สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนยก นางสาวอนงค์นาถ สังคะรินทร์   0824834189
2 คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 129 หมู่ 6 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี นางสาวรัชนี ธานินทราวัฒน์ 14.159233,101.345645 0922804709
3 ที่ว่าการอำเภอปากพลี อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก  
4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อ.องครักษ์ จ.นครนายก นางสาวจีรพร พานทอง 14.107318, 100.982298 0816951839
5 วัดเลขธรรมกิตติ์ หมู่ที่ 14 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 นางประเทือง วงศ์ศิริ 14.180768, 101.067512 0868379810
6 วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ 62 หมู่ที่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 นางประเทือง วงศ์ศิริ 14.108884, 101.062980 0868379810
7 สนามซอฟท์บอลแข่งขัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนยก นางสาวอนงค์นาถ สังคะรินทร์   0824834189
8 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ข1-330 ถ.สุวรรณศร ต.นครนายก อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก นางณัฐพร แสงศศิธร 14.201168, 101.217705 0894860451
9 โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ ต.ท่าช้าง อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก  
10 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 99 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก นางศรีผกา จันทร์ศรี   0819455672
11 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 112 หมู่4 ต.บ้านนา อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 14.2584404,101.0758144
12 โรงเรียนปราจิณกัลยาณี 664 ต.หน้าเมือง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000 14.050559, 101.371852
13 โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เลขที 880 ตำบลหน้าเมือง อำเมืองปราจีนบุรี 14.050406, 101.373824
14 โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร อ.ปากพลี จ.นครนายก นายสมเกียรติ จิตรงาม 14.151974, 101.275126
15 โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 61/3 ม.4 ต.พรหมณี อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก 26001 นางสาวธัญรดี วิชาจารย์ 14.279065, 101.161842 0823599947
16 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 2/1 ต.พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 นางสาวอนงค์นาถ สังคะรินทร์   0824834189
17 โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 250 เทศบาล 1 อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 นายปริญญา ยวงทอง 14.264111, 101.064988 087-4254595
18 โรงเรียนองครักษ์ ที่อยู่ 78 ม. 3 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120 นางพรพนา เทียนทอง 14.121835, 101.010473 0864513488
19 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
20 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก  
21 โรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม หมู่ที่ 14 ต.บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก 26110 นางประเทือง วงศ์ศิริ 14.181921, 101.071477 0868379810

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล 0898915039,นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว 0894228249,
นางสาวอัญชลี อินทร์เรือง 0847224447, นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง 0988907780
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]