::sm-npt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายทรรศนัย ศรีสุภักดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา คาวงษ์โรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวลัดดา จ่างโพธิ์แจ้งโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. Mr.Steven Kendallโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
5. นายปริศนา เสลาคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางปรีญา สงกาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรพีพัทร แผ้วผาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ศรีแก้วช่วงโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. Mr.Rommel Erfelua Esmediamaโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
5. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ แก้วพิกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา พวงแก้วโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางสาวอัษฎาพร ปวนเต็มโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. Mr.Elmer De Lunaโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
6. นางสาวสมพิศ บัวงามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวิตรี ประวัติโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลพรรณ เวชวิบูลย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บุญใหญ่เอกโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. Ms.Arelli Joy Corbadura Manipisโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอภิเชตุ ทีปะปาลโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสลาวดี กลั่นเกิดโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกนาค ปรีดิพันธุ์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. Mr.Martin Edwardsโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
5. นางสาวสิรินทร์ ปานแม้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางวิภาณี พุ่มเจริญโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจรัตน์ มณีรมย์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายนวรัตน์ คงธนาคมธัญกิจโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. Mr.Robert Stuartโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฎฐพัชร ฝัดค้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นายสุภิญโญ หัวใจฉ่าโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เตรียรัมย์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. Mr.Matthew Owensโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
5. นางชญาดา สุวรรณาลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางอุดมรัตน์ ตันเสถียรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณา ปลีสนิทโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ชาวปากนาโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
4. Ms.Ameelyn Beredo Pradoโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
5. นางวรรณวิภา พฤฒิภากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกิรณา สุขสอาดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวนวพร สิชฌ์เศรษฐ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. MissShen Tingโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. MissLiu Juanโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นางจุไรวรรณ มาเบ้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายอริยะ กาญจนศิริสกุลโรงเรียนสกลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิช สุรสิงห์ไกรสรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี เกรียงวัฒนพงษ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. MissZhong Jie Jieโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสุภา มิ่งเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชนาฏ ราชบวรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
3. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประธานกรรมการ
2. นางมุกดา พูลศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
3. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวซอดรียะ แมเราะโรงเรียนสกลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฟาริส เจ๊ะอารนโรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
3. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางหทัยกาญ อินนวลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. MissZhao Pengโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. Mr.Tang Yuantingโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. MissPan Li Tingโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายฟาริส เจ๊ะอารนโรงเรียนสกลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวซอดรียะ แมเราะโรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
3. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ กันใจวินโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพศิน กิติศรีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. Ms.Lu Cai Hongโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
4. MissLei Guang Tingโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางมุกดา พูลศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
3. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประธานกรรมการ
2. นายสาลีรัตน์ กิจบารุงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
3. MissFan Jiabaoโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. Mrs.Cai Li Juanโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ศรีภุมมาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประธานกรรมการ
2. นางมุกดา พูลศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
3. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวซอดรียะ แมเราะโรงเรียนสกลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฟาริส เจ๊ะอารนโรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
3. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวชมกสิณ ดรุณอาภรณ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางจิตร เกิดวันโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาววิลาสินี จ้างประเสริฐโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นายคมสันติ์ กล่อมเมฆโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ สายอรุณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวรัมภรดา จันทร์สุขโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดา นิพิฐวิทยาโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐกานต์ สุทโธโรงเรียนเบญญาพัฒน์กรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ คงวังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชาลี เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกมล สามงามน้อยโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นายจินตพงศ์ จรดลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายเสน่ห์ กุลเรืองโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายคุณากร สังข์พญาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นายกันตภณ ชื่นกลิ่นธูปโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสนธิ สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้มโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุรวิศ นวลสนิทโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายชัยณรงค์ ใจวงศ์ด้วงโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นายวิภู พิทักษ์วงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายบุญนิกร คำกองแก้วโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายกมล ประทีปธีรานันต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางอิ่มใจ ดีไสวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางภรณ์รวี วงศ์นิ่มประยูรโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางพรทิพย์ อรชรโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางนิทดา เจิมจำนงค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสุภาวดี กิจประเสริฐโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางจันทิมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
8. นางสาวมนพัทธ์ ระหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพงษ์ จันทราโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายกมล ประทีปธีรานันต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางอิ่มใจ ดีไสวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางภรณ์รวี วงศ์นิ่มประยูรโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางพรทิพย์ อรชรโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางนิทดา เจิมจำนงค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสุภาวดี กิจประเสริฐโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางจันทิมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
8. นางสาวมนพัทธ์ ระหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพงษ์ จันทราโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมธุรส ต่วนเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางศิริพร สุริยะฉายโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยมโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
4. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกันตนา สุขเจริญโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางวาสนา ป้องสกุลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางสาวปัทมา ทนมืดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
8. นางอัฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางมธุรส ต่วนเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สุริยะฉายโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยมโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
4. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางอัฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวกันตนา สุขเจริญโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นางสาวปัทมา ทนมืดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
8. นางวาสนา ป้องสกุลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางสาคร คชศิลาโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสำริด ทองมูลตนโรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางสาคร คชศิลาโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสำริด ทองมูลตนโรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]