งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 290 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองประวัติศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 106 5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.00-16.00 น.
-
2 291 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า กองประวัติศาสตร์ ชั้น 1 ห้อง 106 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
08.00-16.00
-
3 292 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารนาครส่ำสงเคราะห์ ชั้น 2 ห้อง 622-626 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 6 เล่ม ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ถึง กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร.ร. นครนายกวิทยาคม ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นับตามตราประทับไปรษณีย์ นางเพ็ชรี ประสานบุญ ผู้ประสานงาน081-1595758
4 293 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารนาครส่ำสงเคราะห์ ชั้น 3 ห้อง 632-635 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 6 เล่ม ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ถึง กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร.ร. นครนายกวิทยาคม ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นับตามตราประทับไปรษณีย์ นางสาวธนพร วีระเจริญกิจ ผู้ประสานงาน 087-7172365
5 294 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วงชมพู ชั้น 2 ห้อง 522-526 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 6 เล่ม ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ถึง กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร.ร. นครนายกวิทยาคม ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นับตามตราประทับไปรษณีย์ นางเพ็ชร์ หนองตะไกร ผู้ประสานงาน089-2482176
6 295 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วงชมพู ชั้น 3 ห้อง 532-535 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 6 เล่ม ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ถึง กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร.ร. นครนายกวิทยาคม ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นับตามตราประทับไปรษณีย์ นายนพดล แกมเพชร ผู้ประสานงาน086-8423988
7 296 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารพลศึกษา 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 6 เล่ม ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ถึง กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร.ร. นครนายกวิทยาคม ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นับตามตราประทับไปรษณีย์ นายวรพล อารีวงษ์ ผู้ประสานงาน 082-4827794
8 297 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม หอประชุมศรีนคร 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 กำหนดส่งรูปเล่ม จำนวน 6 เล่ม ด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ถึง กลุ่มสาระเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ร.ร. นครนายกวิทยาคม ต.นครนายก อ.เมือง จ.นครนายก 26000 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 นับตามตราประทับไปรษณีย์ นางสาวกาญจนา คุ้มวงษ์ ผู้ประสานงาน 089-0547457
9 298 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วงชมพู ชั้น 4 ห้อง 542-545 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน ว่าที่ร้อยตรี หญิงชญาภาจิตต์ดี 086-1562354 และนางประวิทย์ ขุนหาญ 088-4609593
10 299 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม อาคารม่วงชมพู ชั้น 3,4 ห้อง 536-537,546-547 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 20

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 21 - 40

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 41 - 51
09.00-16.00 ผู้ประสานงาน นางสาวปัญชรี ดอกจันทร์ดี 086-8211687 และนายนพดล แกมเพชร 086-8423988
11 662 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาคารพละศึกษา 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00
-
12 663 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อาคารพละศึกษา 6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51
9.00-16.00
-
13 664 การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า สนามกีฬา 4 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 51

5 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 25

6 ม.ค. 2561
ลำดับที่ 26 - 51
9.00-17.00 4 ม.ค. 61 ประกอบ 5-6 ม.ค. 61 แข่งขันบินทำภารกิจ


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล 0898915039,นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว 0894228249,
นางสาวอัญชลี อินทร์เรือง 0847224447, นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง 0988907780
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]