งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม เขต2
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 272 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1203 ห้อง ป.6/1 26 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2 273 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1203 ห้อง ป.6/1 26 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
3 650 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1204 ห้อง ป.6/2 26 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
4 651 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1204 ห้อง ป.6/2 26 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
5 652 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1103 ห้อง ป. 5/3 26 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
6 653 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1103 ห้อง ป.5/3 26 พ.ย. 2560 09.00-10.30 ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
7 276 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1106 ห้องรักการอ่าน 26 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
8 277 การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1101 ห้อง Eng 26 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
9 654 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1105 ห้อง ป.5/1 26 พ.ย. 2560 09.00-10.40 ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
10 655 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 1 ห้อง 1104 ห้อง ป.5/2 26 พ.ย. 2560 09.00-10.40 ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
11 658 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1205 ห้อง ป. 6/3 26 พ.ย. 2560 09.00-10.00 ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
12 657 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1206 ห้อง ป. 6/4 26 พ.ย. 2560 09.00-10.00 ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
13 686 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1208 ห้อง ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 26 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
14 687 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อาคาร1 ชั้น 2 ห้อง 1208 ห้อง ปฏิบัติการสอนวิทยาศาสตร์ 26 พ.ย. 2560 09.00 เป็นต้นไป ห้องแข่งขันอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]