สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 081 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 0 0 0
2 006 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 0 0 0
3 010 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 0 0 0
4 024 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 0 0 0
5 025 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 0 0 0
6 041 โรงเรียนนนทรีวิทยา 0 0 0
7 043 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 0 0 0
8 045 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 0 0 0
9 042 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0
10 044 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 0 0 0
11 046 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 0 0 0
12 051 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 0 0 0
13 049 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 0 0 0
14 050 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 0 0 0
15 056 โรงเรียนบางกะปิ 0 0 0
16 059 โรงเรียนปทุมคงคา 0 0 0
17 070 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 0 0 0
18 072 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 0 0 0
19 082 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 0 0 0
20 091 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 0 0 0
21 092 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 0 0 0
22 093 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 0 0 0
23 100 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 0 0 0
24 105 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 0 0 0
25 106 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 0 0 0
26 107 โรงเรียนราชดำริ 0 0 0
27 108 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 0 0 0
28 110 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 0 0 0
29 111 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 0 0 0
30 113 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 0 0 0
31 115 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 0 0 0
32 120 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 0 0 0
33 123 โรงเรียนศรีพฤฒา 0 0 0
34 131 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม 0 0 0
35 132 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 0 0 0
36 133 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 0 0 0
37 134 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0 0 0
38 144 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0
39 145 โรงเรียนสารวิทยา 0 0 0
40 153 โรงเรียนสิริรัตนาธร 0 0 0
41 154 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 0 0 0
42 155 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 0 0 0
43 157 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 0 0 0
44 162 โรงเรียนหอวัง 0 0 0
45 013 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 0 0 0
46 029 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 0 0 0
47 030 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 0 0 0
48 031 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 0 0 0
49 032 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 0 0 0
50 033 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 0 0 0
51 037 โรงเรียนเทพลีลา 0 0 0
52 038 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 0 0 0
53 129 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 0 0 0
54 001 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 0 0 0
55 002 โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา 0 0 0
56 003 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 0 0 0
57 004 โรงเรียนกว่างเจ้า 0 0 0
58 005 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 0 0 0
59 011 โรงเรียนจำนงวิทยา 0 0 0
60 014 โรงเรียนฉัตรวิทยา 0 0 0
61 015 โรงเรียนชินวร 0 0 0
62 022 โรงเรียนดรุณพัฒน์ 0 0 0
63 023 โรงเรียนดลวิทยา 0 0 0
64 028 โรงเรียนตรอกจันทร์วิทยา 0 0 0
65 034 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 0 0 0
66 035 โรงเรียนทวีวัฒนา 0 0 0
67 036 โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 0 0 0
68 040 โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน 0 0 0
69 047 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 0 0 0
70 048 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0
71 052 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา 0 0 0
72 053 โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) 0 0 0
73 054 โรงเรียนบางกอกศึกษา 0 0 0
74 055 โรงเรียนบางกอกแอ็ดเวนต์ 0 0 0
75 061 โรงเรียนประสานวิทย์พัฒนา 0 0 0
76 060 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 0 0 0
77 062 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 0 0 0
78 063 โรงเรียนปัญจทรัพทย์ มีนบุรี 0 0 0
79 064 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 0 0 0
80 065 โรงเรียนปัญโญทัย 0 0 0
81 066 โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา 0 0 0
82 068 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0
83 073 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 0 0
84 077 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 0 0 0
85 078 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 0 0 0
86 079 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนาเวศม์ 0 0 0
87 074 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง 0 0 0
88 075 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร 0 0 0
89 076 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 0 0 0
90 071 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 0 0 0
91 085 โรงเรียนภักดีวิทยา 0 0 0
92 086 โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยา 0 0 0
93 090 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 0 0 0
94 096 โรงเรียนมาเรียลัย 0 0 0
95 097 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 0 0 0
96 098 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 0 0 0
97 101 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 0 0 0
98 104 โรงเรียนระเบียบศึกษา 0 0 0
99 109 โรงเรียนราชานุชิต 0 0 0
100 112 โรงเรียนลาซาล 0 0 0
101 116 โรงเรียนวรมงคล 0 0 0
102 117 โรงเรียนวรรณวิทย์ 0 0 0
103 118 โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ 0 0 0
104 119 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 0 0 0
105 121 โรงเรียนวาสุเทวี 0 0 0
106 124 โรงเรียนศรีวิกรม์ 0 0 0
107 125 โรงเรียนศาสนวิทยา 0 0 0
108 126 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 0 0 0
109 127 โรงเรียนศิลปะวัฒนา 0 0 0
110 128 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 0 0 0
111 130 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 0 0 0
112 135 โรงเรียนสมถวิล 0 0 0
113 136 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 0 0 0
114 137 โรงเรียนสหพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 0 0 0
115 138 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ 0 0 0
116 139 โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก 0 0 0
117 140 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 0 0 0
118 146 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 0 0 0
119 147 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 0 0 0
120 148 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 0 0 0
121 149 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี 0 0 0
122 150 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 0 0 0
123 151 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 0 0 0
124 152 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 0 0 0
125 156 โรงเรียนสุดใจวิทยา 0 0 0
126 161 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ 0 0 0
127 163 โรงเรียนอมาตยกุล 0 0 0
128 164 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 0 0 0
129 165 โรงเรียนอรรถมิตร 0 0 0
130 166 โรงเรียนอรรถวิทย์ 0 0 0
131 167 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 0 0 0
132 168 โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ) 0 0 0
133 169 โรงเรียนอัสสละฟียะฮ์ 0 0 0
134 170 โรงเรียนอัสสัมชัญ 0 0 0
135 171 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 0 0 0
136 172 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 0 0 0
137 173 โรงเรียนอาทรศึกษา 0 0 0
138 174 โรงเรียนอำนวยพิทยา 0 0 0
139 175 โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา 0 0 0
140 176 โรงเรียนอิสลามสวนสันติ 0 0 0
141 177 โรงเรียนอิสลามสันติชน 0 0 0
142 178 โรงเรียนอุดมศึกษา 0 0 0
143 007 โรงเรียนเกษมพิทยา 0 0 0
144 012 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา 0 0 0
145 016 โรงเรียนเซนต์จอห์น 0 0 0
146 019 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 0 0 0
147 017 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 0 0 0
148 020 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 0 0 0
149 018 โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล 0 0 0
150 021 โรงเรียนเซ็นหลุยส์ศึกษา 0 0 0
151 027 โรงเรียนเด็กสากล 0 0 0
152 026 โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่ 0 0 0
153 057 โรงเรียนเบญจมินทร์ 0 0 0
154 058 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา 0 0 0
155 067 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา 0 0 0
156 083 โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0
157 084 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 0 0 0
158 102 โรงเรียนเยนเฮส์เมมโมเรียล 0 0 0
159 114 โรงเรียนเลิศหล้า 0 0 0
160 099 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 0 0 0
161 103 โรงเรียนแย้มสอาด 0 0 0
162 158 โรงเรียนแสงหิรัญ 0 0 0
163 159 โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 0 0 0
164 179 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย 0 0 0
165 009 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ 0 0 0
166 160 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 0 0 0
167 039 โรงเรียนไทยคริสเตียน 0 0 0
168 069 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 0 0 0
169 087 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 0 0 0
170 088 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 0 0 0
171 089 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 0 0 0
172 095 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 0 0 0
173 122 โรงเรียนวิชูทิศ 0 0 0
174 008 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 0 0 0
175 094 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 0 0 0
176 141 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 0 0 0
177 142 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 0 0 0
178 143 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 0 0 0
179 080 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]