สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 081 โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 45 117 67
2 006 โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 54 105 77
3 010 โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ 41 83 48
4 024 โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 58 122 91
5 025 โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 90 249 152
6 041 โรงเรียนนนทรีวิทยา 102 270 158
7 043 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 82 182 130
8 045 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 92 229 138
9 042 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 90 199 141
10 044 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 89 226 138
11 046 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 76 207 128
12 051 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 121 361 192
13 049 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 115 256 183
14 050 โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 139 401 229
15 056 โรงเรียนบางกะปิ 92 207 127
16 059 โรงเรียนปทุมคงคา 79 152 122
17 070 โรงเรียนพรตพิทยพยัต 91 249 152
18 072 โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 68 132 100
19 082 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 25 57 38
20 091 โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 93 205 121
21 092 โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 92 242 145
22 093 โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 78 194 121
23 100 โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 68 132 100
24 105 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 91 204 126
25 106 โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 98 207 135
26 107 โรงเรียนราชดำริ 84 181 122
27 108 โรงเรียนราชวินิตบางเขน 84 204 112
28 110 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 119 331 182
29 111 โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 62 164 96
30 113 โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 89 189 139
31 115 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 146 384 237
32 120 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 64 119 96
33 123 โรงเรียนศรีพฤฒา 83 176 121
34 131 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 87 188 127
35 132 โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 118 249 177
36 133 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 109 306 168
37 134 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 79 165 119
38 144 โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 96 216 143
39 145 โรงเรียนสารวิทยา 84 179 111
40 153 โรงเรียนสิริรัตนาธร 91 250 137
41 154 โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 77 223 131
42 155 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 64 146 82
43 157 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 110 249 160
44 162 โรงเรียนหอวัง 92 190 121
45 013 โรงเรียนเจ้าพระยาวิทยาคม 11 17 12
46 029 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 74 168 109
47 030 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 87 197 132
48 031 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 105 261 173
49 032 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 49 90 55
50 033 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 94 197 141
51 037 โรงเรียนเทพลีลา 125 317 186
52 038 โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 138 386 242
53 129 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 93 214 135
54 001 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 6 6 6
55 002 โรงเรียนกรุงเทพวิเทศศึกษา 0 0 0
56 003 โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยา 0 0 0
57 004 โรงเรียนกว่างเจ้า 0 0 0
58 005 โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์เพชราวุธวิทยา 0 0 0
59 011 โรงเรียนจำนงวิทยา 0 0 0
60 014 โรงเรียนฉัตรวิทยา 0 0 0
61 015 โรงเรียนชินวร 0 0 0
62 022 โรงเรียนดรุณพัฒน์ 0 0 0
63 023 โรงเรียนดลวิทยา 0 0 0
64 028 โรงเรียนตรอกจันทร์วิทยา 0 0 0
65 034 โรงเรียนทรงวิทย์ศึกษา 0 0 0
66 035 โรงเรียนทวีวัฒนา 0 0 0
67 036 โรงเรียนทินกรพิทยานุสรณ์ 0 0 0
68 040 โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน 0 0 0
69 047 โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 5 8 6
70 048 โรงเรียนนีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 16 21 16
71 052 โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ศึกษา 0 0 0
72 053 โรงเรียนบางกอกวิทยา (มูลนิธิ) 0 0 0
73 054 โรงเรียนบางกอกศึกษา 0 0 0
74 055 โรงเรียนบางกอกแอ็ดเวนต์ 0 0 0
75 061 โรงเรียนประสานวิทย์พัฒนา 0 0 0
76 060 โรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยา 0 0 0
77 062 โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา 13 23 21
78 063 โรงเรียนปัญจทรัพทย์ มีนบุรี 0 0 0
79 064 โรงเรียนปัญจทรัพย์ 0 0 0
80 065 โรงเรียนปัญโญทัย 0 0 0
81 066 โรงเรียนปัฐวิกรณ์วิทยา 0 0 0
82 068 โรงเรียนผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 4 5 5
83 073 โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์ 0 0 0
84 077 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ 0 0 0
85 078 โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง 0 0 0
86 079 โรงเรียนพระหฤทัยพัฒนาเวศม์ 0 0 0
87 074 โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง 0 0 0
88 075 โรงเรียนพระแม่มารีสาทร 23 34 31
89 076 โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 4 16 8
90 071 โรงเรียนพร้อมพรรณวิทยา 0 0 0
91 085 โรงเรียนภักดีวิทยา 0 0 0
92 086 โรงเรียนภูมิไพโรจน์พิทยา 0 0 0
93 090 โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์ 0 0 0
94 096 โรงเรียนมาเรียลัย 0 0 0
95 097 โรงเรียนมีนประสาทวิทยา 0 0 0
96 098 โรงเรียนมูลนิธิวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมสงเคราะห์ 0 0 0
97 101 โรงเรียนยุวทูตศึกษา 0 0 0
98 104 โรงเรียนระเบียบศึกษา 0 0 0
99 109 โรงเรียนราชานุชิต 0 0 0
100 112 โรงเรียนลาซาล 28 63 30
101 116 โรงเรียนวรมงคล 0 0 0
102 117 โรงเรียนวรรณวิทย์ 0 0 0
103 118 โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ 0 0 0
104 119 โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย 8 12 9
105 121 โรงเรียนวาสุเทวี 20 36 30
106 124 โรงเรียนศรีวิกรม์ 0 0 0
107 125 โรงเรียนศาสนวิทยา 0 0 0
108 126 โรงเรียนศิริวัฒน์วิทยา 0 0 0
109 127 โรงเรียนศิลปะวัฒนา 0 0 0
110 128 โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา 26 41 34
111 130 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 0 0 0
112 135 โรงเรียนสมถวิล 0 0 0
113 136 โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 33 78 40
114 137 โรงเรียนสหพาณิชย์แผนกสามัญปุณณวิถี 0 0 0
115 138 โรงเรียนสอนศาสนาศาสนูปถัมภ์ 0 0 0
116 139 โรงเรียนสัมมาสิกขาสันติอโศก 0 0 0
117 140 โรงเรียนสาธิตพัฒนา 17 30 23
118 146 โรงเรียนสารสาสน์พัฒนา 0 0 0
119 147 โรงเรียนสารสาสน์พิทยา 2 2 2
120 148 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตรใหม่ 0 0 0
121 149 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี 0 0 0
122 150 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศร่มเกล้า 0 0 0
123 151 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสายไหม 0 0 0
124 152 โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 51 82 71
125 156 โรงเรียนสุดใจวิทยา 0 0 0
126 161 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์ 0 0 0
127 163 โรงเรียนอมาตยกุล 0 0 0
128 164 โรงเรียนอรรถญาสาธิต 11 19 16
129 165 โรงเรียนอรรถมิตร 0 0 0
130 166 โรงเรียนอรรถวิทย์ 25 40 34
131 167 โรงเรียนอันวารุ้ลอิสลาม 16 24 16
132 168 โรงเรียนอัลกุรรออ์วิทยา(ประเวศ) 0 0 0
133 169 โรงเรียนอัสสละฟียะฮ์ 0 0 0
134 170 โรงเรียนอัสสัมชัญ 27 46 30
135 171 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 2 2 2
136 172 โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา 63 117 93
137 173 โรงเรียนอาทรศึกษา 0 0 0
138 174 โรงเรียนอำนวยพิทยา 1 8 1
139 175 โรงเรียนอิกเราะสามัญศึกษา 0 0 0
140 176 โรงเรียนอิสลามสวนสันติ 0 0 0
141 177 โรงเรียนอิสลามสันติชน 0 0 0
142 178 โรงเรียนอุดมศึกษา 31 59 35
143 007 โรงเรียนเกษมพิทยา 0 0 0
144 012 โรงเรียนเจริญวุฒิวิทยา 0 0 0
145 016 โรงเรียนเซนต์จอห์น 0 0 0
146 019 โรงเรียนเซนต์ยอแซฟยานนาวา 0 0 0
147 017 โรงเรียนเซนต์เทเรซา 8 15 9
148 020 โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 21 67 32
149 018 โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล 0 0 0
150 021 โรงเรียนเซ็นหลุยส์ศึกษา 0 0 0
151 027 โรงเรียนเด็กสากล 0 0 0
152 026 โรงเรียนเด็กสากลนิมิตใหม่ 0 0 0
153 057 โรงเรียนเบญจมินทร์ 5 8 4
154 058 โรงเรียนเบญจวรรณศึกษา 0 0 0
155 067 โรงเรียนเปรมฤดีศึกษา 0 0 0
156 083 โรงเรียนเพชรรัชต์ ในพระอุปถัมภ์ฯ 0 0 0
157 084 โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์ 0 0 0
158 102 โรงเรียนเยนเฮส์เมมโมเรียล 0 0 0
159 114 โรงเรียนเลิศหล้า 0 0 0
160 099 โรงเรียนแม่พระฟาติมา 0 0 0
161 103 โรงเรียนแย้มสอาด 0 0 0
162 158 โรงเรียนแสงหิรัญ 0 0 0
163 159 โรงเรียนแสนสนุกไตรทักษะ 0 0 0
164 179 โรงเรียนแอ๊ดเวนตีสเอกมัย 0 0 0
165 009 โรงเรียนโกศลภัทรวิทย์ 5 12 9
166 160 โรงเรียนโสมาภาพัฒนา 20 47 35
167 039 โรงเรียนไทยคริสเตียน 36 62 49
168 069 โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 7 14 11
169 087 โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์ 0 0 0
170 088 โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ 40 90 64
171 089 โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์ 19 27 23
172 095 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ 0 0 0
173 122 โรงเรียนวิชูทิศ 2 3 3
174 008 โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ 14 33 24
175 094 โรงเรียนมัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 0 0 0
176 141 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 15 36 19
177 142 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 15 40 17
178 143 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 17 32 23
179 080 โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 41 94 61
รวม 5280 12296 7867
20163

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายสมชาย จิราพิพัฒนชัย โทรศัพท์ 092 404 1973
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]