สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 74.66 เงิน 36 1. นางสาวเกวลิน  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวชนกพร  ฟักสังข์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77.5 เงิน 9 1. เด็กหญิงพศิกา  ล้อนพรัตน์
2. เด็กหญิงอินทิรา  บุญรอด
 
1. นางสาวบูรณา  แก่นจำรูญ
2. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 73.66 เงิน 7 1. นายกิตติพันธ์  บุบผานนท์
2. นางสาวจิราวรรณ  ชัยสมิต
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ
2. นางสาวบูรณา  แก่นจำรูญ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 76 เงิน 26 1. นางสาวณัฐจรีย์  นครราช
 
1. นางสาวเตือนตา  สุพรรณทอง
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 77 เงิน 24 1. นายธนะพัฒน์   เพชรวงษ์สกุล
2. นางสาววณิชชา  กลิ่นพงษา
3. นายวิธวินท์  ยอดมาลัย
 
1. นายวิศรุต  ศรีนวล
2. นางสาวสุภาณัน   ยศมงคล
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78.36 เงิน 15 1. เด็กชายกันติทัต  ปั้นลายนาค
2. เด็กชายพศิน   อินสว่าง
 
1. นายวิศรุต  ศรีนวล
2. นายสิทธารักษ์  เขียนศิริ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 30 1. นายจิรภัทร  สุขสมบูรณ์
2. นายบุญกร  บุญชักนำ
3. นายอเนชา  ปะทักขินัง
 
1. นายวิศรุต  ศรีนวล
2. นางสาววชิราพร  กองสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 42 1. นางสาวพรจิรา  แสงเขียว
2. นางสาวพรพิชชา  ไตรญาณสม
3. นางสาววิศรุตา  บำรุงศักดิ์
4. นายเดชสิทธิ์  บุงขุนทด
5. นางสาวเพชรรัตน์  โกมลเสน
 
1. นางสาวสมร  โกวิทชัย
2. นางพรวิไล  ทับแสง
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกันตภณ  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายปราชญ์  เจริญกิจสุพัฒน์
3. เด็กชายปิยนันท์  ปิยภาณีกุล
4. เด็กหญิงพิชญาภา  เหล็กกล้า
5. เด็กหญิงภควรณัฐ  โชคสมงาม
 
1. นายสุวิชัย  เวทย์โส
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 40 1. เด็กหญิงปานรพี  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวดวงกมล  ตันกิติภิญโญ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.5 ทอง 33 1. นางสาวกัลยกร  จันทร์โม้
2. นางสาวจิดาภา  บุตรมางกูล
3. เด็กหญิงชลธิชา  สมเผือก
4. เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนสอาด
5. เด็กหญิงพ.ฤทัย  จันทร์มิตร
6. เด็กหญิงภัทรศยา  มาตรพงค์
7. เด็กหญิงลลิลทิพย์  ถาวรตระกูลสุข
8. นางสาววิภาวี  ศรีพุทธา
9. เด็กหญิงสุนิตา  อุดมพืช
10. นางสาวโชติภัทร  ประทุมวี
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ทองจันทร์
2. นายปริญญา  พวงจันทร์
3. นายนวพล  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัญญาพัชร  วันเพ็ชร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  โตสิงห์
3. นางสาวชนิกานต์  คงอ่อน
4. เด็กหญิงณัฐวศา  สายด้วง
5. เด็กหญิงดารินทร์  สายชนะ
6. นายนภาเดช  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงนันทเลิศ  รักเย็น
8. เด็กหญิงปิยะภัทร  ภิรมย์คช
9. นางสาวสิริวิมล  สงกรานต์
10. นางสาวเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นายประสาน  ปิ่นนิล
2. นางสาวสมพร  พรมรักษา
3. นางสาวน้อง  แพทอง
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 88 ทอง 4 1. นางสาวจณิสตา  สุนทรไชยา
2. นายจักรินทร์  โพธิกิตติพงษ์
3. นายชินวัตร  ฉิมสอน
4. นางสาวณัฐกานต์  ทั่วนภา
5. นางสาวปิยะฉัตร  วาดประสพ
6. นายปุณยวีร์  จันทร์แจ่มใส
7. นางสาวพิมนิภา  สุขสมคุณ
8. นายวรกฤช  หัตถีนาโค
9. นางสาววิรงรอง  วงศ์ษา
10. นางสาวศิริพร  มีแก้ว
 
1. นายสมศักดิ์  พลายด้วง
2. นางสาวสมพร  พรมรักษา
3. นายเสรี  อุส่าห์ดี
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 85 ทอง 10 1. นางสาวธัญวรัตม์  ศรีนาค
2. นางสาวสุกัญญา  แย้มสำรวล
 
1. นางสาวสมพร  พรมรักษา
2. นางสาววรรณิภา  ศรีนาค
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 1. เด็กหญิงวัลยา  เพียรดี
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 34 1. นางสาวจริยา  วงศ์ชมภู
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง 21 1. เด็กชายอคพงษ์  สำเภาแมน
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทศวรรษ  รู้บุญ
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 77 เงิน 20 1. นายกฤติรัฐ  ศรียา
2. นางสาวจริยา  วงศ์ชมภู
3. เด็กชายฉัตรมงคล  แสงก่ำ
4. เด็กชายทศวรรษ  รู้บุญ
5. นางสาวธัญณิชา  มีอาษา
6. เด็กชายนาคินทร์  ลอยกระโทก
7. นางสาวปัทมา  แก้วเต๋จ๊ะ
8. เด็กชายพงศกร  บุญมี
9. เด็กหญิงวัลยา  เพียรดี
10. เด็กชายศุภกร  ทองเลื่อน
11. เด็กชายอคพงษ์  สำเภาแมน
12. นางสาวเพลินศิลป์  อุดม
 
1. นายนิพล  โตพูล
2. นางสาวผกามาศ  เพชรน้อย
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 91 ทอง 13 1. นางสาวณิชกมล  คำนนท์
2. นางสาวพิมพ์ชนก  ไชยชาติ
3. เด็กหญิงสานใจ  แก้วกล้า
4. เด็กหญิงเวนิส  สุเมธวาณิชย์
5. เด็กหญิงเอกนรี  กลิ่นเปี่ยม
 
1. นางสาวสุจินันท์  มณีวงษ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์   อุปนันชัย
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88.33 ทอง 5 1. เด็กชายกรินกฤดิ  ธูปทอง
2. เด็กหญิงวิชญาดา  นุชนวล
 
1. นางชาลินี มุสตัง  ติงกี
2. นางสาวกันตรัตน์  พงษ์พานิช
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 78.7 เงิน 24 1. นางสาวกัญญพัชร  วันเพ็ชร
2. นางสาวพัชราภา  ละอองเภา
 
1. นางสาวพิมชนก  วิริยจารี
2. Mr.Motomochi  Akihiko
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 78.875 เงิน 11 1. นางสาวพรธีรา  บุญพรวงศ์
2. นางสาวอารียา  เกรแฮม
 
1. นางสาวปิ่นอนงค์  ซื่อตรง
2. นางสาววรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกณิศา  ราชมนตรี
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 86 ทอง 6 1. นางสาวณัฏฐนิช  เจริญวานิช
2. นางสาวธีรารัตน์  เงินนาค
3. นางสาวมนัสชนก  แพร่สำราญ
4. นางสาวศิริพร  สอนสุวิทย์
5. นางสาวอภิสมัย  ธาตุรักษ์
 
1. MissHyejin  Ahn
2. นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 81.66 ทอง 7 1. นางสาวทิวากร  สาตรอด
2. นางสาวอุษณิษา  ร้านพจน์
 
1. MissHyejin  Ahn
2. นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 1. เด็กหญิงกรพินท์  บุญถนอม
2. เด็กหญิงณภัทร  เรี่ยวแรง
3. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วประภา
 
1. นางพัชรี  เรือนเพ็ชร์
2. นางสุมิตรา  สุขสุวรรณ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 45.67 เข้าร่วม 38 1. นางสาวกนกวรรณ  ฉลาด
2. นางสาวตรีญาณัฐ  โถแก้วเขียว
 
1. นางเนตรนภา  บุญศิริ
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 29 1. เด็กชายพศวัต  กรุดประเสริฐ
2. เด็กชายอัศรินทร์  สุธีรัตนชาญสกุล
 
1. นางเนตรนภา  บุญศิริ
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65.67 ทองแดง 33 1. นายชัยณรงค์  ต่างใจ
2. นายธันวา  ตั้งศิริทรัพย์
 
1. นางเนตรนภา  บุญศิริ
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 42.67 เข้าร่วม 25 1. นายจารุเดช  เสนาะสงข์
2. นายมกรธวัช ยูจีน  เอเมอรี่
 
1. นางสายพิน  งามสง่า
2. นางสาววาสนา  โสภารักษ์
 
32 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 63 ทองแดง 24 1. นายกรัณฑ์  อัมโร
2. นายธนพล  อินทร์ประสิทธิ์
3. นายธนาเดช  โพธิ์ทองนาค
 
1. นายประกาศิต  ปราบพาล
2. นางสาววรุณนภา  ริณพัฒน์
 
33 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 83 ทอง 22 1. เด็กชายศิวารักษ์  สุขวิวัฒน์
 
1. นางสาวนิสิตา  เมธาวราพร
 
34 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวชนกมณฐ์  แสงสี
 
35 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวบุญธิดา  ชินวงษ์
 
1. นางสาวกันยกานต์  สาริการินทร์
 
36 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 87 ทอง 7 1. นายณัฐวรรธน์  ศิริคุณานนท์
2. นายแสงชัย  จอมเกาะ
 
1. นางสุพิศ  รนขาว
2. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข