สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปากเกร็ด สพม. เขต ๓ (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ .....
ระหว่าง วันที่ .... เดือน ... พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงอรวี  สมพงศ์นวกิจ
 
1. นายภูริณัฐ  มังครักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 87.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวเกวลิน  หงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาวชนกพร  ฟักสังข์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงภิรม  จุดประสงค์
 
1. นางสาววันวิสาข์  ดวงประทีป
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวมินตรา  ทุมรัตน์
 
1. นางอาทิตยา  เวียงวีระเกียรติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 70 เงิน 15 1. เด็กหญิงสิรินรี  ประทีป ณ ถลาง
 
1. นายธัญประภา  ดาวังปา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 76.8 เงิน 7 1. นางสาวสุลิตา  ปราบปัญจา
 
1. นางเตือนใจ  ขมิ้นเขียว
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติพร  สาระคุณ
 
1. นางสายพิณ  ศรีเพ็ง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวทิยาพร  กริ่งสันเทียะ
 
1. นายวสันต์  ศักดาศักดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทองวิธิ
2. เด็กชายธีระศักดิ์  แสงบัวเผื่อน
3. เด็กหญิงศิริพรรณ  กล่ำอยู่
 
1. นายชาคริต  กิมสร้าง
2. นางสาวศิริรัตน์  ป้องปิด
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายธีรวัฒน์  ท่าจีน
2. นายพันเก้า  สามงามไพร
3. นายภูริภาคย์  บุญสม
 
1. นางมุขสุดา  ถีระแก้ว
2. นางสาวสุนิษา  ปาโน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 82.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพศิกา  ล้อนพรัตน์
2. เด็กหญิงอินทิรา  บุญรอด
 
1. นางสาวบูรณา  แก่นจำรูญ
2. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกิตติพันธ์  บุปผานนท์
2. นางสาวจิราวรรณ  ชัยสมิต
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ
2. นางสาวบูรณา  แก่นจำรูญ
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กชายนพพร  ใจสายสุข
2. เด็กหญิงปิยาภรณ์  จุดประสงค์
 
1. นายปิยวัฒน์  ฤทธิ์มาก
2. นางมาลัย  สังวาลย์วงศ์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นางสาวนนธิชา  จิวานนท์
 
1. นางสาวโชติกา  พูลทรัพย์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงธัชนุช  สุทธิพรม
 
1. นางชื่นจิต  โฉมอุดม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปิยะธิดา  ประเสริญไทย
 
1. นายญาณุสิทธิ์  ภูหนองโอง
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกรปพน  แข็งขัน
2. เด็กหญิงปาณิศา  ศิริล้น
3. เด็กหญิงวาสิตา  รุจิสิน
 
1. นายเมธี  ชราศรี
2. นางนุชจรี  คงโพธิ์น้อย
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 71.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยมงคล  พงษ์งามเกียรติ
2. นายอาณัฐ  โตเจริญโชค
3. นางสาวเจนนิสา  จักรกลม
 
1. นางชาลิสา  รักษาศรี
2. นายศิระณัฐพล  โล่ห์นารายณ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สงวนศิลป์
2. เด็กหญิงณิชกานต์  ผดุงจิตร
 
1. นายอภิวัฒน์  จันทร์ทองคำ
2. นายธานี  เวียงวีระเกียรติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 4 1. นางสาววณิชชา  กลิ่นพงษา
2. นายวิธวินท์  ยอดมาลัย
 
1. นายธานี  เวียงวีระเกียรติ
2. นายอภิวัฒน์  จันทร์ทองคำ
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายกิตติณัฐ  บัญชาจารุรัตน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  แหวนทอง
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐจรีย์  นครราช
 
1. นางสาวเตือนตา  สุพรรณทอง
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 15 1. เด็กชายธนธัต  ทศกิจ
2. เด็กหญิงสิรี  วิไลวงศ์เสถียร
 
1. นางสาวเดือน  บุญจวง
2. นางสาวศศิธร  สิงหธรรม
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 7 1. นายธีรพจน์  นามวิชา
 
1. นางนุชจรี  คงโพธิ์น้อย
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายรามิล  เพ็ชรสุขุม
 
1. นางสาวสุดารัตน์  ฤทธิ์นุช
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 70 เงิน 4 1. นายสุกรีฉัตร  เย็นมี
 
1. นางสาววัชรีภรณ์  เขตสกุล
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพรพระเนตร  เจนหัด
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ไชยชาติ
3. เด็กชายสืบสกุล  บำรุงบุตร
 
1. นายไกรวัชร  บัวเทศ
2. นายสุธาสินี  ภักดีนารถ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปิยะธิดา  ประเสริฐไทย
2. นางสาวศวิตา  มาฆะคำ
3. นางสาวเยาวมาลย์  วงษ์วิลาศ
 
1. นางสาวธิตินันท์  นาจาน
2. นางสาววชิราพร  กองสุข
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 80.6 ทอง 4 1. เด็กชายจารุกิตติ์  บรรเจิด
2. เด็กชายอภิสร  วรวสุกุลยา
3. เด็กหญิงโชติกา  โสมสุพรรณ
 
1. นางสาวปิยะธิดา  พึ่งพินิจ
2. นายดิฐธิเดช  แจ้งคต
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 80.4 ทอง 6 1. นางสาวกรวีร์  ศักดิ์ปรีชายืนยง
2. นางสาวธนัญญา  โพธิ์พันศรี
3. นายยยศกร  เฉยชอบ
 
1. นางสาวสุภาณัน  ยศมงคล
2. นายสุชากรณ์  พวงทอง
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 82.2 ทอง 5 1. เด็กหญิงกวินณา  สาระยิง
2. เด็กหญิงจตุพร  หร่องบุตรศร
3. เด็กหญิงเพ็ญประภา  สิงหะ
 
1. นายดิฐธิเดช  แจ้งคต
2. นางสาวปิยะธิดา  พึ่งพินิจ
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธนะพัฒน์   เพชรวงษ์สกุล
2. นางสาววณิชชา  กลิ่นพงษา
3. นายวิธวินท์  ยอดมาลัย
 
1. นางสาวสุภาณัน   ยศมงคล
2. นายวิศรุต  ศรีนวล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พุดบุรี
2. นางสาวสุธีมนต์  เจริญรักษ์
3. เด็กหญิงเภาวนา   ละอองเภา
 
1. นางสาวจิตสุภา  ฤกษ์อำนวยชัย
2. นายสิทธารักษ์  เขียนศิริ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกฤษฎาพร  แก้วกล้า
2. นางสาวกันยาวีร์  พิมพ์งาม
3. นางสาวปาลิดา  บำรุงทรัพย์
 
1. นางสาวภัทราวดี  มากแสง
2. นางสาวธิตินันท์  นาจาน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันติทัต  ปั้นลายนาค
2. เด็กชายพศิน   อินสว่าง
 
1. นายวิศรุต  ศรีนวล
2. นายสิทธารักษ์  เขียนศิริ
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนวัฒน์  ใคร่ครวญ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์   เทียนทอง
 
1. นายวิศรุต  ศรีนวล
2. นายดิฐธิเดช   แจ้งคต
 
37 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิรภัทร  สุขสมบูรณ์
2. นายบุญกร  บุญชักนำ
3. นายอเนชา  ปะทักขินัง
 
1. นายวิศรุต  ศรีนวล
2. นางสาววชิราพร  กองสุข
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันทมณี  ทรัพย์แสนดี
2. เด็กหญิงญาณิศา  หาบุญพาด
3. เด็กหญิงรติภัต  คำชาย
4. เด็กหญิงศิรินา  ริดเส็ง
5. เด็กหญิงอภัย  คงสร
 
1. นายเอนกนันท์  บัลลังก์โพธิ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกรกนก  สุวรรณชื่น
2. นางสาวดาราวรรณ  ปานวงษ์
3. นางสาวธนิดา  ลักษกุลมาศ
4. นางสาวศิรภัสสร  ไชยมงค์
5. นางสาวอริสา  บรรทุกรรม
 
1. นางจตุพร  ปุกิจ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกฤตยา  สิงหะ
2. เด็กหญิงฌาณิศา  สนเล็ก
3. เด็กหญิงนภัสสร  นิลอาชา
4. เด็กหญิงพิมพ์ขจร  เดชพิทักษ์
5. เด็กหญิงภาลิณี  จระเกต
 
1. นางสาวกรกนก  ดัดแวว
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรจิรา  แสงเขียว
2. นางสาวพรพิชชา  ไตรญาณสม
3. นางสาววิศรุตา  บำรุงศักดิ์
4. นายเดชสิทธิ์  บุงขุนทด
5. นางสาวเพชรรัตน์  โกมลเสน
 
1. นางสาวสมร  โกวิทชัย
2. นางพรวิไล  ทับแสง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกันตภณ  รุ่งโรจน์
2. เด็กชายปราชญ์  เจริญกิจสุพัฒน์
3. เด็กชายปิยนันท์  ปิยภาณีกุล
4. เด็กหญิงพิชญาภา  เหล็กกล้า
5. เด็กหญิงภควรณัฐ  โชคสมงาม
 
1. นายสุุวิชัย  เวทย์โส
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานรพี  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวดวงกมล  ตันกิติภิญโญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววัชราพร  มงคลพัฒน์
 
1. นางลักษณา  ดลเสถียร
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรณัฐ  เจียวจินดารัตน์
2. เด็กหญิงภัทรกุล  บุตตะวงษ์
 
1. นางพรวิไล  ทับแสง
2. นางสาวชนันญา  อุ่นใจ
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอริศรา  ตรงดี
2. นายอานนท์  อาษาไชย
 
1. นางประทิน  พ่วงแพ
2. นางสาวชนันญา  อุ่นใจ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 83.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัลยกร  จันทร์โม้
2. นางสาวจิดาภา  บุตรมางกูล
3. เด็กหญิงชลธิชา  สมเผือก
4. เด็กหญิงประภัสสร  อ่อนสอาด
5. เด็กหญิงพ.ฤทัย  จันทร์มิตร
6. เด็กหญิงภัทรศยา  มาตรพงค์
7. เด็กหญิงลลิลทิพย์  ถาวรตระกูลสุข
8. นางสาววิภาวี  ศรีพุทธา
9. เด็กหญิงสุนิตา  อุดมพืช
10. นางสาวโชติภัทร  ประทุมวี
 
1. นางสาวระวิวรรณ  ทองจันทร์
2. นายปริญญา  พวงจันทร์
3. นายนวพล  เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91.65 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญาพัชร  วันเพ็ชร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  โตสิงห์
3. นางสาวชนิกานต์  คงอ่อน
4. เด็กหญิงณัฐวศา  สายด้วง
5. เด็กหญิงดารินทร์  สายชนะ
6. นายนภาเดช  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงนันทเลิศ  รักเย็น
8. เด็กหญิงปิยะภัทร  ภิรมย์คช
9. นางสาวสิริวิมล  สงกรานต์
10. นางสาวเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นายประสาน  ปิ่นนิล
2. นางสาวสมพร  พรมรักษา
3. นางสาวน้อง  แพทอง
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 89.97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายคุณากร  ภู่ประดิษฐ
2. นางสาวจณิสตา  สุนทรไชยา
3. นายชินวัตร  ฉิมสอน
4. นางสาวณัฐกานต์  ทั่วนภา
5. เด็กหญิงนภัสสร  นิลอาชา
6. นายปุณยวีย์  จันทร์แจ่มใส
7. นายวรกฤช  หัตถีนาโค
8. นางสาววิรงรอง  วงศ์ษา
9. นางสาวศิริพร  มีแก้ว
10. นางสาวเพียงหทัย  ตันจิตติวัฒน์
 
1. นายสมศักดิ์  พลายด้วง
2. นางสาวสมพร  พรมรักษา
3. นายเสรี  อุส่าห์ดี
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐชรี  พลรักษ์
2. เด็กชายศุภฤกษ์  กลิ่นพงษา
 
1. นายเสรี  อุส่าห์ดี
2. นางสาวสมพร  พรมรักษา
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวธัญวรัตม์  ศรีนาค
2. นางสาวสุกัญญา  แย้มสำรวล
 
1. นางสาวสมพร  พรมรักษา
2. นางสาววรรณิภา  ศรีนาค
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกันตินันท์  สายบริสุทธิ์
 
1. นางสาวนิสิตา  เมธาวราพร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นางสาวมุกริน  มณีนิล
 
1. นางสาวศศิวิมล   แสงกรด
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายจาตุรงค์  บุญดาสา
 
1. นายมงคล  สีนวล
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 77 เงิน 10 1. นางสาวภัทรมน   ศรีภักดี
 
1. นายมงคล  สีนวล
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กชายจิรวัฒน์   แก้วกลม
 
1. นายสุทธิเกียรติ  เพ็ชรธรรมชาติ
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมาธวี   ศรีสวัสดิ์
 
1. นายมงคล  สีนวล
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเขษม   ฉิมคล้าย
 
1. นางสาวนิสิตา  เมธาวราพร
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวรัตติยากร   โถชัยคำ
 
1. นายมงคล  สีนวล
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงไอรดา  ฮาซันบิน
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุจิตตรา   ชาญกล้า
 
1. นางสาวขนิษฐา   มีสิงห์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 7 1. เด็กหญิงศรันยา   เกตุเนตร
2. เด็กชายอธิวัฒน์  ไพรศรี
3. เด็กหญิงเปรมกมล   จันจำรัส
 
1. นายพงษ์พันธ์    แย้มเผือก
2. นางสาวนิภาวรรณ  ผุสดี
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 6 1. นายชญานนท์   จันทร์เอี่ยม
2. นางสาวนภัสสร   แสงมา
3. นายสหรัฐ   สีผึ้ง
 
1. นายพงษ์พันธ์  แย้มเผือก
2. นางสาวศศิวิมล  แสงกรด
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศกร  บุญมี
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวัลยา  เพียรดี
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจริยา  วงศ์ชมภู
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอคพงษ์  สำเภาแมน
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทศวรรษ  รู้บุญ
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 89.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกฤติรัฐ  ศรียา
2. นางสาวจริยา  วงศ์ชมภู
3. เด็กชายฉัตรมงคล  แสงก่ำ
4. เด็กชายทศวรรษ  รู้บุญ
5. นางสาวธัญณิชา  มีอาษา
6. เด็กชายนาคินทร์  ลอยกระโทก
7. นางสาวปัทมา  แก้วเต๋จ๊ะ
8. เด็กชายพงศกร  บุญมี
9. เด็กหญิงวัลยา  เพียรดี
10. เด็กชายศุภกร  ทองเลื่อน
11. เด็กชายอคพงษ์  สำเภาแมน
12. นางสาวเพลินศิลป์  อุดม
 
1. นายนิพล  โตพูล
2. นางสาวผกามาศ  เพชรน้อย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคุณานนต์  บุญพละลักษณ์
2. เด็กชายนิภัทร์  สุตะภักดี
3. เด็กหญิงภัสรี   ศรีใส
4. เด็กหญิงอนันตรา  ลิคะสิริ
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์   ไชยคำ
6. เด็กชายเอกพล   บุญช่วย
 
1. นายกมล  ทองดอนตัน
2. นายสิริวัฒน์  ปราณี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 76 เงิน 7 1. นายชาคริยา   นารอด
2. นายณัฏฐ์กฤศ   นิธีทวีสมบัติ
3. นายธัญพิสิษฐ์   ครุฑโต
4. นายธีร์จุฑา   หาญภูบาล
5. นายนวมิต   กากแก้ว
6. นายอรรฆพล   ยุทธศักดิ์
 
1. นายกมล  ทองดอนตัน
2. นายสิริวัฒน์  ปราณี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพลอยสวย  สกุลเทวาสถิตย์
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุธีกานต์  มงคลศิริพัฒนา
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวอภิรดี  สุวรรณพานิชกุล
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพลอยสวย  สกุลเทวาสถิตย์
 
1. นายนิพล  โตพูล
 
76 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงปัทธิตา  ขุนจันทร์ดี
2. เด็กหญิงรินรดา  เรืองศรี
3. เด็กหญิงศิริประภา  กันงา
4. เด็กหญิงสุกัญญา  คำพันธ์
5. เด็กหญิงโสมประไพ  แป๊ะเอี่ยม
 
1. นางสาวรังสิมา  ไทยวัฒน์
2. นายอาภากร  โพธิ์สุข
3. นางสาวปาณิสรา  สุขสำราญ
4. นางสาวพิมประพา   สังขฤทธิ์
 
77 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวกรรณิการ์  ภูมิสุวรรณ
2. นางสาวชนิตา  ทองแสน
3. นางสาวณัฐชา  ชวาลา
4. นางสาวณิชพิชญ์มณฑน์  รอบจังหวัด
5. นางสาววีนัส  สีดี
6. นางสาวสุปรียา  เชยล้อมขำ
 
1. นางสาวรังสิมา  ไทยวัฒน์
2. นายอาภากร  โพธิ์สุข
3. นางสาวปาณิสรา  สุขสำราญ
4. นางสาวพิมประพา   สังขฤทธิ์
 
78 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายเอกพันธ์  พรหมทรงศร
 
1. นางสาวสุจินันท์  มณีวงษ์
 
79 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 4 1. นางสาวกัญญาวีร์  บุญประโคน
 
1. นางสาวสุกัญญา  จงจิตต์สุข
 
80 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  ลาภตระกูล
 
1. นางสาวสุนันทา  จิตต์มั่น
 
81 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิญาดา  หวานแท้
 
1. นางสาวสุนีย์  คะงุุ่ย
 
82 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนม์พัสตร์  มณเฑียร
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อุปนันชัย
 
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเศรษฐพงศ์  ก่อสันติรักษ์
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  อุปนันชัย
 
84 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณิชกมล  คำนนท์
2. เด็กหญิงสานใจ  แก้วกล้า
3. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองพรวิสุทธื์
4. เด็กหญิงเวนิส  สุเมธวาณิชย์
5. เด็กหญิงเอกนรี  กลิ่นเปี่ยม
 
1. นางสาวสุจินันท์  มณีวงษ์
 
85 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 80.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพรพล  ยาวิเศษ
2. นายพิชญุตม์  สังข์แก้ว
3. นางสาววารุณนิภา  อัษฏรัตน์
4. นายอนันต์วัฒน์  พิมพ์เกตุ
5. นางสาวอรชร  มัจฉากล่ำ
 
1. นางสาวสุกัญญา  จงจิตต์สุข
 
86 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกรินกฤดิ  ธูปทอง
2. เด็กหญิงวิชญาดา  นุชนวล
 
1. นางชาลินี มุสตัง  ติงกี
2. นางสาวกันตรัตน์  พงษ์พานิช
 
87 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวณิชพิชญ์มณฑน์  รอบจังหวัด
2. นายยูซุบ  อยู่ศิริ
 
1. นางชาลินี มุสตัง  ติงกี
2. นายณัฐพล  เพ็งโสภา
 
88 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพงษ์  มิศิริ
2. เด็กหญิงภัทรพร  รวยพร
 
1. นางสาวจิตตากานต์  วังคำ
2. Mr.Motomochi  Akihiko
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญพัชร  วันเพ็ชร
2. นางสาวพัชราภา  ละอองเภา
 
1. นางสาวพิมชนก  วิริยจารี
2. Mr.Motomochi  Akihiko
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพรธีรา  บุญพรวงศ์
2. นางสาวอารียา  เกรแฮม
 
1. นางสาวปิ่นอนงค์  ซื่อตรง
2. นางสาววรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุกุลสินี  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอรรถวดี  แสนทวีสุข
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม
2. MissHyejin  Ahn
 
92 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 82 ทอง 4 1. นางสาวฐณัชฌา  ชัยนำเจริญวงศ์
 
1. นายณัฐพล  เพ็งโสภา
 
93 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวสุชาดา  มังคลากุล
 
1. นางสาวพิมชนก  วิริยจารี
 
94 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกณิศา  ราชมนตรี
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม
 
95 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชนนิกานต์  อินทนู
2. นางสาวณัฐวดี  ศรีหอมชัย
3. นายธีระรักษ์  มีเดช
4. นางสาววารุณี  ธุมา
5. นางสาวศศิตา  อ่อนศรี
 
1. นางชาลินี มุสตัง  ติงกี
2. นายณัฐพล  เพ็งโสภา
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายชนม์พัฒน์  รุ่งสัมพันธ์
2. นายพุฒิพงศ์  วงษ์หอม
3. นางสาววรัญญา  หนองหิน
4. นางสาวสุภัชชา  แก้วเหม
5. นางสาวอัจจิมา  แสงนิล
 
1. นางสาวพิมชนก  วิริยจารี
2. Mr.Motomochi  Akihiko
 
97 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฏฐนิช  เจริญวานิช
2. นางสาวธีรารัตน์  เงินนาค
3. นางสาวมนัสชนก  แพร่สำราญ
4. นางสาวศิริพร  สอนสุวิทย์
5. นางสาวอภิสมัย  ธาตุรักษ์
 
1. MissHyejin  Ahn
2. นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายชุติพนธ์  ยาวุฒิ
2. นางสาวอรรถลดา  กรอบบาง
 
1. นางชาลินี มุสตัง  ติงกี
2. นายณัฐพล  เพ็งโสภา
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 65.32 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวดลกร  ก่ำศิริ
2. นางสาวเกศรินทร์  ลีลารัตนานนท์
 
1. นางสาวพิมชนก  วิริยจารี
2. Mr.Motomochi  Akihiko
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววรนุช  สุขาจารย์
2. นายอธิราช  พรหมดวง
 
1. นางสาวปิ่นอนงค์  ซื่อตรง
2. นางสาววรวรรณ  สุขสวัสดิ์
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.67 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวทิวากร  สาตรอด
2. นางสาวอุษณิษา  ร้านพจน์
 
1. MissHyejin  Ahn
2. นางสาวอรรจฐานิศร์   ถือธรรม
 
102 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายศุภฤกษ์  กลิ่นพงษา
2. นางสาวไอรดา  ฮาซันบิน
 
1. นายวชิระ  ประสานพันธ์
 
103 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวเพ็ญ  สุขบัญชา
 
1. นายณพวุฒิ  เชาวน์เชฏฐ์
 
104 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกรพินท์  บุญถนอม
2. เด็กหญิงณภัทร  เรี่ยวแรง
3. เด็กหญิงวันวิสา  แก้วประภา
 
1. นางพัชรี  เรือนเพ็ชร์
2. นางสุมิตรา  สุขสุวรรณ
 
105 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลาฑร  โสตะ
2. นางสาวปุณยพร  มะศรีพันธ์
3. นางสาวศุภัคสรณ์   คุ้มอุลัย
 
1. นางสาวพัชรี  เรือนเพ็ชร์
2. นางสุมิตรา  สุขสุวรรณ
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณปรางค์ฉัตร์  สุวรรณกลาง
2. เด็กหญิงสุประภาดา  แสนกล้า
3. เด็กหญิงสุรภา  มะโนรัตน์
 
1. นางพัชรี  เรือนเพ็ชร์
2. นางสาวกัญจนา  คชศิริ
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัทชยุต  จุฑากิติกูล
2. นางสาวธันย์ชนก  จันทร์สวัสดิ์
3. นางสาวปนิตา  ไชยนา
 
1. นางพัชรี  เรือนเพ็ชร์
2. นางกัญจนา  คชศิริ
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 5 1. เด็กชายมงคล  จันทาพูน
2. เด็กชายศรัญญู  แปงการิยา
 
1. นางสาววาสนา  โสภารักษ์
2. นางสาวเอื้องอรุณ  อ่อนทุม
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  โดยพินิจ
2. เด็กชายหาญ คอริดอน  เอเมอรี่
 
1. นางเนตรนภา  บุญศิริ
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
110 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  ฉลาด
2. นางสาวตรีญาณัฐ  โถแก้วเขียว
 
1. นางเนตรนภา  บุญศิริ
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
111 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนหัทธิบ   สงคราม
2. เด็กหญิงอัญชิสา   ทองหล่อ
 
1. นางสาวเอื้องอรุณ  อ่อนทุม
2. นางสำเริง   หล่อประเสริฐ
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 93.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพศวัต  กรุดประเสริฐ
2. เด็กชายอัศรินทร์  สุธีรัตนชาญสกุล
 
1. นางเนตรนภา  บุญศิริ
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
113 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายธันวา  ตั้งศิริทรัพย์
2. นางสาวเจนนิเฟอร์  คุสเบอร์เกอร์
 
1. นางเนตรนภา  บุญศิริ
2. นางสาวลลิตา  นนทวิศรุต
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจารุเดช  เสนาะสงข์
2. นายมกรธวัช ยูจีน  เอเมอรี่
 
1. นางสายพิน  งามสง่า
2. นางสาววาสนา  โสภารักษ์
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายชัยภัทร  คงอ่อน
2. นายชานนท์  บุญประสิทธิ์
 
1. นายพีรภัทร  ฉัตรสุวรรณ
2. นางสุธิดา  อุไรวงศ์
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธนพล  สุปินะ
2. นายวาทิตย์  มูลมนัส
3. นายอภิสิทธิ์  กวางประเสริฐ
 
1. นางสายพิน  งามสง่า
2. นายประกาศิต  ปราบพาล
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทรงพล  ชมเกสร
2. นายพิศลย์  ธีระวุฒิชัยกิจ
3. นายภานุพงศ์  ขันถม
 
1. นางสายพิน  งามสง่า
2. นายประกาศิต  ปราบพาล
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายขวัญชัย  อบนวล
2. นายวัชรินทร์  เกิดกิติเกริก
3. นายวัฒนา  คมสัน
 
1. นางสายพิน  งามสง่า
2. นายประกาศิต  ปราบพาล
 
119 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นายกรัณฑ์  อัมโร
2. นายธนพล  อินทร์ประสิทธิ์
3. นายธนาเดช  โพธิ์ทองนาค
 
1. นายประกาศิต  ปราบพาล
2. นางสาววรุณนภา  ริณพัฒน์
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัชริกา  ศิริทรัพย์ปัญญา
2. เด็กหญิงดลยา  ปาวรีย์
3. เด็กหญิงทิพวรรณ  ศรีสรรณ์
4. เด็กหญิงลักษมี  ยืนยงชาติ
5. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ยอดศรี
6. เด็กหญิงอทิตตยา  พันธมิตร
 
1. นางสาวอัญชลี  พสกบุตร
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรกัญญา  คล่องแคล่ว
2. เด็กหญิงธัญชนก  บัวดัง
3. เด็กหญิงพนิดา  วิสิษฐยุทธศาสตร์
 
1. นางสาววรุณนภา  ริณพัฒน์
2. นายประกาศิต  ปราบพาล
 
122 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูริณัฐ  แก้วญาติ
 
1. นางสาวกนกวดี  นิพันธ์ประศาสตร์
 
123 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศิวารักษ์  สุขวิวัฒน์
 
1. นางสาวนิสิตา  เมธาวราพร
 
124 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวชนกมณฐ์  แสงสี
 
125 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวบุญธิดา  ชินวงษ์
 
1. นางสาวกันยกานต์  สาริการินทร์
 
126 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 97 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณัฐวรรธ์  ศิริคุณานนท์
2. นายแสงชัย  จอมเกาะ
 
1. นางสุพิศ  รนขาว
2. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข