รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษา เขต 2
ณ ศูนย์แข่งขันโรงเรียนในสังกัด สพม.2
ระหว่าง วันที่ 13 - 17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สารก๋อง
 
1. นางสุกัญญา  แคนจา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงรพีพรรณ   พันสูงเนิน
 
1. นางธนภรณ์   พรมชาติ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวเจนจิรา  พนระพัด
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ภิญโญวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวนงนภัส  พึ่งสาย
 
1. นางสาวกรรณิกา   แสงชูทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงนิสากร  ศรีคำแซง
 
1. นางสาวศิรินภา  ทองธรรมชาติ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงกชมน  มณีชัย
 
1. นางสาวญาณิศา  ข่าขันมะลี
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวปภัสรา  หลวงพิมล
 
1. นางสาวเพลินพิศ  ประชุมเทศ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวพีรดา   อนันต์นุกูล
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก   หงษาวดี
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงวจีรัตน์  กลิ่นหมุด
 
1. นางณัฐชนัญ  รัตนกิจวรพงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพัณณิตา  สุธรรมราษฎร์
 
1. นางสาวสุภาลักษณ์  ต่อปี
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. นางสาวกฤษตยานันท์  ปิติโภค
 
1. นางสาวรังสิยา  พวงจิตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายธันวา  เลี้ยงทวีคูณ
 
1. นางปิยะพร  สมบุญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงชญาภา  วัฒนาเกตุกุล
 
1. นางสาวกานต์มณี  ปัทนาถา
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงปาณิสรา  จักปา
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  เปิมรัมย์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวรชาดา  บุรณศิริ
 
1. นายภาณุพัฒน์  ศิริเทพ
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 98.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธันวา  บุญเต็ม
 
1. นายจิรายุ  ชูอิน
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงณภาส์ณัฐ  ถนอมทรัพย์
2. เด็กหญิงปภาวรินท์  สะศรี
3. เด็กหญิงพัฒน์ธีรา  ภักดี
 
1. นายปิยะพงษ์  งันลาโสม
2. นางสาวปัญญาภรณ์  สบายใจ
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกชกร  เพชรธำรงกุล
2. เด็กหญิงชนกนันท์  ทองบุญชู
3. เด็กชายธนรินทร์  นพคุณ
 
1. นายภัทรศักดิ์  สินทระ
2. นายวิทวัส  ชูจิตร
 
19 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวภวรัญชน์   พงษ์สุระ
2. นางสาวศิโรรัตน์  ยศทอง
3. นางสาวเกตน์สิรี   ทุมทา
 
1. นางสาวนวพร  เทพดวงแก้ว
 
20 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวฉัตรวิภา   สุรพัฒน์
2. นายณัฐดนัย  ล้อทองคำ
3. นายวิศรุต  จันทร์พูล
 
1. นางสาวเปรมฤดี  จรรยานันทจิต
 
21 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงปันรดา  ธนการพาณิช
2. เด็กชายศุภกฤษ  อยู่เย็น
 
1. นายภาณุมาศ  หมุนเกตุ
 
22 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์   ทองสีอ่อน
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  ศรีมงคล
 
1. นางสาวเมธาวี  ขันตี
 
23 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายณัฐวัฒน์  วัฒนพงศ์ศิริ
2. นายนิรมิต  ปัญญาเนรมิตดี
 
1. นายวิวัฒน์  วงค์ษา
 
24 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวฐิติรัตน์  โอพิทักษ์ชีวัน
2. นายธนา   โตเกษร
 
1. นางสาวอรินยา  สถิรชาติ
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงขนิญฐา  มอญชื่น
2. เด็กหญิงอชิรญา  โรจนพฤกษ์
 
1. นางสาวอรชุมา  ยงพัฒนจิตร
2. นายณัฏฐกิตติ์  สุวรรณวัฒน์
 
26 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 92.77 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนิศากร  กุลธิดาวัฒน์
2. เด็กหญิงปัญฑิตา  พงษ์พิทักษ์
 
1. นางสาววัชรมน  เจริญผล
2. นางสาวชลิดา  เดชมนต์
 
27 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวพิมพ์ชนก  พึ่งโพธิ์สภ
 
1. นางชลกร  ชาครอง
 
28 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายชยากร  วงศ์บุญสิน
 
1. นางผกาวัลย์  แทบประสิทธิ์
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. นายรัชชานนท์  เพชรชู
 
1. นางสาวดวงกมล  วุฒิพานิช
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายธงไชย  อาชาบุณยเสก
 
1. นายชาคริต  แจ่มศรี
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายธรภูมิ  หงษ์อินทร์
 
1. นายศักดิ์สิทธิ์  วารีสระ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายณัฐภัทร  จี.มาทานี
 
1. นางอลิสา  สิงห์เจริญ
 
33 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  วิสิษฐ์ศรี
2. เด็กหญิงจันทมาสก์  สิงห์จันลา
3. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  ประชากุล
 
1. นายโยธิน  ใจอ่อน
2. นางสาวกันยาพร  ทำดี
 
34 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงกุลปริยา  โนนทัน
2. เด็กหญิงธนัทฐา  เมฆกระบัว
3. เด็กหญิงนารายา  ชาตะสุภณ
 
1. นางสาวบุษยากร  ฐานไชยชู
2. นายณยศ  สงวนสิน
 
35 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายก้องตะวัน  แสงประดับ
2. นางสาวณัฐชา  จันทรรวงทอง
3. นางสาวพัชรนันท์  พิพัฒน์นวกิจ
 
1. นางสาวมัณฑนา  พรมรักษ์
 
36 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายกรพัส  สายวิเศษ
2. นายธีรัช  เลิศวชิรโชติ
3. นายศุภกิจ  เจียมวุฒินันท์
 
1. นายบัณฑิต  ปาริฉัตรกานน
2. นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์
 
37 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิมนภัทร์  เธียรพงศ์เกษม
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ทองไทย
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  ลิมป์ทองทิพย์
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  อัศวเวคินกุล
2. นางสาวอัจฉริยา  อุทธา
 
38 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายทฤฆนนท์  สุมนะเศรษฐกุล
2. เด็กหญิงปภาดา  ไตรสุวรรณ
3. เด็กชายภาสวร  ลิ้มมีโชคชัย
 
1. นางอังคณารัตน์  หวังดี
2. นายคเณศ  สัมพุทธานนท์
 
39 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐณิชา  เตชอัครเสถียร
2. นางสาวพัชร์วิรัล  ลาภอรุณลือเดช
3. นางสาววิวรรธณี  วรวสุวัส โคบาล
 
1. นางสุภักดิ์  เพิงใหญ่
2. นายอดิศักดิ์  เผียงสูงเนิน
 
40 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวญาณิศา  สังข์ขาว
2. นางสาวนวรัตน์  ชูรัตน์
3. นางสาวปวีกรณ์  หลำพงษ์
 
1. นางสาวเบญจรัตน์  สาระภักดี
2. นางวิภาดา  เลิศสุริยะกุล
 
41 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายปฏิภาณ  นันตสุวรรณ
2. เด็กชายภานุพล  แก้วมรกฎ
 
1. นายธีระพงศ์  บัวทุม
 
42 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายคุณกร  สิทธิพานิชชกุล
2. เด็กหญิงธนัชชา  โสภณมณี
 
1. นางสาวอัญชสา  วัชระเสวี
2. นางสาวสุภัตรา  วงษาอ่ำ
 
43 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณิชกานต์   เสริมศิริทรัพย์
2. นางสาวนาเดีย    โซ๊ะมณี
 
1. นางวิยะดา  ทองประดับ
2. นางสาวสิริพรรณ  โยธะวงษ์
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายธนกฤต  วิจิตรแสงรัตน์
2. นายสมพล  พิมพ์พิศคนึง
 
1. นางรุ่งรัก  รุ่งรัตนเสถียร
2. นางสาวกันยา  ปาทาน
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงสลิลรัตน์   กุลชัยไพบูลย์
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายทวีทรัพย์  จันมาทูล
 
1. นางสาวจริยา  นาทมพล
 
47 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายมนพัฒน์  มะโนทัย
 
1. นางสาวสายฝน  อุ่นเพชร
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณัฐวดี   อัศวพนากิจ
 
1. นายโอภาศ  ชื่นบานเย็น
 
49 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 84.96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายทัตศรัณย์  นามเมือง
2. เด็กชายเฉลิมพงศ์  คณานุรักษ์สกุล
 
1. นายพิมสวรรค์  เดชชัยภูมิ
 
50 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กชายจิตรภาณุ  ศรีแสนตอ
2. เด็กชายศรนรินทร์  มาสเสมอ
 
1. นางสาวนัดธิดา  นวลศรี
2. นางสาวศากุน  เทียนทอง
 
51 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 95.12 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. นายชัยสิทธิ์  คุปตานนท์
 
1. นางสาววันวิสาข์  สุมล
 
52 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 88.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวเขมจิราณี  บวรธรรมทัศน์
 
1. นางสาวสุวิภา  ฤทธิ์จันทร์
 
53 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงสุพัชณี  ไชยศรี
 
1. นายดิษฐพล  ทรงนาม
 
54 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. เด็กหญิงอรมน  ตัณฑุลเวศม์
 
1. นางสาวเกณิกา  กรกัญญพัชร
 
55 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวจุฑามาศ  รอดกลิ่น
 
1. นางสาวรัตน์ฤทัย  เสืออิ่ม
 
56 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวบนนภา  นิติธีรกุล
 
1. นายเสกสรรค์  พลทวี
 
57 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายชนกรานต์  ลีลาเจษฎากุล
2. เด็กชายณวัฒน์  บัวเจริญ
3. เด็กชายอินทรชิต  ตันทองแท้
 
1. นายอลงกฤต  ตราชู
2. นายณัฐพงศ์  แซ่หลี
 
58 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายณัชชานน  เตชะสุข
2. เด็กชายธชธน  ลีละวัฒน์
3. เด็กชายพุทธานุภาพ  แซ่เอง
 
1. นางสาวขนิษฐา  ญาสิทธิ์
2. นายพิทยา  ทองเงิน
 
59 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายนที  ธนเศรษฐสมบัติ
2. นายสรกฤต  รัตนพิทยารักษ์
3. นายเตโชดม  โฉมกิจ
 
1. นายณัฐพงศ์  แซ่หลี
2. นายอลงกฤต  ตราชู
 
60 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวณัฐชยา  โลเกศเสถียร
2. นายทรี  ตาลทอง
3. นางสาวอัญชิสา  ปทุมานนท์
 
1. นายชยุตม์  พรายน้ำ
2. นางสุภาพร  ขาวพิมพ์
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงธนภร  มีบุญมี
2. เด็กหญิงอริสรา  อมาตยกูล
3. เด็กหญิงอารยา  สินไชย
 
1. นายกิตติธัช  เสืองาม
2. นายวรยุทธ  ยอดบุญ
 
62 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายชินมิษ  ครองพลขวา
2. เด็กหญิงลลิตา  ธรรมาวุฒิ
3. เด็กหญิงเกวลี  สะสม
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวผุสชา  พวงจันทร์
 
63 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 89.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวพรนภัส  มั่นประเสริฐ
2. นางสาวหรรษมน  รัตนนิรมลสกุล
 
1. นางสาวชลิตตา  เจริญสุข
2. นางสาวนราวดี  จ้อยรุ่ง
 
64 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายชนะภัย  เสนสาย
2. นางสาวนิภาพร  แสงอรุณ
3. นายวรรธนัย  เมธาเมลือง
 
1. นางสาววราลี  สินธุวา
2. นางสาววชิราภรณ์  สันตวงษ์
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวมนัฏศิณี   บุญเพ็ง
2. นายวรายุทธ   พรมพาดี
 
1. นายพงศกร  นาคไทย
2. นางสาวสุภาพร  รักด้วง
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กชายกีรติ  ธนศุภมงคล
2. เด็กหญิงปนัสยา  หนูสันทัด
3. เด็กชายพศวีร์  ศรีวงษา
 
1. นายปธิกร  ปัถยภากรณ์
2. นางพิมพ์นดา  ตาทอง
 
67 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกมลรัตน์   สนธิ
2. นางสาวชนิสรา   ผาอินดี
3. นางสาวนวพรรษ   ไทยสีหราช
 
1. นางสาวศิรินภา  คำหล้าทราย
2. นายสิทธิเดช  ชมจันทร์
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวธนาภา  นรารักษ์
2. นางสาวภัทรภร  พวงชมภู
3. นางสาวสิริมา  แก้วสุขใส
 
1. นายธีรวัฒน์  จันทร์แจ้ง
2. นางสาวอำภา  ศรีสวัสดิ์
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายธนภัทร  ลาภสาร
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ธนัยรุ่งโรจน์
3. เด็กหญิงสกลวรรณ  มาตย์แพง
 
1. นางสาวกิริยา  ชลารัตน์
2. นางสาววิไลรัตน์  อุบลวัตร
 
70 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายนิธิศ  ภูวิรุฬห์โรจน์
2. เด็กชายอัฑฒ์  แย้มแสง
3. เด็กหญิงเนตรนภา  อุบลอ่อน
 
1. นางสาวเมธาวี  สุขเจริญ
2. นางสาวอัญชิสา  เหมทานนท์
 
71 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวณวรา  ลัคนาโฆษิต
2. นางสาวปิญชาน์รันท์  ธนวรรธธนาดุล
3. นางสาวมธุรดา  อรุณโชติ
 
1. นางสาวเรณู  เบ้าวรรณ
2. นายภุชงค์  พุแค
 
72 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวกรกนก  หกด่านจาก
2. นางสาวปัทมวรรณ  ภิญโญ
3. นางสาวพีรนันท์   สุภาพชุติพนธ์
 
1. นายณัฏฐ์สุภณ  เนื้อศรี
2. นางสาวชุติมา  ปานแพ
 
73 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงณหทัย แฮนน่า  เล็บบล็อค
2. เด็กหญิงพาขวัญ  คงถาวร
 
1. นางสาวสนธยา   อิ่มเอี่ยม
2. นายปราโมทย์  ศรีคงคา
 
74 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนรี  มูลมอญ
2. เด็กชายรัชพล  หินซุย
 
1. นายพสุ  เข็มทองคำดี
 
75 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวพรรณลิษา  บุญประคม
2. นายลิขิต  จันลี
 
1. นายอัมรินทร์  เหนือร้อยเอ็ด
 
76 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายกรวิชญ์  สิงห์แก้ว
2. นายภาสพงศ์  วรรณพันธุ์
 
1. นางสาวเกศกัญญา  สีเลา
2. นางสาวเยาวลักษณ์  วงศ์สิงห์
 
77 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงชนากานต์   แก้วม่วง
2. เด็กหญิงอรปรียา   บุตรทะวงษ์
 
1. นางสาวพรทิพย์  เสริมพงษ์พันธ์
2. นายปัญญา  รุ่งชัยวงศ์
 
78 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายนพดล  จูจันทร์
2. นายปณิธาน   แดงเลิศ
 
1. นางสาวปิยดา  โขมณี
2. นางสาวศรินยา  ภุมรินทร์
 
79 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายชุติพงศ์  แกล้วกล้า
2. เด็กชายวรชัย  จิระกิตติเจริญ
 
1. นายวีระวุธ  ศิริปุณย์
2. นางสาวกชพร  อารัชกุล
 
80 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงธันยาภัทร์  ชูประสาท
2. เด็กหญิงศุทธิกานต์  กิตติพรวิจิตร์
 
1. นางสาวอินทิรา  เอมสมบูรณ์
2. นายวายุ  ฤดีณัฐทรัพย์
 
81 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายธนพัฒน  จิตต์ดำรง
2. นายธนภัทร   จันทะรัก
3. นายอภิชัย  อยู่กล่ำ
 
1. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
2. นายอนุรักษ์  แสงงาม
 
82 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายณัฐกิตติ์  มลิขจร
2. นายทัตเทพ  ติณะมาศ
3. นายพงศกร  สีหะวงษ์
 
1. นายสว่าง  พฤทธ์พาณิชย์
2. นางสุดา  พฤทธ์พาณิชย์
 
83 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายกชภัส  อัศนีวุฒิกร
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ชัยนาค
3. เด็กหญิงพรนภัส  สุดสวาสดิ์
4. เด็กหญิงวิกาวี  ชูยัง
5. เด็กหญิงศรีพิมพ์  นามแสง
 
1. นายเอกพงศ์  โสมา
2. นางสาวอัญชลี  ไชยบรรดิษฐ์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงธนภร  ลอยไสว
2. เด็กหญิงนริศรา   โสภณพัฒนทอง
3. เด็กหญิงพัชรีภรณ์   แข็งแรงดี
4. เด็กหญิงสมิตรา  ศรีสมัย
5. เด็กหญิงสุจิตรา   ประดับศรี
 
1. นางสาวพัชรา  ธรรมกุล
2. นางสาวเมธาวี  สุขปาน
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ใจเย็น
2. นายธัญเทพ  สมอบ้าน
3. นายปฏิภาณ  จำรัสไว
4. นางสาวปาลิกา  มนัสตรง
5. นางสาวรวงข้าว  คำกอง
 
1. นางเตือนใจ  ปิ่นนิกร
2. นายรุ่ง  ธรรมสละ
 
86 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวธันยพร   อักษรพิมพ์
2. นางสาวนิชานันท์   วลีเรืองไชย
3. นางสาวมนพร   โล่สุวรรณสิริ
4. นางสาวสุทิตา   บุญพินิจ
5. นางสาวเกตุกนก   บุญรอง
 
1. นางสาวพัชรา  ธรรมกุล
2. นางสาวเมธาวี  สุขปาน
 
87 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงปุณชญา  คุ้มวงษ์
2. นางสาวพรธิชา  บุญรอด
3. นางสาวพลอยวริน  กลิ่นฉาย
4. เด็กหญิงฬียากร   ชัยกำแหง
5. นางสาวเมธาวดี  ไชยสงคราม
 
1. นางสาวเจนจิรา  สงเนย
2. นางสาวพนิตนาฎ  ทองสุข
 
88 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงฉัตรลดาวรรณ  บุญสนอง
2. เด็กหญิงณัฐชนก  กงกวย
3. เด็กหญิงปัญปาลี  พกุระ
4. เด็กหญิงพรพิมล  พูลสวัสดิ์
5. เด็กหญิงอรสา  อินทร์แตง
 
1. นางสาวณัฐกา  อุปกลิ่น
2. นางวรรษมน  ผกาวรรณ
 
89 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวชลธิชา  มีพารา
2. นางสาวชัญญานุช  วิริยะลัพภะ
3. นางสาวดารารัตน์  นิลสระคู
4. นายศิวกร  วรรณสุข
5. นางสาวสิริยากร  สระทองแพ
 
1. นางสาวปริณดา  แป้นแก้ว
2. นายอดิศักดิ์   ถิ่นทัพไทย
 
90 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวกฤติพร  ศรีแจ่ม
2. นางสาวณัฐณิชา  ไชยนิคม
3. นางสาวณัฐพร  ใจช่วง
4. นางสาวบุหลัน  วรรณโพธิ์
5. นางสาวปาจรีย์  รินทะ
 
1. นางจีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน
2. นางสาววรปภา  ริญญาธนันท์
 
91 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 84.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไผทอุดมศึกษา 1. เด็กชายทศพร  กลิ่นชื่น
2. เด็กชายธนกฤต  พิทยาประสาน
3. เด็กชายบุณยกร  เทียนไชย
4. เด็กชายปอนด์ปาพจน์  พรวนต้นไทร
5. เด็กชายพีระพัฒน์  จำนงค์
 
1. นายสหพล  อุดม
2. นายสำราญ  เพ็ชร์ดี
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวทิพย์อักษร  พิมพาเรือ
2. นางสาวนภัสรา  พนารักษ์
3. นางสาวอรกช  กันทา
4. นางสาวอริสรา  เหล็งนุ้ย
5. นายอวยชัย  เเซ่พ่าน
 
1. นายศุภชัย  เพ็ชรรัตน์
2. นายสุภกิจ  กำลังคลี่
 
93 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นายจิรายุ  โคมา
2. นายพัสกร  จีนไม้
3. นายลือชัย  สงวนรัตน์
4. นายหทัยทัต  ไกรกลาง
5. นายอภิสิทธิ์  นาคทิพย์
 
1. นางสาววีณา  ผินสุวรรณ
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ศรีสว่าง
 
94 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายฉัตรดนัย  เย็นสบาย
2. นายต้นหนาว  จันทร์พรม
3. นายบวรศักดิ์  วารีหลั่ง
4. นางสาวปารณีย์  เฉลิมไชยโภคิน
5. นายศิรกร  ผลาหาญ
 
1. นางสมร  จันทนาคม
2. นางสาวพนิดา  ศรีอ่ำดี
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงกาญติมา   โซ๊ะมาลี
2. นายกิตติกร  ทองใจ
3. นายคมกฤช  อินวงค์วรรณ
4. นางสาวจุฑารัตน์  เรืองพรหม
5. เด็กหญิงญาดา  วิมานรัตน์
6. นางสาวฑิฆัมธร  มนต์เลี้ยง
7. เด็กหญิงบุญสิตา  วงศ์บุตรศรี
8. เด็กหญิงปิยวรรณ  ศรีมณฑก
9. นางสาวพนิดา  ผลเล็ก
10. นายยศนน  มีมูซอ
11. นางสาววลัยภรณ์  ดอนมุงคุล
12. นางสาววศิรา  ปั้นเอี่ยม
13. นายสมหมาย  บัวเจริญ
14. นายสิทธิชัย  ซามาตร
15. นางสาวสิริกร  อยู่ยัง
16. นางสาวสุภาภรณ์  ใจตุรงค์
17. นางสาวหนึ่งฤทัย  ตุลาทอง
18. นางสาวเบญจภรณ์  เอี่ยมต้นเค้า
19. นายเมธิชัย  แก้วยาศรี
20. นางสาวเสาวลักษณ์  นพลัดดารมย์
 
1. นายสุภกิจ  กำลังคลี่
2. นายศุภชัย  เพ็ชรรัตน์
3. นายพงศธร  ทองโคตร
4. นางสุนันทา  ไกรน้อย
5. นางดวงใจ  บ่อรุณรัตน์
 
96 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นายกรปณต  เจริญธนะจินดา
2. นางสาวฉัฐทมนต์  บำรุงพูนสวัสดิ์
3. นายฐิติพงศ์  ยิ้มจินดา
4. นางสาวณัฏฐากร  สุธรรมมา
5. นายธิตะ  คณะเจริญ
6. นายนัฐวุฒิ  สุทธิเลิศ
7. นายปรินทร์  โชติกะ
8. นางสาวปวีณา  ฐานิสวาโรกุลศ์
9. นายพรชัย  กนกบรรจง
10. นางสาวพรเพ็ญ  กวินจารุพงศ์
11. นางสาวรสา  แซ่ตั้น
12. นางสาวรัชภรณ์  บุตรพรม
13. นางสาววราภรณ์  เฟื่องจันทร์
14. นางสาววิศินี  บุษราคัมกุล
15. นายวุฒิชัย  มณีฉาย
16. นายศิวกร  ประถมชาติ
17. นายสัณหรัชต์  พรมอินทร์
18. นายอนุชาต  ไรยวงษ์
19. นางสาวอรษา  ศิลากลาง
20. นางสาวอารยา  จุตาทิศ
 
1. นางจีราภรณ์  อรุณศรีพิมาน
2. นางสาวจินตนา  ปานเถื่อน
3. นางสาวพิมพ์สิริ  พันธ์เตี้ย
4. นายเอกพงศ์  โสมา
5. นางจำเนียน  มหาวัฒนะ
 
97 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายจิรายุ  ล้อมวงษ์
2. นายชนาธิป  แก้วบุบผา
3. นายชัชวาลย์  ใจแข็งดี
4. นายชาญชล  ชูศรี
5. นายณรรฐภัทร์  กังธาราทิพย์
6. นางสาวณัชชา  นะระฮิม
7. นายทัตธน  อินทรทัต
8. นายนนทวัฒน์  แสนธนู
9. นายปาณัสม์  อับดุลสลาม
10. เด็กหญิงปิยาภรณ์  คุณูปถัมภ์
11. นางสาวพิมพ์ชนก  สอนยิ้ม
12. นายพีรวัส  เลิศพรเจริญ
13. นายภูมิภัทร  ปรากฎผล
14. นายวิศว  ศิริมงคล
15. นายศิวพล  เจริญศิลป์
16. นายศุภชีพ  บุญน้อม
17. นายศุภากร  เข็มอำนาจ
18. นายอธิเมศร์  รัตนาสิริวัฒน์
19. นายอัครวัฒน์  กลมเกลี้ยง
20. นายเดชฤทธิ์  ดีสิทธิ์
 
1. นายเอกภพ   สาเหล่
2. นายกิตติศักดิ์   ศรีคำเบ้า
3. นายณัฐวัฒน์  จริงสันเทียะ
4. นายอนิรุทธ์  นิตยาภรณ์
5. นายปิยวัชร์  สุทธิวนิช
 
98 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกชนิภา  สุวัธนะเชาว์
2. เด็กชายกัญจน์  กลินวิทยา
3. เด็กชายกิตติพงศ์  แซ่หย่าง
4. เด็กชายกิตติพัฒน์  จูสิงห์
5. เด็กชายคณิศร  แสงชัย
6. เด็กหญิงชญานิศ  ชูแช่ม
7. เด็กหญิงชญานุตน์  ชูแช่ม
8. เด็กชายณภัทร  กิตินันท์
9. เด็กหญิงนริศรา  ขอด่านกลาง
10. เด็กหญิงปวริศา  ปรีงาม
11. เด็กหญิงปัณณ์วรา  ลือพงษ์
12. เด็กหญิงพรไพลิน  ภูมิศิริเจริญ
13. เด็กหญิงพิชชาภา  สิทธิ
14. เด็กชายวชิรภรณ์  เฉลิมพงษ์
15. นายศุภกฤษ  จิรธรรมประดับ
16. เด็กหญิงสุทธพิชญา  ขอนศักดิ์
17. เด็กหญิงสุภาวิดา  จงจิตต์
18. เด็กชายอัสมี่  แสงสุวรรณ
19. เด็กชายโชติธนภัทร์  อรรถศุภผล
20. เด็กชายโชติภัทร  พรธนมงคล
 
1. นางสาวรุจิรา  เวียงทับ
2. นางสาวปุญญพัฒน์  บุญเกิด
3. นายจิรัชญ์กฤศ  มีวรรณภาค
4. นายศุภโชค  สังขศรี
5. นางสาวปวีณนุช  พันทา
 
99 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงปานไพลิน   จิตต์ฉายา
 
1. นายอภิรักษ์  ปานประเสริฐ
 
100 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. เด็กหญิงเนื้อทอง  พงษ์พิษณุ
 
1. นางสาวสุมาลี  อรุณศรีสุวรรณ
 
101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวปวิชญา  พู่สีทอง
 
1. นายชาตรี  โพธิ์ดก
 
102 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวอโนชา  โพธิ์สุวรรณ
 
1. นางอรวรรณ  เสริมทอง
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายธนกฤต  จาดเจริญ
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  นิวาสวุฒิกิจ
 
1. นางสาวนลัทพร  จูฑะเตมีย์
2. นางสาวสินีนาฏ  วชิรธานินทร์
 
104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายกนกพิชญ์  โสนันโต
2. เด็กชายวชิรวิทย์  ปรางค์นวรัตน์
 
1. นายชลันธร  ปานอ่ำ
2. นางสาวฉัตรศิริ  ชูมั่น
 
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายชลสิทธิ์   วิบูลย์ศิริกูล
2. นางสาวนันทญา  ฐาพรเมธา
 
1. นางสาวอรทัย  ไวยพัฒน์
2. นายวัชระ  วงศ์ระพี
 
106 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายจีรพงษ์  จรัญพงษ์
2. นางสาวมัสฌิมา  ศรีบุรมย์
 
1. นายรุ่งเรือง  ชัยวร
2. นางสาวสโรชา  ภาระจ่า
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงชาลิสา  กวดขัน
2. เด็กหญิงญาริณีย์  บุตรดี
3. นางสาวณัฏฐ์กฤตา  พลราช
4. เด็กหญิงนริศรา  รอดศรี
5. เด็กหญิงนริศราพร  นวนงาม
6. เด็กหญิงนิรชร  แพงแก้ว
7. เด็กหญิงพิชามญธุ์  เกิดเต็มภูมิ
8. เด็กหญิงภัทราพร  ศิลาฤทัย
9. เด็กหญิงระลิฬภรณ์  กาฝากทอง
10. นางสาวสาวินีย์  สัตนันท์
 
1. นางทวีรัก  นาสูงเนิน
2. นางสาวธนาภรณ์  ทดแทน
3. นางสาวแพรวพรรณ  น้ำขาว
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ลิมปิตานนท์ชัย
2. เด็กหญิงจิรัชญา  ประสมพันธ์
3. นางสาวจุฑามาศ  บุญมา
4. เด็กหญิงชณัญญา  เลี้ยงศรี
5. นางสาวฑิฆัมพร  วิทยาเวช
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สายสีดา
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จับตะเฆ้
8. นางสาวศศิธร  แดงโชติ
9. นางสาวศศิลภัส  ทองหล่อ
10. เด็กหญิงศุภนุช  อกอุ่น
 
1. นางสุพัตรา  ธรรมประดิษฐ์
2. นางสาวภิญญดา  ศรีธนาโสดา
3. นางสาวสกาวเดือน  การสรรพ์
 
109 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  ว่องไว
2. นางสาวจิดาภา  ประชา
3. เด็กหญิงฐิตารีย์  จารุจิตรธนว้ชร์
4. เด็กหญิงธิดาพร  กุลมงคล
5. นางสาวบงกช  บุญเพ็ง
6. นางสาวภัทรดา  บานเย็น
7. เด็กหญิงศุภิสรา  พูลศิริ
8. เด็กหญิงสุทธอร  ปัวไพร
9. เด็กหญิงเบญญทิพย์  ผดาจิตร
10. นางสาวไอยเรศ  สุขสาร
 
1. นางสาวภัครินทร์  อะโรคา
2. นายสนอง  คุณมี
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  วังเวง
2. เด็กหญิงฉัตรฑลิกานต์  เวชชประสิทธิ์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  ดวงอาจ
4. เด็กหญิงณัฐชยา  ธรรมวิเศษ
5. เด็กหญิงณิสรา  ภัคดีโยธา
6. เด็กหญิงปรียาภรณ์  พันธุ์ทองดี
7. เด็กหญิงวรนุช  รอดตัวดี
8. เด็กหญิงวรรณวิสา  นุเว
9. เด็กหญิงหัทยา  มีบุญมา
10. เด็กหญิงอริญญา  สีม่วง
 
1. นางสุมาลี  นาเมือง
 
111 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงณปภา  ศรีทอง
2. นางสาวปาริฉัตร  นาเมืองรักษ์
3. เด็กหญิงพรปวีณ์  โนณฤทัย
4. เด็กหญิงพิมมาดา  ภมรนาค
5. นางสาวภูษิตา  ภราดร
6. นางสาววรรณทิมา  มากมี
7. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ลิขิตสุภิณ
 
1. นางสาววชิรญาณ์  ผาจวง
2. นางสาวอารีย์  เยเปียว
3. นายชัยยศ  ยศยอด
 
112 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวขวัญธิดา  แนวพนัส
2. นางสาวจุฑามาศ  เกียรติสาร
3. นางสาวชลากร  ดีช่วย
4. นางสาวญาดา  นามโคตร
5. นางสาววิจิตรา  คำนนท์
6. นางสาวศลิษา  จันทร์เจริญ
7. นางสาวสุชาดา  คำปัน
8. นางสาวอนุสรา  จันทร์ดี
9. นางสาวอรพรรณ  สุวโท
 
1. นางสาวกาญจนา  เพชรมณี
2. นายวิศว  จันทประสพสุข
3. นายสารัช  ชำนิศาสตร์
 
113 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา 1. นางสาวกันทิมา   เจิมขุนทด
2. นางสาวชนิกานต์  กาบแก้ว
3. นายธิติ  โกศรีนาม
4. นายนนทวัฒน์  เดนนันต์
5. นายพงศธร  สิงห์ชัย
6. นางสาวมธุศร  บินซามัน
7. นายวรเมธ  จันทร์ทิพย์
8. นายสิงหนาท   อยู่ศูนย์ตรง
9. นายสุเมธ  บุญย่างอนันต์
10. นายอนันทชา  สง่าชาติ
 
1. นายสมบูรณ์  อังศุภโชติ
2. นายทวีศิลป์  ศรีอักษร
3. นางสาวณัฐกมล  ภัทรารัตน์กุล
 
114 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวภัณฑิรา  ชูตานนท์
2. เด็กหญิงสิรภัทร  ชุ่มจันทร์
 
1. นางสาวประภาศรี  ลาภเปี่ยม
2. นางสาวปิยนุช  เหล่าชาติ
 
115 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงวิชาดา  นรสิงห์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  พรสุขเกษม
 
1. นางสาวบุษบา  ห้าวหาญ
2. นายดนัย  นาเมือง
 
116 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายนิธิพงศ์  ทรงศรี
2. นางสาวโชคลดา  คำยัง
 
1. นางสาวพรรณทิพา  สิทธิ
 
117 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. นางสาวทิพปภา  กาทอง
2. นางสาววราภรณ์  ยุทธศาสตร์
 
1. นางสาวภูวรินทร์  จาริยกันทะวงศ์
2. นางสุมาลี  ขุนศรี
 
118 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวกันตยา  กลับแสง
2. นางสาวณฐกมล  บุณยมาลิก
 
1. นายวัลลภ  นันตา
2. นายวัชรพงศ์  หอมนาน
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงธัญญชนก   กิจหาญ
 
1. นายวิวรรธน์  ศรีวีระชัย
 
120 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายคณิต  เปียซื่อ
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
121 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาววลาวัณย์  วชิระชัยวัชร์
 
1. นายปัญญา  จันทวงษ์
 
122 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวเมย์ธาวี  พันธ์ศิริ
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
123 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. เด็กหญิงปิยธิดา  น้อยทรงค์
 
1. นายชุมพล  เทพสูงเนิน
 
124 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายสุภัควี  แซ่อั้ง
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนวนันท์  จิตตะยโศธร
 
1. นางสาวเจนจิรา  จำปาบุญ
 
126 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวพรชิตา  ลี้สิริสุข
 
1. นายดาราพงศ์  เหมรัตนธร
 
127 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  กอวิไล
 
1. นายจักรี  แสวงศรี
 
128 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงอินทิรา  -
 
1. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด
 
129 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นายธนาวุฒิ  วงศ์มีแก้ว
 
1. นายโดม  คล้ายสังข์
 
130 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวญาดา  จันทร์โท
 
1. นางเทวารัตน์  สุธาพจน์
 
131 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์
 
1. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด
 
132 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. เด็กชายอัฐพล  เหล่าประชา
 
1. นายนิกร  สาธุชาติ
 
133 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวอัจฉริยา  ทองประเสริฐ
 
1. นายจักรี  แสวงศรี
 
134 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวปวีณา  สระทองรัด
 
1. นายธรรมรงค์  เอียดรอด
 
135 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวศศธร   เจริญสุข
2. เด็กหญิงสิตา   เจริญรัตน์
 
1. นางสาวขวัญชนก   ภิญโญทรัพย์
2. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
136 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กหญิงกรเกล้า  พืชพันธ์
2. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ศรีนวนจันทร์
 
1. นางสาวสีวลี  ยืนยาว
2. นางสิริกุล  คงถาวร
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงวีนัส  มานิตย์
 
1. นางจิราภรณ์  พันธุ์เพชรายุธ
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กชายนันทวุฒิ  การเพียร
 
1. นางสาวสีวลี  ยืนยาว
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวพรรณพร   ตันติธรรมฐิติ
 
1. นายอิสรชน  ประทุมวัน
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นายธนกฤต  เหล็กเพชร
 
1. นางพัชรี  อ่อนแก้ว
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงภิญญดา   ปุณนิภัทร์
2. เด็กหญิงสิตานัน   จันทร์เต็ม
3. เด็กหญิงอภิสรา   บำรุงกุล
 
1. นางสาวขวัญชนก   ภิญโญทรัพย์
2. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
142 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงระพีพร  ถนอมวงษ์
2. เด็กหญิงวชิราภรณ์  จงสวัสดิ์ทิศา
3. เด็กชายสิรดนัย  มาลาเวช
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายสัณห์  พินิจมณีรัตน์
 
143 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายณัฐพล  พณรมณ์
2. นางสาวสุธาขวัญ  ทองขาว
3. นางสาวฮาวา  อิบรอฮีม
 
1. นางสาวภัทรนันท์  แดนวงศ์
2. นายณัฏฐพงศ์  ตันสกุล
 
144 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายปัณณธร  สุโลวรรณ
2. นางสาวพิมประภาพร  แก้วประสิทธิ์
3. นางสาวสิริบุญญา  ทัดเทียมหัด
 
1. นางสาววณิชชา  สุรัตนะ
2. นายณัฐนันท์  เสือแก้วน้อย
 
145 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
146 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 1. นายฤทธิรงค์  เหมือนทองจีน
 
1. นายเมธัส  มาสูงทรง
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวนภาพร  กีโดย
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
148 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายธิติวุฒิ   โกมุทรัตนานนท์
 
1. นางสาวฉวีวรรณ  เทียนสุน
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายคารอล  มิลลา
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
150 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
151 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. นายธนากร  โกมลวิริยะกุล
 
1. นายสมศักดิ์  ชะวาลา
 
152 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวมัฌชิมา  บุญปลูก
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  นุ่มเจริญ
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
154 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงนิฤมล  โพธิ์ชัย
 
1. นายจักรี  ภูมิบูรณ์
 
155 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวปณิดา  บุตรดี
 
1. นางสาวปนัดชนก  ปัญญาธร
 
156 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายกิตติ   พูลสาริกิจ
 
1. นางนันทพร  สท้านโยธิน
 
157 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. นายอภิวัชร  ไตรสวณสุข
 
1. นายสมศักดิ์  ชะวาลา
 
158 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายไกรวิชญ์  จงใจ
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวณัฐนิช   อนุถาวร
 
1. นางนันทพร  สท้านโยธิน
 
160 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวอรุณรัตน์  ดูระยับ
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
161 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวเกวลี  คำพิภาค
 
1. นางอุทุมพร  จิตรแสวง
 
162 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 86.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงธฤตมน   บูรณวัฒนาโชค
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
163 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ 1. นางสาวพชรพร  วิสุทธิไพฑูรย์
 
1. นางสาวนาฎยา  งามเสงี่ยม
 
164 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายกองทัพ  ทิปตานนท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายวชระ  สิงหนารถ
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายพุฒิพงศ์  อนุเคราะห์ดิลก
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
168 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายอดิศร  สุวรรณ์
 
1. นายคมสันต์  ภาคภูมิ
 
169 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายกิตติพงศ์   ธนากาญจน์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
170 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงดลลดา  โรจน์ณุภา
 
1. นางสาวชลิตา  บุญรักษา
 
171 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 93.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวศศิญาณี  น้อยยม
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายเกริกระวี  ศรีสุข
 
1. นางสาวปนัดชนก  ปัญญาธร
 
173 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายจักรภัทร  จันทรโชติ
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงอิสรีย์  ชูโชติจันทร์อุดม
 
1. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
 
175 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
176 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวรัชนัฏฎา  สีตบุตร
 
1. นางวิสุดา  อีเกิลแชม
 
177 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงนคนันทินี   ตันหงวน
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงธนิสรา   ดงหิ่ง
 
1. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
 
179 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายไอศูรย์  คำดวง
 
1. นายสมพงษ์  สว่างศรี
 
180 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายสุรภัทร์  โพธิ์เจริญ
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
181 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉายายนต์
 
1. นายธีรศักดิ์  คชสาร
 
182 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทิปตานนท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
183 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นายไอศูรย์  คำดวง
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
184 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวชนาภา  ครุฑสา
 
1. นายอรรถพงษ์  ชมพักตร์
 
185 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 85.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
2. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
3. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
4. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
5. นางสาวรุ่งทิวา   วิบุตร
6. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
7. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
8. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
2. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
186 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ตาลน้อย
2. เด็กชายกิตติพงศ์   ธนากาญจน์
3. เด็กหญิงชนัญชิดา  ทิปตานนท์
4. เด็กหญิงธฤตมน  บูรณวัฒนาโชค
5. เด็กหญิงนคนันทินี  ตันหงวน
6. เด็กหญิงภูษณิศา   ช่อฉัตรมงคล
7. เด็กชายระพีพัฒน์   ฟักสุขจิตต์
8. เด็กชายลภน  ศรีบานแจ่ม
9. เด็กหญิงวสมน  พัฒโนภาษ
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
2. นางสาวอภิชญา  มนูญผล
3. นางสาวกรวิภา  ปลอดดี
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
2. เด็กหญิงฐิติวรดา    วงศิริ
3. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
4. นางสาวธนิสรา   ดงหิ่ง
5. เด็กหญิงปนัดดา   มุระดา
6. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
7. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มธุรส
8. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
9. นางสาวรุ่งทิวา   วิบุตร
10. นางสาววรธนา   สงวนทรัพย์
11. นางสาววศิณา   กองทอง
12. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
13. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
14. เด็กหญิงสุทธิดา   แก้วคำมา
15. นางสาวอรทัย  พบบุบผา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
2. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
 
188 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวจุฑาทิพ  ขันธวิสูตร
2. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  วีเซนติน่า
4. เด็กชายธราเทพ  อินสว่าง
5. เด็กหญิงธัญสิริ  แป้นเกิด
6. นางสาวนีรนารา  ผ้าเจริญ
7. เด็กชายพรพรหม  บุญศรี
8. นายภัทร  รุจาคม
9. เด็กชายภาณุทัช  แก่นวงศ์
10. เด็กหญิงฤทัยทิพย์  ศรีชู
11. นางสาวศศิญาณี  น้อยยม
12. เด็กหญิงศิรินภา  วงศ์คำภู
13. เด็กหญิงสโรชา  เจริญจิตต์
14. เด็กหญิงอภิชญา  บัวดี
15. นายไอศูรย์  คำดวง
 
1. นายสมพงษ์  สว่างศรี
2. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
3. นางสาวอุษา  ขุนทอง
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กชายกวิน  บุญทอง
2. เด็กชายจักรภัทร  จันทรโชติ
3. นางสาวชนิกานต์  ต้องดี
4. เด็กชายณัฐชนน   นิศารัตนานุกูล
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  ฉายายนต์
6. เด็กหญิงนทธมล  รุ่งอรุณ
7. เด็กหญิงบัณฑิตา  นุ่มเจริญ
8. เด็กหญิงปณิดา  สอนสุภาพ
9. เด็กหญิงพาณิภัค  พันธุ์เสือ
10. เด็กหญิงรวิกานต์  ปิ่นเวหาส์
11. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
12. เด็กหญิงเปมิกา  ทาปทา
 
1. นายวิศรุต  สุวรรณศรี
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวจินต์พัชรา  วงศ์จินต์ศุจี
2. เด็กหญิงชญาพร  พงศ์พีรภาส
3. เด็กหญิงณัฏฐนรี  เพิ่มพูล
4. เด็กหญิงปนัดดา  เผือกแก้ว
5. นางสาวปนัดดา  หอมบานเย็น
6. เด็กชายภราดร  โพธิ์ศรี
7. เด็กหญิงวีรันดา  สยัดพานิช
8. เด็กชายสมเกียรติ  รอดเลิศไร้
9. เด็กหญิงอัยยาวีร์  แก้วภราดัย
10. เด็กชายอัยเรศ  เกิดผล
11. เด็กหญิงเนตรนภา  ดีชัย
 
1. นายชวลิต  พิมพาทอง
 
191 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกชมน   อัครมิ่งมงคล
2. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
3. เด็กหญิงชลลดา   รักสอน
4. เด็กหญิงฐิติวรดา   วงศิริ
5. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
6. นางสาวธนิสรา   ดงหิ่ง
7. เด็กหญิงปนัดดา   มุระดา
8. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มธุรส
10. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
11. นางสาววรธนา    สงวนทรัพย์
12. เด็กหญิงวรรณนภา   โพธิ์พรมศรี
13. นางสาววศิณา    กองทอง
14. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
15. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
16. เด็กหญิงสุทธิดา   แก้วคำมา
17. เด็กหญิงสุทัสสา   อยู่สวัสดิ์
18. เด็กหญิงอรกมล   สากลวารี
19. นางสาวอรทัย   พบบุบผา
20. นางสาวอัญชสา   ปริญญานนท์
 
1. นางสาวนภาพรรณ  เย็นทรวง
2. นางณัฎฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
192 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายกรวิชญ์  รินนายรักษ์
2. นายจิรายุ  สีชัง
3. เด็กหญิงชนิษฐา  ป้องเขียว
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  รตนบุญโท
5. เด็กหญิงนวนันส์  แก้วคำ
6. เด็กหญิงนัท  ทองแสง
7. เด็กหญิงบุษราคัม  เชื้อประสาท
8. เด็กชายปวเรศ  จันทรมี
9. เด็กชายปุณยาพร  จันทอง
10. เด็กหญิงพนิดา  ม่วงศรี
11. เด็กชายพิสิษฐ์  ลดามณี
12. เด็กหญิงมาริษา  บุณฑริกนววิธ
13. เด็กชายระพีพรรณ  แก้วละมุล
14. เด็กหญิงรุ่งนภา  ชัยชนะ
15. เด็กหญิงลลิดา  ลดามณี
16. เด็กชายวชระ  สิงหนารถ
17. เด็กชายสิทธิชัย  มิตรชู
18. เด็กชายสุริยะ  ศรีวงษา
19. เด็กหญิงหทัยชนก  ทับชุม
20. เด็กชายอิศวะ  โนนทิง
21. เด็กหญิงเกสรา  ปิ่นทอง
 
1. นายจินดานุวรรธน์  บำรุงเจริญสุข
2. นายพิพัฒน์พงษ์  วิชายา
 
193 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงจิดาภา  อินทะคง
2. เด็กหญิงชินานาฏ  ทานงาม
3. เด็กชายธีรวัฒน์  คำชมพู
4. เด็กชายนฤชาพงศ์  คล้ายอินทร์
5. เด็กหญิงลลิตภัทร  โรจนประดิษฐ์
6. เด็กชายศิราวุธ  ชูไกรไทย
 
1. นายณพล  จันทร์เที่ยง
2. นายยุทธศักดิ์  โพธิรุกข์
3. นายชูชาติ  อุ้ยหา
 
194 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงธนพร  สาลีโภชน์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์  จินตาวิน
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  วงศ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงพัชรีย์  นิวัติเจริญรุ่ง
5. เด็กหญิงสิตานันท์  วงษ์จิรากร
 
1. นายนพ  ประดับค่าย
 
195 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายกฤตฐณณ  พงษ์สุนทร
2. นางสาวณัชชา  ทิวาเรืองรอง
3. นายนิติพงศ์  เติมรัตนสุวรรณ
4. นายศุภวิชญ์  การัณย์ศิริ
5. นายเดชาธร  คำพิมพ์
 
1. นายชาติชาย  ชาญกล
2. นายนพดล  โถวิเชียร
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นายก้องเกียรติ  เหรียญทอง
2. นางสาวชนิกานต์  มงคลรัตน์
3. นายธีระเดช  เอกริศฐากิจ
4. นางสาวประภาศิริ  ทรัพย์ประเสริฐ
5. นางสาวปัณฑิตา  ศิริสุนทรลักษณ์
6. นายพนธกร  จันทรเฉิด
 
1. นายวัฒนา  ศรีสมบัติ
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงกฤชสิริ  สิริภัคธร
2. เด็กชายกฤตยชญ์  สงวนวงษ์
3. เด็กชายกฤษกร  นามประสิทธิ์
4. นางสาวกวินทรา  สิงห์ปลอด
5. นางสาวกานติมา  สถิตศิวกุล
6. เด็กหญิงกานต์ญาดา  คำมูล
7. นางสาวกีรติกา  อติบูรณกุล
8. เด็กหญิงจีรนันท์  จันทร์แฝง
9. นางสาวฉันท์สินี  พอจิตกุศล
10. เด็กหญิงชฎาวีร์  กั๋ว
11. เด็กหญิงชลชญา  รังสิยานนท์
12. เด็กหญิงชลธิชา  มาลาเล็ก
13. เด็กหญิงณัชวิภา  เทพจันที
14. เด็กหญิงณัฐลิณี  หมัดสมาน
15. นางสาวณาจารีย์  ดวงบุปผา
16. เด็กหญิงณิชา  มหาโคตร
17. เด็กหญิงทัศญาพร  เห็นสมัคร
18. เด็กหญิงธนพร  ผาจวง
19. เด็กชายธนพล  จุฬาคำ
20. นายธนภัทร  เรืองยิ่ง
21. นางสาวธีระรัตน์  เสาะซิ้ว
22. เด็กชายธุวานันท์  ศิริปทุมานันท์
23. นายนวพล  สมบัติทา
24. เด็กหญิงปทิตตา  ศิลปี
25. นายปัฐวีร์  ยากูล
26. เด็กหญิงปัณณ์  ธีระคำศรี
27. นางสาวปัทมา  มารศรี
28. นายปุรเชษฐ์  เพราะสุนทร
29. นางสาวพิลาวรรณ  จันทเชิต
30. เด็กชายภวิศณัฏฐ์  บูรณีวิราพันธ์
31. เด็กหญิงภาวิดา  จันทร์แรม
32. นายสร้างภูมิ  ศรีนคร
33. นายสิรวิชญ์  ตะคุณนะ
34. นายอนันทศักดิ์  ทักษิณ
35. เด็กชายอนุทัต  ปานพ่วง
36. เด็กชายอภิสักข์  สุภวราหะสุนทร
37. เด็กหญิงอัญชิสา  คำบุดดี
38. เด็กหญิงเวธกา  รุ่งเจริญ
39. เด็กหญิงโยษิตา  ทองใส
40. นางสาวไอรดา  เลิศนา
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
2. นายกวีชาติย์  จันทร์แพง
3. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
4. นายสุพจน์  เจนณะสมบัติ
5. นางสาวบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
6. นายเข็ม  กลั่นใสสุก
7. นางสาวจุฑาภรณ์  ทิมธนสาร
8. นายพูนศักดิ์  รักษาพันธุ์
 
198 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกัญญา  ศรีสอาด
2. เด็กหญิงกิตติภา  ศิริรังษี
3. เด็กหญิงกิตติมา  ระวาดชัย
4. นางสาวชญานี  โพธิ์ผ่อง
5. นางสาวณัฐชยา  แก้วกำแพง
6. นางสาวณัฐชานันท์   วงศ์ประเสริฐ
7. นายณัฐนนท์  แสงทอง
8. นายธนากร  ระยะทอง
9. เด็กหญิงธนารีย์  นาหนองตูม
10. เด็กหญิงนงนภัส  ศักดิ์ภิบาลพงศ์
11. นายนธร  ปาสิละเตสัง
12. นายนิติพล  บุญญฤทธิ์
13. เด็กหญิงนิธิยา  ผลเกิด
14. นางสาวบัว  เชื้อจีน
15. นายปิยพัทธ์  สุวินัยวงศกร
16. เด็กหญิงปิ่นทิพย์  ลักษณะบุญส่ง
17. นางสาวปิ่นรักษ์  รักษายศ
18. นายพงศ์ฉัตร   จุลสินธนาภรณ์
19. นางสาวภัทรสุดา  นาคสุข
20. นายภาณุพงศ์  คำสำราญ
21. นางสาววนิดา  ดุจจานุทัศน์
22. นางสาวศิริณภา  พันธุ์เดช
23. นายศิริพงษ์  มรเวก
24. นางสาวสิริธร  กรานจรูญ
25. นางสาวสุภัสสร  แสบรัมย์
26. นายอนันต์  ประจักษ์วงศ์
27. นางสาวออณิชชา  อันปัญญา
28. นางสาวเมธาพร  พิมพ์กันต์
 
1. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
2. นายวิษณุ  เอี่ยมบุญเสริฐ
3. นายจูน  ยามากูชิ
 
199 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นาย ปิยะกานต์  พุ่มพวง
2. นางสาวกนกวรรณ  นพคุณ
3. นางสาวกมลชนก  มัณฑนานนท์
4. นายกษิดิ์เดช  สีหอน
5. เด็กหญิงกัญญากร  บุญจูบุตร
6. นางสาวกิ่งกมล  เมฆศรี
7. เด็กหญิงจตุรพร  ทวีรุ่งศรีทรัพย์
8. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สีนวน
9. นางสาวจันทิมา  นำปา
10. เด็กชายชลสิทธิ์   เปรมปรู
11. เด็กหญิงชัญญา  เพ็งอำนาจ
12. เด็กชายชัยรัชต์  ภักดีผล
13. นางสาวณัชชา  กล้าจริง
14. เด็กหญิงณัฐฐากร   ยุดสูงเนิน
15. นายณัฐพร  ภูเหมือนบุตร
16. เด็กชายต้องรัก  ปัดถา
17. เด็กหญิงทิพย์ภากร  สุรุ่งรัตนมงคล
18. เด็กหญิงธมลวรรณ  วิศิษฐ์ดุลรัตน์
19. นางสาวนงนภัส  สุขสบาย
20. เด็กหญิงนฤมล  แสงเงิน
21. นางสาวบุษกรณ์  เย็นท่าข้าม
22. เด็กหญิงปภาดา  โอแสงใส
23. เด็กหญิงปสิตตา  แก้วคำหอม
24. นางสาวปานจรินทร์  แคธคาร์ท ที่3
25. เด็กหญิงปิยะฉัตร  เมตตา
26. นายพลากร  ชินวงศ์
27. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ปัดซัง
28. นางสาวภัณฑิลา  ทองประดับ
29. เด็กหญิงมินท์ธิตา  ศิริวิภาโรจน์
30. เด็กหญิงมุฑิตา  โทสวัสดิ์
31. เด็กหญิงรตนพร  จันทร์บำรุง
32. เด็กหญิงระพีพร  พิลาโสภา
33. เด็กหญิงวราภรณ์  ฮาดดา
34. นางสาววิลาสินี   ม่วงเจริญ
35. นายศราวุธ  ฤทธิ์สุวรรณ
36. นางสาวศิริลักษณ์  ทองเกิด
37. นางสาวสาวิตรี  สมบัติตรา
38. นายสุธรกวี  พันธุมะเกียรติ
39. นางสาวอธิฐาน  อนุรักษ์
40. นายอานนท์  ผลบุญเสริม
 
1. นายภักดี  แสงจันทร์
2. นายภัทรพงษ์  จิตบรรจง
3. นางสาววิรัลรุ้ง   ศิริธนรุจสักโก
4. นางสาวภคมน   นิธิศวรดา
5. นายศักดิ์ชัย   ชรากาหมุด
6. นางสาววณิชวรรณ   รัตนจารุพิทักษ์
7. นางสาวภัสสร   หมั่นตะคุ
8. นายสุรเกียรติ  สโรบล
 
200 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายนฤภัทร  ถาวรศิริ
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
201 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวีรภัทร  วิลัยสูงเนิน
 
1. นายพรอานน  สรรพนิล
 
202 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์   ทศวัฒน์
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
 
203 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นายพงษ์พิพัฒน์  จันจวง
 
1. นางสาวศิวิลัย  สำเภา
 
204 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงพลอยชมพู   น้อยไพลิน
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
205 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงชนิดาภรณ์  ปาลวัฒน์
 
1. นายพรอานน  สรรพนิล
 
206 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวรุ่งทิวา    วิบุตร
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
 
207 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวปัทมา  มารศรี
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
208 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กชายปาณพัฒน์  เอกนิพิฐสริ
 
1. นางนุชรีย์พร  วิชาเดช
 
209 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นายภัควัต   โพธิ์น้อยงาม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายกฤดิ์สกุล   วิษณุรังสรรค์
 
1. นายสืบตระกูล   เตียประเสริฐ
 
211 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงสรัญธร  หย่ำวิลัย
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
212 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงโยษิตา  ทองใส
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวเพ็ญมันตรา  วรรณประเวก
 
1. ดร.กุลธิดา  นาคะเสถียร
 
214 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวประกายเพชร  ปัตนุ
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
 
215 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายจิรายุ  ขุนรักษ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธนกร  วงษ์ปัญญา
 
216 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. เด็กชายกฤษดา  ธีระวรรณ
 
1. นางสาวรักษณาลี  คุ้มทับ
 
217 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธันวา  บุญเต็ม
 
1. นางจิราภรณ์  อิสสะอาด
 
218 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายธิติพันธ์  เอื้อสุวรรณา
 
1. นายณัฐพล  มั่นเรือง
 
219 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กหญิงสิรินดา  ลาภศิริผล
 
1. นายวิษณุ  กลีบรักซ้อน
 
220 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กหญิงสริตา  ศรีสัมพันธ์
 
1. นางสาวศิวิลัย  สำเภา
 
221 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวจิรพัชร  ยุตตะไพบูลย์
 
1. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
 
222 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวศิริภัสสร  อุบลรัตน์
 
1. ดร.กุลธิดา  นาคะเสถียร
 
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กชายชนะพล  โสภญสุขทรัพย์
 
1. นายกร  เหมลา
 
224 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กชายชัชพล  เรืองนารายณ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่
 
225 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นายปฏิพล  ศิริบุตร
 
1. ดร.กุลธิดา  นาคะเสถียร
 
226 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายศุภกรณ์   ทศวัฒน์
 
1. นายปรัชญา  เจริญชีพ
 
227 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงแพรวา  รัตนา
 
1. นายวีรชัย    เจริญชาติ
 
228 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กหญิงชินานาฏ  ทานงาม
 
1. นายณพล  จันทร์เที่ยง
 
229 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวธีระรัตน์  เสาะซิ้ว
 
1. นายศรีธัญญา  ตันสกุล
 
230 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ายมัธยม) 1. นางสาวชนิกานต์  มงคลรัตน์
 
1. ดร.กุลธิดา  นาคะเสถียร
 
231 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายกนกสรร  รุ่งจิรธนานนท์
2. เด็กหญิงกัญญณัช   เกสรสมบัติ
3. เด็กหญิงกัณฐพร  เพ็ชรเพ็ง
4. เด็กชายชานันท์  มัลลานู
5. เด็กหญิงปาละตา   ขำเจริญ
6. เด็กหญิงรัญชิดา   วัฒนสินธุ์
7. เด็กชายสิทธานต์  สุขคะตะ
8. เด็กชายอธิศ  มานนท์
9. เด็กชายอัครวัฒน์   ปราบณรงค์
10. เด็กชายอานาคินทร์  สวันตรัจฉ์
11. เด็กหญิงเตชินี   อภิชลติ
12. เด็กหญิงโสภิดา   ประณิธิพงศ์
 
1. นายประยุทธ  ชาญอักษร
2. นายชนะศักดิ์   วงษ์วีระวินิจ
 
232 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงชัญญา  สุนทรกิจจารักษา
2. เด็กชายชิษณุพงศ์  เกียรติเพชรรัตน์
3. เด็กหญิงทรรศศิกา  สายสุวรรณ
4. เด็กชายปภัสพล  สุวรรณรักษ์
5. เด็กชายพลากร  พันธ์สมบูรณ์
6. เด็กชายพัชรพฤกษ์   มณีศรี
7. เด็กหญิงพิมพ์นิภา   แป้นงาม
8. เด็กชายราชภัฏ  ทองนวม
9. เด็กชายราชศิลป์  โศภิษฐ์กุล
10. เด็กชายวิทวัส  โพธิศรี
11. เด็กชายอนวัทย์  ปานเขียว
 
1. นายชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์
2. นายประยงฉัตร  ปรุรัตน์
3. นางจงกล  นุ่มไทย
 
233 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวกรนิษา   สุรพัฒน์
2. นายชนาธิป  มีสุข
3. นางสาวณัฐกมล  จิตต์เที่ยง
4. นายธนัตถ์กรณ์  ดำเพชร
5. นางสาวนลินภัสร์  ธนพนธ์กิตติกูล
6. นายผดุงเกียรติ  ตั้งเจริญเกียรติ
7. นายพันธวัช  คงเพชรศักดิ์
8. นางสาวมัลลิกา  อังคณาวิศัลย์
9. นายวิทิต  ธนวุฒิพิศุทธิ์
10. นายศักดิธัช   หิรัญคุณกุล
11. นายสุรเสฏฐ์  ประสันธวงษ์
12. นางสาวเปมิกา  ตั้งเรือนรัตน์
 
1. นายชาญสรรค์  วรรณวิชญวงศ์
2. นายประยงฉัตร  ปรุรัตน์
3. นางจงกล  นุ่มไทย
 
234 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวกชวรรณ   ไทญาณสิทธิ
2. นางสาวกันตยา  ชัยทอง
3. นายกันต์  พันธุ์ศิริ
4. นายธนเดช  มหากายี
5. นางสาวธันย์รดา  ศุทธวีร์สกุล
6. นายนวพล  จักรนิรมล
7. นายปุณณภพ   สุวรรณจิตร์
8. นางสาวศุขวลี  กิตติญาณ
9. นายสรนนท์  หอมมณฑา
10. นายสรวิชญ์  สังข์ทอง
11. นางสาวอริสรา  บัวสมบัติ
12. นายอิสระชน  ชื่นเอกรัฐ
 
1. นายประยุทธ  ชาญอักษร
2. นายตวิษ  จิตรรังสรรค์
 
235 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  งานบัณฑิตชัย
2. เด็กหญิงกานต์สิรี  ทัศนงาม
3. เด็กหญิงฉัตนภัส   เเสงรัตนรัฐ
4. เด็กหญิงชาลิสา  กุลสุรโกวิท
5. เด็กหญิงชุติพร  ตรีวัฒนชัยกุล
6. นางสาวณภัทร  เจริญวงศ์
7. เด็กหญิงณิชนันทน์  วุฒิประเสริฐกุล
8. เด็กหญิงณิชา  โพธ์ศรีประเสรฺิฐ
9. เด็กหญิงนันท์นภัส   ชมเชิงแพทย์
10. เด็กหญิงปวริศา   เดชาบุญญะ
11. เด็กหญิงพริสร  หงษ์วิไล
12. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อภิกิตินันทน์
13. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เมธาพฤทธิ์
14. เด็กหญิงภัคธีมา  บุรกาญจนานนท์
15. เด็กหญิงภัททิยา  ปทุมรัตนโชติ
16. เด็กหญิงมนัญชยา  เตชะวิริยะกุล
17. เด็กหญิงลัลนา  ช่วยกอบลาภ
18. เด็กหญิงวรภรณ์  ทองไสย
19. เด็กหญิงวรรณวิสา  เพียรพิทักษ์
20. เด็กหญิงวิรตี  นิธิฐาปนธาดา
21. เด็กหญิงศรุตา  เจิมจุติธรรม
22. เด็กหญิงสุภจิราพร   ทรัพย์สมบูรณ์
23. เด็กหญิงสุภนิช  งามวงศ์ไพบูลย์
24. เด็กหญิงอชิรญา  ประธานชัยมงคล
25. เด็กหญิงอนันตรา  จรรย์ศุภรินทร์
26. เด็กหญิงอรณิชา   อินทุวัฒนกุล
27. เด็กหญิงอรวรา  ดุสิตโรจวงศ์
28. เด็กหญิงอัญชิสา  เย็นมั่นคง
29. เด็กหญิงอโรชา  โกมะหะวงศ์
30. เด็กหญิงเขมญาดา  จรัสชัยมงคล
 
1. นางสาวรัตติยา  บุญหลง
2. นายวรวิทย์  นพเกียรติ์
3. นางพาวิไล  วงษ์สวรรค์
4. นางวันดี  แสงเพชร
5. นายเกรียงสิทธิ์  โง้วสกุล
 
236 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงกนธิชา   บุญมี
2. เด็กหญิงกันยกร  เริงทรัพย์
3. เด็กหญิงกิตติภา   ศรีโกศล
4. เด็กหญิงจีระนันท์   บุญเพิ่ม
5. เด็กหญิงชญานิศ   ฆ้องนอก
6. เด็กชายชนกันต์   ชัยสุวรรณ
7. เด็กชายชนกานต์   คล้ายแจ้ง
8. เด็กชายณัฏฐภัทร์  ชลากรทรัพย์รดา
9. เด็กชายณัฐยศ   สุคนธรัตน์
10. เด็กชายณัฐวานนท์   บุญมาเปียง
11. เด็กชายนภากาศ   ศิริตระกูล
12. เด็กหญิงบุษกร  ธิติมุทา
13. เด็กชายปรินทร   บดีศรีสกุล
14. เด็กหญิงปัญญาพร   อินทร์ฤดี
15. เด็กชายพงษ์พฤทธิ์   ศรีเรืองหัตถ์
16. เด็กชายพศิน   โหมดนอก
17. เด็กหญิงภูริชญา  สุกันฑา
18. เด็กชายภูเกล้า   มีวรรณ
19. เด็กหญิงยชนา  พุ่มวิเศษ
20. เด็กชายวรพจน์   ภักดีอุธรณ์
21. เด็กหญิงสุภัชชา  เคนไชยวงค์
22. เด็กหญิงสุภัชญา   จารุเพ็ง
23. เด็กชายอัตสิทธิ์   อัมพรปัญญรักษ์
24. เด็กหญิงเกศสุดา   ปัดภัย
25. เด็กหญิงไรนะห์  มูฮะหมัด
 
1. นายปัญญา   เสน่ห์
2. นายอิทธินิพันธ์  ตันตระการอาภา
 
237 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นายก้องภพ  ฤกษ์สัจจนนท์
2. นางสาวจิรชยา  อุทัยรัตน์
3. นางสาวจิรนันท์  แสนงาม
4. นางสาวจีรนันท์  เลิศสมผล
5. นางสาวชลธิชา  เกาะแก้ว
6. นางสาวชลธิชา  ชุนเกษา
7. นายชัยฤทธิ์ธร  คงเกตุ
8. นางสาวณภัทร  ฤกษ์จันทร์
9. นางสาวดิสนีย์  กนกพรไพบูลย์
10. นางสาวธัญพิชชา  บุญอินทร์
11. นายนรบดี  เหล่าอัจฉริยะพร
12. นายบรรหาร  คงชนะ
13. นางสาวบวรรัตน์  นงนุช
14. นายปาณัสม์  คำหอมรื่น
15. นายพงษ์พิพัฒน์  จันจวง
16. นายพลากร  ศรนอก
17. นางสาวพิชญา  กิ่งเกตุ
18. นายภัคธร  บุญมาเลิศ
19. นางสาวลักษมี  ลั่นซ้าย
20. นายวรัญญู  โปติยานนท์
21. นายวริทธิ์  มหาสันติปิยะ
22. นางสาววิมลสิริ  หงษ์โงน
23. นางสาวศิรภัสสร  จุลลำเจียก
24. นางสาวศิริพัชร  นราพิทักษ์
25. นางสาวศิริลักษณ์  พงษ์พฤกษ์
26. นางสาวศุภรัคมิ์  สุขวิมลไพศาล
27. นางสาวสร้อยฟ้า  ทามี
28. นางสาวสุธาศินี  เฮียงราช
29. นางสาวสุภัทรา  อุ่นหะวงค์
30. นางสาวสุมิตรา  โสภา
31. นายหัสดินทร์  อิสลาม
32. นายอภิเดช  ภูสิงห์
33. นายอมรเทพ  อันเกตุ
34. นางสาวอริศรา  ปะกินัง
35. นางสาวอาพาพร  เสนาเมือง
36. นางสาวเนตรนภา  บุญธรรม
37. นางสาวเปมิกา  ลิ้มชัยพฤกษ์
 
1. นายศิวิลัย  สำเภา
2. นายอดิศักดิ์  ทองสุข
3. นางสาวทัศนีย์  บัวทอง
4. นายสุรพงษ์  ไกรษา
5. ว่าที่ร้อยตรีนรินทร์  ปัจจารักษ์
6. นางสาวณัฐกฤตา  กีรติสิทธางกูร
7. นางสาวรัชดา  น้อยสุวรรณ
8. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตนา  เผือกคำ
 
238 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวกัลย์รัตน์  ตระกูลจารุกิตต์
2. นางสาวกานต์พิชชา  ชูชื่น
3. นางสาวจตุพร  ยิ้มแย้ม
4. นายจิรัติ  แดงขาว
5. นางสาวญาดา  อาสนเสวตร
6. นางสาวณัฐชานันท์  วงศ์ประเสริฐ
7. นายถิรเดช  นราทิพยปทุม
8. นายธนพงษ์  ผดุงพันธุ์
9. นายธนภัทร  กองน้ำ
10. นายธนากร  ระยะทอง
11. นางสาวนรีกานต์  แก้ววิเศษ
12. นางสาวบุญลักษณ์  ผ่านสำแดง
13. นางสาวปณิดา  สุวรรณรงค์
14. นางสาวปัญญาพร  ศรีสนอง
15. นางสาวปุญญาพร  อินทรัตน์
16. นางสาวพรพัตรา  แก้งผง
17. นายภคิน  หิรัญคุปต์
18. นางสาวภัทรสุดา  นาคสุข
19. นางสาวรวิภา  มูลชัย
20. นายลักษมันตร์  มงคล
21. นางสาวศิริรัตน์  นิ่มนวล
22. นางสาวสวรรญา  พ่วงเพียร
23. นางสาวสุชาดา  ทองท่อ
24. นายอนันต์  ประจักษ์วงศ์
25. นางสาวเกวลิน  ศรีรู้ญา
26. นายเทพบุตร  นาคยุติ
27. นางสาวเปรมวดี  บุญเฉลย
28. นางสาวเมธาพร  พิมพ์กันต์
 
1. นายณฐพงศ์  ทรงสัตย์
2. นายวิษณุ  เอี่ยมบุญเสริฐ
3. นายจูน  ยามากูชิ
 
239 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงชมพูนุท  อิ่มอุรา
2. เด็กหญิงชลธิชา  หาสนนท์
3. เด็กหญิงปัทมวรรณ  ย่อมกลาง
4. เด็กหญิงพรชนก  บุตรพรม
5. เด็กชายวัชระ  แก้วงาม
6. เด็กชายสุธี  พีมะผล
7. เด็กชายหิรัญ  แก่นสาร
8. เด็กชายอธิป  เอกบัว
9. เด็กชายอมรเทพ  ใช้ปัญญา
10. เด็กหญิงเบญญาภา  ศรีสอาด
 
1. นางสาวสุณัฐชา  พิมสารี
2. นางสาวรพีพรรณ  พรรณา
 
240 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กชายกานต์ดนัย   ทองขวัญ
2. เด็กชายคชภูมิ   โพคัยสวรรค์
3. เด็กชายธีรวัฒน์  แสนคำเฮียง
4. เด็กหญิงนันท์มนัส   เลิศจันทึก
5. เด็กชายปรัชญา  เถื่อนโต
6. เด็กหญิงปรีญาภรณ์   อาจม่วง
7. เด็กหญิงพิริศสา   ทองคำ
8. เด็กหญิงรัตนาภรณ์   สวัสดีพุดซา
9. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สมฤทธิ์
10. เด็กหญิงอรกมล  ชุนหชัย
 
1. นางนุชนาถ   จั่นงาม
2. นางจิระนิตย์   สายจันทร์
3. นางศศิธร  โพธินิยม
 
241 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 1. นายชานนท์  ศรีหิรัญ
2. นางสาวทิพย์นารี  พานิชย์สิริ
3. นายภักพงษ์  ขุมโมทข์
4. นายภูรินท์  เนตร์วิศิษฎ์
5. นายวัตรชิราวุธ  สมนอก
6. นางสาววิยะวรรณ  เสนะแสง
7. นางสาวสุกัญญา  โยงรัมย์
8. นางสาวอัมพิกา  สุทธรา
 
1. นางสุนิสา  อินทนนท์
2. นางสาวประภาวิญากรณ์  คุณจันทร์มี
 
242 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นางสาวกชกร  แสงสวาท
2. นายกฤษดา  จันมา
3. นายคชรัตน์  เกษตระชนม์
4. นายชินวัฒน์  พรหมสละ
5. นางสาวณัฐพร  พลเภา
6. นางสาวรัชนีกร  ปราเนตร
7. นายอนุวัฒน์  คตภูธร
8. นางสาวอารียา  โพนหมั่น
 
1. นางสาวพรประภา  นระแสน
2. นางสาวศิระประภา  มหาชัย
 
243 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิง ระพีพร  พิลาโสภา
2. เด็กหญิงกัญญากร  บุญจูบุตร
3. เด็กหญิงงวราภรณ์  ฮาดดา
4. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สีนวน
5. เด็กหญิงพิทยารัตน์  ปัดซัง
6. เด็กหญิงรตนพร  จันทร์บำรุง
 
1. นางสาววิรัลรุ้ง  ศิริธนรุจสักโก
2. นายศักดิ์ชัย  ชรากาหมุด
3. นางสาววณิชวรรณ  รัตนจารุพิทักษ์
4. นายพชร  สายรัตน์
 
244 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง(ฝ่ายมัธยม) 1. เด็กหญิงชนกศุภสุตา  บำรุงศิลป์
2. เด็กหญิงณิชา  โอชะกลิ่น
3. เด็กหญิงณิชา  ศรีหาบุตร
4. เด็กหญิงบรรณศรณ์  อศิยารัตน์
5. เด็กหญิงพุชชิตา  เนตรเจริญ
6. เด็กหญิงภัทรธิดา  เคลากลาง
7. เด็กหญิงศุภกานต์  รื่นจิตร์
8. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  อินทรประเสริฐ
 
1. นายจิรายุส  เผือดผุด
2. นายณัฐภูมินทร์  คล้อยเอี่ยม
 
245 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวฐิตารีย์  ลีลาบูรณพงศ์
2. นางสาวณัฐชา  อัศวเสนา
3. นางสาวทิพย์ภารัตน์  น่วมปรีชา
4. นางสาวนันทนา  ฮะโสด
5. นางสาวภัทราภรณ์  วิภาพันธุ์
6. นางสาวอภิญาพร   แสวง
 
1. นางสาวนัจกร  ผู้ทรงธรรม
 
246 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 83.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวดิศรินทร์   แซ่เบ้
2. นางสาวธมนวรรณ    แป้นสุวรรณ
3. นางสาวภัทราภรณ์    สมเพชร
4. นางสาวมณฑกานต์   สมบัติวงค์
5. นางสาวยอดขวัญ   อายุโย
6. นางสาวศุภมาส    ประเดยาจี
 
1. นางสาวตรีชฎา  ไชยโพธิ์
 
247 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงกัลยกร  ซิบเข
2. เด็กหญิงฐริญาดา  คงวัฒนาชัย
3. เด็กหญิงธนัฐชา  รุ่งอมรศิลป์
4. เด็กหญิงนริศรา  ศรีดาคำ
5. เด็กหญิงปาณิสรา  เกษมสมพร
6. เด็กหญิงพรรณวรินทร์  ปานประทีป
7. เด็กหญิงวรรณพร  หัตถา
8. เด็กหญิงไรบีนา  สลามเต๊ะ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุวรรณา  บุญวิก
2. นางสาวฐิตาภรณ์  เติมเกียรติเจริญ
3. นางสาวภิญรดา  ธนภัทรฐากูร
 
248 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. เด็กหญิงกชกร  ชูเมือง
2. เด็กหญิงนาเดียฮ์  ดือราโอ๊ะ
3. เด็กหญิงปรางค์ทิพย์  เอนกนวล
4. เด็กหญิงปูริตา   จอมคำสิงห์
5. เด็กหญิงศศิธร  ปรุงทองดี
6. เด็กหญิงศิริพร  หทัยเมธาพร
7. เด็กหญิงสุภัคจิรา  บุญกังวาลย์
8. เด็กหญิงแพรวา  ถุงเงิน
 
1. นางอมรรัตน์   มาฬมงคล
2. นางสาวณัฏฐณิชา   ราชกิจกำธร
3. นางสาวพัชรินทร์   สายสังข์
 
249 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ 1. นางสาวกัลญารัตน์  โสภา
2. นางสาวกุลนิดา  ตีชัยรัมย์
3. นางสาวธิดารัตน์  อินดอน
4. นางสาวประภัสสร  เทพวงษา
5. นางสาวลักษิกา  ชัยนันตา
6. นางสาววิลินดา  แสงสว่าง
7. นางสาวศศิวิมล  วงค์ศรีทา
8. นางสาวอรพรรณ  อารีเอื้อ
9. นางสาวอศิราภรณ์  พลทา
 
1. นางสาวจันทร์สุดา   กันชาติ
2. นางณัฐกฤตา  จันทร์ขำ
 
250 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. นางสาวจิตรภัสสร  ถาพร
2. นางสาวตริตาภรณ์  สิงหเสนี
3. นางสาวบงกช  แสงวงค์
4. นางสาวปฐมพร  อัตนัย
5. นางสาวมนต์ทิวา  ชูดำ
6. นางสาวอภิญญา  ดิลกจาตุรนต์
7. นางสาวอภิสรา  วัฒนชัยพัทธ์
8. นางสาวเรณุกา  ประคองชีพ
 
1. นางสาวกรศศิร์  ดียิ่ง
2. นายกฤษดา  ปัญญายิ่ง
 
251 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงซาการีนา  แก้วกำพล
2. เด็กหญิงธัญชนก  ธนฤทธากุล
3. เด็กหญิงธันยพร  ประทุมแย้ม
4. เด็กหญิงนรภัทร  บุญคำภา
5. เด็กหญิงนวนันท์  โพธิ์รักงาม
6. เด็กหญิงนวรัตน์  อรุณศรี
7. เด็กหญิงพรณภัส  ขวัญทอง
8. เด็กหญิงพรนภัส  กันนิยม
9. เด็กหญิงพีรยา  เกษรักษ์
10. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ศรีตระเวร
11. เด็กหญิงสายฝน  แพรทอง
12. เด็กหญิงสุธิดา  แสงหาญ
13. เด็กหญิงอนัญญา  ซานอก
14. เด็กหญิงอรินชญา  วงศ์อารี
15. เด็กหญิงอัญชลี  เมืองนุช
16. เด็กหญิงอิศราภรณ์  เพิ่มพานิช
 
1. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
2. นางสาวภรณ์ทิพย์  ปานทอง
3. นางสาวปนัสยา  งิ้วดี
 
252 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงกชพร  นิยมเยาว์
2. เด็กหญิงกฤษธีรา  กรินทสุทธิ์
3. เด็กหญิงกาญจนา  พึ่งพุก
4. เด็กหญิงจิิตรลดา  เชื้อฉ่ำหลวง
5. เด็กหญิงณัฐนลิน  สุริยสกุลลาภ
6. เด็กหญิงธัญจิรา  ทองมี
7. เด็กหญิงพนิดา  งานกระโทก
8. เด็กหญิงภัทรมน  พลนา
9. เด็กหญิงภานุมาส  นิวร
10. เด็กหญิงสายใจ  ยอดจันทร์
11. เด็กหญิงสิดาพร  เกตุการณ์
12. เด็กหญิงสุธิตา  บุญเกษ
 
1. นายกฤษดา  ปัญญายิ่ง
2. นางสาวกรศศิร์  ดียิ่ง
 
253 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นางสาวชนกนันท์  บุตรเนียม
2. นางสาวชลรดา  เทียมสนิท
3. นายนนทนันท์  ศรีเหรา
4. นายนิธิกุล  บุญชนะ
5. นายปฏิพล   แสนโซ้ง
6. นายพชร  รัตนศิริฤกษ์
7. นางสาวภัทรวดี  มนต์ขลัง
8. นายมานพ  คะเชนมาตร์
9. นายวรพงษ์  ขวานอก
10. นายวรเมธ  ศรีธิเดช
11. นายอธิวัฒน์  บัวใหญ่
12. นายเกียรติศักดิ์  โพธิ์เอี่ยม
 
1. นางสาวภรณ์ทิย์  ปานทอง
2. นางสาวอมลธีรา  อ่อนรักษ์
 
254 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวชลลดา  เเก้วบัวสาย
2. นางสาวฐิติมา  เชยเพ็ชร
3. นายณัฐวัตร  สุนทรแสง
4. นายต้นหนาว  จันทร์พรม
5. นางสาวธนวัน  กสิวัฒน์
6. นางสาวธัญญ์ศรินทร์  บุณยสุทธิพร
7. นางสาวปิยะดา  เหมทานนท์
8. นายพัสกร  เซิ่น
9. นางสาวพิมมาดา  ลักษณาศัย
10. นายพิสิฐพงศ์  เตชะโชติ
11. นายอภิวรรธน์  เหยน้อย
12. นายอลงกรณ์  ประวัง
13. นางสาวอาทิตยา  อาจวงษ์
14. นายอิศเรศ  เกษะประกร
15. นายเกียรติกุล  รักดีแข
16. นางสาวเชษฐ์ธิดา  แพรกปาน
 
1. นายชยพัทธ์  วงศ์ชาญโชคชัย
2. นางบุษราคัม  จรรย์นาฏย์
3. นายเข็ม  กลั่นสุกใส
 
255 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายจริวัฒน์  ศิลปักษา
2. นายฐิตญาธาน  ศิริเทศ
3. นายดิศรณ์  พรมดี
4. นายประเสริฐ  เมืองมั่น
5. นายสิทธินนท์  บุญพันธ์
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
2. นายสุภวัชร  ชาติการุณ
 
256 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นายคงณัฐ  วัฒน์ธนเดช
2. นายจิรายุ  โพธิ์สนาม
3. นายจิรายุส  จุลประภา
4. นายสรวิศ  ผาวิรัตน์
5. นายสหสวรรษ  ทุมทอง
 
1. นายณยศ  สงวนสิน
2. นายศตวรรษ  กล่อมวิเศษ
 
257 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายธิติภูมิฐ์  กีรติมนัสวิน
2. นายศิริชัย  พันธุ์สถิตย์
 
1. นายกฤษฎา  วิสิฐสัทธาพงศ์
2. นางสาวทัศนีย์  ฝอยทอง
 
258 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายถิรวัฒน์   คงนุกูล
2. เด็กหญิงอารีญา   กิ่งไม้กลาง
 
1. นางพจธนา   วิภาวิน
2. นายสุวิต   ก้านจิตร์
 
259 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงปณิธิดา  บุญลออ
 
1. นางปิยมาภรณ์  เดล บิฮักโจ้
 
260 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงชรียา  หงษ์ษา
 
1. นายธนัทภัทร  จิรภัทรเขมกุล
 
261 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวณิชกมล  ขันเชื้อ
 
1. นายสาธิต  สมใจ
 
262 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1. นางสาวรินรดา  เภกะนันกน์
 
1. นายปรีชา  ชาวเสมียน
 
263 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายภีมวัชช์  เตชัย
 
1. นางสาวทัตทยา   เอี่ยวเฮ็ง
 
264 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวิชยุตม์  อร่ามฤทธิกุล
 
1. นางกัทลี  เลขานุกิจ
 
265 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 98.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวโชติกา  เหลืองกังวานกิจ
 
1. นางสาวทัตทยา   เอี่ยวเฮ็ง
 
266 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวเบญญา   เสมอพิทักษ์
 
1. นางอุไรวรรณ   คงเกินทุน
 
267 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธนดล  สกุลชื่นเจริญ
 
1. นางจันท์สุดา  แก้วงามพรรณ์
 
268 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1. เด็กชายธีร์  เดชปกเกศ
 
1. นายโยธิน  ชิณแสน
 
269 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวเยาวรีย์  นราธรสวัสดิกุล
 
1. นางอรอินทร์  เตชะอินทร์
 
270 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายไรวินทร์  วัฒนสังขโสภณ
 
1. นางจรินพรรณ  กลิ่นหอม
 
271 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกุลปาลี  พลวัน
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  ลี้นำ
3. เด็กหญิงพิชามญชุ์  มนสิการ
4. เด็กชายวิชยุตม์  อร่ามฤทธิกุล
5. เด็กหญิงเกศษราภร  มงคลธนมาศ
 
1. นางนิศากร  เลิศสุดยอด
2. นางสาวพัตรสุดา  ขาวผ่อง
 
272 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา 1. เด็กชายธนิน  เลิศอำรุงวัฒนา
2. เด็กชายปาณัสม์  ปุณโณปถัมภ์
3. เด็กหญิงฟาริดา  เรืองบูชา
4. เด็กหญิงภันวา  บุญธนภัทร
5. เด็กหญิงรมย์รัมภา  ฐิติธนาวัสส์
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  ไพรแสนสุข
2. MissEdelyn  Austria
 
273 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐวดี  พูนเพียร
2. นายอภิรักษ์  อุลิศ
3. นายอัมริน  อุงอำรุง
4. นายอัษฏา  สุนทร
5. นายเอกวี  แซ่หว้า
 
1. นางสาวสุวีรยา  สิริลาภ
2. Mrs.Nieves  Srichanwongse
 
274 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวชฎาพร  เล็กกระโทก
2. นางสาวชัฌฌิมา  เฮงภู่เจริญ
3. นางสาวบัวชมพู  พรสกุลศักดิ์
4. นางสาวสายฝน  บุญประเสริฐ
5. นางสาวอัจิมา  ตรุวิทยาคม
 
1. นางปิยะพร  วณิชเจนประเสริฐ
2. นางสาวมาริษา  ปรัชชัยกูล
 
275 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงพรหมพร  ตันธนสมบัติ
2. เด็กหญิงลลิตา  วิจิตรานุสรณ์
 
1. นางสาวนุสบา  นพศิริ
2. นางสาวสิริพร  เฉลิมชุติเดช
 
276 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงทยิดา  ชุมสงค์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  ลีกิตติวัฒน์
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พลพุทธา
 
277 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวชนิกานต์  ศิริโสภากุล
2. นางสาวศศิวิมน  โคกสระน้อย
 
1. นางสาวธัญมน  เทพูปถัมภ์
2. นางสาวภาพิมล  ฐานะ
 
278 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวจันทร์พิชชา  วัลลภธารี
2. นางสาวพรชิตา  รุจิรประเสริฐ
 
1. นายวสันต์  แสนมา
2. MissCai  Qing
 
279 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. เด็กหญิงจิฎากาญจน์  สายวัฒนพัฒน์
2. เด็กหญิงวรวลัญข์  ประดิษฐ์ถาวร
 
1. นางวีดารัตน์  พานทอง
2. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
 
280 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงณญาดา  บุญชม
2. เด็กหญิงนัยนา  หน่อแก้ว
 
1. นางสาวพรธิยา  แสนสีมนต์
2. นางสาวธิติมนตร์  ศิลประเสริฐ
 
281 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวนิศากร  โพธิ์เสน
2. นางสาวมัณฑนา  วรรณมหินทร์
 
1. นางวีดารัตน์  พานทอง
2. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
 
282 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ปุยภิรมย์
2. นางสาวชยาภรณ์   นามวงษ์ชัย
 
1. นางธนิดา   กุรุพินท์พาณิชย์
 
283 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นางสาวคันธนีรา  คุณาสมิทธ์
2. นางสาวสุปริญญา  ดำบรรณ์
 
1. นางสาวพัชรพร  พิมลภัทรกุล
 
284 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวขวัญใจ  ใหญ่กล้า
2. นางสาวชยาทิพย์  สกุลวสุพันธุ์
 
1. นายณัฐพล  ชนินพร
2. นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย์
 
285 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวฐิติรัตน์  ผลดี
2. นางสาวภิญญาพัชร์  อธิกุลรัฐวงศ์
 
1. นางสาววาสนา  คำอุดหนุน
 
286 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 96.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวกนกพร   กลั่นยิ่ง
2. นางสาวชลธิชา  เชื้อคำเพ็ง
 
1. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
2. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
 
287 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวพีรดา  มากจริง
2. นางสาวอภิญญา  อารีย์
 
1. นางสาวณัชฌารีย์  ปิยะวัฒน์
2. Mr.SUK JUN  CHOI
 
288 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายจิรพัช  พึ่งสมวงศ์
 
1. นางสาวสุภิสรา  กุลวิภากร
 
289 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 83.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายทศวรรษ  จีนงาม
 
1. นางสาวกมลรัตน์  ตระกูลสถิตย์มั่น
 
290 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวณัฐณิชา  บรรทัดพันธุ์
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปริมิตร
 
291 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายพันธกานต์  มีสันเทียะ
 
1. นางวีดารัตน์  พานทอง
 
292 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.32 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายเกียรติพงศ์   อยู่เย็น
 
1. MissNAKYUNG  LEE
 
293 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวปุณยวีร์  สอนสันต์
 
1. นางสาวณัชฌารีย์  ปิยะวัฒน์
 
294 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นางสาวกมลลักษณ์  ละเต็บซัน
2. นางสาวรวิภา  เอกนุ่ม
3. นางสาวอริศรา  วิจิตรกูล
4. นางสาวอัญชิสา  อามาตย์
5. นางสาวอัลิปรียา  สุวรรณศรี
 
1. นายวสันต์  แสนมา
2. นางสาวรุ่งอรุณ  งามทานตะวัน
 
295 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกชกร  ขันธ์สุวรรณ
2. นายกฤตยา  พรมเสนา
3. นางสาวณัชชาพัชญ์  เหรียญขำ
4. นางสาวศุภิสรา  แฉ่งกอง
5. นางสาวอารีรัตน์  ยอดอาจ
 
1. นายกิจเกษม  อุปการะกิจ
2. นางสาวพิไลวรรณ   คนซื่อ
 
296 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 95.99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นางสาวบุษยารินทร์  แก้วทอง
2. นางสาววีณัฏฐา  สายณะรัตร์ชัย
3. นางสาวศุภสุตา  วงศ์ไพรัตน์
4. นายสรนนท์  มะเด็น
5. นางสาวอุสนา  กรเกษม
 
1. นางสาวอภิชญาน์  หอมสะอาด
2. นางวีดารัตน์  พานทอง
 
297 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวกุลจิรา   ธรรมรังษี
2. นายคล้ายตะวัน   วิเศษ
3. นายธนาวัฒน์   ทิวาเนียม
4. นายพงศภัค   คะแนนสิน
5. นางสาวอภิญญา   วงค์สรรศรี
 
1. นางธนิดา   กุรุพินท์พาณิชย์
 
298 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวทอฝัน  เสมอตระกูล
2. นายภัชรพงษ์  เมาหุตานนท์
3. นางสาวลักษิกา  เชื้อวงษ์
4. นายวัชรพล  วงสุวรรณ์
5. นายอนันต์ชัย  มลิหน
 
1. นายณัฐพล  ชนินพร
2. นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย์
 
299 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวชญาณี  ทองสีนก
2. นางสาวฐิติพร  เลิศอุดมไพฑูรย์
3. นางสาวปิยะฉัตร  ศรีมี
4. นางสาวภรัทธิยา  อินพล
5. นายศรุต  สุนทรศิลป์
 
1. นางพรทิพย์   โตมอญ
2. นางสาวภาพินี  มหาโชคธรณี
 
300 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 94.65 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวทรงแสง   เจริญสุข
2. นางสาวพลอยชมพู  ธนูทอง
3. นางสาวภูริชา  แจ่มจรรยา
4. นางสาวรดา   มั่นต่อม
5. นางสาววรรณกานต์  หินอ่อน
 
1. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
2. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
 
301 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวจีรนันท์  มารอด
2. นางสาวชนกานต์  สุดสว่าง
3. นางสาวณัฐวิภา  เม่นวิจิตร
4. นางสาวปรีชญา  ศิริชัย
5. นางสาวปานระตี  ศิริชัย
 
1. นางสาวดาอึน  ชอง
2. นายธงเมธัส  รักสกุลใหม่
 
302 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวปารณีย์  ชัยนันต์ธนากูล
2. นางสาวมุกธิตา  จันทฤทธิ์
 
1. นางสาวธนาภรณ์  เครือคำน้อย
2. นางสาวศิโรรัตน์  ชัยศิริ
 
303 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. นางสาววชิรญาญ์  จันสาม
2. นางสาวสุธาสินี  ทวีอภิรดีวิชา
 
1. นางสาวกาญจนา  ธูปบูชา
2. Mr.CHEN  LIANG
 
304 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวปาริฉัตร  สอนอรุณ
2. นางสาวอิสราภรณ์  สกุลวงษ์
 
1. นางสาวธัชมนต์  แพรแก้ว
 
305 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวกัญญารัตน์  น้อยมี
2. นางสาวพรรณรวี  หอมขจร
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปริมิตร
2. นายเดียร์  สุขเพ็ชรี
 
306 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวณัฐฌา   ป้อมทอง
2. นางสาววนิดา   ศรีสมบัติ
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย
2. นางสาวกมลลักษณ์  สร้อยเงิน
 
307 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. นางสาวธนารีย์   สอนศรี
2. นางสาวเข็มอัปสร  อ่วมบำรุง
 
1. นางพรทิพย์   โตมอญ
2. นางสาวภาพินี  โตมอญ
 
308 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวรัชพร  ช่วยชูวงศ์
2. นางสาวเมสิยาห์  เนื้อไม้
 
1. นางสาวสุณิสา   สอาดศรี
2. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
 
309 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. นางสาวปิยาพัชร  จิตรเพ็ชร
2. นางสาวศศิวิมล  บุญเชิญ
 
1. นายธงเมธัส  รักสกุลใหม่
2. นางสาวดาอึน  ชอง
 
310 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายปัณณธร  ธรรมผลิน
2. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ศศิพิกุลพงศ์
 
1. นายธีรพล  บุญชัยมาตร
 
311 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงณฐิตา  งามสุคนธ์รัตนา
2. เด็กหญิงแพรพลอย  อมรศิลปชัย
 
1. นางสาวจีระนันทน์  ระวีย์วรากร
2. นางสาวอรพินท์  พิศงาม
 
312 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายสรวิศ  ชุนเจริญ
 
1. นายวัชเรนทร์  วิเศษวงษา
 
313 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายจารุกิตติ์  ไกรสรพงษ์
 
1. นายนักรบไทย  วงศณรัตน์
 
314 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 83.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. เด็กชายชินรักษ์  หม่องศักดิ์
2. เด็กชายรวิภาส  นาทุม
3. เด็กชายฤทธิพงศ์  เมืองมา
4. เด็กชายวงศธร  จันทร์เพ็ญ
5. เด็กชายวันชัย  ศรีเหม
6. เด็กชายศักดิ์ดา  สุวรรณกิจ
7. เด็กชายอดิศร  ทะกาเนนะ
8. เด็กชายอภิเชษฐ์  พันหนองแสน
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ช่วงโชติ
2. นายฐานพัฒน์  สังตรีเศียร
3. สิบเอกปราศรัย  วันตา
 
315 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 82.56 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายจิรสิน  เขวาลำธาร
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  ค้ำชู
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ยะมะมัง
4. เด็กหญิงพรรณนารา  บุญเกื้อ
5. เด็กชายวีระยุทธ  รุ่งเรือง
6. เด็กชายสหรัฐ  ใจกระสัน
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญมี
8. เด็กชายอานัท  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์
2. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี
3. นายถนอมศักดิ์  เมรี
 
316 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 80.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นายปกรณ์  ต่วนยา
2. นายมงคล  ลาหิรัญ
3. นายรัชพล  ขจรเดช
4. นางสาวรุจิรา  สีดา
5. นายสหัตชัย  พินเลน
6. นางสาวสุชาวดี  มะตาระกี
 
1. นางสาวสุธามาศ  สุธีรวัฒนานนท์
2. นายถนอมศักดิ์  เมรี
3. นางสาวประภาศิริ  อุทัยศรี
 
317 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวชนกนันท์  สธารัตน์
2. นางสาวฐิติวรดา  จุรุทา
3. นางสาวณัฐรุจา  โสภาสาย
4. นางสาวทัยรัตน์  ลักขนัด
5. นางสาวสุชาดา  นันทิยาพร
6. นางสาวสุภาวิลัย  ติงสะ
7. นางสาวอรณัชชา  พรหมมงคล
8. นางสาวเจนจิรา  เบ้าสุภี
9. นายเจริญวงศ์  แก้วนุช
10. นางสาวแพรวา  นุมัติ
 
1. นายสมบัติ  ไชยศร
2. นายกิตติ  กรพรม
3. นางจารุชา  ไชยศร
 
318 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นายธวัชชัย  ภู่มณี
2. นายบุญฤทธิ์  แสงอรุณ
3. นางสาวพลอยไพลิน  เจริญอภิรักษ์
4. นางสาวภัทรวดี  วงค์ภักดี
5. นางสาววนัชพร  พรสรณคมน์
6. นายวุฒิชัย  ด้วงนา
7. นางสาวสายป่าน  พวงพุ่ม
8. นางสาวสุดารัตน์  ลาพิมพ์
9. นางสาวสุพัตรา  แสนเสนา
10. นางสาวอังคณา  ดัชถุยาวัตร
 
1. นางสาวสิรินาถ  ธงศิลา
2. นายเอกรินทร์  นิรันดร์
3. นายสุดสาคร  หมายชม
 
319 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ผกาชาติ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทุมสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  สุธรรม
4. เด็กหญิงสุวพัชร  เซี่ยงลี้
5. เด็กหญิงอรอุมา  อุตะมะ
 
1. นางสาวปิยะพร  แพ่งเกษร
2. นางสาวสาริศา  สุกิน
 
320 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นายกรภัทร  จรุงศรี
2. นางสาวกฤติยา  ศรีทองสุข
3. นางสาวจิรัชญาภรณ์  สมบัติวัฒนกุล
4. นางสาวศุภัชฌา  วัฒนเสน
5. นายอภิชยุทธ  นิลรัตน์
 
1. นางสาวเมษา  แสงตรง
2. นางสาวชุติภรณ์  พัดเอี่ยม
 
321 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อู๋
2. เด็กหญิงปัณฑิตา  เนติเวชวิทยา
3. เด็กหญิงหฤทัย  แท่นนิล
 
1. นางสาวจรรยา  หนูบุญรักษ์
2. นางสาวเนียรนภา  คำภูเรือง
 
322 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กหญิงณิศวรา  แสนสุข
2. เด็กหญิงพิมพ์จุฑา  สามารถ
3. เด็กหญิงภัทรัฏฐ์  อัชชเสวิน
 
1. นางกมลชนก  คชทรัพย์
2. นางสาวฉัตรกุล  บุญเคลิ้ม
 
323 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์ 1. นางสาวกษิรา  สถิตธีรพร
2. นายปาราเมศ  แหล่งสนาม
3. นายศิรสิทธิ์   พงษ์พฤกษ์งาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ว่าเร็วดี
2. นางสาวจีรนันท์  เทศารินทร์
 
324 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายฐาปกร  ไพบูลย์วัฒนผล
2. นายพงศธร  ผิวทอง
3. นางสาวเมทิกา  ฤกษ์ดี
 
1. นางปาณิสรา  บัวทอง
2. นางสาวอมรรัตน์  สุริยะบุญ
 
325 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงชัชชญา   ก๊วยสมบูรณ์
2. เด็กชายธเนศ   ศรีศรีสว่าง
3. เด็กหญิงอาทิมา  หมอนวดดี
 
1. นางเกษรา  ก้องศักดิ์ศรี
2. นางสาวพรทิพย์  นาคเกิด
 
326 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวชัชฎา  ท้วมเพ็ง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ถนอมเกียรติยิ่ง
3. เด็กหญิงรัญชิดา  รังศรีแก้ว
 
1. นางอัมรา   อินโอภาส
2. นางสาวกนกวรรณ  งามสนิท
 
327 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวณิชาภา  วรวงศ์รัตนา
2. นางสาวลลิตา  เกิดศิริ
3. นางสาวสหฤทัย  เมฆเจริญลาภ
 
1. นางสาวชมพูนุท  สุนทรมนูกิจ
2. นางสาวปิยฉัตร  มั่นคุณากร
 
328 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพิมพ์มาดา  พฤฒิมาศ
2. นางสาวสรชา  วชิรปราการสกุล
3. นางสาวสุวภัทร  ทุนอินทร์
 
1. นางสาวลักษณวดี  จิตพยัค
2. นางสาวสมกานดา  จันทะราคา
 
329 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กหญิงพิชญ์อาภา  พรมอินทร์
2. เด็กหญิงภาสิกา  อริยภูวเดช
 
1. นางสาวณัฎปัณณิกา  เอี่ยมต้นวงศ์
2. นางวัฒนาศิริ  ชุ่มธิ
 
330 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงนภัทร   นามสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพลอยชมพู   คำฟู
 
1. นางสาววัฒนา   มะปรางค์
2. นางสาวเยาวดี   จันทรวงษ์
 
331 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายปิยวัฒน์  เชื้อกุศล
2. เด็กชายอนุชา  หมายสุข
 
1. นางสาวรัชนู  รุ่งเรือง
2. นางสาวคณิตา  ซากัน
 
332 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  จันทร์ดี
2. เด็กชายอัครสิริ  เชาวนะ
 
1. นางสาวสุนันทา  กมลผาด
2. นางสาวบุญสิตา  อิ่มสอน
 
333 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นายธภัทร  นาชัยเวียง
2. นายวิภูลภัส  พัวพลเทพ
 
1. นางสาวพรพิมล  จารุอนันต์กุล
2. นายชำนาญ  เปตามะนัง
 
334 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายณรงค์เดช  กตะศิลา
2. นางสาวนริศรา  สังข์วิจิตร์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ตติยสกุลเลิศ
2. นางสาวอภัสรา  หงษ์อาจ
 
335 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. เด็กชายธีระเทพ  พนมเขต
2. เด็กชายระพีพัฒน์  จารีย์
 
1. นายเอกลักษณ์  ธะประสพ
2. นางสาวยุวดี  แย้มเกษร
 
336 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กชายธนาวุฒิ  ปลอดภัยดี
2. เด็กชายพัชรพล  ฟองสมุทร
 
1. นางปรียานุช  ชัยสิทธิ์
2. นางสาวกัญญาวีร์  วุฒิศิริพรรณ
 
337 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นายขวัญ  พิมพา
2. นายปณชัย  แซ่อึ้ง
 
1. นายปรัชญา  หาญประสพ
2. นายฐิติ  วงษ์ไพร
 
338 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นางสาวชุตาภรณ์  บุญมากัน
2. นางสาวสุกัญญา  เฉยสิว
 
1. นางสาวนวลละออ  เอี่ยมละออ
2. นางสาวภคมนวรรณ  ขุนพิณี
 
339 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย 1. เด็กชายณัฐพล  พิทยะวงค์
2. เด็กชายไชยสรรพ์  รินทะ
 
1. นางสาววิลาสินี  โกศิลป์สุข
2. นางสาวณัฎปัณณิกา  เอี่ยมต้นวงศ์
 
340 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทะเขียน
2. เด็กชายพงศกร  สิริวรพันธ์
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ
 
341 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายกฤษฎา  อินต๊ะพรม
2. นายภูวกร  ไกยสวน
 
1. นายโสภณัฐ  ขันทอง
2. นางสาวศิวนารถ  ชื่นตา
 
342 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   พัฒนสกุลวงศ์
2. เด็กหญิงพิยะดา   อิ่มรัตนรัก
 
1. นางสาวจิราพร  จิตกุย
2. นางอ้อ  ลิ้มเฉลิม
 
343 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายทินกร  ทะชาฎา
2. เด็กชายธนภัทร  ภูศิริ
 
1. นายอนรรฆ  สาสุข
2. นายโสภณัฐ  ขันทอง
 
344 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายต้นไผ่  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายอนุศักดิ์   มหาวงษ์
 
1. นายเชษฐา  บุญสมยา
2. นายวิรัตน์  พิมพา
 
345 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศบำรุง 1. นางสาวนวกานต์  ลี้รัตนโชติ
2. นางสาววรรณวิศา  สาธร
 
1. นายอนันตชัย  ไชยโกฏิ
2. นางสาวนาตยา  ปุริโต
 
346 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายทัสนัย  ศรีสวัสดิ์
2. นายธนัตถ์  ปล้องเจริญ
 
1. นายวีระชัย  อัฐนาค
2. นายนิพรร  สาลี
 
347 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายกรรชัย  รักษ์ณรงค์
2. นายอคิราภ์  สีแสนยง
 
1. นายนพล  สระแก้ว
2. นายฤทธิพงศ์  คงอินพาน
 
348 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า 1. นายธนวัฒน์  ทองมี
2. นายเจษฎา  ลันวงษ์สา
 
1. นางยุภาพร  บุษยเหม
2. นางสาวพรเพ็ญ  ตติยสกุลเลิศ
 
349 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. เด็กชายธีรัตม์  บุตรากาศ
2. นายวรากร   อินทอง
 
1. นายศตวุธ  หรือโอภาส
2. นางสาวศริญญา  นาคจันทร์
 
350 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายภัคเดช  ธนาถิรพงศ์
2. นายวิศรุต  คล้ายเผือก
 
1. นางสาวจินตากรณ์  อิ่มรัง
2. นางนภัสรา  อุทปา
 
351 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 80.57 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย 1. นายชนะชล  อยู่ชนะชล
2. เด็กชายพงคภัค  พรหมวิจิต
3. นายสาธุ  ลาภมหาไพศาล
 
1. นายกิตติพงษ์  สุกตื้อ
2. นางสาวสุภาภรณ์  โน๊ตสุภา
 
352 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กชายศุภกร   ถาวรวงศ์
2. เด็กชายเจนวิทย์  กิจเวคิน
3. เด็กชายเยี่ยมวุฒิ  จันทร์หัวโทน
 
1. นายปิตุพงศ์  ฤทธิ์หมุน
2. นางปุณยนุช  ปัญญาดิลก
 
353 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.43 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายชัชนันท์  วงศ์แก้ว
2. นายศุภณัฐ  อเนกนำวงศ์
3. นายเกริกธัช  คุณานุปถัมภ์
 
1. นางสาวอุเบกขา  เศรษฐศุภกูล
2. นางสาวปาริชาต  จันทร์วิบูลย์
 
354 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 80.29 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายก้องภพ  พิมมาศ
2. นายภูภาณุ  มิคาทนานนท์
3. นายเทิดไท  ชัยทรัพย์
 
1. นายนพล  สระแก้ว
2. นายทรัพย์ทวี  โพธิ์พันธ์
 
355 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นายปัณณวัชร์  ฉัตรสุริยันชัย
2. นางสาวพลอยชมพู   แสงสวัสดิ์
 
1. นางสาวนพรัตน์  ธิสานนท์
2. นางมณีรัตน์  ประสมสินธ์
 
356 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. นางสาวจิตรดา   บุญชู
2. นางสาวนฤมล  คล้ายนิล
 
1. นางสาวอุบล   ตะสนท์
2. นายชัยวุฒิ   เพียรขุนทด
 
357 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายจิตรกัณฐ์  ดำรงตระกูลวัฒน์
2. เด็กชายพีรวัส  วาสนาพิตรานนท์
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  แสงกระจ่าง
 
1. นายสรายุธ  เนียมประดิษฐ์
2. นางสาวปริมาพร  มุทุจิตต์
 
358 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กชายกันตพัฒน์  เลาหะพันธุ์
2. เด็กชายธฤต  นามนิราศภัย
3. เด็กชายเขมชาติ  มุตติศาสนต์
 
1. นางสาวจิรัฐติ  กิจสมุทร์
 
359 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายณัฐธัญธร  ศรีกระจ่าง
2. นายวุฒิพงษ์  เข็มพัน
3. นายสาริษฐ์  โอภาสปกรณ์กิจ
 
1. นางสาวบุษยมาศ  บุญเจริญ
2. นายนนท์ปวิธ  เพชระ
 
360 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายภูมิพัฒน์  พินธิตราติบดี
2. นางสาวสวรรณ์รัศฐ์  ขำจำรูญ
3. นางสาวสุทธิรัตน์  เอกพงศ์บวรสิน
 
1. นายสิทธิชัย  มาโนชญ์กุล
2. นายภาคภูมิ  แก้วเย็น
 
361 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายชัยนรินทร์  เขียวอรุณ
2. เด็กชายชานน  ครุฑพูล
3. เด็กชายพิชาญเมธ  มีตา
 
1. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
2. นายขจรศักดิ์  สายดวง
 
362 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ 1. เด็กชายณธีพัฒน์  ติระพรสันติ
2. เด็กชายภารุจ  เอื้อสุดกิจ
3. เด็กชายศิษฏ์  สุจิรัตนวิมล
 
1. นางสาวจิรัฐติ  กิจสมุทร์
 
363 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. นายชญานนท์  พงษ์สานต์คีรี
2. นายธีรดนย์  เกื้อพิบูลย์
3. นายภูวารินทร์  เตวิน
 
1. นายวรกิตติ์  กำแพงเมือง
2. นางหนูเพียร  โกมลสุรกุล
 
364 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กชายนิธิธรรม  พรหมประกอบ
2. นายพีรภาคย์  วจนพานิช
3. นายเพชรแสงบุญ  เหล่าตั้งจิตตรง
 
1. นายอภิชาติ  พูลสวัสดิ์
2. นายขจรศักดิ์  สายดวง
 
365 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กชายธนวัฒน์   มากสิน
2. เด็กชายพรภูมิ   เลขยัน
3. เด็กชายวรชิต   ศรีมหาพรหม
 
1. นายวุฒิชัย   อริยะชัยประดิษฐ์
2. นายกมลพัธน์  หลักหาญ
 
366 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนนทรีวิทยา 1. เด็กชายวุฒิชัย   จรุงกัน
2. เด็กชายอาจณรงค์   เต็มสุข
3. เด็กชายเอกวัฒน์  พลภูเมีอง
 
1. นายอดิศักดิ์  ทิสานนท์
2. นางสาวภิราภรณ์  ฝ่นเรือง
 
367 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวชลทิพย์   ทับหิรัญ
2. นางสาวณัฐวดี   ดาวเรือง
3. นางสาวนันวิภา   หล้าสุดตา
 
1. นายวุฒิชัย   อริยะชัยประดิษฐ์
2. นายกมลพัธน์  หลักหาญ
 
368 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นางสาวณัฐณิชา  วัฒนากูล
2. นางสาวภคภัค  ศิลปาภินันท์
3. นางสาวรัญชิดา  บุญอมร
 
1. นายวีระชัย  อัฐนาค
 
369 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงวริศรา  ผลาหาญ
2. เด็กหญิงสุภัทราภรณ์   คงประโคน
3. เด็กหญิงอนัญญา   จงเจริญกมล
 
1. นางสาวสิริลักษณ์  สาระชาติ
2. นางสาวพัชราภรณ์  สุผล
 
370 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. เด็กชายกิตติภณ   หลำพงษ์
2. เด็กหญิงณจันทร์เจ้า   จงจงประเสริฐ
3. เด็กหญิงอริยาภรณ์   เศรษฐบรมศักดิ์
 
1. นายวุฒิชัย   อริยะชัยประดิษฐ์
2. นายกมลพัธน์  หลักหาญ
 
371 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวนพมาศ  ฤทธานนท์
2. นายปุณยวุฒิ  โตมีบุญ
3. นายภพธรรม  เจริญแนว
 
1. นางสาวชามาศ  ดิษฐเจริญ
2. นายลัทธพล  ด่านสกุล
 
372 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจิดาภา  โยติภัย
2. นางสาวปวิชญา   สุวัฒนธรรม
3. นางสาวไรวินท์  สาดะระ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  สุผล
2. นางสาวสิริลักษณ์  สาระชาติ
 
373 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา 1. เด็กหญิงชัญญานุช  คงสมบูรณ์
2. เด็กหญิงพัชณีพร  ดอมไธสง
3. เด็กหญิงสรารัตน์  ปิ่นประจักษ์
 
1. นางกัญกร  เรืองอรุณ
 
374 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. เด็กหญิงชวิศา  ตันธีระพลชัย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  งามจรัส
3. เด็กหญิงสุภัสรา  บุญรัตน์
 
1. นางสาวอินทิรา  ทรงรัฐ
2. นางสาวแววดาว  เขียวภา
 
375 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายตันติกร  ราช่อง
2. นายธนัท  ทองประเสริฐ
3. นายพงศธร  สีหาพันธ์
 
1. นายเชาวนิชย์  มณีพันธุ์
2. นางสาวอุบลรัตน์  อยู่เครือ
 
376 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายทรงพล  บุญคง
2. นายธารา  บุษสาย
3. นายอธิสิทธิ์  ปักเคทัง
 
1. นางสาวอรพชร  สุขขุม
2. นางสาวพรศิริ  ไกรดิษฐ์
 
377 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวดารินทร์   บัวกลั่นหอม
2. เด็กหญิงพรชิตา   เพชรสุกใส
3. นายวิสุทธิ์   ขุมทรัพย์
 
1. นางวันเพ็ญ   เจริญผล
2. นางประนอม  โซ๊ะอาดำ
 
378 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กชายชญาวัต  ปัญญาสันติกุล
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บัวกล่ำ
3. เด็กชายธีรภัทร์  สังข์ฤทธิ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  สาวัตถี
 
379 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 87.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. นางสาวปิ่นไพร   สมัครสมาน
2. นางสาวผกาศิลป์   อิมะไชย
3. นางสาวอมรรัตน์   สามหมอ
 
1. นางวันเพ็ญ   เจริญผล
2. นางสาวปราณี   วางหา
 
380 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 84.05 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นางสาวมลทิพย์  โพธิ์ศรี
2. นางสาวสรัลรัตน์  จอกนาค
3. นางสาวอรอนงค์  สันดี
 
1. นางสาวสิริพร  สายแวว
2. นายพลกฤษณ์  เกิดคำ
 
381 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96.375 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  พลบุตร
2. เด็กหญิงทอฝัน    คำหอม
3. นางสาวธิติมา   สมศรี
4. เด็กหญิงสุภัทรา   วิทยาเสถียร
5. นางสาวอลิสา   หงษ์มา
6. นางสาวและและมู  -
 
1. นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
2. นายปริญญา  คำภิวัลย์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี
 
382 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงกิตติญาภรณ์  ซุ่นพงศ์
2. เด็กหญิงดลพร  นิลบรรจง
3. เด็กหญิงธนวรรณ   นุสีวอ
4. เด็กหญิงธมลวรรณ  ประดับหิน
5. เด็กหญิงวราภรณ์  มีชำนาญ
6. เด็กหญิงสิราวรรณ  กันทะสอน
 
1. นางอัญชลี  ปิ่นเพ็ชร
 
383 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวชลิตา  อี๋
2. นางสาวทิพย์อักษร  โคตรเจริญ
3. นางสาวธีรพร  น้อยศรี
4. นางสาวพัณณิตา  แซ่ฟ้า
5. นางสาวอารยา  บุญโพธิ์
6. นางสาวแคทชลีน่า  จงบูรณ์
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
 
384 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง 1. นางสาวกัญญ์วรา  ราชจินดา
2. นางสาวจรรยพร  ศรีวิไล
3. นายธนาวุฒิ  วงศ์มีแก้ว
4. นางสาวนิอร  อรรคศรีวร
5. นางสาวน้ำฝน  สายสุด
6. นายพินะชัย  ศรีชนะ
 
1. นางสาวสาวิณี  ทีวงศ์
2. นางพรสุดา  คนตรง
 
385 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงธนวรรณ  เตยทอง
2. เด็กหญิงมณีฉัตร  มาตาปิตุกูล
3. เด็กหญิงไอลดา  ภาวะนิตย์
 
1. นางสาวทิพวรรณ  จันทร์โม้
2. นายวิศวะ  ผลกอง
 
386 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวณัฐปภัสร  ผ่องหทัยกุล
2. นางสาวณัฐริกา  ตอนหงษ์ไพร
3. นางสาวภัทริน  เปลื้องกระโทก
 
1. นางสาวพิชญาภา  ถัมพาพงษ์
 
387 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวนลินรัตน์  เกลอแก้ว
2. นางสาวพลอยไพลิน  ยังสูงเนิน
3. นางสาวเบญจกาญ  ระดากรณ์
 
1. นางสาวนันทวัน  พูลกำลัง
2. นางสาวณัฐวรรณ  ถาวร
 
388 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางกะปิ 1. นางสาวกนกภรณ์   ขาเมระนิยะ
2. นางสาวจิดาภา   มณีโชติ
3. นางสาวชุมพูนุช   ศรีเภาโฮก
 
1. นางสาวศรวณีย์   มณีศรี
2. นางสาวฐิตาภรณ์   เอี่ยมรัมย์
 
389 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงชญาภา  เอี่ยมสนิท
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  หนแสง
3. เด็กหญิงปริศรา  นนทะศรี
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  ฉันทหรรษา
2. นางสาวศิวนารถ  ชื่นตา
 
390 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. เด็กหญิงทัศนีย์  ลากสาร
2. เด็กหญิงมารีย์  มากผาสุข
3. เด็กหญิงเมธาวี  ดอรมาน
 
1. นางสาวธนาภรณ์  ทองเสริม
2. นางสอางค์  ตั้นไทย
 
391 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา 1. นายณัฏฐกิตติ์  สิงหนาทไกรศรี
2. นายบัณฑิตวงศ์  นำเกียรติกัมปนาท
3. นางสาวปริชญา  ดาราโรจน์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  ช่วงโชติ
2. นางสาวไพลิน  ภิญโย
 
392 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นางสาวธาลดา  โพธิ์สุ
2. นางสาววาริศรา  ชินพรม
3. นางสาวหทัย  บุญมีนิมิตร
 
1. นางสาวฐิติมา  แทนกลาง
2. นางสาววิรันยา  สังวันนา
 
393 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุขชุ่ม
2. เด็กหญิงสุธาสินี  ชูอำไพ
3. เด็กหญิงอโณมา  คำเภา
 
1. นายสมจิตร์  แพทย์รัตน์
2. นางสาวณัฐพร  อ้วนล่ำ
 
394 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 84.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  เดชสี
2. เด็กหญิงวิภาวี  สูงสังเขตร์
3. เด็กหญิงแสงกมล  เอี่ยมสอิ้ง
 
1. นางสุภาพร  สิงห์ยอง
2. นายพลกฤษณ์  เกิดคำ
 
395 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม 1. นางสาวชนิดา  นาเวช
2. นางสาวนวินดา  เปรมปราชญ์
3. นางสาวปยุดา  ภักดี
 
1. นางสาวสิริพร  สายแวว
2. นายพลกฤษณ์  เกิดคำ
 
396 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 4 1. นางสาวฑิฆัมพร  อุ่ยหมุน
2. นางสาวพิมพ์วิภา  แตงวิเชียร
3. นายศุภกฤษณ์  มหานิล
 
1. นางสาวโสภิดา  กระต่ายนาค
2. นางสาวเบญจมาศ  พูนประสิทธิ์
 
397 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. เด็กหญิงมณฑกานต์  ศรีรักษา
2. เด็กหญิงวนิดา  กานนท์
3. เด็กหญิงวิชิดา  เรียงสาทร
 
1. นางปราณี  ฤทธิชัย
 
398 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอรรถวิทย์ 1. เด็กหญิงรัชดาพร  ทัพเจริญ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  โพธิ์ศิริ
3. เด็กหญิงสโรชา  ภูมิดิษฐ
 
1. นางพิราวรรณ  หลบหลีกพาล
2. นางสาวปฐมาพร  พีรวัฒนานนท์
 
399 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นางสาวภาพิมล  ประทีปถิ่นทอง
2. นางสาวภิญญดา  ปะกิ่ง
3. นางสาววาสิฐี  ศรีเจริญ
 
1. นางปราณี  วีระหงส์
2. นางสาวกาญจนา  กรีธาธร
 
400 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวปพิชญา   เจริญกิจมงคล
2. นางสาวพิมพ์นิภา   รุประมาณ
3. นางสาวมาริษา   บุญเรือง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  สันติธรรมเมธี
2. นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
 
401 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กหญิงจีรนุช  วรวงศ์
2. เด็กหญิงภัทรมณฑ์  รุ่งไพรวัน
3. เด็กหญิงอริศา  อินทจักร
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
 
402 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. เด็กหญิงธิดาทิพย์  พิมพ์ผิว
2. เด็กหญิงสหฤทัย  มูลเพ็ญ
3. เด็กหญิงสุนิสา  อิสมาแอล
 
1. นางสาวอรอิริญา  เจริญยิ่งยืนนาน
2. นางสาวอุบลวรรณา  พันธ์ปาน
 
403 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  เข็มศรีรัตน์
2. นางสาวจิราพร  พลประถม
3. นางสาวปรียานุช  พันเดช
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
 
404 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีพฤฒา 1. นางสาวณัฐพร  มูหะหมัดตาเฮต
2. นางสาวสาริตา  ปั่นสันเฑียะ
3. นางสาวสุกัญญา  พันชาติ
 
1. นางสาวอรอิริญา  เจริญยิ่งยืนนาน
2. นางอริษา  ศิริทัศน์
 
405 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93.41 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงชฎาพร  สหายา
2. เด็กหญิงพศิกา  ไชยเวช
3. เด็กหญิงศิรประภา  จันทะลา
 
1. นางกมลมาศ  มีสุข
2. นางสาวดารัตน  วรธรรมพิทักษ์
 
406 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 94.18 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. เด็กหญิงพลอยฟ้า   ขารพ
2. เด็กหญิงรติมา   จีรบุตร
3. เด็กหญิงรุ้งสีชมพู   รินพรุ้ม
 
1. นายปริญญา  คำภิวัลย์
2. นางสาวคนัฑฐิณี  หมื่นโฮ้ง
 
407 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. นางสาวกฤติยาณี  แก้วใจทิ
2. นางสาวกัญญ์วรา  เกิดอยู่
3. นางสาวณิชาภัทร  กันทะมา
 
1. นางสาวพิมพ์ชนก  แก้วใส
 
408 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นางสาวกาญจนภัสร์  ปัตแวว
2. นางสาวชุติพร  รักบ้าน
3. นางสาวภิญญาพัชร์  อริยธัญฐากรณ์
 
1. นางสาวนงพร  จูพิชญ์
2. นายเพชร  สาระจันทร์
 
409 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงอัจฉรา  บุญธรรม
 
1. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
 
410 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายเรืองฤทธิ์  หุ่นโต
 
1. นางสาวปาริชาติ  ประดับแก้ว
 
411 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กหญิงปิยาพัชร์  อริยชัยสิริกุล
 
1. นางสาววรางคณา  อันเวช
 
412 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงอริสา  โชคกนกรัตน์
 
1. นางสาวรัฐณีรนุช  นามแก้ว
 
413 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสนสัมพันธ์นพ
 
1. นายธีระศักดิ์  ธรรมวัตร
 
414 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายพงศกร  พลจันทร์
 
1. นางสาวลฎาภา  หลักคำพันธ์
 
415 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายสหพงศ์  บัวนุ่ม
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ฉัตตระ
3. เด็กชายโสภณัฐ  ศรีผ่อง
 
1. นางพิศมัย  ติ๊บแก้ว
2. นางปรีดา  ขันอาสา
 
416 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กชายธิติพล  จันทร์ขำ
2. เด็กชายวีรพงษ์  ซิ้มสื่อ
3. เด็กชายสหรัฐ  แก้วยม
 
1. นางสาวรัฐณีรนุช  นามแก้ว
2. นางสาวรัชฎาพร  สีทา
 
417 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. นายจารุวิทย์  ภูติกิจเจริญ
2. นางสาวณัฐนันท์  แสงคง
3. นางสาววิภาวี  กิจโสภี
 
1. นายพิชญ์  วรรณทวี
2. นายสุคนธ์  อาจยาทา
 
418 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. เด็กชายพิษณุ  จำปาทอง
 
1. นางสาววนิดา  ตนภู
 
419 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงจุฑามณี  กมลเตียวเจริญ
 
1. นางสาวจิรภา  สุวัณนะสิริ
 
420 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงเสาวคนธ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง
 
421 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงริญญาภักร์  โชติอนันต์วุฒิ
 
1. นางสาวขวัญชนก  ภิญโญทรัพย์
 
422 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐนนท์  แซ่คู
 
1. นางกานต์พิชชา  ศิลปวิศวกุล
 
423 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  เมฆสวัสดิ์
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
424 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายกิตติภัค  ล่ามละคร
 
1. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
 
425 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. เด็กหญิงกวินธิดา  สารภาพ
 
1. นางสาวรัฐณีรนุช  นามแก้ว
 
426 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงเณรี  บุญเจริญ
 
1. นายพรอานน  สรรพนิล
 
427 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 81.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายอภินพ  คงตาดำ
 
1. นางสาววิภาวรรณ  โคกมา
 
428 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชดำริ 1. เด็กหญิงณัฎฐากุลยา  กิติพงศ์สมาน
 
1. นางสาวทัศนีย์  กระแสสิงห์
 
429 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง 1. นายชรินทร์  น้อยหิรัญ
 
1. นางสาวปัทมา  เวียงวุธ
 
430 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชัยยุทธ  ศรีอ่ำดี
 
1. นางสาวจันทร์จิรา  รัตนไพบูลย์
 
431 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. นางสาวศุภลักษณ์  อินทรศรี
 
1. นางสาวทัศนีย์  วงศ์ศรี
 
432 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายธีริทธิ์  ชุติพงศ์พิสิฏฐ์
 
1. นางกัญญารัตน์  สารบูรณ์
 
433 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 86.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. นายธนธรณ์  ฟักสวัสดิ์
 
1. นางสาวธนวรรณ  วงษ์สวรรค์
 
434 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายญาณวุฒิ  มณีอินทร์
2. เด็กชายอดิเทพ  ศิริเทพทวี
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
2. นางสาวขนิษฐา  จัทร์หล้า
 
435 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ 1. เด็กชายกิตติธัช  ตรีพันธ์ประเสริฐ
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  เผื่อนด้วง
 
1. นายสุคนธ์  อาจยาทา
2. นางศศธร  บำรุง
 
436 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายบุญบุล  สุขจิตต์
2. เด็กหญิงฟ้าลัคณา  วิริยะอรรถพร
 
1. นางสาวอนุสรา  หาพิพัฒน์
2. นางสาวอนันตญา  ต่ายหลี
 
437 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. เด็กชายพิชิตพล  จันทร์ปาน
2. นายวัฒนา  มูลทรัพย์
 
1. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
2. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
 
438 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพลีลา 1. เด็กชายก้องภพ  กาทอง
2. เด็กชายธนภัทร  โต๊ะมิ
 
1. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์
2. นายวิเชียร  วงค์ผาบุตร