สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชุติมา  นวมภักดี
2. นางสาวพิชญาภา  เมืองงาม
3. นายเศกสรรค์  บุญเล็ก
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายทวี  ศรีเงินยวง
 
3 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายจารุกิตติ์  ศรีสุพัฒน์
 
1. นายมณฑล  เทียมรักษ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ตรีทอง
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  ภักดีพัฒนาทร
 
1. นางสาวสิริพร  โมราบุตร
2. นางสาวนัฏกาญจน์  วิจารณ์
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  กองแก้วภูมิ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาภัสสร  เวกสูงเนิน
2. เด็กหญิงเปรมสินี  อภิวัฒนพร
 
1. นางสาวนภาพร  โพธิ์กลาง
2. นางสาวสุภาวดี  อัคนิจ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  วณิชพันธุ์
2. เด็กหญิงภูษณิศา  แสงวิลัย
3. เด็กชายศุภสิน  ครองยุทธ
 
1. นางสาวลำภู  บุญธรรม
2. นางกันยา  คงลำพูน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายสรยุทธ  สุขอันเลิศ
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.3 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงพรรณแพร  ทรงกัมพล
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชลลดา  สุโข
2. นายณัฐนันท์  จุ้ยเจริญ
3. นางสาวณัฐภัทร  วิจิตรแพทย์
4. นางสาวธารทิพย์  คำปู่
5. นางสาวพิริยพร  แก้ววาสี
6. นายภัทรพล  หรั่งกิจ
7. นางสาวมินธาดา  คชานันท์
8. นางสาวรุ่งไพลิน  วงษ์ขนิษฐ์
9. นางสาวรุ่งไพลิน  สุขเกษม
10. นายวิทวัส  อุ้ยคำ
11. นายศิริโชติ  กุดแถลง
12. นางสาวศุภิสรา  ไตรยวงค์
13. นางสาวอรวี  จอกแก้ว
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
3. นายธนาภรณ์  สวัสดี
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 87.3 ทอง 4 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกชพร  รักมิตรศิริพร
2. นายกิตติธัช  ประชากุล
3. นางสาวณัฎฐา  ปาละนันทน์
4. นางสาวสโรชา  ศิริพจนานนท์
5. นางสาวเกศริน  เกิดเกตุ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
2. นางสาวชญานี  ไทรสมุทร
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 83 ทอง 5 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายรัชชานนท์  สุวรรณหงษ์
 
1. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71.94 เงิน 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  สีท้าว
2. เด็กหญิงพัฒนียา  อินทะกูล
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
2. นางสาวสุทธาทิพย์  ขุนเพชร
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 89.91 ทอง 5 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชนะชล  บำเพ็ญวัฒนา
 
1. นางศิรินันท์  จาตุพงษ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.67 ทอง 5 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 5 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายศรุตม์  เสนวงษ์
2. นางสาวอาทิมา  กองแก้ว
 
1. นายสุจิน  โมทะจิตต์
2. นายอธิวัฒน์  มานพ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89.33 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญ์วรา  บุญน่วม
2. นางสาวนนทนาถ  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาวนีรนุช  สิงห์แจ่ม
2. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.66 ทอง 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวฉัตรฤดี  วาณิชสรไกร
2. นางสาวชิดชนก  อิ่มอรชร
 
1. นางสาวสุพัตรา  เปลี่ยนทองดี
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง 6 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกนกพร  คชศิลา
2. นางสาวกรรณิการ์  ราชวงษ์
3. นางสาวเกศสิริภรณ์  พิมพา
 
1. นางพรทิพย์  หนุนทรัพย์
2. นางอุษา  ตันติโภคา
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.6 ทอง 6 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงจิรสุตา  ทองด้วง
2. เด็กหญิงธนาภรณ์  วงษ์สอน
3. เด็กหญิงประภัสสร  หอมกระแจะ
4. เด็กหญิงพนิดา  ชมภูนุช
5. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏ์  ศตพรวรากุล
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 76.4 เงิน 6 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติชัย  ทองนาค
2. นางสาวธนพร  โพธิ์ธาราม
3. เด็กชายเพชรน้ำหนึ่ง  แก้วเรืองฤทธิ์
 
1. นายพชร  เข็มพงษ์
2. นางสาวปราณี  อินต๊ะขัน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปลายฟ้า  แก้วกล้า
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
24 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 75.67 เงิน 8 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายชยานันต์  เมทาด้วง
2. เด็กชายอดิภัทธ์  บุญเส็ง
3. เด็กหญิงเจนจิรา  อำภา
 
1. นางสาวสุภาดา  คำตา
2. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 89.67 ทอง 8 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายรัชชานนท์  คำมี
2. นางสาวรุ่งสิยา  เลขยันต์
 
1. นางสาวชญานุตม์  สนพลอย
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82 ทอง 8 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  โตเจริญ
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง 8 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายชยาวุธ  สีดาคำ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงโซร์เฟียร์  แพรญาติ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
29 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88 ทอง 9 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายวันเฉลิม  ดีวิเศษ
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 9 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรรณธิมาพร  หินอ่อน
2. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
3. นางสาววราภรณ์  สุธรรมมา
4. นางสาวสุพิชญา  สืบด้วง
5. นางสาวอารีวรรณ  เปรมปราโมทย์
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78.33 เงิน 9 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสิร์นันทินี  ศรีรัง
2. นางสาวสุภาพร  บุญยืน
 
1. นายศรัณยู  สุนทรประสิทธิ์
2. นางสาวธัณย์นิชา  เชาว์เจริญวิเศษ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 9 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงศศิวรรณ  ธีระทัศน์สิริพจน์
2. เด็กหญิงสุจิวรรณ  เกาะกลาง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  มาประกอบ
 
1. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
2. นางสาวศิวพร  ชายชม
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.6 ทอง 9 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชนิตสิรี   รัตนคงสวัสดิ์
2. นายธนบดี   ชัยนิธิกรรณ
3. นางสาวอวิภากรณ์  พรพิพัฒน์กุลชัย
4. นางสาวเบญญาภา  อธิมุตติกุล
 
1. นางสาวจุรีรัตน์   สวนเส
2. นายสมนึก   กำลังเดช
 
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวจันทิรา  จันทร์น้อย
2. นายจิรเมธ  จนะอินทร์
3. นางสาวพลอยมณี  ด้วงเงิน
4. นางสาวพัชรินทร์  นิลหุต
5. นายภาสกร  สุขคำนา
6. นายวรวิทย์  ประเสริฐสังข์
7. นายวุฒิธิพงษ์  ตันพุก
8. นางสาวสุวิยะดา  ธูปทอง
9. นางสาวอภิญญา  รัตนพร
10. นายเจตริน  มันทากาศ
 
1. นายขวัญชัย  มันทากาศ
2. นางวันเพ็ญ  กองมณี
 
35 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77.33 เงิน 10 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แก้วเรือนจันทร์
2. เด็กชายพุฒิพงศ์  พันธุ์น้อย
 
1. นางรวิอร  งามเลิศ
2. นางสาวสุภาพรรณ  เจริญทัศน์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 10 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  คำบาง
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  หนูเล็ก
3. เด็กชายไพรวัลย์  สองวงษ์
 
1. นางจิรัฏฐ์  ศรีพิมพ์มาตย์
2. นายทวี  ศรีเงินยวง
 
37 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 83 ทอง 10 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายศรันย์  งามเมือง
2. เด็กชายอนุรักษ์  สิงห์คำ
 
1. นางมยุรี  บุญเพ็ง
2. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
38 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 81 ทอง 10 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาววิชญาดา  อินทร์วงค์
 
1. นางสาวดวงพร  สุขธรรม
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 77 เงิน 10 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์สวรรค์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 79 เงิน 11 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิติธัช  พรหมณี
2. นายจิรวัฒน์  บทนอก
3. นายอภิเศรษฐ์  ณ ถลาง
 
1. นางสาวจันทิมา  ศรีวิรัตน์
2. นางสาวนันทวรรณ  คุณมี
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72 เงิน 11 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนภัสถา  ชัยฤกษ์
2. นางสาวอาทิตยา  เทียนปัญจะ
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
2. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 11 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 11 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายหาญณรงค์  อินเทียน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกานติมา  เพิ่มกิตติกุล
2. นายบุญญากรณ์  บุญกร
3. นายปรัชญา  โทมุลา
4. นายสิทธิกร  บูรณะพิมพ์
5. นางสาวเกตุศิรดา  ชูชัยมงคล
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
2. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.5 ทอง 12 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาวีร์  ยอดเพ็ง
2. เด็กหญิงธารวิมล  ดาบสันเทียะ
 
1. นายอนันตพร  สอนส่งกลิ่น
2. นางสาวอรพิม  นกยูงแดง
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81.66 ทอง 12 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
48 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 13 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายณรงค์เดช  รุ่งเรืองชัยบูรณ์
 
1. นางเยาวเรศ  จันทร์กระจ่าง
 
49 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 81 ทอง 13 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวจิดาภา  หนูอิ่ม
2. นายณัฐพล  ชูจิตร
3. นางสาวสุพัตรา  ภูมิรัตน์
 
1. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
2. นางพัชรี  เที่ยงเจริญ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 91.33 ทอง 13 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์  โพธิ์ร่มชื่น
 
1. นางกวิตา  คงสำราญ
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.16 ทอง 14 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงภิญญดา  กล้วยน้อย
 
1. นางสาวนันทนา  คล้ายมณี
 
52 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 89 ทอง 14 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวเสาวนีย์  ตุ่นแก้ว
 
1. นางพัชรี  พงษ์พานิช
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 14 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายพิพัฒน์พงษ์  วงษ์นายะ
2. เด็กชายเตชิต  จุลอำพันธุ์
 
1. นางอัจฉรัตน์  เกิดศิริ
2. นางสาวกนกวรรณ  แจ้งประดิษฐ์
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.25 ทอง 14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายญาณภัทร   อุ่ยวัฒนา
2. นางสาววรินท์พร   เปริญกุล
 
1. นางปาริชาต   อุ่นจังหัน
2. นางสาวนิรมล   มณีคุ้ม
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 83.48 ทอง 14 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  บุญชูแก้ว
2. เด็กชายยี่ เฉิน  หลิว
 
1. นางศิรินันท์  จาตุพงษ์
2. นางสาวปิยาภรณ์  หนุนเพ็ชร
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 14 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกุลจิรา  ภัทรนันท์ภูบดินทร์
2. นางสาวขวัญชนก  ทองเกตุ
3. นายนนทกร  บัวลอย
4. นางสาวมณีรัตน์  ไตรรัตน์
5. นางสาวศศิกานต์  เจ๊กสูงเนิน
6. นางสาวศิริวรรณ  แสวงวาว
 
1. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
2. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
3. นางสาวสุภาภรณ์  ภู่ดี
 
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.2 ทอง 14 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกมลชัย  ผมไผ
2. เด็กหญิงชมพูนุท  โพธิตา
3. เด็กชายธนบดี  ศรีภักดี
4. เด็กชายภูมิรพี  ฟุ้งเฟื่อง
5. เด็กหญิงรภัทกร  ศรีลานิล
6. เด็กหญิงรภัทภร  ศรีลานิล
7. เด็กชายฤทธิชัย  เพ็งจิตร์
8. เด็กหญิงสุพิชชา  ศรีจันทร์
9. เด็กหญิงอรพรรณ  พูลรักษ์
10. เด็กชายเมืองแมน  เพ็งแสง
 
1. นางกฤษณา  สุรวัตร
2. นางจุฑามาศ  สังข์เงิน
3. นายธนาภรณ์  สวัสดี
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 74.25 เงิน 15 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนภัสสร  แววนกยูง
2. นายนลิน  เมฆขยาย
3. นางสาวนาตาลี  ชอบธรรม
4. นางสาววชิราภรณ์  แซ่จิว
5. นางสาวสายป่าน  พันธ์ศาลา
 
1. นางสาวสุพัตรา  เปลี่ยนทองดี
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 72 เงิน 15 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวจนันญา  เรือนจันทร์
2. นางสาวธัญวรัตม์  แก่นจันทร์
3. นางสาวนภาวี  โมทะจิตต์
 
1. นางสาวอัญชลี  อุปกรณ์
2. นางสาวสุนิษา  ภู่เพชร
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 79.4 เงิน 15 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจุฑามณี  สุนประโคน
2. นายธนภัทร  นันทสิริโยธิน
3. นายธีรภณ  สุขแสงเปล่ง
4. นายอชิตตพงษ์  พูลสวัสดิ์
5. นางสาวอริยา  โพธิ์นิล
 
1. นางพิมลภัทร  โพธิ์ศรี
2. นางสาวอ้อมหทัย  เขียนพลกรัง
 
61 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.6 เงิน 15 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายนครินทร์  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวสุวพร  เอกประเสริฐ
 
1. นายพชร  เข็มพงษ์
2. นางสาวปราณี  อินต๊ะขัน
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.2 ทอง 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
63 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายธนวัต  สนอุทา
2. เด็กชายมนทกานต์  หาญจันทร์
3. เด็กชายสุธิชัย  โสภา
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางสาวอรปรีญา  เวงวิถา
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 80.2 ทอง 15 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญาพัชร  ไชยศร
2. นางสาวจารุวรรณ  ธงยี่สิบสอง
3. นางสาวชลธิชา  สันริน
4. นายชลธี  เจริญรื่น
5. นางสาวณัฐณิชา  สนธิ์องค์
6. นายทรงพล  สร้อยสน
7. นางสาวนพรดา  หลั่นจันทึก
8. นางสาวนพรัตน์  วงษ์สาหร่าย
9. นายปฏิภาณ  ขุนารักษ์
10. นายพงศธร  คุ้มเงิน
11. นายพรวนัช  มาสิงห์
12. นางสาวพิชชาภา  เนตรหาญ
13. นางสาวรัชดาพร  สุขใจ
14. นายวิชาฤทธิ์  แก้วอ่อน
15. นายศราวุธ  อ่อนศรี
16. นายศุภวิชญ์  สิงห์ดี
17. นางสาวสุทธิดา  รัตนธิวัฒ
18. นางสาวสุนิสา  ทองเสงี่ยม
19. นางสาวอภิสมัย  มีศรี
20. นายอรรฆพร  ชัยพร
 
1. นางสาวสุชาวดี  กาญจนา
2. นางสาวกรณิศา  เหล่าภักดี
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
4. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.33 เงิน 15 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวณัชชา  อ่อนจันทร์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
66 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 70.4 เงิน 15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวนริศรา  ทรงรัตนา
2. นางสาวปาฎิหาริย์  อินแสง
3. นางสาวระวิวรรณ  สีบัง
4. นางสาวศุภัชญา  เรืองศรี
5. นายสุรศักดิ์  มีทรัพย์สิน
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84 ทอง 15 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงคุณัญญา  อุนทะอ่อน
2. นางสาวชนัญชิดา  คงเจริญ
3. นางสาวนัทธ์กมล  กิจวิเศษ
4. เด็กหญิงนิชนันท์  ไชยศร
5. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
6. เด็กชายพงศกร  สว่างนวล
7. นางสาวมัณฑนา  กนิษฐสุต
8. เด็กหญิงรวิภา  พิทักษ์ดวงกมล
9. เด็กหญิงโซร์เฟียร์  แพรญาติ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
2. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
3. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 80.1 ทอง 16 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวศดานันท์  อาศัยบุญ
2. นายหัษฎาวุฒิ  คานนิม
 
1. นายวรัญญู  วงษ์แหยม
2. Mr.Yang  Mengkai
 
69 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 16 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณิรัชนี  ชาติแก้ว
2. เด็กหญิงมัลลิกา  พูลพงษ์
3. เด็กหญิงอรณิชา  หงษ์วิจิตร
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นางอมรรัตน์  เกตุมณี
 
70 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 17 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ภูสถาน
2. เด็กหญิงธนวรรณ  ใสระย้า
3. เด็กหญิงภัทรนันท์  รอดมะลิ
4. เด็กหญิงศิรินรัตน์  บุญเติม
5. เด็กหญิงเพชรนภา  พรมศร
 
1. นางสุภัชชา  เสือจุ้ย
2. นางรัชดา  ศรีรางกูล
 
71 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 17 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  หอมจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุตรเมือง
3. เด็กหญิงอทิตยา  แก้วแพงพันธ์
 
1. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
2. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
 
72 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 63.33 ทองแดง 17 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกษมา  แก้วบุญเรือง
2. เด็กหญิงพิมลวรรณ  สุทธิใจ
 
1. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
2. นางสาวชุติมา  เพชรี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 17 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฏ์  ศตพรวรากุล
2. เด็กชายณัฐปพน  ยาวุฒิ
3. เด็กชายปธานิน  ตรีรัสสพานิช
4. เด็กหญิงปาณิสา  ถนอมพิชัย
5. เด็กหญิงลภัสรดา  สุขะการผดุง
6. เด็กชายวัฒนชัย  บุญเหนือ
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
2. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
74 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.8 ทอง 17 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวจุฑามาศ  ภูธร
2. นางสาวศิรภัสสร  แสนศิริ
3. นางสาวอชิรญา  เกียรติเพชรา
4. นางสาวอพัดชา  แสงประยงค์
5. นางสาวอัณศยา  ม่วงศริ
 
1. Mr.Kenji  Orino
2. นางสาวอัญชนา  ยิ่งเชิดงาม
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 83 ทอง 17 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายธนากร  บังเกิดฤทธิ์
2. นางสาวสโรชา  พิลา
 
1. นางปัญณิดา  อัมพวัน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 17 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพงศ์สุภา  อิ่มสิน
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 81 ทอง 18 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกวีกร  กังกเวคิน
2. นางสาวพิชญ์สินี  คำทองดี
 
1. นางสาวอรอร  โชติมณี
2. Mr.Kenji  Orino
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 86 ทอง 18 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายวงศกร  ชูอรุณ
 
1. นายธนาศักดิ์  มูลสภา
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 72.6 เงิน 18 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวภัคธีมา   เรืองรุ่งชัยกุล
 
1. นางรุ่งศิริ  ทิพย์อักษร
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 72.5 เงิน 18 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายปิยวัฒน์  กระพันธ์
2. นางสาวพิชชา  แสงมณี
 
1. นางสาวสุริยาพร  ชาคริตานันท์
2. นางสาวสาวิณี  ห่อประภัทร์พงศ์
 
81 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง 18 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายจิรภัทร์  ชวีกลกิจ
2. เด็กชายวรปรัชญ์  มาขุนทด
 
1. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
2. นางสาวมริสสา  เปี่ยมรุ่งเรือง
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 75.4 เงิน 18 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกรรณธิมาพร  หินอ่อน
2. นางสาวกฤติยาณี  กาวีจันทร์
3. นางสาวกัญญาลักษณ์  ทองศรีสังข์
4. เด็กหญิงกัญนิภา  สุนา
5. นายกานต์  ทองสาร
6. เด็กหญิงกิตติวรรณ  แก้วมณี
7. เด็กหญิงกุลธิดา  ศรปัญญา
8. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
9. นายฉัตรชัย  ดวงสุวรรณ์
10. เด็กหญิงชราธร  ธนาคุณ
11. นางสาวชลธิชา  จันทรสูต
12. เด็กหญิงชลธิชา  สนม
13. เด็กหญิงชลลดา  ธนาคุณ
14. เด็กหญิงณัฐวิภา  พงษ์จันทร์
15. เด็กชายธนณัฐ  วินิยม
16. นายธนากร  ดวงไสว
17. เด็กชายธัชชัย  สีหานาม
18. นางสาวธัญญาลักษณ์  ทองศรีสังข์
19. เด็กหญิงธิภาพร  เจริญวงษ์
20. เด็กหญิงนริศรา  ดอเลาะ
21. นายบัณฑิต  คำพยา
22. นายปรเมศร  นิยะโสม
23. นางสาวปาหนัน  นามปัญญา
24. เด็กหญิงปิยะฉััตร  เกิดปฐม
25. เด็กหญิงพรดา  ตักพุก
26. เด็กชายภูรินทร์  บุราคร
27. เด็กหญิงรุ้งไพลิน  สว่างอารมณ์
28. นางสาววราภรณ์  สุธรรมา
29. เด็กหญิงวรินทร  อู๋
30. เด็กหญิงวรุณี  ทับทิม
31. นายวัชรากร  จุลแก้ว
32. นายวุฒิพงษ์  อรุณโน
33. นายศิวพรรษ  สนามทอง
34. เด็กหญิงสาวิกา  โสนาค
35. เด็กหญิงสุพาวดี  ยังอยู่
36. นางสาวสุพิชญา  สืบด้วง
37. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชื่นชม
38. เด็กชายอภินันท์  ปิดป้อง
39. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญจอม
40. นางสาวอารีวรรณ  เปรมปราโมทย์
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
4. นางสาวดารัตน์  กำจร
5. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน
6. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
7. นางสาวปอยหลวง  ทิวาวงษ์
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.4 เงิน 19 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวกนกวรรณ  ศิริวัฒน์
2. นายธนภัทร  เรืองคำ
3. นางสาวพัชรี  อาษากิจ
 
1. นายธวัช  หงสะต้น
2. นางสาวพรพรรณ  หล้าพรม
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 84 ทอง 19 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวปรีชญา  แดงฉาน
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง 20 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายจัตุรงค์  ตะพานทอง
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86.3 ทอง 20 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  นาทะทอง
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 79 เงิน 20 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพงศกร  สว่างนวล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
88 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.5 เข้าร่วม 20 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวฐิติรัตน์  ชวิตรานุรักษ์
2. นายณัฐพนธ์  รุ่งเพ็ชรารัตน์
3. นายตะวัน  สุวัฑฒนะ
 
1. นางสาวสมนึก  น้อยหลง
2. นางสาวศิริรัตน์  คล้ายนิล
 
89 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐชา  เล็กดา
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  โพธิ์ระหงษ์
3. เด็กชายอดิศร  เล็กดา
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
2. นางวรรณภรณ์  ภูยาดาว
 
90 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  พานนาค
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 81.8 ทอง 20 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกรพรหม  งามสมภาค
2. นายณัฐดนัย  เฟื่องอักษร
3. นายปฏิภาณ  เกิดสมบูรณ์
4. นายวชิระ  ภูเพ่น
5. นายวรวุฒิ  ศรีอำไพพร
6. นางสาวอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายศุภพงษ์  ทวีแสง
2. นายทนงศักดิ์  พันธุ์ชุม
3. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
92 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75.7 เงิน 21 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกาญจนาภรณ์  ขำมาลัย
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  บุทอง
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
2. นางสาวปอยหลวง  ทิวาวงษ์
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 21 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอมรรัตน์  ศรีอภิญญาโยธิน
 
1. นายณัฐกมล  แดนไธสง
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 70 เงิน 21 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวเรณู  ดวงเดือน
 
1. นางสาวอรวรรณ  ธรรมวิจารณ์
 
95 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.5 ทอง 21 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกัญญามาศ  หรั่งกิจ
2. เด็กหญิงจีรนันท์  เอี่ยมลออ
3. นางสาวธัญญาเรศ  สุรินทร์
4. นางสาวนริศรา  โพธิระหงษ์
5. นางสาวนริศรา  เถื่อนวงษ์
6. เด็กหญิงสายพิน  หอมอินทร์
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุริด
8. เด็กหญิงสุธิดา  อาจพังเทียม
9. นางสาวอริสรา  วงษ์ทอง
10. เด็กหญิงเจนจิรา  กองคำฟู
 
1. นายรัชพล  บุตรดี
2. นางสาววิจิตรา  รัตนไชย
3. นางสาวพัณณ์ชิตา  ธูปหอม
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79.8 เงิน 21 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โพธิ
2. นางสาวกัลยาณี  พันธุ์วงศ์
3. นายจตุพจน์  อินแหยม
4. นายจราวุฒิ  เถินมงคล
5. นายจิรายุ  นนทการ
6. เด็กหญิงชลธิชา  สมตน
7. เด็กหญิงชุธิดา  ย่นมรรคา
8. นายณัฐชัย  เภตรา
9. เด็กหญิงณัฐณิชา  อาจพังเทียม
10. เด็กชายณัฐพล  ทองสูงเนิน
11. นางสาวณัฐริกา  อยู่เจริญ
12. เด็กชายทิวากร  ทองจันทร์
13. เด็กชายธนดล  ประศพศักดิ์
14. เด็กชายธนภัทร  เต่าทอง
15. เด็กชายธวัชชัย  โพธิ์เกษม
16. เด็กชายธีระวัฒน์  โยธาจันทร์
17. เด็กชายนทีธร  ศรขจร
18. นางสาวนุชนาฎ  ทองสุข
19. เด็กหญิงบุณยาพร  เทศสวัสดิ์
20. เด็กหญิงปฐมพร  เอี่ยมเนตร
21. นายปริญญา  บุดดาวงศ์
22. เด็กชายปรเมศร์  เอี่ยมจ้อย
23. เด็กชายปิรวรรธ  บัวบาน
24. เด็กชายพรชัย  งามเจริญพุทธศรี
25. เด็กหญิงพัชราภา  ทองสุข
26. เด็กชายภูริภัทร์  ธนาคุณ
27. เด็กชายวรเทพ  ราวิชัย
28. เด็กหญิงวิรัญญา  ซักไทร
29. เด็กชายวีรชัย  เสาร์คำ
30. นายวุฒิชัย  ใจเที่ยง
31. เด็กชายสหรัฐ  จักรสาน
32. เด็กหญิงสุพรรษา  ชินทรักษา
33. เด็กหญิงอรปรียา  ภาคมนตรี
34. เด็กหญิงอรพรรณ  ทาทอง
35. เด็กชายเกรียงศักดิ์  เพ็ชรมณี
36. เด็กหญิงแพรวนภา  อยู่นิยม
 
1. นายศักดา  วงษาเลิศ
2. นายกฤษณธพงศ์  คงรื่น
3. นายศิลป์ชัย  สุกัญญี
4. นายนัฐพงษ์  บุตรพรหม
5. นายวิศณุ  บุตรสา
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 64.33 ทองแดง 21 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกานตพงษ์  ศรีนุช
2. นายธนพล  วัชรงค์
 
1. นางรุ่งศิริ  ทิพย์อักษร
 
98 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวญาณิน  จูพานิชย์
 
1. นางบุญลือ  มากหลาย
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 81 ทอง 22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎ์  กิจวิเศษ
2. เด็กชายกฤษณะ  วงษ์สวรรค์
3. เด็กชายคุณานนต์  อุนทะอ่อน
4. เด็กชายจักรกฤษณ์  พรมมันทา
5. นายชยาวุธ  สีดาคำ
6. เด็กชายดำรงค์  สว่างวงศ์
7. เด็กชายธรรมวิทย์  จิตไมตรี
8. นางสาวธัญชนก  ขุมทรัพย์
9. เด็กชายนิพิฐพนธ์  พานทองคำ
10. นางสาวปลายฟ้า  แก้วกล้า
11. เด็กหญิงพิยะดา  มะรุมกลาง
12. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  ยุรยาตร์
13. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญเร็ว
14. นายอธิบดี  แดงฉาน
15. เด็กชายอภิศักดิ์  รอดตาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
2. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
3. นางพิมลพันธ์  ตุรงค์เรือง
4. นางสาวกนกวรรณ  วะนุยารักษ์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวชนัญชิดา  คงเจริญ
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
101 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 22 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวชุติณัชชา  สุขวงษ์
2. นางสาวณัฐธิดา  กำเนิดชาติ
3. นางสาวนันทิยา  วงษ์มีพันธุ์
4. นางสาวภัทรพร  โคยามา
5. นางสาวสุภานันท์  นิลเกษ
 
1. นางสาวกัลยารัตน์  จันทร์ขาว
2. นางสาวสุภาภรณ์   ภู่ดี
 
102 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 93.5 ทอง 22 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวนันท์พิตรา  วงค์สิงห์
 
1. นางโสภี  วงค์ราษฎร์
 
103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 79.6 เงิน 23 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  แก้วมณี
2. เด็กชายชิษณุพงษ์  ปัญญาแก้ว
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  พุ่มพฤกษ์
4. เด็กหญิงนิศารัตน์  พามา
5. เด็กชายพีรพัฒน์  ป้องพรมมา
 
1. นายกิตติศักดิ์  พยุงวงษ์
2. นายทศพล  ภักดีล้น
 
104 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 42.5 เข้าร่วม 23 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายเมธาพัฒน์  สุขขีรัตน์
 
1. นางสาวนภนุต  เค้าศรีวงษ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80 ทอง 23 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายเมธราสิทธิ์  เฉลิมวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 79.6 เงิน 23 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกานสุดา  รัตนนท์
2. เด็กหญิงชุติมา  บุญทาบทอง
3. เด็กหญิงปาริชาติ  ทรงงาม
4. เด็กหญิงรัญชน์รตาฒ์  ตานแตง
5. เด็กหญิงวรัญชลี  เจตน์สฤษฎิ์ควร
6. เด็กหญิงวัลลดา  วงษ์ประเสริฐ
7. เด็กหญิงศศิประภา  พวงเงิน
8. เด็กหญิงสริลยา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายกันตพงษ์  มณีคุ้ม
2. เด็กชายกิตติธัช  วีระเดช
 
1. นางสาวสาวิตรี   ศรีสังวาลย์
2. นายสุจิน  โมทะจิตต์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 87 ทอง 24 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกชมน  พรหมมา
2. นางสาวฐิติมา  เกตุสุวรรณ์
3. นางสาวสุนิษา  แย้มครวญ
4. นางสาวสโรชา  เจือทอง
5. นางสาวเบญจวรรณ  สร้างเขต
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  สุมาวัน
2. นางสาวมุกรินทร์  ขวัญเมือง
 
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 79 เงิน 24 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐพนธ์  นาคเกิด
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ขอนแก่น
3. เด็กชายพิพัฒน์  เมรินทร์
 
1. นางสาวชมชฎา  เหมือนโพธิ์
2. นางสาวศศินิภา  เชียงว่อง
 
110 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 65.63 ทองแดง 24 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  บ้านศาลเจ้า
2. เด็กหญิงศิวาพร  เทพพานิช
3. เด็กหญิงเกตน์นิภา  ธีรตกุลพิศาล
 
1. นางสาวเปรมฤดี  เปรมพงษ์
2. นางสาวสิริยุพา  บุญเพิ่ม
 
111 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 73.67 เงิน 24 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาววิริยาภรณ์  หนูสอนศรี
 
1. นางลดาวัลย์  ช้างเนียม
 
112 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 24 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายภัคควรรธน์  วราเอกสิริรัส
2. นายสุกวินท์  ข้อร่วมคิด
3. นายสุรกานต์  วิเชียรชาติ
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
2. นางสาวนิตยา  ทนันชัย
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 24 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงณัฐฌา  ประกอบชัย
2. เด็กหญิงนิตยา  ต้นแก้ว
3. เด็กหญิงลัลรตา  จงอรุณงามแสง
4. เด็กหญิงศิระประภา  กันทแปลง
5. เด็กหญิงสุจิตตา  ด้วงอำไพ
6. เด็กหญิงอรทัย  ภู่ทอง
 
1. นางอุษา  ตันติโภคา
2. นางสาวศิวพร  ชายชม
3. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
 
114 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 24 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภา  มุขมนตรี
2. เด็กหญิงชลธิชา  อาริวงค์
3. เด็กหญิงธันยรัศม์  สันติชัยกุล
4. เด็กหญิงวรรณิดา  พรมมา
5. เด็กหญิงสุพัตรา  วงษ์เหล็ง
6. เด็กหญิงอัญมณี  อัตถีโพค
7. เด็กหญิงแพรวตา  ขันตินิยม
8. เด็กหญิงแพรเงิน  เจริญทอง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
 
115 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 24 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. เด็กหญิงปานิสา  เสาทอง
 
1. นางจารุณี  เบ้าสุด
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 64 ทองแดง 25 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาววรินยา  อัมรารัมย์
 
1. นางราตรี  บูรณสันติ
 
117 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 77 เงิน 25 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวณัฐวดี  ทองดี
2. นางสาวพรอินทรา  ชัยพิชิตพันธ์
3. นางสาววริศรา  เทียนสว่าง
 
1. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
2. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 25 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายภูชิต  คล้ายมณีหาร
2. นายวันเฉลิม  จินตะบุตร
3. นายวิชยุตม์  เชี่ยวชาญวัฒนา
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นายวิรัตน์  เชาว์สุนทร
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.6 เงิน 25 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวกุลยา  อินทร์นุช
2. นางสาวฐาปนีย์  พูลมา
3. นางสาวณัฏฐณิชา  หอมสนั่น
4. นางสาวนิชาภา  กัลปพฤกษ์
5. นายนุสรณ์  ประดับทอง
6. นางสาวอังคณางค์  สังข์สว่าง
 
1. นางสาวสุพัตรา  คชฤทธิ์
 
120 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67.5 ทองแดง 25 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   โอภาส
2. เด็กหญิงนิลปัตร  สังกาเกตุ
3. เด็กหญิงอลิชา  โมราบุตร
 
1. นางพรรณราย  ธนสัตย์สถิตย์
2. นางสาวอำไพ  กรายทอง
 
121 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80.66 ทอง 25 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงชญาน์นันท์  จรเทศ
 
1. นางสาววาสิตรา  หนองเพียน
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 77 เงิน 25 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายศุภณัฐ  แพรญาติ
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
123 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 60 ทองแดง 25 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายภูมิพิพัฒน์  มะลิมาตร์
 
1. นางสาวเพ็ญพรรณ  กัลวิโล
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.3 ทอง 26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงทัศนีย์  มลาตรี
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
125 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 71.6 เงิน 26 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายกิตติพิชญ์  แก่นสาร์
2. นายพัสสน  แสงฉาย
3. นางสาววรรณวรัตน์  สร้อยสังข์
 
1. นางสาวสายพิรุณ  พุทธรักษา
2. นางสาวชมชฎา  เหมือนโพธิ์
 
126 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 88.67 ทอง 26 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาววีรภัทรา   สะอาดเอี่ยม
 
1. นางสาวจำลอง   นำพา
 
127 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 26 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวสกุลณา  ศรีเนตร
 
1. นางสาวบุษบา  ประจงแต่ง
 
128 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 79 เงิน 26 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. เด็กชายวรนารถ  เอี่ยมวัชรินทร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ทองฟัก
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 75.33 เงิน 26 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิชุดา  เจริญเร็ว
 
1. นางภัททิรา  ยุรยาตร์
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายจิรดา  ควรพันธ์
2. นายณัฐวุุฒิ  สุริวงษ์
3. นางสาวดวงกมล  หมวกไสว
 
1. นางสาวพิมพ์พร  เพ็ชอินทร
2. นางสุปราณี  อินทพิบูลย์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 27 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  รักษาวงศ์
2. เด็กหญิงณิชพร  เลิศภูมิใจ
3. เด็กหญิงทัชญาพร  จันทร์วงศ์
4. เด็กหญิงนัทชา  รื่นญาติ
5. เด็กหญิงมารีน่า  โพธิ์ธารากร
6. เด็กหญิงวนัสนันท์  พุกสุวรรณ์
7. เด็กหญิงสุธาสินี  สุขเกษม
8. เด็กหญิงสุรภา  อุทยานิน
9. เด็กหญิงอารียา  นาคนิวงศ์
10. เด็กหญิงแพทชุรี  ตลุ่มทอง
 
1. นางสาวจุฑาทิพย์  ทวีสุข
2. นางสาวสุนิสา  ฉันทศิริรัตน์
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73.5 เงิน 27 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพฤกศร  ปาทาน
 
1. นางสาววาทินี  รุ่งสาย
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 62 ทองแดง 27 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายอนุชา  ศรีวิชัย
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
134 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 74 เงิน 27 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพิมระภัทร  ฟูบุญมา
 
1. นางสรินทร์ทิพย์  ประชากุล
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 69.67 ทองแดง 27 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ทับสกุล
2. เด็กหญิงสุวิภา  พะนอ
 
1. นางสาวชุติมา  เพชรี
2. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
 
136 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 61 ทองแดง 28 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายณราวุฒิ  ละม่อม
2. นายพีรยุทธ์  บางศรี
3. นายสรวิศ  มณีรัตน์
 
1. นายอธิวัฒน์  มานพ
2. นายชิษณุพงศ์  เข็มนาค
 
137 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายนฤพนธ์  ณ บางช้าง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 28 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรุดา  อันทานนท์
 
1. นางสาวอาภากรณ์  เสถียรรัตน์
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.66 ทอง 29 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญาภร  ปินตา
2. เด็กหญิงมณีรัตน์  บัวโทน
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เทพสุดตา
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
 
140 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง 29 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงณภัทร   มีศรีสุข
 
1. นางสาวจำลอง   นำพา
 
141 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 73 เงิน 29 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวณัฐสุดา  ถมเถื่อน
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
142 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 77.22 เงิน 29 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  เตียสวัสดิ์
2. นายธราเทพ  บุญรมย์
3. นายประทักษ์  คุปติวิทยากุล
4. นายประทาย  คุปติวิทยากุล
5. นายปวริศร์  กองถวิล
6. นายพรรษฐิติกร  สมศรี
 
1. นายธนพนธ์  จุนขุนทด
2. นายศรัญ  หรีกประโคน
3. นายสิทธิกร  พะวิขุณี
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.33 ทอง 30 โรงเรียนดอนพุดวิทยา 1. เด็กชายจตุรพิธ  มีฤกิจ
2. เด็กชายชินดนัย  บานเย็น
3. เด็กชายณัชพล  หมายมั่นสมสุข
 
1. นายศุภกร  ศรีแก้วอ่อน
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  โพธิ์งาม
 
144 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 73 เงิน 31 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  เพ็งรัตน์
2. นายธีรพงศ์  ควรชม
3. นายพีรพัฒน์  ชาญกิจโกศล
4. นายภัทรพล  หมื่นพหล
5. นางสาววณิชญา  พันธ์สำโรง
6. นายศุภชัย  ชาญเกษม
7. นายอดิศร  หวังปรุงกลาง
8. นายอนุชา  ศรีวิชัย
9. เด็กชายอรรคชัย  แจ้งจันทร์
10. นายอันดา  แช่มชุรี
11. นางสาวอุไรรัตน์  สาระนิต
 
1. นายไพศาล  แก้วจีน
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 31 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงอาทิตยา  น้อยอำไพ
 
1. นางสาวอุมาพร  สินปรุ
 
146 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นายสรรพกิจ  เผือกเวชกุล
2. นางสาวสุภัทรา  ไพสาลี
3. นางสาวอรวิน  สังขพงษ์
 
1. นางพรจันทร์  ธรรมรัตน์
2. นางนัยนา  อินประดิษฐ์
 
147 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.3 เงิน 31 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายอิสระ  ทองบุญ
 
1. นางสาวสุพัตตรา  แก้วก้อน
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 37.33 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวปภัสรา  บุญมา
2. นายเฉลิมชัย  อุ่นกระมล
 
1. นายดุลยวิทย์  นิทรัพย์
2. นายอรรถวุฒิ  แสนจันทร์
 
149 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.66 เงิน 32 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายพศิณ  นราจันทร์
 
1. นายวิรัตน์  เลิศล้ำ
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 72.24 เงิน 32 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายจิรเมธ  ศรีดาชาติ
 
1. นางสิริวิมล  ทะมาดี
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง 32 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกิติกาญจน์  ตุงคะเสรีรักษ์
2. นางสาวชนากานต์  เสนะ
3. นายชาคริต  บัวพันธ์ุ
 
1. นางเยาวเรช  จิตต์ผูก
2. นางสาวศิวพร  ชายชม
 
152 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 79.16 เงิน 32 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงกอบัว  ลิ้มเจริญ
 
1. นางขนิษฐา  บุญด้วยลาน
 
153 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.8 เงิน 32 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวนฤมล  เครื่องพาที
2. นางสาววรรัตน์  ภูบาลภัคดี
3. นางสาววิภวานี  ลีมีชัย
 
1. นางสาวพัชรีย์  ด่านนอก
2. นายเสรี  บุญพิโย
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 79 เงิน 32 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวมาติกานต์  เผ่าพลทอง
 
1. นายชัชชล  เจริญพันธ์
 
155 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 73.8 เงิน 33 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นายกิตติชัย  วสุธนไพโรจน์
2. นางสาวกุลสตรี  เจกะพงษ์
3. นางสาวชนัดดา  รุ่งเรืองศรี
4. นายนิลพัชร  ภิญโญ
5. นางสาวมนัสวี  ปัตตะมะ
6. นางสาววิไลลักษณ์  บุญแสง
7. นางสาวศิริกรณ์  เสมอชาติ
8. นายสรยุทธ์  สุขสำราญ
9. นางสาวสุกััญญา  ราชสุภา
10. นางสาวเจนจิรา  หมวกลาว
 
1. นายสมภพ  ไตรทอง
2. นางวันเพ็ญ  กองมณี
 
156 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 57.5 เข้าร่วม 33 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาสินี  อ้นประเสริฐ
2. เด็กหญิงวริศรา  รอดเดชา
3. เด็กหญิงอุมาภรณ์  แจ้งประดิษฐ์
 
1. นายละออง  นิลทสุข
2. นางชุติมา  นิลทสุข
 
157 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 33 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นายปริญญากร  โรจนาศรีรัตน์
2. นายภาคภูมิ  หินอ่อน
 
1. นายธนดล  เสนเกลี้ยง
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 70.66 เงิน 34 โรงเรียนบ้านหมอ (พัฒนานุกูล) 1. นางสาวกุลธิดา  เที่ยงเจริญ
2. นางสาวณิชาภา  ศรีเจริญ
3. เด็กชายวัชรากร  ซาผู
 
1. นางอุทิษา  อ่วมมั่น
2. นายสาโรช  โฉมวัฒนา
 
159 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 34 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงทัศนีย์  มลาตรี
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
160 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 92.33 ทอง 34 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายจีระวัฒน์  นะมา
2. นางสาวนวสรณ์  เที่ยงเจริญ
3. นางสาวปัทมนา  ตรีระตระกูล
4. นายภูมิรพี  ปัญหา
5. นางสาววณิชชา  บุญลือ
 
1. นางกวิตา  คงสำราญ
2. นางสาวปภาดา  พรมชัย
 
161 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 64 ทองแดง 34 โรงเรียนสุธีวิทยา 1. นางสาวปภัสสร  ไชยหงส์ษา
2. นายราเชนทร์  ไชยหงส์ษา
 
1. นางเสาวลักษณ์  สุนทโรทก
2. นางสาวมันทนา  ใบชา
 
162 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายพรถวิษย์   พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เล็กพรหมมารถ
 
1. นางสาวนวพา   จันทะสน
2. นางสาวผกาวรรณ   ปันเทียม
 
163 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 34 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีสุวรรณ
 
1. นางสาวอภินุช  แก้วทอง
 
164 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.6 ทอง 35 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวประภาพรรณ  วงษ์ศรี
2. นางสาวศุภิสรา  บัวดี
3. นายเฉลิมภพ  แท่นดี
 
1. นายภูกษิดิ์กิตติ์  ภูมินา
2. นางสาวปวีณา  วรกำพล
 
165 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤษดา  โพธิ์เขียว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
166 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 55.63 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชณาธิป  นงคมณีกุล
2. เด็กชายอาทิตย์  ธำมรงค์
 
1. นางสาวสุกัญญา  นาคะวงศ์
2. นางสาวภัทรศรี  พุ่มขจร
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กชายณัฐวุธ  ทิมสังข์
2. เด็กชายธีรเมธ  อินาลา
 
1. นายชิษณุพงศ์   เข็มนาค
2. นางราตรี  โมทะจิตต์
 
168 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 35 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงมยุรฉัตร  หมั่นการไถ
 
1. นางสาวภคินี  โป๊ะคงมี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.16 ทอง 35 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นางสาวนะทิตา  มาระสะ
2. นางสาวพิมลวรรณ  เรืองรัตน์
3. นางสาวภัทร์พรรณ  สิมสา
 
1. นายวีระชาติ  ชื่นตา
2. นางสุดใจ  หลองทุ่ง
 
170 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 79.33 เงิน 36 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กชายกิตตินันท์  งามประเสริฐ
2. เด็กชายนนทวัฒน์  ผาสุข
3. เด็กชายนันทวัฒน์  ศิริกิจ
4. เด็กหญิงปุณยนุช  มงคลชู
5. เด็กหญิงสโรชา  ทองยา
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา  อยู่ประยงค์
2. นางนภาพร  สอนจรูญ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 37 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงทิตาวีร์  สำเนียง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เสาวรส
3. เด็กหญิงสิริโสภา  เทียนสันเทียะ
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
2. นางสาวศิวพร  ชายชม
 
172 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 72 เงิน 37 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยะดา  มะรุมกลาง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีพลากร  ทิพย์มาลา
 
173 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.24 ทอง 37 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  นามลักษณ์
2. เด็กชายชัชชัย  ชื่นชม
3. เด็กชายธนากร  คำพรหมมา
4. เด็กชายธีรกานต์  ไศลมณี
5. เด็กชายพิชชากร  อัตตะเปโม
6. เด็กชายยศพัทธ์  อัตถะสัมปุณณะ
7. เด็กชายสรวิศ  พลเสน
8. เด็กชายไวทย์โฆสน  พันธุ์พิน
 
1. นายประจักษ์  บุญเพิ่ม
2. ว่าที่ร้อยตรีนิตินัย   ศักดิ์เสรีกุล
3. นายธนาศักดิ์  มูลสภา
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.3 เงิน 37 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. นางสาวปัญชนิตย์  บุญสุทัศน์
 
1. นายจักรพงษ์  วงษ์สง่า
 
175 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 73.5 เงิน 37 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกชกร  ปัญญาหลัก
2. เด็กหญิงปาณิศา  แก้วอร่าม
 
1. นายอภิสิทธิ์  บุญรักษา
2. นางวันเพ็ญ  กองมณี
 
176 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.6 ทองแดง 38 โรงเรียนหนองแซงวิทยา 1. นายทรงเกียรติ  รุ่งเรือง
2. นายเกรียงศักดิ์  สุดชะดา
 
1. นางสาวสุพรรณี  ศรีวรรณะ
2. นางสาวมาริสา  หิรัญรัตน์
 
177 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 72.66 เงิน 38 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกรปภา  ชื่นกลิ่น
 
1. นางสาวชมชฎา  เหมือนโพธิ์
 
178 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 63.67 ทองแดง 38 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวนงนภัส  เกตุชีพ
 
1. นางสาวบัณฑิตา  บุญธรรม
 
179 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82.2 ทอง 39 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ทองละมูล
2. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  โคตรหัสดี
3. เด็กชายณัฐพงค์  แสงสงคราม
4. เด็กชายนัฐพงษ์  นาสินสร้อย
5. เด็กหญิงวรัญญา  อาจสิงห์
 
1. นายปรเมษฐ์  เหมือนจันทร์
2. นางสาวปิยาณี  ช่างเสาร์
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 39 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. นางสาวกาญจนา  ปักมาต
2. นางสาวนัฐลดา  หาญเพ็ชร
3. นางสาวสิริยาพร  เชื้อคำ
 
1. นางอารีย์  มงคลพิชญรักษ์
2. นางสาวศิวพร  ชายชม
 
181 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 78.4 เงิน 40 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงจิรัชญา  จุลวรรณ์
2. เด็กหญิงนันท์นลิน  แท่งทอง
3. เด็กหญิงปัญญาวี  ธูปดี
 
1. นางสาวรุ่งอุทัย  ผลเกิด
2. นางสาวประภัสสร  เศรษฐา
 
182 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 40 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  สังขทิม
2. เด็กชายชัชนันท์  จูพานิชย์
 
1. นายจตุพร  ตระกูลปาน
2. นางกนกลักษณ์  ชินศรี
 
183 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 41 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายกิตติพศ  ธรรมโชติ
2. นายปริญญา  รอดสารี
3. นายภัทรภัทร์  คำแหง
 
1. นางยุรินทร์  ดวงสีแก้ว
2. นางวิไลลักษณ์  ปานเกลียว
 
184 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายกฤษฎา  เนื้อนิ่ม
2. นายมติมนต์  นาคคุด
 
1. นายแสงเพชร  คำโพธิ์
2. นางสุมนธา  คงทายาท
 
185 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 64 ทองแดง 41 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ละลี
2. เด็กหญิงจันทกานต์  โพธิ์แหน
3. เด็กหญิงพรทิตา  พรหมสาขา ณ สกลนคร
4. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  จูมปััน
5. เด็กหญิงพัชริน  มะม่วงแก้ว
6. เด็กหญิงภนัดดา  อิ่มไสว
7. เด็กหญิงรัตน์ทภรณ์  ศรทอง
8. เด็กหญิงวรรณภา  แหยมสาสุข
9. เด็กหญิงศิริกานดา  รัตนพันธ์
10. เด็กหญิงสุนันทา  การสิทธิ์
 
1. นางวรินทร  ยอดนารี
2. นายปิยณัฐ  แก้วมา
3. นางวันเพ็ญ  กองมณี
 
186 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 65.81 ทองแดง 41 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  มีภู่
2. เด็กชายแทนไท  สมยา
 
1. นายศรัญ  หรีกประโคน
2. นางพิชญา  พันเพชร์
 
187 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 42 โรงเรียนพระพุทธบาท (พลานุกูลวิทยา) 1. นางสาวสุภาพร  บุญยืน
 
1. นายธนวัฒน์  พิทักษ์วรพันธ์
 
188 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 42 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. เด็กหญิงธัญวลัย  หงสะต้น
2. เด็กหญิงสมฤทัย  จุลสุวรรณ
3. เด็กหญิงอารยา  โพธิพล
 
1. นายธวัช  หงสะต้น
2. นางสาวพรพรรณ  หล้าพรม
 
189 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.83 เงิน 42 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นางสาวอติกานต์  พรมอินทร์
 
1. นายธนาพงษ์  พรหมทัศน์
 
190 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70.3 เงิน 43 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวกณิษตา  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวกรวรรณ  แสงรัตน์
3. นางสาวศิรินดา  ศิริมาลัย
 
1. นางกนิษฐ์ชามน  หนูทอง
2. นางดวงพร  ชาลีรัตน์
 
191 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 48.25 เข้าร่วม 44 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายทินภัทร  นิลทสุข
2. นางสาวปุญญิศา  ชวีกลกิจ
3. นางสาววรรณรดา  คณะรัฐ
 
1. นางมณีรัตน์  พารา
2. นางสาวอัญชลี  ทุจิ
 
192 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 62.3 ทองแดง 44 โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา 1. นายชัยพร  ขุนพัตร์
 
1. นายปัญญา  จำเริญศักดิ์ศรี
 
193 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 26.67 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี 1. นายชินวัตร  นามเหลา
2. นายยศพนธ์  ถั่วสันเทียะ
 
1. นางสาวดวงพร  ใจภิภักดิ์
2. นางสาวอรณี  แก้วเพิ่ม
 
194 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 80.5 ทอง 46 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงขนิษฐา  ลักษณะพล
 
1. นางสาวบัวหลง  ปราบพราน
 
195 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65.32 ทองแดง 47 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นางสาวภิญญดา  กำลังเจริญ
 
1. นางประนอม  ชาวกงจักร
 
196 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 27 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. เด็กหญิงพรพิมล  เสริมสวัสดิ์
2. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  ขาวโชติ
 
1. นางกรรณทิมา  ก้อนทอง
2. นางเจษฎากร  ลีศุภนานนท์
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 63.66 ทองแดง 47 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายจิรายุส  ไมยะปัน
 
1. นายอนันต์  เทียนคำศรี
 
198 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 70 เงิน 47 โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงฉัตรปวีณ์  ภาคบุญมีเจริญ
2. เด็กหญิงพิชญ์ชนก  ชุ่มเกตุ
3. เด็กหญิงภควดี  คิดควร
 
1. นางสาวฐิติวรดา  ชันขุนทด
2. นางสาวสุนิษา  ปัญญะคติ
 
199 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75 เงิน 47 โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค 1. เด็กหญิงชลณิชา  ผลจรัส
2. เด็กชายพลอนันต์  สงเคราะห์
3. เด็กหญิงพัณณิตา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสาวฉัตรนภา  วรปัญญา
2. นางศศิธร  วงษ์นุช
 
200 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 70 เงิน 51 โรงเรียนสระบุรีวิทยาคม 1. นายอัศวิน  คำป้อ
 
1. นางประนอม  ชาวกงจักร