นายพันทูร บุญยังโรงเรียนพรตพิทยพยัตกรรมการ
18. นางสาวปริมาพร มุทุจิตต์โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีกรรมการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. ดร.สุพัตรา อารีกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒรองประธานกรรมการ
3. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒกรรมการ
4. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. ดร.ธันยวัต สมใจทวีพรสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ประธานกรรมการ
2. ดร.สุพัตรา อารีกิจมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒรองประธานกรรมการ
3. ดร.กันต์กนิษฐ์ รัตนธนวรรณมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์ทรวิโรฒกรรมการ
4. ดร.นิพนธ์ ลภนะพันธุ์สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์กรรมการ
5. นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๒กรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางขนิษฐา แปงมูล โรงเรียนราชวินิตบางเขนประธานกรรมการ
2. นายสหรัถ อาสา โรงเรียนเทพลีลา กรรมการ
3. นางณัฐกานต์ ศรีวิสุทธิ์ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
4. นางอรุณรัตน์ คัมภีรพจน์โรงเรียนสารวิทยา กรรมการ
5. นางสาววรัญญา อังศุธรารักษ์โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
6. นางกรรณิการ์ ปานจับ โรงเรียนหอวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางเสริมสุข เปลี่ยนเดชาโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางจิรัฐิติกาล ก้อนเพชรโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นางประไพ เกิดสาย โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม กรรมการ
4. นางสาวรัตนาพร ประสมศรีโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 2กรรมการ
5. นางสาวกัญชพร นิลวัฒน์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางสาวลีลาภัสร์ สุขวิบูลลักษณ์โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางประธานกรรมการ
2. นายอภิชาต บุญเพิ่ม โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔ กรรมการ
3. นางสาวอินทิรา ทรงรัฐโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรรมการ
4. นางสาวกนกวรรณ งามสนิท โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
5. นางวราภรณ์ หลงเจริญโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายเชาวณิชย์ มณีพันธุ์ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังประธานกรรมการ
2. นางวรางค์ภรณ์ พรหมชูวงศ์โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม กรรมการ
3. นายวุฒิพล โพธิสาร โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
4. นางปาจรีย์ เพียมูล โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยกรรมการ
5. นางปริญญา ไวยโภคาโรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาวโสภิดา กระต่ายนาคโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์สิงหเสนี) ๔ประธานกรรมการ
2. นางสาวศรัญญา เชื้อเมืองพานโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นายสิทธา อารีพงษ์ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใส โรงเรียนเทพลีลา กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางพรรณี ศรีสยามไพศาลโรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)ประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญชพร นิลวัฒน์ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
3. นางสาวจุฑารัตน์ เอเตียวเจริญโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
4. นางสาวนฤมล รับส่งโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางอรุณรัตน์ คัมภีรพจน์โรงเรียนสารวิทยากรรมการ
2. นางสาวพีรวรรณ แก้วสุกแสงโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
3. นางสาวเบญจมาศ พูนประสิทธ์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4กรรมการ
4. นางสาวชุติมา จะบังโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
5. นางสาวพิชชาพิมพ์ ศรีเสมอโรงเรียนปทุมคงคากรรมการ
6. นางธัญญวัน เมืองสุวรรณ์โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
7. ว่าที่ร้อยตรีสุเมธ เปียมแสงโรงเรียนพระโขนงวิทยาลัยกรรมการ
8. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
9. นางสาวนงพร จู่พิชญ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางจตุพร เรืองมากโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
2. นางสาวราตรี มหาศิริโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
3. นายชลชาติ สายมาตร์โรงเรียนหอวังกรรมการ
4. นางธนาภรณ์ ทองเสริมโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
5. นายกันตพัฒน์ ภูชาดาโรงเรียนรัตนโกสินสมโภชลาดกระบังกรรมการ
6. นางสาวยุพาภรณ์ สีวิกะโรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้ากรรมการ
7. นางสาวสรชา โกเสยะโยธิน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์กรรมการ
8. นางสาววณิตา ประภัศรโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)4กรรมการ
9. นางสาวลัดดา น่วมฟั่นโรงเรียนสตรีวิทยา2กรรมการ
10. นางสาวนิธิดา ทองใสโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสาวณัจฉรียา พูลทองโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
2. นางสาวกิตติวรรณ เข็มวงศ์ทองโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
3. นายกมล กลมกล่อมโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
4. นายสมเกียรติ คงหาสุขโรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคมกรรมการ
5. นายทรงวุฒิ คำสงค์โรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสาวผกามาศ หมอกมัวโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
2. นายรพี ตติยทิติมาโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)2กรรมการ
3. นางวิมล ยะก๊บโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นายเพชร สาระจันทร์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
5. นางสาวศิริพร บุญธะนะโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
6. นายทรงวุฒิ คำสงค์โรงเรียนศรีพฤฒากรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญศรี เกิดด้วยทองโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ประธานกรรมการ
2. นางจุฑารัตน์ เรียงสนามโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ ทรงผูกจิตต์โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ กรรมการ
4. นางสาวกุสุมา เก้าศักดาโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2กรรมการ
5. นางสาวกาญจนัญถ์ ไตรถาวรโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุรีย์วรรณ ปฐมภาคย์โรงเรียนสิริรัตนาธรประธานกรรมการ
2. นางสาวทิพวรรณ จันทร์โม้โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
3. นายทัชชกร พวงพันธ์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
4. นางพัชรา ไตรยวงศ์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตกรรมการ
5. นายเจษฎา เต็งรังโรงเรียนปทุมคงคากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาวไฉไล พึ่งจันทรเดชโรงเรียนปทุมคงคาประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา สุขยิ่งโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม กรรมการ
3. นางสาวพิมพ์ชนก แก้วใสโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางสาวพีรวรรณ แก้วสุกแสงโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
5. นางสาวโสภิดา กระต่ายนาคโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔กรรมการ
6. นายจักรวัฒน์ ชุมแดง โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางผ่องใส ภูมิวิชิตโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการประธานกรรมการ
2. นางมาริสา ปึงหลั่งสินโรงเรียนสิริรัตนาธรกรรมการ
3. นางสาวจิราพร สร้อยอำภาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการกรรมการ
4. นางสาวมธุรส เรืองสมบัติโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
5. นางสาวราตรี มหาศิริโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
6. นางสาวลักขณา พะวันนาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ฤทธิชัยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาววรรณนภัส พิทักษ์ชานิธิกุลโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์กรรมการ
3. นางพรสุดา คนตรงโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทองกรรมการ
4. นางนภัสนันท์ สิงห์เพียงโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
5. นางสาวเสาวลักษณ์ สันติธรรมเมธีโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรียาภรณ์ ดวงดีโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นายกันตพัฒน์ ภูชาดาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
3. นางสาวเสาวลักษณ์ พลอยทับทิมโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้ากรรมการ
4. นางสาวอุบลรัตน์ อยู่เครือ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
5. นายชลชาติ สายมาตร์โรงเรียนหอวังกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางปราณี ฤทธิชัยโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสิริพร สายแววโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม กรรมการ
3. นางสาวอุบลรัตน์ อยู่เครือโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบังกรรมการ
4. นางสาวราตรี มหาศิริ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
5. นายปราณี วางหาโรงเรียนมัธยมวัดหนองจอกกรรมการ
6. นางสาวกาญจนัญถ์ ไตรถาวรโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
7. นางสาวแววดาว เขียวภาโรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย ๒กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุรียาภรณ์ ดวงดีโรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม ประธานกรรมการ
2. นางสาวพรรณทิวา อิ่มมาโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางสาวพีรวรรณ แก้วสุกแสงโรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุงกรรมการ
4. นางสาวเสาวลักษณ์ เทียนสว่างโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวทิพวรรณ จันทร์โม้ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลางกรรมการ
6. นางจิรฐา จักษุดุลย์โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)กรรมการ
7. นางสาวคนัฑฐิณี หมื่นโฮ้ง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา ธาราศักดิ์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทราโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางวรัษฐา กาวชูโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา ธาราศักดิ์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทราโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางวรัษฐา กาวชูโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา ธาราศักดิ์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทราโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางวรัษฐา กาวชูโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสุธิดา ธาราศักดิ์โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นายจักรวัฒน์ อ่ำพุทราโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
4. นางวรัษฐา กาวชูโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางธัญดา ศรีวิชัยโรงเรียนราชดำริกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา กลิ่นทองข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางนัยนา จิตรรังสรรค์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางธัญดา ศรีวิชัยโรงเรียนราชดำริกรรมการ
3. นางสาวกฤษณา กลิ่นทอง ข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางนัยนา จิตรรังสรรค์โรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี น้อยเพ็งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางรัฐนภา รัชชะจิตติโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตนโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี น้อยเพ็งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางรัฐนภา รัชชะจิตติโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตนโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี น้อยเพ็งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางรัฐนภา รัชชะจิตติโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตนโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางวรรณดี น้อยเพ็งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางรัฐนภา รัชชะจิตติโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตนโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นายวรรณดี น้อยเพ็งโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางรัฐนภา รัชชะจิตติโรงเรียนราชดำริกรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ วิมลกุลรัตนโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
3. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเนาวนิต เปรมจิตร์ข้าราชการบำนาญ กรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
3. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเนาวนิต เปรมจิตร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
3. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเนาวนิต เปรมจิตร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
3. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเนาวนิต เปรมจิตร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
3. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเนาวนิต เปรมจิตร์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลทิพย์ สุรสินธุ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรรมการ
3. นายวัชรวีร์ ธีระเดชโชติโรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวเนาวนิต เปรมจิตต์ข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางสาวภาวดี เยี่ยมสถิตย์ โรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางพัชรีย์ สิงหบุตรโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางสาวณภัทร สหคุณชัย โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาโรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางพัชรีย์ สิงหบุตรโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางสาวณภัทร สหคุณชัย โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาโรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นายชาญชัย โรจนะโรงเรียนเทพลีลาประธานกรรมการ
2. นางพัชรีย์ สิงหบุตรโรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญกรรมการ
3. นางสาวณภัทร สหคุณชัย โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย กรรมการ
4. นางสาวสุนิสา เทียนประเสริฐโรงเรียนเทพลีลากรรมการ
5. นางสาวศิวนารถ ชื่นตาโรงเรียนเทพลีลากรรมการและเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย โทรศัพท์ 092 404 1973
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]