เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทดสอบ สพม.7 บันทึกข้อมูล    
2 นางสาวสุภาภรณ์ เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
3 นายเพชรโยธิน ราษฎร์เจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ    
4 นางสาวอรณิชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการอำนวยการ    
5 นางนุชรี พิพัฒศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสงสว่าง คณะกรรมการอำนวยการ    
6 นางสาวสุกัญญา เพาะบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดาลวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
7 นายปริญญา โพธิราช รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาเชือกพิทยาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ    
8 นายสมชาย น้ำจันทร์เจริญ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
9 นางสิตา บัวขาว ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
10 นายวิทิต วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
11 นายนราพงษ์ มาสแสง ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
12 นายธนศักดิ์ ไชยบัว ครูวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ คณะกรรมการอำนวยการ    
13 นางประเทือง วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
14 นางสาวดารณี สุวรรณวารี ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
15 นายจีรวัฒน์ แก้วฝ่าย ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
16 นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ    
17 นายธนู มีอาษา ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ    
18 นายเทวินทร์ หาญวีรกุล ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ    
19 นางโสภา จำปาโอ้ก ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ    
20 นายสมเกียรติ จิตรงาม ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ    
21 นางสาวมลฑาทิพย์ ประสมสุข ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ    
22 นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
23 นางปุณณภา ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
24 นายปรีชา สุสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
25 นายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
26 นางณัฐพร แสงศศิธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
27 นางสาวสุชิรา มีอาษา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
28 นายจิระเกียรติ์ บุญศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
29 นายบารมี ซุ้ยวงค์ษา ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
30 นายปิยะทัศน์ กรรณิการ์ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
31 นางสาวอนงค์นาถ สังคะรินทร์ ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
32 นางกนยาณสิริ พลเดชา ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
33 นางสุภาณี ขันตี ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
34 นางสาวกมลทิพย์ บัวแดง ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
35 นายณัฎฐกรณ์ บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
36 นางสาวสรัญญา เกิดแก้ว ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
37 นายไพรัตน์ บำรุงจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการอำนวยการ    
38 นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
39 นางปุณณภา ลิ้มไพบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
40 นายปรีชา สุสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
41 นายชัยธวัช บุญมา รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
42 นางณัฐพร แสงศศิธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
43 นางสาววรรณี โคพิชัย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
44 นางสาวสุชิรา มีอาษา ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม คณะกรรมการอำนวยการ    
45 นางสาวเยาวลักษณ์ รอดงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
46 นายสมโภช อินทปัญญา ผู้อำนวยการ โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
47 นางสาวนฤมล สัตยานุวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
48 นางสรินทร โสภา กรรมการผู้อำนวยการโรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
49 นางวาสนา รอดประเสริฐ ครู โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
50 นางสาวจุฑามาศ สายทิพย์วดี ครู โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
51 นายบริรักษ์ กุศลส่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ    
52 นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญพิเศษ คณะกรรมการอำนวยการ    
53 นายรัฐพงษ์ สุวรรณา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินทาราม ฝ่ายตรวจเอกสาร    
54 นายอู๊ด เสนาะ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบางแตน ฝ่ายตรวจเอกสาร    
55 นางสุดาพร สาระยิน ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ฝ่ายตรวจเอกสาร    
56 นางสาวชิดชนก คำรอด ครูโรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง ฝ่ายตรวจเอกสาร    
57 นางณัชชาธิป กีรติภฑิลกุล ครูโรงเรียนวัดบางกระเบา ฝ่ายตรวจเอกสาร    
58 ดร.ปณิชกา จีรพรชัย ข้าราชการบำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฝ่ายตรวจเอกสาร    
59 นายทศพล สืบจากศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดเกาะพิกุล ฝ่ายตรวจเอกสาร    
60 นางสาวเดือนเพ็ญ ขวัญสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดกุฎีเตี้ย ฝ่ายตรวจเอกสาร    
61 นายธนู มีอาษา ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายการเงิน    
62 นางสาววรรณวิภางค์ ชื้อตระกูล ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายการเงิน    
63 นางสาวสุรีรัตน์ รอดเกตุกูล ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายการเงิน    
64 นางเสาวณีย์ อิ่มจิตต์ ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
65 นางสาวพัชรา คงมนต์ ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
66 นางวราวรรณ สุขขี ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
67 นางสาวอิงอร อยู่ปากพลี ครูอัตราจ้าง โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
68 นายสันติ ศุภศิริ ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
69 นายวันชัย แดงน้อย นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
70 นางเชาว์นิจ คำมาก ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
71 นางณภัทร ศิริบุญ ครู ช่วยราชการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
72 นายชัยรัตน์ อินทวงศ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
73 นายสุทิวัส แก่นสารี ครูผู้ช่วย โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
74 นางสาววราพร ขนันไทย ครูโรงเรียนองครักษ์ ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
75 นางญาณวรรณ บุตรทา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
76 นายทวีวัฒน์ คณะวรรณ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
77 นางนพวรรณ กฤตยานวัช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
78 นางสาวกุลวดี กิตติธเนศวร ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
79 นางสาวอนงค์พร เทียนน้อย ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
80 นางปาจรีย์ โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
81 นางสาวธัญญรัตน์ แก้วนันทวัฒน์ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
82 นางสาวนันท์ณรัตน์ พันธ์สะอาด ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
83 นายภาคภูมิ พรมชา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
84 นางสาวอธิศา สังฆสุบรรณ์ ครูชำนาญการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
85 นางสาวธนาภรณ์ คนเสงี่ยม ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
86 นางสาวรัชนีกร อ่วมศิริ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
87 นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
88 นางสุรางค์ ชาติทอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
89 นางสาคร สุทธากร ครูชำนาญการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
90 นางอารีวรรณ โหระโช ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
91 นางบุษรา ปะนามะสา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
92 นางสาวทฤตมน หาญชนะชวดล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
93 นางทองแม้น เอี่ยมอาจหาญ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
94 นางสุนิสา วงศ์น้อย ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
95 นางรัชฎาภรณ์ นิมิตมาลา ครูชำนาญการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
96 นางสาวชรินรัตน์ เพชรใหม่ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
97 นายณรงค์ชัย โล่ชัยยะกูล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
98 นายสุขุม จันทสุข ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
99 นางพิทยาภรณ์ สิทธิสงวนไทย ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
100 นางสาวจารุณี ช่างไม้ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
101 นางสาวปฏิญญารัตน์ แทนลา ครูอัตราจ้าง โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
102 นางสาวสุภาพรรณ สุขเกิด ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
103 นางสาวจรีรัตน์ ธุระกิจ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
104 นางจันทร์ประภา สิทธิพรหม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
105 นายปัณณฑัต อ่องทับน้ำ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
106 นายธีระศักดิ์ นามบุรินทร์ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
107 นายสมบูรณ์ พันเคลือ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
108 นางศรีนวล เกิดกำไร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
109 นางสาวมณีรัตน์ ยวงสะอาด ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
110 นางสาวสุภาธินี ชนะมาร ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
111 นายพิชัย ผ่องจิต ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
112 นายอาริช วีรเจริญรุ่งเรือง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
113 นางสาวอนงค์พนัช ยังฤทธิ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
114 นายสิทธิโชค อนุจันทร์ พนักงานราชการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
115 นายฐานพัฒน์ พรมทา ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
116 นางธัญญรัตน์ สุขดิษฐ์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
117 นางสาวศิริพร พันธ์ธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
118 นางรมิดา มูลเทียม ครูชำนาญการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
119 นางสาวเพ็ญนภา ตู้จำนงค์ ครูผู้ช่วย โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
120 นางสาวสุมาลี ทุมมา ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายรวบรวมและกรอกผล    
121 นางโสภา จำปาโอ้ก ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายรวบรวมและกรอกผล    
122 นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สพม.๗ ฝ่ายรวบรวมและกรอกผล    
123 นายอนันต์ แดงนวล ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ/จัดซื้ออุปกรณ์    
124 นายจิรายุ ชาญฉลาด ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ/จัดซื้ออุปกรณ์    
125 นายดิเรก รัศมี ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ/จัดซื้ออุปกรณ์    
126 นายสรายุทธ โฉมฉิน ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายยานพาหนะ/จัดซื้ออุปกรณ์    
127 นางสาวอมรรัตน์ ใจไธสง ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
128 นางสาวหฤทัย วิจารย์ ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม    
129 นางสาวอนงค์นาถ สังคะรินทร์ ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบประจำศูนย์แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
130 นางสาวอมรรัตน์ ใจไธสง ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายดูแลระบบประจำศูนย์แข่งขันกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน    
131 นางกนยาณสิริ พลเดชา ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการประสานงาน    
132 นางสาวสรัญญา เกิดแก้ว ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการประสานงาน    
133 นางสุภาณี ขันตี ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการประสานงาน    
134 นายอนันต์ แดงนวล ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการประสานงาน    
135 นางสาวอนงค์นาถ สังคะรินทร์ ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการประสานงาน    
136 นางกนยาณสิริ พลเดชา ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล    
137 นางสาวอมรรัตน์ ใจไธสง ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล    
138 นางสาวสรัญญา เกิดแก้ว ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล    
139 นางสาวอนงค์นาถ สังคะรินทร์ ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ คณะกรรมการฝ่ายสรุปและประเมินผล    
140 นางสาวอัญชลี อินทร์เรือง ครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน    
141 นายนวภัทร ครู บันทึกภาพ    
142 นายธนภัทร ดวงประชา ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานจราจร และการรักษาความปลอดภัย    
143 นางประเทือง วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
144 นายคำนึง กุลศักดิ์ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
145 นางเบญจมาศ ชำนาญ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
146 นางสาวบัวสวรรค์ ทองทิว ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
147 นางนภาภรณ์ หวานขม ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
148 นายศรัณย์ภัทร จอโหล่ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
149 นายรัตนศักดิ์ เผ่าพงศ์กาญจน์ ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
150 นางสาวสุวรรณี สิลินทบูล ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
151 นางสาวมณีวรรณ จันทร์ตรา ครูโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
152 นางสาวมณีรัตน์ สุวรรณวารี ครูโรงเรียนระยองวิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
153 นางสาวกรรณิการ์ พันธุ์ศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
154 นายเมธี ฮานาฟี ครูโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
155 นางสาววนิดา เชอรัมย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
156 นางสาวศุทธินี ธานินทราวัฒน์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
157 นายอลงกรณ์ กินรี เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเลขธรรมกิตติ์วิทยาคม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
158 นางสาวจันทิมา ปะกำแหง ครูโรงเรียนอุลรัตน์ราชกัญญาวิทยาลัย นครนายก เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
159 นายพัฒนา กลมพันธ์ ครูวิทยาลัยการอาชีพองครักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
160 นายสมุทร ขันอาษา ครูโรงเรียนโยธีราษฎร์ศรัทธาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
161 นางกิตินัทธ์ ขันอาษา ครูโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
162 นายนิกร กฤตยาวสุกุล ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
163 นางสาววรรณพัชร อริยสุนทร ครูโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
164 นางสาวอรวรรณ แสงเพ็ชร ครูผู้ช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
165 นางสาวสกาวเดือน ปานทิพย์ ครูผู้ช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
166 นางสาวหทัยภัทร สดแสงสุก ครูผู้ช่วยโรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
167 นายอรรถพล โง่นเขาแดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตกรุงเทพ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
168 นางสุภาณี ขันตี ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
169 นายอนันต์ แดงนวล ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
170 นางอภิญญา แก้วทอง ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
171 นายสรายุทธ โฉมฉิน ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
172 นางสาวสายทิพย์ วงษ์นาม ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
173 นายจิรายุ ชาญฉลาด ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
174 นางสาวเกศรินทร์ เขียวไพรี ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
175 นางสาวกมลทิพย์ บัวแดง ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
176 นางสาวอนุศลา หอมกลิ่น ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
177 นางยุคลธร ขำเจริญ ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
178 นางสาวหฤทัย วิจารย์ ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
179 นายดิเรก รัศมี ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
180 นายกฤษฎา เขียวไพรี ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
181 นางสาวสรัญญา เกิดแก้ว ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
182 นางอุไรวรรณ แสวงผล ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
183 นางสาวธันยาภรณ์ ศักดิ์รามินทร์ ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
184 นางรัชนี วิจิตรโท ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
185 นางวนิดา เงาะเศษ ครูโรงเรียนปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
186 นางปาณิสรา ศรีทอง ครูโรงเรียนบ้านนา "นายก" พิทยากร เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
187 นางสาวนทีวัลย์ จานทอง ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
188 นางกนยาณสิริ พลเดชา ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
189 นางสาวอมรรัตน์ ใจไธสง ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
190 นายณัฎฐกรณ์ บุญประสิทธิ์ ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
191 นางสยุมพร ไพเราะ ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
192 นางสาวณัฏฐกันย์ สวายประโคน ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
193 นางชาลินี อารีพิทักษ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองหกวา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
194 นางสาววรรณวิษา สวัสดี ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
195 นางพรพนา เทียนทอง ครู โรงเรียนองครักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
196 นางยุพิน ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนองครักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
197 นางรัชนี ทัพหิรัญ ครู โรงเรียนองครักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน และควบคุมการแข่งขัน    
198 นายสันติ ศุภศิริ ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายสถานที่    
199 นางทับทิม ศุภศิริ ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายสถานที่    
200 นายวีระยุทธ โอชำรัมย์ ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายสถานที่    
201 นายปรีชา สุสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายสถานที่    
202 นางสาวพิศมัย ทิพยนันท์ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายสถานที่    
203 นายวีระโชติ ทับพยุง ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายสถานที่    
204 นายจิระเกียรติ์ บุญศรี ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายสถานที่    
205 นายบารมี ซุ้ยวงค์ษา ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายสถานที่    
206 นายกิตติพนธ์ เพื่อนงามพงศ์ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายสถานที่    
207 นายสันต์ หนูปั้น ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายสถานที่    
208 นางสาวศิริพร พันธ์ธรรม ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายสถานที่    
209 นางรมิดา มูลเทียม ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายสถานที่    
210 นางวัลภา อุ่นเรือน ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม    
211 นายวีระยุทธ โอชำรัมย์ ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์    
212 นางสาวสุมาลี ทุมมา ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์    
213 นายสุทิวัส แก่นสารี ครูผู้ช่วย โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายประชาสัมพันธ์    
214 นายวีระยุทธ โอชำรัมย์ ครูโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
215 นายชัยวุฒิ เปี่ยมทอง ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
216 ว่าที่ร้อยตรี ปรัตถกร ชัยบุรินทร์ ครู โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
217 นายโชคชัย คนมั่น พนักงานราชการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์    
218 นายปริญญา ยวงทอง โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรายงานผล ประกาศผล และสรุปผลการแข่งขัน    
219 นายพีรพัฒน์ แย้มกลิ่น นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
220 นายวุฒิชัย จันทนู นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
221 นายภานุวัฒน์ จันทรังษี นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
222 นายสมศักดิ์ อินทร์เจริญ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
223 นายพัฒนะ ทองใบ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
224 นายภากร กองกูล นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
225 นางสาวเนติญา รักการ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
226 นางสาวเนปาล โอ๊ะดำ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
227 นางสาวชนม์นิภา เหลาทอง นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
228 นางสาวดาริกา เขมา นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
229 เด็กหญิงยลดา เขมา นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
230 เด็กชายกิตติพงษ์ สอาดขาว นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
231 เด็กชายธนโชติ เอี่ยมลออ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
232 เด็กชายอิทธิกร วงษ์เลี้ยง นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
233 นายไชยา ศรีอ่อน นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
234 นางสาวกัญญารัตน์ ภูกระเณร นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
235 นางสาวน้ำทิพย์ ปิ่นแก้ว นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
236 นางสาวปิยะฉัตร เปียโคก นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
237 นางสาววาสิตา และลอย นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
238 นายบุญยรัตน์ อารีย์วงษ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
239 นายปริญญา แก้วทอง นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
240 นางสาวเกศิณี เอี่ยมสำอาง นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
241 นางสาวจิรวรรณ จันทา นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
242 นางสาวจุฑามาศ สมพร นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
243 นางสาวเบญจวรรณ ธนะสาร นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
244 นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอินทร์ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
245 นางสาวกนกวรรณ พลายยงค์ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
246 นายเจนณรงค์ พัฒนสาร นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
247 นางสาวนพรัตน์ วงษ์ศรีเมือง นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
248 นางสาวสุภัทรา ภู่ศรี นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
249 เด็กหญิงองอร สีนาค นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
250 เด็กหญิงอรกมล ภักดี ครูโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
251 เด็กชายชญานนท์ แสงอรุณ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
252 เด็กชายธนรัตน์ ภู่ศรี นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
253 เด็กหญิงกัลยรัตน์ กรอบทอง นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
254 เด็กชายเขษมศักดิ์ หลงมัจฉา นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
255 เด็กอลิชา วิลาวรรณ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
256 เด็กชายครุฑาธง ยอมิน นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
257 นางสาวพรทิพย์ พรมเกตุ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
258 นางสาวพรพิมล แย่งลา นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
259 นายเจษฏา จันทะคุณ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
260 นายอัษราวุช แก้วพวงษ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
261 นายมานนท์ ขำเจริญ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
262 นายระพีพัฒน์ ราชัย นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
263 นางสาวณัฐชา กาชู นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
264 นางสาวมนสิชา ไตรผา นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
265 นายพีรวิชญ์ อิ่มอารมณ์ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
266 นางสาวน้ำฝน หัสไสว นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
267 นายธนพล ต่างสี นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
268 นางสาวพิมพ์ประภา ทึกทา นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
269 นางสาวรัชฎาภรณ์ ช่องาม นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
270 นางสาวสุดารัตน์ นิ่มเรือง นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
271 นายธนากร พรมศร นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
272 นางสาวอภิชญา เข็มทอง นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
273 นายรัตนพล เนติกุล นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
274 นายภูวนาท กลิ่นหวล นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
275 นายสหชัย มูลเสถียร นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
276 นายวัฒนา ทองเติม นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
277 นางสาวน้ำผึ้ง เจ๊ะมินทร์ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
278 นางสาวอลิสา นุชแป้น นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
279 นางสาวสิริยากร สักทอง นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
280 นางสาวกิ่งนภา วัฒนวิภัทรเจริญ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
281 นางสาวเจนจิรา พวงเงิน นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
282 นางปวีณา เลาะลี นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
283 นางสาวสโรชา แสงเปราะ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
284 นายพิษณุ โควกุล นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
285 เด็กหญิงสุธาทิพย์ สุทิน นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
286 เด็กหญิงสายฝน แจ้งเหตุผล นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
287 เด็กหญิงกุลชา หอมละออ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
288 เด็กหญิงชนิดา เหมรา นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
289 เด็กหญิงชลธิชา ทองรัก นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
290 เด็กหญิงพิชญ์สินี อยู่ยง นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
291 เด็กหญิงสุทามาศ เจริญวง นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
292 เด็กหญิงบุณยานุช ทองใบ นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
293 เด็กหญิงอนัญญา ยิ่งนิยม นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    
294 เด็กหญิงนพรัตน์ เปี่ยมทอง นักเรียนโรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ ผู้ช่วยฝ่ายรับลงทะเบียนและรายงานตัว    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นางสาวไปรยา ไฝเจริญมงคล 0898915039,นายพงศ์ศิริ กองภูเขียว 0894228249,
นางสาวอัญชลี อินทร์เรือง 0847224447, นางสาวเฉลิมขวัญ เจริญยิ่ง 0988907780
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]