สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวิสุทธรังษี สพม. เขต ๘ (ราชบุรี,กาญจนบุรี)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 36 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สรพรม
 
1. นางสาวก้านมะลิ  ศรีโมรา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 18 1. เด็กชายไตรภพ  น้ำทิพย์
 
1. นางศันสนีย์  ชีวังกูร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73.83 เงิน 17 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แก้วตา
2. เด็กหญิงชญาณ์นินท์  โมคศักดิ์
3. เด็กหญิงรัตนากร   พะณะงาม
 
1. นางรัตนา   เพ็ชร์เจริญ
2. นางสาวโสภิญ  ไชยแก้ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 71 เงิน 30 1. นายผณธร  จาดป้อม
2. นายพรเทพ  ฟักจีน
3. นายภาณุศรัณย์   ภูเดชาประเสริฐ
 
1. นายยุทธพิชัย  บุตรน้ำเพ็ชร
2. นายณัฐนนท์  เดือนขึ้น
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปพณ  ละเภท
 
1. นางสุดใจ  พละศักดิ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 16 1. นายนราวิชญ์  วงษ์น้อม
 
1. นางสาวนนทกานต์  แก้วเรือง
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54.69 เข้าร่วม 42 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  วงศ์สุนา
2. เด็กชายตังค์  ขุนแสน
3. เด็กหญิงอรวรา  อมรชัยเวช
 
1. นางสาวอภิรดา  ทั่นเส้ง
2. นางสาวศิริมา  วงษ์สกุลดี
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 70.75 เงิน 9 1. นายคุณากร  รุ่งสว่าง
2. เด็กหญิงชันษา  วงษ์ประเสริฐ
3. นายธีริศร์  เกตุมณี
 
1. นางจีรภัทร  พาภิรมย์
2. นางสาวเกษร  เหมะรักษ์
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 72.38 เงิน 6 1. นางสาวณัฐพร  แช่มช้อย
2. นางสาวนันท์นภัส  จงจริงวงศ์
3. นายรฐนนท์  เฉยบรรดิษฐ์
 
1. นายสุพัฒน์  กนกพจนานนท์
2. นายธีรพงศ์  จิตเจริญ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 13 1. เด็กชายกษิดิศ  ศานต์รักษ์
2. เด็กหญิงสุรภา  เลาหอุดมโชค
 
1. นางสาวเกษรินทร์  อ่อนนาค
2. นางสาวเกสร  พุทธรักษา
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง 9 1. เด็กหญิงศรัญญา  บูรณะมณฑล
 
1. นางคนึงนิตย์  เนียมหอม
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 13 1. นายธนวันต์  พันธ์สุข
 
1. นางอรสุชา  ภัทรสิริวรกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 76.59 เงิน 22 1. เด็กชายพีระชัย  กิตติธรรมโรจน์
2. เด็กชายสิทธิธัช  สระศรี
 
1. นางสาวสายชล  เรียงสันเทียะ
2. นายประเสริฐ  วันเย็น
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66.15 ทองแดง 42 1. นางสาวสันต์ฤทัย  ใจสิงห์
 
1. นางสาวสุทธิชา   สุขกาญจนา
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิสสุตา  ทวิชสังข์
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  เมฆจินดา
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 77.6 เงิน 47 1. เด็กหญิงชินาธิป  พงศ์พันธุ์ศักดิ์
2. เด็กหญิงภัคจิรา  จันทยงค์
3. เด็กชายวรโชติ  พรวัชรชัย
 
1. นางสาวอาริสา  คล้ายขำ
2. นายศิวัช  ภู่ระหงษ์
 
17 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 34 1. นายฐิติวุฑฒิ  แค้มวงศ์
2. นายณัฐพงศ์  พิบูลย์มหาโชค
3. นางสาวสุภิตา  กอฟัก
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นางจินตนา  หนูอินทร์
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 10 1. นายกฤษติน  เลาหอุดมโชค
2. นางสาวรัชนิศ  ดีขม
3. นายสรวิศ  ศรีทวี
 
1. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
2. นายเชาวลิต  ชัยศักดิ์สกุล
 
19 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84.7 ทอง 32 1. นายธนพล  กันภัย
2. นางสาวสาวิตรี  สีนวล
3. นางสาวอภิญญา  เหลืองอร่าม
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  โพธิ์ทอง
2. นางสาวดารารัตน์  ปุณณะการี
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 78.8 เงิน 13 1. เด็กชายจิรัฏฐ์  ชุมมะ
2. เด็กชายภูมินทร์  สุขขุม
 
1. นางสาวสายฝน  ตะบานขวา
2. นายวิโรจน์  สามสี
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 67.2 ทองแดง 35 1. นางสาวภัทราภรณ์  วิริยะพงศ์พัฒนะ
2. นายเจริญ  บูรณกาญจน์
 
1. นายประภาส  สาระสาลิน
2. ว่าที่ร้อยโทธีรพล  จิณแพทย์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 40.61 เข้าร่วม 26 1. เด็กชายธนกฤต  ปานสุวรรณ
2. เด็กชายรชตะ  สมรูป
 
1. นายสมศักดิ์  เหลืองมังกร
2. นางสาวแสงดาว  สืบด้วง
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง 10 1. นายก้องภพ  พัฒนศิริ
2. นางสาวพัชลิตา  สุขศรัทธา
3. นายวรภาส  ภู่แสนสะอาด
4. นายศิรวิชญ์  เสือส่าน
5. นายสหัสวรรษ  สุกใส
 
1. นางจุรีพร  ปราบสุธา
2. นายปัณณทัต  เย็นนะสา
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 75.4 เงิน 27 1. นายชนัญญู  แซ่เตีย
2. นางสาวชนาพร  กอสุนทร
3. นางสาวชนาฤดี  อุทัยทอง
4. นายชลทิศ  นัยเสถียร
5. นายชาญวิทย์  เหลืองใหม่เอี่ยม
6. นางสาวตนุวี  ชงกุล
7. นายทวีธร  แสงค้อม
8. นายธนชาติ  คล้ายสิงห์
9. นางสาวธนัชพร  หวังเจริญ
10. นายธนากร  เหตะโยธิน
11. นายธรรมสรณ์  ศรีสกุล
12. นายธฤต  หอกเพ็ชร
13. นางสาวนภสร  จำนงกุล
14. นายนภัทร  เจริญพร
15. นางสาวพิมพ์รพัฒน์   ทองศรี
16. นางสาวมนัสวีย์  เอกจิต
17. นางสาววรัตถ์ชา  ผสุดี
18. นายวุฒิชัย  สังข์ทอง
19. นายสุทธิภัทร  ศรีเมือง
20. นายสุรธัส  ตรีสาร
 
1. นางสาวชุติมา   จันทร์ประเสริฐ
2. นางสาวภิญญาพัชญ์  เกิดกำธร
3. นางสาวกาญจนา  เอ็นทู้
4. นายวรวรรธน์  แสงมาลา
5. นายปรีดา   แจ่มศรี
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 60 ทองแดง 50 1. เด็กหญิงกุลชา  จินจารักษ์
2. เด็กชายสิริภพ  เหลืองประเสริฐ
 
1. นายจำนงค์  นรดี
2. นายวุฒิชัย  บุญมา
 
26 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงดรัลรัตน์  ใจรักษ์
2. เด็กหญิงนฏกร  สีสังข์
 
1. นายวุฒิชัย  สุวรรณรัฐ
2. นายณัฐวุฒิ  สุขศรีงาม
 
27 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 81.5 ทอง 23 1. นางสาวบุษบงก์  ษมาพิสุทธิ์
2. นางสาววรัญญา  เนียมหอม
 
1. นายธนวิชญ์  มีล้อม
2. นางสาวกมลชนก  บุญมี
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 83 ทอง 12 1. นายณัฏฐพล  ครองพื้นพิมาน
 
1. นายอดิศร  นิยมรัตน์
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงญญิตา  พิชญกุลมงคล
 
1. นางสาวพรพนา  ธุระศรี
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 70 เงิน 30 1. เด็กชายภาณุ  รุ่งเช้า
 
1. นายเจนวิทย์  ทองธนัช
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 80 ทอง 16 1. นายนพดล  จันทร์แจ่ม
 
1. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 78 เงิน 18 1. นายชนาธิป  เล้าเจริญ
2. นายณัฐพล  กิจอรุณโชค
3. นายธนกฤต  คุณากรดุษิต
4. นายธาดาพงศ์  ยี่ผาสุข
5. นายธีธัช  ฉีดจันทร์
6. นายธีรพันธุ์  อิ่มสะอาด
7. นายนพดล  จันทร์แจ่ม
8. เด็กชายภาณุ  รุ่งเช้า
9. นายมงคล  เหล่ากิจรุ่งโรจน์
10. นายมงคล  พูลสุข
11. นายศุภณัฐ  เพิกเฉย
12. นายศุภณัฐ  ดวงภมร
 
1. นายอติชาต  ทัพวิเศษ
2. นายนนทวรรธน์  เจริญบุตรานนท์
3. นายคติ  หงษ์วิไล
4. นายเจนวิทย์  ทองธนัช
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 83.4 ทอง 6 1. เด็กชายกฤตนัน  รารามนัส
2. เด็กชายจิรายุวัฒน์  ช่างยืนยง
3. เด็กชายชิษณุพงศ์  มากแก้ว
4. เด็กชายธีรัช  จิณแพทย์
5. เด็กชายนฤดล  แสงไทยเจริญลาภ
 
1. นายหงษ์ดี  ศรีเสน
2. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
3. นายเจนวิทย์  ทองธนัช
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 95 ทอง 5 1. นายอาทิตย์  เผือกแก้ว
 
1. นายสมนุึก  รุ่งรัตน์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 40 1. เด็กชายจิรายุ  พุ่มน้อย
2. เด็กชายชัชชัย  วินิจ
3. เด็กชายฐาปัตย์  ทองอินทร์
4. เด็กชายณรินทร  ก๋งพิ้ว
5. เด็กชายธนภัทร  อุดยา
6. เด็กชายธนวัฒน์  กันยามา
7. เด็กหญิงมัณฑนา  เกิงฝาก
8. เด็กชายสรพัศ  จันทศรี
9. เด็กชายสิทธิพร  แซมรัมย์
10. เด็กชายอดิเทพ  ประดับแก้ว
11. เด็กชายเกิดกาญจน์  เดชธนสถิรนันท์
12. เด็กชายเดชาวัต  แก้วประเพณี
 
1. นายเจนวิทย์  ทองธนัช
2. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
3. นายคติ  หงษ์วิไล
4. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 28 1. นายธนวิทย์  ผิวไผ่
2. นายปิ่นพงศ์  ทองปุก
3. นายพัฒนกานต์  พรายเพ็ชร
4. นายวิศรุต  ทับภู
5. นายวีรภัทร  จงใจภักดี
6. นายศตวรรษ  เสนนันต๊ะ
7. นายเมธัส  บุญสมบัติ
8. นายโชติวิทย์  ถิ่นคำเชิด
 
1. นายเจนวิทย์  ทองธนัช
2. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
3. นายคติ  หงษ์วิไล
4. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงธนพร  เย็นสรง
2. เด็กชายนพเกล้า  แพงแซง
3. เด็กชายบุริศร์  หนูอินทร์
4. เด็กชายพงศกร  ทาเสนา
5. เด็กชายพุฒิพงศ์   เสือจันทร์
6. เด็กหญิงภัทรมน  ขุนเที่ยงธรรม
7. เด็กชายวราภรณ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา
8. เด็กชายวีรภัทร  ไชยตาแสง
9. เด็กหญิงศศิกานต์   กาญจนอโนทัย
10. เด็กหญิงสิริกร  รอดด้วง
 
1. นางสาวเพ็ญพลอย  ก้านเหลือง
2. นางสาววรวลัญช์  ยิ้มใหญ่หลวง
3. นายหงษ์ดี  ศรีเสน
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 89.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงอรอนงค์  ลีละสุนทเลิศ
 
1. นายณัฐพล  กำเนิดรัตน์
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 86.75 ทอง 16 1. นางสาวปวริศา  ว่องวรพรกุล
 
1. Mr.Amir S.R.  Madani
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85.83 ทอง 20 1. เด็กชายกฤตเมธ  ว่องวรพรกุล
 
1. MissMichelle  Yuk Lan Ho
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 77.33 เงิน 22 1. เด็กหญิงแจสมิน เปรมลิกา  ฟุท
 
1. นางวัชราภรณ์  อังสถิตย์อนันต์
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 92 ทอง 10 1. นายพนัชกร  จิตต์กลับ
2. เด็กหญิงฟ้าชาลี  แซมมณี
3. เด็กชายภูมณภัฏฐ์  นริศวร์ภาคิน
4. เด็กหญิงวริสสรา  เลาหเธียรประธาน
5. เด็กหญิงสินรินทร์  จินดาโชติ
 
1. Mrs.Glenda A.  Sumalinog
2. นางวัชราภรณ์  อังสถิตย์อนันต์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนดล  ศรีพานิช
2. นางสาวนรมน  มูลแก้ว
3. นายราชัน  เดอบราน
4. นางสาวเก็จแก้ว  กองแก้ว
5. นางสาวเณรินทร์  บุญบำรุง
 
1. นางวัชราภรณ์  อังสถิตย์อนันต์
2. Mrs.Glenda A.  Sumalinog
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 72.5 เงิน 40 1. เด็กชายพงศรันย์  จิระขจรวงศ์
2. เด็กชายภัทศกร  สุนทร
 
1. นางสาวนพวรรณ  ส่งกลิ่น
2. นางสาวอารีวัล  ศิริวัฒนธนา
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพัชรวรรณ  จันทร์แจ่มศิริกุล
2. นางสาวเพชรลดา  เหตะโยธิน
 
1. MissSilin  Liu
2. นางสาวกรรณิการ์  ร่มเกตุ
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 82.5 ทอง 6 1. เด็กหญิงปวรวรรณ  ยอดดำเนิน
2. เด็กหญิงวิทาดา  ปัญญาหงษ์
 
1. นางสาวมัทนิน  เจริญพร
2. นางสาวนันท์นรี  ศรีสุขคำ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 16 1. นางสาวนวพร  กาญจนโชติช่วง
 
1. นางสาวนันท์นรี  ศรีสุขคำ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.3 เงิน 26 1. นางสาวดวงกมล  แต่งดี
2. นายภูพิรัฐ  มูลประเสริฐ
3. นางสาวรัญชลี  นามาบ
4. นายวีรเทพ  สุนทรโอวาท
5. นายศุภกิจ  เล็กมนตรา
 
1. นางสาวอารีวัล  ศิริวัฒนธนา
2. Mr.Ying-chin  Shih
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 64.53 ทองแดง 44 1. เด็กหญิงมนัสสุณี  มานะรังสรรค์
2. เด็กหญิงอรอนงค์  ลีละสุนทเลิศ
 
1. นางสาวรวิสรา  เหล่าม่วง
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 63.72 ทองแดง 46 1. นายปรมรรค  ปฐมเพทาย
 
1. นายวัชระ  ศรีฐาน
 
52 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 78 เงิน 26 1. นางสาวกรกนก  บุญเฉลย
2. นางสาวกรรวี  ปานจรูญรัตน์
3. นางสาวณัฐิญา  แสงดิษฐ
4. นายธนกฤต  โลหะธรรม
5. นายธนภัทร  ตะเพียนทอง
6. นายธนาวุฒิ  สายสร้อย
7. นายรัชชานนท์   สุขประเสริฐ
8. นางสาวศุภนิดา   ธนสมบูรณ์
9. นายสุวัจน์  พรพุทธศรี
10. นางสาวอัญอานันท์  เซี่ยงเห็น
 
1. นางสาวดวงพร  ปิ่นตุรงค์
2. นางสาวลาวัลย์  น้อยอยู่
3. นายวุฒิชัย  บุญมา
 
53 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.2 ทอง 8 1. เด็กหญิงจิดาภา  เลาหสถิตย์
2. เด็กหญิงนภสร  ชำพาลี
3. เด็กหญิงศศิวิมล  สวัสดิ์หิรัญกิจ
 
1. นางนิตยา  สังข์มา
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุชัญญา  พรมสุข
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายกฤตพล  รักษากุล
2. นายชานันท์  สมิติศิลป์
 
1. นายสุขุม  ดอกเข็ม
2. นายวีรพัฒน์  ไสยาวัน
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 12 1. นายปฐากร  สุขแสง
2. นายวิศรุต  ปิ่นธุรัตน์
 
1. นางคมคาย  ปวุตตานนท์
2. นางสาววัชรี  ทรัพย์พุ่ม
 
56 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 5 1. เด็กหญิงชนิสรา  ปิ่นสุวรรณ
2. เด็กชายนิธิทัต  สินสวัสดิ์
3. เด็กชายรชต  รัตนกุสุมภ์
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
2. นางสาววัชรี  ทรัพย์พุ่ม
 
57 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 57.33 เข้าร่วม 41 1. นายวรณ  จันทร์พินิจรัตน์
2. นายวรท  จันทร์พินิจรัตน์
3. นายศุภณัฐ  ฟักเหลือง
 
1. นางสาวปรารถนา  ดาวเจริญพร
2. นายสุขุม  ดอกเข็ม
 
58 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 1. นางสาวณิชาภัทร  นุ่มดี
2. นางสาวปณิสรา  เกษรบัวขาว
3. นายพิชชากร  ชินนะมาส
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
59 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 31 1. นายกริษณุ  วรพุทธพร
2. นายณัทปวิช  ชนะพันธ์
3. นายประวิทย์  มีตา
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
60 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 1. เด็กชายทรรศนพล  บุญญาลัย
2. เด็กชายธนภัทร  สมรูป
3. เด็กหญิงไอศิยา  ศรีปัญญา
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
61 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กชายจิรภิภัฐร์  ธนาภัทรชัยสิทธ์
2. เด็กหญิงญาณิกา  เชาวนเมธากุล
3. เด็กชายภูวิช  สบายเหลือ
 
1. นายประภาส  สาระศาลิน
2. นางสาววิไลลักษณ์  โฉมมิตร
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นายณภัทร  มังกะโรทัย
2. นางสาวธันยาภรณ์  วชิรพันธ์วิชาญ
3. นางสาวศุภนิดา  รุ่งคูหา
 
1. นายวิสุทธิ์  เจียมธโนปจัย
2. นายสุรวัจน์  สุคนธมณี
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 87.67 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐวีร์  สมประสงค์
2. เด็กชายนรเศรษฐ์  อเมกอง
3. เด็กชายพัสกร  นิติพันธ์
 
1. นายดำรงศิลป์  ทองเชื้อ
2. นายกิตติชัย  ทองทวี
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82 ทอง 12 1. นายชนาธิป  พึ่งธรรมศักดา
2. นายธนกร  คำหอม
3. นางสาวนารีรัตน์  ผมฟ้า
 
1. นางสาวศศิธร  พวงแก้ว
2. นายนเรศ  คนรำ
 
65 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 24 1. นายจิรายุส  แช่มเชียง
2. นางสาวชิดชนก  ปลาทองรุ่งเรือง
3. นายฐากูร  เกษมโสต
4. นายณภัทร  เจริญพร
5. นายพลฤทธิ์  เชี่ยวชาญชัย
6. นายสุพิชญากรณ์  โพธิ์วงศ์
 
1. นางดวงพร  ใจรักษ์
2. นางพรรณี  เพ็งศาสตร์
3. นายกิตติชัย  ทองทวี
 
66 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 84 ทอง 32 1. นายณัช  โพธิ์เงิน
2. นายรชต  เอี่ยมสะอาด
3. นายวรินทร  ทรัพย์อินทร์
 
1. นางกัญจนพร  ภัคพาณิชย์
2. นางวีณา  ปลาทอง
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 72 เงิน 27 1. นางสาวณัฐกานต์  กากะนิก
2. นางสาวณัฐชา  ราชมนตรี
3. นางสาวปรีณาภา  เกษมโสตร
 
1. นางดวงพร  ใจรักษ์
2. นางสาวพรทิพย์  ทองมาก