สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 สตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 25 22 14 61 79 23 12 4 114
2 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 25 18 16 59 69 36 4 8 109
3 หอวัง 23 17 10 50 64 17 10 1 91
4 สตรีศรีสุริโยทัย 21 16 7 44 66 22 12 7 100
5 วชิรธรรมสาธิต 15 21 20 56 80 31 18 15 129
6 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 14 20 10 44 58 37 26 11 121
7 เทพศิรินทร์ร่มเกล้า 14 11 14 39 50 45 26 12 121
8 เทพลีลา 14 6 8 28 40 37 29 16 106
9 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 14 3 6 23 36 16 10 9 62
10 ฤทธิยะวรรณาลัย 12 13 17 42 58 28 23 10 109
11 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 12 8 13 33 45 26 7 12 78
12 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 11 13 3 27 44 30 17 14 91
13 มัธยมวัดบึงทองหลาง 10 8 6 24 39 30 7 16 76
14 สารวิทยา 10 5 5 20 33 21 14 13 68
15 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 10 1 0 11 13 2 0 0 15
16 สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 9 13 6 28 33 20 21 11 74
17 นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 9 10 6 25 35 28 18 9 81
18 สายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 9 9 8 26 42 23 13 12 78
19 มัธยมวัดหนองจอก 9 6 5 20 28 17 13 12 58
20 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 8 14 15 37 44 21 10 5 75
21 เศรษฐบุตรบำเพ็ญ 8 11 11 30 45 22 11 12 78
22 นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 8 11 5 24 38 27 12 12 77
23 สุรศักดิ์มนตรี 8 7 14 29 46 38 15 10 99
24 รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 8 6 11 25 32 26 17 19 75
25 ศรีพฤฒา 8 5 0 13 19 17 16 28 52
26 ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 7 10 4 21 36 22 12 18 70
27 พรตพิทยพยัต 7 8 6 21 30 28 15 13 73
28 สิริรัตนาธร 7 8 3 18 39 26 16 8 81
29 สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 6 9 4 19 30 21 11 11 62
30 นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 6 7 5 18 33 23 13 12 69
31 วัดสุทธิวราราม 6 7 2 15 24 16 11 8 51
32 ราชวินิตบางเขน 6 6 11 23 36 22 16 8 74
33 สีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 6 3 2 11 24 23 14 13 61
34 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 5 8 7 20 45 29 19 12 93
35 นนทรีวิทยา 5 7 6 18 24 28 16 29 68
36 ลาดปลาเค้าพิทยาคม 5 6 1 12 26 19 19 24 64
37 มัธยมวัดธาตุทอง 5 4 6 15 29 25 15 14 69
38 ปทุมคงคา 5 0 4 9 18 15 13 23 46
39 ราชดำริ 4 6 4 14 20 26 15 16 61
40 นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 4 5 5 14 22 23 18 11 63
41 อัสสัมชัญ 4 1 2 7 10 8 4 3 22
42 ยานนาเวศวิทยาคม 3 6 2 11 21 13 8 18 42
43 รัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 3 6 1 10 19 25 23 22 67
44 ฤทธิยะวรรณาลัย2 3 3 5 11 15 19 10 11 44
45 สารสาสน์เอกตรา 3 2 1 6 7 3 0 6 10
46 พิบูลประชาสรรค์ 3 1 2 6 10 12 5 8 27
47 บางกะปิ 2 5 7 14 30 33 14 9 77
48 พระโขนงพิทยาลัย 2 3 4 9 19 22 10 15 51
49 ดอนเมืองจาตุรจินดา 2 3 3 8 20 11 13 8 44
50 สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 2 2 4 8 13 17 7 23 37
51 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 2 2 1 5 7 3 4 1 14
52 กุนนทีรุทธารามวิทยาคม 2 1 3 6 11 16 7 14 34
53 พุทธจักรวิทยา 2 1 0 3 4 7 3 10 14
54 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 2 1 0 3 3 0 1 1 4
55 เตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1 6 4 11 18 30 25 20 73
56 พิบูลอุปถัมภ์ 1 2 3 6 6 12 7 14 25
57 อรรถวิทย์ 1 1 2 4 6 9 3 5 18
58 เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1 1 2 4 6 6 4 5 16
59 สรรพาวุธวิทยา 1 1 0 2 6 11 7 7 24
60 อัสสัมชัญคอนแวนต์ 1 0 1 2 2 0 0 0 2
61 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1 0 0 1 6 4 2 5 12
62 พระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
63 ไผทอุดมศึกษา 1 0 0 1 2 2 0 3 4
64 ลาซาล 0 2 3 5 7 8 7 4 22
65 มัธยมบ้านบางกะปิ 0 2 1 3 5 14 7 10 26
66 โสมาภาพัฒนา 0 1 2 3 4 9 4 1 17
67 อรรถญาสาธิต 0 1 1 2 3 2 0 2 5
68 จันทร์หุ่นบำเพ็ญ 0 1 0 1 7 14 9 10 30
69 วาสุเทวี 0 1 0 1 6 4 5 4 15
70 ไทยคริสเตียน 0 1 0 1 4 12 8 11 24
71 วัฒนาวิทยาลัย 0 1 0 1 3 1 1 3 5
72 พระแม่มารีสาทร 0 1 0 1 2 6 4 11 12
73 เจ้าพระยาวิทยาคม 0 1 0 1 1 2 3 3 6
74 อุดมศึกษา 0 0 5 5 4 13 5 6 22
75 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ 0 0 4 4 8 16 9 14 33
76 สาธิตพัฒนา 0 0 1 1 4 3 4 2 11
77 นิพัทธ์วิทยา 0 0 1 1 1 1 0 3 2
78 อัสสัมชัญศึกษา 0 0 0 0 8 20 16 12 44
79 เซนต์เทเรซา 0 0 0 0 4 3 1 0 8
80 ปราโมชวิทยารามอินทรา 0 0 0 0 3 2 3 4 8
81 ศุภกรณ์วิทยา 0 0 0 0 2 11 3 9 16
82 มัธยมประชานิเวศน์ 0 0 0 0 2 4 2 10 8
83 อันวารุ้ลอิสลาม 0 0 0 0 1 0 5 7 6
84 โกศลภัทรวิทย์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 นีรชาศึกษาและนีรชาบริหารธุรกิจ 0 0 0 0 0 2 2 10 4
86 ผ่องสุวรรณวิทยา สายไหม 0 0 0 0 0 1 1 2 2
87 แก่นทองอุปถัมภ์ 0 0 0 0 0 1 0 5 1
88 สารสาสน์พิทยา 0 0 0 0 0 0 1 1 1
89 วิชูทิศ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90 เบญจมินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
91 อำนวยพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
รวม 442 428 365 1,235 1,896 1,399 842 853 4,137