งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 สนามซอฟท์บอลแข่งขัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-12.00 admin 0824834189 ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน 0868163987***รายงานตัวเข้าแข่งขันเวลา 07.00-08.00 น. ณ บริเวณสนามซอฟท์บอลแข่งขัน มศว.องครักษ์***รร.ที่เข้าแข่งขัน ให้นำทรายมาใช้ประกอบการสร้างเตาด้วย โดยการนำใส่เข้ามาในถังน้ำที่จะนำมาใช้ทำแทนหลุมเปียก***
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 สนามซอฟท์บอลแข่งขัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-10.30 adminกลุ่มพัฒนาผู้เรียน 0824834189 ผู้ดำเนินการจัดการแข่งขัน 0868163987***รายงานตัวเข้าแข่งขันเวลา 07.00-08.00 น. ณ บริเวณสนามซอฟท์บอลแข่งขัน มศว.องครักษ์***
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ หอประชุม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
09.00-16.30 admin 0824834189 ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม 0873434944 ส่งเอกสารตามที่อยู่โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ หมู่ 13 ต. พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ. นครนายก 26120***รายงานตัวเข้าแข่งขันเวลา 07.00-09.00 น. ของวันแข่งขัน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ***
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ห้องประชุม 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 admin 0824834189 ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม 0812522825 ส่งเอกสารตามที่อยู่โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ หมู่ 13 ต. พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ. นครนายก 26120***รายงานตัวเข้าแข่งขันเวลา 07.00-09.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์***
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ห้องประชุม 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-16.30 admin 0824834189 ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม 0812522825 ส่งเอกสารตามที่อยู่โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ หมู่ 13 ต. พระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ. นครนายก 26120***รายงานตัวเข้าแข่งขันเวลา 07.00-09.00 น. ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์***
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 adminกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0824834189 ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม 0847824439***รายงานตัวแข่งขันเวลา 07.00-09.00 น. ณ หน้าตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มศว.องครักษ์***
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
09.00-15.00 adminกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0824834189 ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม 0847824439***รายงานตัวแข่งขันเวลา 07.00-09.00 น. ณ หน้าตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มศว.องครักษ์***
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 34

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 35 - 51
09.00-16.30 adminกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0824834189 ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม 0847185483 วันที่ 5 มค. แข่งขันเวลา 09.00-11.30 น. ***รายงานตัวแข่งขันเวลา 07.00-09.00 น. ของวันแข่งขัน ณ หน้าตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มศว.องครักษ์***
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 คณะพยาบาลศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 17

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 18 - 51
09.00-16.30 adminกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 0824834189 ผู้ดำเนินการจัดกิจกรรม 0847185483 วันที่ 5 มค. เริ่มแข่งเวลา 13.00 เป็นต้นไป***รายงานตัวแข่งขันเวลา 07.00-09.00 น. ของวันแข่งขัน ณ หน้าตึกคณะพยาบาลศาสตร์ มศว.องครักษ์***


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล 0898915039,นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว 0894228249,
นางสาวอัญชลี อินทร์เรือง 0847224447, นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง 0988907780
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]