::sm-npt2

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางสาวสุพัตรา ไพบูลย์วัฒนกิจโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวทัศนาภรณ์ บัญชรมาศพรรณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวอชิรยา หารปรีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวทิพย์วรรณ ชำนาญศิลป์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวพิมพา ศรีษะน้อยโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางณหทัย เครือคำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวชฏิลดา ตี่นาสวนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐิตา ประสงค์เงินโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
4. นางสาววรากร พืบขุนทดโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวกันตนา สุขเจริญโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมศรี กองสุขโรงเรียนสามพรานวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริพร เอกอุโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสิริรัตน์ ครามวิชิตโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางชนชญา สังข์พญาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
5. นายอำนาจ สิทธิบูรณาญาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นายพรเทพ บุญวงษ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายไทยรัฐ โพธิพันธ์ุโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาววรติมา พ่วงพีโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางอภิญญา ปานชาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางปารมรัตน์ เชื่อมสามัคคีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางกมลรัตน์ เซ่งลอยเลื่อนโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวสิรินภา เอกเผ่าพันธ์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางสาววชิราภรณ์ สุวรรณวรางกรูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางจินดา เนตรโพธิ์แก้วโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาววาสนา ด่านพิมายโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางคำทิพย์ ทับกล่ำโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวนีย์ เลิศกมลวรรธน์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางอัจฉรา จินดาพงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวณัฎฐนิชา พันธ์ขะวงษ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางสาวดวงรัตน์ กงเหลียงโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางสาวศุภรา ดีหะสงห์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวดรุณี ทรัพย์ผลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางจินตนา สกุลดีโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางนิภา พณิชยกุลโรงเรียนสคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวรวงทอง สวัสดิ์มงคลโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางรัชณี เนาวรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภลักษณ์ รัศมีแจ่มโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายวิชชากร แสงเพชรอ่อนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวเกวลิน แสงนุภาพโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
5. นางสุธารทิพย์ เวียงไชยโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายถวัลย์ พึ่งเงินโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวปนัดดา ใจสุทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวเสาวนีย์ อินทร์ยังโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวทิพวรรณ จิ๋วแก้วโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวประกายกาญจน์ แดงมาดีโรงเรียนกรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นายวิศิษฐ์ มีศรีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางแสงจันทร์ หาญกล้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวประพิมพ์ นิ่มคล้ายโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นางสาวภารดี มีเจริญโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางวรรณภา โอชาพงศ์โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายวัชรินทร์ แก้วดำรงค์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางรัตติยา บุญศิริโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวบุศรินทร์ การสมอรรถโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
5. นางลำดวน รัตนรังสิกุลโรงเรียนยอแซพอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางสาวสุนันท์ เทพาชมพูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายโกศล พจนารจโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นายประยุทธ พิทักษ์ธีรกุลโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวอรทัย นุชบางเคียนโรงเรียนเบญญาพัฒน์กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายนภัทร สินสุขภัทรโรงเรียนแหลมบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศศิธร ทองคำโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวจิรฐา วิโรจน์ธรรมคุณโรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการ
4. นางสาวธาดาพร แก้วอัมพรโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
5. นางสาวรุจิราภรณ์ แก้วชิงดวงโรงเรียนเบญญาพัฒน์กรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นายพรหมมินทร์ วงษ์ละมัยโรงเรียนนักบุญเปโตรประธานกรรมการ
2. นางสาวศุภพิชญ์ ศิริเวชโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวโกสุม สุดสมัยโรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการ
4. นางสาววรรณิภา เทียนไธสงโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวสันทนา เบาเนิดโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวอรุโณทัย ธัญญเจริญ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางวิไลวรรณ กลั่นเกษร โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายสุกิจ พุทธชาติเสวีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายวันชัย ดวงแก้วโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ กรรมการ
5. นายสุวรรณ์ คำวงษ์โรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
6. นางสาวปัทมา โสภิตชาติโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายเอกชัย สะอาดแก้วโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงรัตน์ ประศาสน์วิทย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางคุณัญญา ตนะทิพย์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายจุมพล เนียมแสวงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
5. นางสาวกิรณา สังข์เสวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมขวัญ ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการ
2. นายพรชัย อินทร์กล่ำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธำรงลักษณ์ แต่งงาม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ บุญญาพงษ์พันธ์โรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
6. นางสาวจิรศุภา อินทสะอาดโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
7. นางสาวรัตนาภรณ์ มีรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
8. นางสาวนฤมล โก้เครือโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายสุรพศ กิจนิธิธาดาโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑณา สุทธินัยโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายจิรากร สำเร็จโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เจริญผลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสุวิมาศ เสมประวัติโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
6. นายวรากร สุขสกุลวัฒน์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
7. นางสาวบุญรักษา จารุพันธ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นางเฉลิมขวัญ ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพรชัย อินทร์กล่ำโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวสาวิตรี น้อยพิทักษ์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธำรงลักษณ์ แต่งงาม โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นางสาวอมรรัตน์ บุญญาพงษ์พันธ์โรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
6. นางสาวจิรศุภา อินทสะอาดโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
7. นางสาวรัตนาภรณ์ มีรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
8. นางสาวนฤมล โก้เครือโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นายสุรพศ กิจนิธิธาดาโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวมัณฑณา สุทธินัยโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายจิรากร สำเร็จโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางสาวนงลักษณ์ เจริญผลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสุวิมาศ เสมประวัติโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
6. นายวรากร สุขสกุลวัฒน์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นางสาวบุญรักษา จารุพันธ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นางสาวชลธิชา บำรุงกิจ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวน้ำฝน ณ แพทยงค์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
3. นายชนะ เอี่ยววัฒนพงศ์โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางจีรวรรณ วรยศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
5. นางใจภักดิ์ ไพบูลย์วัฒนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางสาวปิยะวรรณ จันทร์สมบูรณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายศักดา ปานรักษา โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายสามารถ อรัญนารถโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นายสหพล สี่สมประสงค์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
5. นางศรีวรรณ คนมากโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
6. นางยุวดี ทองยี่สุ่นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายประพันธ์พงษ์ อรุณบรรเจิดกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายดนัย สุดจิตรจูลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ถิรวัลย์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นายเผด็จ แป้นกลมโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณกรรมการ
6. นางสาวสุดารัตน์ พูตาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
7. นางสาวศยาพร ศรัทธาผลโรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายอธิภาค กฤตยาวัฒนานนท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. ดร.กมลชนก ภาคภูมิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวสุพัตรา จึงมีผลบุญโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
4. นางสิริพร ฉิมพาลี โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
5. นายสฤษดิ์ อุ่นเรือง โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
6. นางสาวสุกัณญาณี โสภาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นายธรรมนูญ ทัดภู่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสวรรณ ระงับจิตต์โรงเรียนเพิ่มวิทยา กรรมการ
3. นายนัทวัฒน์ เหล่าเปี่ยมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ พุ่มตะโกโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวรัชฏาภรณ์ เพิ่มทวีทรัพย์โรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
6. นายทินกร หน่อใหม่โรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
7. นางสาวปรารถนา ตุ๊สูงเนินโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
8. นายปธานิน สมบัติบริรักษ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ ขำอิ่มโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
10. นางสาวดวงกมล ฉวีรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นายธรรมนูญ ทัดภู่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวนภัสวรรณ ระงับจิตต์โรงเรียนเพิ่มวิทยา กรรมการ
3. นายนัทวัฒน์ เหล่าเปี่ยมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวธมลวรรณ พุ่มตะโกโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
5. นางสาวรัชฏาภรณ์ เพิ่มทวีทรัพย์โรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
6. นายทินกร หน่อใหม่โรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
7. นางสาวปรารถนา ตุ๊สูงเนินโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
8. นายปธานิน สมบัติบริรักษ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
9. นายทวีศักดิ์ ขำอิ่มโรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
10. นางสาวดวงกมล ฉวีรัตน์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นายรุ่งเรือง เสาสมวงษ์ โรงเรียนแหลมบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิมล ศรีสังข์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายเจตพล ยอดทองดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางสาววรรษา กาญจนลักษณ์ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
5. นายสิริวุฒิ งามสกุลโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ แก้วสะอาดโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นายรุ่งเรือง เสาสมวงษ์ โรงเรียนแหลมบัววิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวพรวิมล ศรีสังข์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายเจตพล ยอดทองดี โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางสาววรรษา กาญจนลักษณ์ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
5. นายสิริวุฒิ งามสกุลโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ แก้วสะอาดโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวกุลญา แสงทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางจิตติมา ไทรแก้วดวงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐสิมา นิลจินดาโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวกมลวรรณ บุญมากโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวขวัญชนก ไพรวนารมย์โรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
6. นายอภิสิทธิ์ ภู่ระหงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
7. นายธีรวัฒน์ สุดมณีโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
8. นางสาวธมลวรรณ รุ่งวิภูษณะโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวิธวินท์ ทองมังกรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาวขนิษฐา เชื้อขำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายจักรพันธ์ เสถียรโชคโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
4. นางสาวบัว จรเข้โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางอุมาพร ชัยปรีชาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
6. นายสรศักดิ์ งามสง่าโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
7. นายสุวิจักขณ์ ชูชูดโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
8. นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางขวัญฤดี อาภานันท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสมพงศ์ พรหมทองโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯกรรมการ
3. นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯกรรมการ
4. นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
5. นางสาวปราณี แซ่ลิ้มโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯกรรมการ
6. นางสาวพัศภัสสรณ์ กลิ่นระรวยโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
7. นางอรวรรณ สระทองอยู่โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
8. นางสาวพิชามญธุ์ รัตนะวันโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นางสาวสมนา สุขสกุลวัฒน์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯประธานกรรมการ
2. นายสราวุธ แช่มช้อยโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวบุณยนุช ฤทธิ์สำเร็จโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวพัสตราภรณ์ บัญขรมาศพรรณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯกรรมการ
5. นางสาวอรอนงค์ แคนจาโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
6. นางจิรัสยา นาคราชโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
7. นายสรายุทธ แก่นหอมโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายพงศภัช ยอดออนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวจารุนันท์ ต่วนศรีแก้วโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางสาวปิยาภรณ์ ศิริยุวสมัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายดวงอนุชา บัวงามโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯกรรมการ
5. นายปาลสิน สุขเกษมโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
6. นางสาวเดือนเพ็ญ หาญยุทธโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นายปิติภัทร แก้วอินังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
8. นางสมควร หมั่นดีโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นางสาวกรรณิการ์ จาบถนอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางพรทิพย์ กรีแสงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายชรินทร รุจิพูนพงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯกรรมการ
4. นายอุดม เหลืองศิริธัญญาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวชญาดา สมไพบูลย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
6. นายสุริยา แก้วสวัสดิ์โรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
7. นางสาวภัทรวรรณ ตุ้มประชาโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นายไสว ศิลาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอริสา ถุงทรัพย์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวเนตรนภา ดิษเจริญโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯกรรมการ
4. นางสาวภรภัทร วงศ์สามีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวนริสา ยศวิชัยโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณกรรมการ
6. นางสาวลดาวัลย์ รุ่งเรืองโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นายเฉลิมพล โสมพันธ์โรงเรียนเบญญาพัฒน์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายปัญญา โมเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุธาทิพย์ ผลไสวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายประยุทธ์ ภู่รุ่งเรืองโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางสาวสุนิษา อาจอ่อนศรีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯกรรมการ
5. นายวินัย ศรีภักดิ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นายบรรลือฤทธิ์ พูนศรีโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นายคณารักษ์ กิจประเสริฐโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
8. นางสาวเบญจรัตน์ ปฐมสุริยะพรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิศักดิ์ จันทร์ห้างหว้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางยุพดี สุดแดงโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวนฤมล ศิริธานันท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯกรรมการ
4. นางบุศรินทร์ อุ่นเรืองโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายนวัช ปานสุวรรณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
6. นางสาวธมลวรรณ รุ่งวิภูษณะโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายวินัย บุญชูส่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางสาววัชรา แหวนวงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายชัชวาลย์ ชมเพ็ญโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
4. นายแสวง ทองปานโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ฯกรรมการ
5. นางสาวขวัญศิริ รัตนาชาตรีโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางปิ่นแก้ว กฤชแสงโขติโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
7. นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายมนตรี ภู่ระหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี รูปสวยโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯกรรมการ
3. นายบัญญัติ จันทร์เฉลียวโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายธงชัย ขันตีชูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวภัทรวรรณ ตุ้มประชาโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้มโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชนี รูปสวยโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ฯกรรมการ
3. นายบัญญัติ จันทร์เฉลียวโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นายธงชัย ขันตีชูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายบรรลือฤทธิ์ พูนศรีโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางหัสยา อุสาหะโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายขวัญชัย แซ่เล้าโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
3. นายพุทธวัฒน์ อริะชัยสิริโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางจันทิรา ผลวัฒนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางกานดา พิมใจใสโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายอัษฎาวัชร์ สามงามยาโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางกมลรส อินทร์ประเสริฐโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางนิต สุวรรณเนตรโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
3. นายกัปปิย เล้าเจริญโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางสาวจิราพร โบสิทธิพิเชฎฐ์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวศิรประภา จังพานิชโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางปริศนา รอดมณีโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิพา ชิเดนทรีย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ แป้นกลมโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณกรรมการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวศกลวรรณ อุ่นคง โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวพรทิพา ชิเดนทรีย์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นางกรรณิการ์ แป้นกลมโรงเรียนอนุบาลแสงอรุณกรรมการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเชวงศักดิ์ แสงจันทร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงขวัญ รุจจนเวทโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายบุญนิกร คำกองแก้วโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. ว่าที่ร้อยตรีนิติพันธ์ ปิ่นทองโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. นายกันตภณ รอดวัณโณโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นางสุทธิรัตน์ ศรีเกษมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายอภิรัตน์ ช่างเกวียนโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวไปรยา บุบผาโชติโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวกรรณิการ์ ทองดอนน้อยโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
5. นายพรพิพัฒน์ กุลีน้อยโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางนริศร กรุงกาญจนา โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวปวีณา เกตุชีพโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นายวัชระ สระทองคุ้มโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
4. นางสาวอทิตยา สมตัวโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายปรีชา สุริยกานนท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสุกานดา อิ่มบุญโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
3. นางสาววิมลรัตน์ ภูฆังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายกฤตมุข กล่อมฤทธิ์โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางศิริเพ็ญ สุทธิประภาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาววิรมณ บัวแดงโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายจรัญ สั่งยังโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวจารุพร รุ่งสินเกษมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวดวงพร แก้งคงคาโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางสาวภัทรานิษฐ์ ทวีทรัพย์โรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
4. นางสาวกมลชนก สมทรงโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. นางสาวศิริรัตน์ สมประชาโรงเรียนนาคประสิทธิ์ประธานกรรมการ
2. นายภาคภูมิ บุญมาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. พระอนุสรณ์ อนุสฺสรโณ ชุ่มศรีวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามกรรมการ
4. พระชัยณรงค์ คุณวัฑฒโนวัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามกรรมการ
5. พระครูสังฆวิชัย .วัดมหาสวัสดิ์นาคพุฒารามกรรมการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายอดิศักดิ์ คงทัดสพม.เขต9ประธานกรรมการ
2. นายกฤษติธี ประทุมสินธุ์โรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
3. นายวณิชย์ เอื้อน้อมจิตต์กุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤดิ์กรรมการ
4. นายพิชิตพล รักคงโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นางจันทิรา รัตนะโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้มกรรมการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายโชคอนันต์ อังสกุลอาภรณ์สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายสรรสร้าง แก้วเกิดสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายเม็งราย ปัญจภาคีนุกูลสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายกฤษติธี ประทุมสินธุ์โรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายโชคอนันต์ อังสกุลอาภรณ์สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายสรรสร้าง แก้วเกิดสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายเม็งราย ปัญจภาคีนุกูลสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายกฤษติธี ประทุมสินธุ์โรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายโชคอนันต์ อังสกุลอาภรณ์สมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยประธานกรรมการ
2. นายสรรสร้าง แก้วเกิดสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยกรรมการ
3. นายเม็งราย ปัญจภาคีนุกูลสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยกรรมการ
4. นายกฤษติธี ประทุมสินธุ์โรงเรียนบัวปากท่าวิทยากรรมการ
5. นางสาวฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายฉลอง ดอนมูลไพรโรงเรียนบางหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสุพัฒตรา ไม้มงคลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางปารณีย์ สิริวาเสฏฐาเมธาโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นายวิศวะ ภุมมาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายวิชาญ นราเอี่ยมโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นายเฉลิม ทรพับโรงเรียนสถาพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฉัตรชัย แก้วกำพร้าโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวรสริน เลิศกาญจนาพรโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายวิมนต์ ชูสุวรรณโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. นางสาวอุไรวรรณ ภูคลังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายชวลิต ทัพเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
7. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
8. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
9. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
10. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
11. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
12. นายนนทชัย สุไพรวัันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
13. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
14. นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
15. นายสุรเชษฐ ภู่เพชร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
16. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
17. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
18. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
19. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
20. นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
21. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นายชวลิต ทัพเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
8. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
9. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
10. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
11. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
12. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
13. นายนนทชัย สุไพรวัันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
14. นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
15. นายสุรเชษฐ ภู่เพชร์โรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
16. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
17. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
18. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
19. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
20. นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
21. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นายกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
10. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
11. นายนนทชัย สุไพรวัันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
12. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
13. นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
14. นายสุรเชษฐ ภู่เพชร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
15. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
16. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
17. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
18. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
19. นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
20. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
10. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
11. นายนนทชัย สุไพรวัันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
12. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
13. นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
14. นายสุรเชษฐ ภู่เพชร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
15. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
16. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
17. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
18. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
19. นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
20. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
9. นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
10. นายสุรเชษฐ ภู่เพชร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
11. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
12. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
13. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
14. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
15. นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
16. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
9. นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
10. นายสุรเชษฐ ภู่เพชร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
11. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
12. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
13. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
14. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
15. นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
16. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
10. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
11. นายนนทชัย สุไพรวัันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
12. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
13. นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
14. นายสุรเชษฐ ภู่เพชร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
15. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
16. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
17. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
18. นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
19. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายสุธี สุริยกานนท์โรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
6. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
7. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
8. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
9. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
10. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
11. นายนนทชัย สุไพรวัันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
12. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
13. นายสุรเชษฐ ภู่เพชร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
14. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
15. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
16. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
17. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
18. นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
19. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
3. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
9. นายนนทชัย สุไพรวัันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
10. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
11. นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
12. นายสุรเชษฐ ภู่เพชร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
13. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
14. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
15. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
16. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
17. นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุลโรงเรียนงกรรมการ
18. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
19. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
9. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
10. นายนนทชัย สุไพรวัันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
11. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
12. นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
13. นายสุรเชษฐ ภู่เพชร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
14. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
15. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
16. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
17. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
18. นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
19. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
9. นายนนทชัย สุไพรวัันย์โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
10. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
11. นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
12. นายสุรเชษฐ ภู่เพชร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
13. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
14. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
15. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
16. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
7. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
8. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
9. นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
10. นายสุรเชษฐ ภู่เพชร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
11. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
12. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
13. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
14. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
15. นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
16. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายวันชัย ด้วงศรีโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
6. นายสุรัส กอสนานโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
7. นางธนกาญจน์ เอี๊ยวรัตนวดีโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
8. นายณฐพล สุนทรกระจ่างโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
9. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
10. นางสาวชลิดา ง่วนเจ็งเส็งโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
11. นายสุรเชษฐ ภู่เพชร์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
12. นายวัชรสินธ์ุ สอดศรีโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
13. นายภาคภูมิ ชัยพิพัฒน์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
14. นายวรเทพ กว้างสวาสดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์กรรมการ
15. นางสาวกาญจนา ศรีบุญเรืองโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
16. นางสาวอัญชิษฐา ขจรเดชวัฒนกุลโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
17. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวาฑิตย์ ดุริยังกูร ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเกิด กลิ่นถือศีลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายศิปกร แก้วกลมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวาฑิตย์ ดุริยังกูร ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเกิด กลิ่นถือศีลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายศิปกร แก้วกลมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวาฑิตย์ ดุริยังกูร ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเกิด กลิ่นถือศีลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายศิปกร แก้วกลมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวาฑิตย์ ดุริยังกูร ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเกิด กลิ่นถือศีลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายศิปกร แก้วกลมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวาฑิตย์ ดุริยังกูร ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเกิด กลิ่นถือศีลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายศิปกร แก้วกลมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวาฑิตย์ ดุริยังกูร ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเกิด กลิ่นถือศีลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายศิปกร แก้วกลมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวาฑิตย์ ดุริยังกูร ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเกิด กลิ่นถือศีลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายศิปกร แก้วกลมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ประธานกรรมการ
2. นายวาฑิตย์ ดุริยังกูร ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยมหิดล รองประธานกรรมการ
3. นายบุญเกิด กลิ่นถือศีลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
4. นายศิปกร แก้วกลมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวนันท์ คำทองดีโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
2. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพจี ศรีเพชรเจริญ โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศรุต วัฒนกุลศิลปะชัยโรงเรียนราชินีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวนันท์ คำทองดีโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
2. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพจี ศรีเพชรเจริญ โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศรุต วัฒนกุลศิลปะชัยโรงเรียนราชินีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวนันท์ คำทองดีโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
2. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพจี ศรีเพชรเจริญ โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศรุต วัฒนกุลศิลปะชัยโรงเรียนราชินีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวนันท์ คำทองดีโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
2. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพจี ศรีเพชรเจริญ โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศรุต วัฒนกุลศิลปะชัยโรงเรียนราชินีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุวนันท์ คำทองดีโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
2. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพจี ศรีเพชรเจริญ โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศรุต วัฒนกุลศิลปะชัยโรงเรียนราชินีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุวนันท์ คำทองดีโรงเรียนสุคณธีรวิทย์กรรมการ
2. นางกาญจนา จึงเจริญโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพจี ศรีเพชรเจริญ โรงเรียนภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นายศรุต วัฒนกุลศิลปะชัยโรงเรียนราชินีกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุล โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ พิมพ์ตะคลองศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ พิมพ์ตะคลองศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ พิมพ์ตะคลองศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นายวีระวัฒน์ พิมพ์ตะคลองศิลปินอิสระกรรมการ
3. นายฐิติพงศ์ ธเรษตรีศวรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธ สว่างดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นางจารี อ้นนาควิทยาลัยนาฏศิลปกรรมการ
2. นายไพฑูรย์ บุญพึ่งโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายธนวรรธ สว่างดีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายศิปกร แก้วกลมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นายวาฑิตย์ ดุริยังกูร ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายศิปกร แก้วกลมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นายวาฑิตย์ ดุริยังกูร ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายนัฐพงศ์ โสวัตรผู้เชี่ยวชาญสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กรรมการ
2. นายศิปกร แก้วกลมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นายวาฑิตย์ ดุริยังกูร ผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยมหิดล กรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. จ.ส.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
4. นายหัสดี ปทุมชาติโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
4. นายหัสดี ปทุมชาติโรงเรียมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
4. นายหัสดี ปทุมชาติโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
4. นายหัสดี ปทุมชาติโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
4. นายหัสดี ปทุมชาติโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
4. นายหัสดี ปทุมชาติโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
4. นายหัสดี ปทุมชาติโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
4. นางสาวหัสดี ปทุมชาติโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
4. นายหัสดี ปทุมชาติโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
4. นางสาวหัสดี ปทุมชาติโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
4. นายหัสดี ปทุมชาติโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
4. นายหัสดี ปทุมชาติโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
3. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
4. นายหัสดี ปทุมชาติโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายนันทณัฏฐ์ ณัทธนาญาณอรห์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายวิเชียร เถาว์มูลโรงเรียนวัดไร่ขิงสุนทรอุทิศกรรมการ
3. นายสิทธิเทพ เลี้ยงรักษาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์บวรนิเวศ ศาลายากรรมการ
4. นายหัสดี ปทุมชาติโรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิกรรมการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวภคณัท ปิยมาดากุลโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
2. นางสาวฐิติมา เนี๊ยะอั๋นโรงเรียนสุครธีรวิทย์กรรมการ
3. นางสาววารี สังข์เสือโพธิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นางสาวพจมาน สว่างวงษ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววรนุช จิตรมณี โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวภคณัท ปิยมาดากุล โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
2. นางสาวฐิติมา เนี๊ยะอั๋น โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
3. นางสาววารี สังข์เสือโพธิ์ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. นางสาวพจมาน สว่างวงษ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาววรนุช จิตรมณี โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
2. นางสาวสิริพิมพ์ พุ่มไสว โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปานจิต รุ่งสว่างโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวษิญาภา อ่ำประชาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายสันติ จันดีวันนาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นางธมนต์ภัทร ไชยสิทเสมีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางสาวปวันพัสตร์ ปรียาจิตต์ โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
2. นางสาวสิริพิมพ์ พุ่มไสว โรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
3. นางสาวปานจิต รุ่งสว่างโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางสาวษิญาภา อ่ำประชาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายสันติ จันดีวันนาโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นางธมนต์ภัทร ไชยสิทเสมีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นายธนภัทร สุนทรภักดี โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
2. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
5. นางสาวษิญาภา อ่ำประชาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นายธนภัทร สุนทรภักดี โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
2. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางวิลาวัณย์ นวราชโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางสาวจันทพร เมฆจันทร์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายากรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางสาววรนุช จิตรมณี โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
2. นายธนภัทร สุนทรภักดี โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวพจมาน สว่างวงษ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวษิญาภา อ่ำประชาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางสาววรนุช จิตรมณี โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
2. นายธนภัทร สุนทรภักดี โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวพจมาน สว่างวงษ์ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวษิญาภา อ่ำประชาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวอนงค์รัตน์ ร่มโพธิ์ชีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมกรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
1. นายทรรศนัย ศรีสุภักดิ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสุกานดา คาวงษ์โรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวลัดดา จ่างโพธิ์แจ้งโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. Mr.Steven Kendallโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
5. นายปริศนา เสลาคุณโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
1. นางปรีญา สงกาโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายรพีพัทร แผ้วผาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวอัญชลี ศรีแก้วช่วงโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. Mr.Rommel Erfelua Esmediamaโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
5. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
1. นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางคะนึงนิจ แก้วพิกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาววาสนา พวงแก้วโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
4. นางสาวอัษฎาพร ปวนเต็มโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. Mr.Elmer De Lunaโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
6. นางสาวสมพิศ บัวงามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
1. นางสาวสาวิตรี ประวัติโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางสาววิมลวรรณ เวชวิบูลย์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวอมรรัตน์ บุญใหญ่เอกโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. Ms.Arelli Joy Corbadura Manipisโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
1. นายอภิเชตุ ทีปะปาลโรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสลาวดี กลั่นเกิดโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นางสาวกนกนาค ปรีดิพันธุ์โรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
4. Mr.Martin Edwardsโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
5. นางสาวสิรินทร์ ปานแม้นโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
1. นางวิภาณี พุ่มเจริญโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางเบญจรัตน์ มณีรมย์โรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
3. นายนวรัตน์ คงธนาคมธัญกิจโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. Mr.Robert Stuartโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวณัฎฐพัชร ฝัดค้าโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นายสุภิญโญ หัวใจฉ่าโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวสุภาพร เตรียรัมย์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. Mr.Matthew Owensโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
5. นางชญาดา สุวรรณาลัยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางอุดมรัตน์ ตันเสถียรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวลักษณา ปลีสนิทโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
3. นางสาวทัศนีย์ ชาวปากนาโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
4. Ms.Ameelyn Beredo Pradoโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
5. นางวรรณวิภา พฤฒิภากรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางสาวกิรณา สุขสอาดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอาภัสรา อุนต๊ะโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวนวพร สิชฌน์เศรษฐ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. MissShen Tingโรงเรียนสุคนธีรวิทย์กรรมการ
5. MissLiu Juanโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
6. นางจุไรวรรณ มาเบ้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายอริยะ กาญจนศิริสกุลโรงเรียนสกลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวณัฐนิช สุรสิงห์ไกรสรโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอภิรดี เกรียงวัฒนพงษ์โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
4. MissZhong Jie Jieโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสุภา มิ่งเมืองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
1. นางสาวนุชนาฏ ราชบวรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประธานกรรมการ
2. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
3. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประธานกรรมการ
2. นางมุกดา พูลศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
3. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวซอดรียะ แมเราะโรงเรียนสกลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฟาริส เจ๊ะอารนโรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
3. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางหทัยกาญ อินทร์นวลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. MissZhao Pengโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. Mr.Tang Yuantingโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. MissPan Li Tingโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นายฟาริส เจ๊ะอารนโรงเรียนสกลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวซอดรียะ แมเราะโรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
3. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นายอภิวัฒน์ กันใจวินโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายพศิน กิติศรีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. Ms.Lu Cai Hongโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
4. MissLei Guang Tingโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้าโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางมุกดา พูลศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประธานกรรมการ
2. นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
3. นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่งโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประธานกรรมการ
2. Mrs.Wang Su Chenโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
3. MissFan Jiabaoโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. Mrs.Cai Li Juanโรงเรียนนักบุญเปโตรกรรมการ
5. นางสาวสุภาพร ศรีภุมมาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
1. นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม ประธานกรรมการ
2. นางมุกดา พูลศรีโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
3. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
1. นางสาวซอดรียะ แมเราะโรงเรียนสกลวิทยาประธานกรรมการ
2. นายฟาริส เจ๊ะอารนโรงเรียนสกลวิทยากรรมการ
3. นางรัชนี รัตนะโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นางสาวชมกสิณ ดรุณอาภรณ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปรางจิตร เกิดวันโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาววิลาสิณี จ้างประเสริฐโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นายคมสันติ์ กล่อมเมฆโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
5. นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นางสาวจุฑารัตน์ สายอรุณโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวรัมภรดา จันทร์สุขโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางสาวธิดา นิพิฐวิทยาโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นางสาวณัฏฐกานต์ สุทโธโรงเรียนเบญญาพัฒน์กรรมการ
5. นางสาวสุภารัตน์ คงวังโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม กรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายชาลี เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายกมล สามงามน้อยโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นายจินตพงศ์ จรดลโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายเสน่ห์ กุลเรืองโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายคุณากร สังข์พญาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
6. นายกันตภณ ชื่นกลิ่นธูปโรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายสนธิ สถาพรโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้มโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายสุรวิศ นวลสนิทโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นายชัยณรงค์ ใจวงศ์ด้วงโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นายวิภู พิทักษ์วงศ์โรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นายบุญนิกร คำกองแก้วโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายกมล ประทีปธีรานันต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางอิ่มใจ ดีไสวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางภรณ์รวี วงศ์นิ่มประยูรโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางพรทิพย์ อรชรโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางนิทดา เจิมจำนงค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสุภาวดี กิจประเสริฐโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางจันทิมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
8. นางสาวมนพัทธ์ ระหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพงษ์ จันทราโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นายกมล ประทีปธีรานันต์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางอิ่มใจ ดีไสวโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางภรณ์รวี วงศ์นิ่มประยูรโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
4. นางพรทิพย์ อรชรโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
5. นางนิทดา เจิมจำนงค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสุภาวดี กิจประเสริฐโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางจันทิมา เอี่ยมสะอาดโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
8. นางสาวมนพัทธ์ ระหงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
9. นายณัฐพงษ์ จันทราโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางมธุรส ต่วนเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางศิริพร สุริยะฉายโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยมโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
4. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางสาวกันตนา สุขเจริญโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
6. นางวาสนา ป้องสกุลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
7. นางสาวปัทมา ทนมืดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
8. นางอัฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางมธุรส ต่วนเครือโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศิริพร สุริยะฉายโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาววรรณสิริ สร้างเอี่ยมโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
4. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางอัฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
6. นางสาวกันตนา สุขเจริญโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
7. นางสาวปัทมา ทนมืดโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
8. นางวาสนา ป้องสกุลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางสาคร คชศิลาโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสำริด ทองมูลตนโรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
2. นางสาคร คชศิลาโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางสาวสำริด ทองมูลตนโรงเรียนเจี้ยนหัวกรรมการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยกานต์ สิมาเลาเต่าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ สุขขีพันธุ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ทองโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสายฝน ศรีระนำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผลโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัมพร ชุนถนอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์ณรงค์ กาสินธุ์พิลาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสายฝน ศรีระนำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยะมาศ เพิ่มทรัพย์ทวีผลโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
3. นางสาวอัมพร ชุนถนอมโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายศักดิ์ณรงค์ กาสินธุ์พิลาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวพรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุลโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายภานุเดช เกตุบ้านท่าโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปรีดาภรณ์ ไชยแสงโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายวีระพงษ์ วิชัยโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวพรรวินท์ ผลวิเศษชัยกุลโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นายภานุเดช เกตุบ้านท่าโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นางสาวจารุณี สอนใจโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวทรายทอง เกตุพลอยโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
3. นางสาวพัฒน์นรี ศรีงิ้วรายโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
4. นายอัฐธิวรรตน์ ใจจงโรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นายธงชัย พาศรีโรงเรียนบางหลวงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางภาวิดา บุตรเนียมโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายเอกพล เรืองสกุลโรงเรียนสามพรานวิทยากรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสว่างจิตต์ หิรัญสัจจาเลิศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวนันธยา พึ่งประยูรโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวอภิญญา นาคใหญ่โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสว่างจิตต์ หิรัญสัจจาเลิศโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ
3. นางสาวนันธยา พึ่งประยูรโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ แสงสุกวาวโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ ทองมากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายประพันธ์ จาวสุวรรณวงษ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายอภิวัฒน์ แสงสุกวาวโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางสาวกัญญารัตน์ ทองมากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวจันเพ็ญ ปัจจัยเกโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรทิพย์ พัวพันศรีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวทวิณา ไชยยงยศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายอิทธิศักดิ์ แก้วโกมุทโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวจันเพ็ญ ปัจจัยเกโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯประธานกรรมการ
2. นางสาวฉัตรทิพย์ พัวพันศรีโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวทวิณา ไชยยงยศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายอิทธิศักดิ์ แก้วโกมุทโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุปรียา เอี่ยมศรีทองโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นายอาทิตย์ ไชยจันทร์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นางสาวโชษิตา มะลิทองโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯกรรมการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นายมนตรี สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายธีระ ทองยี่สุ่นโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางนฤมล วงษ์นิคมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางสุกาญจนา ทยาพัชรโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นายมนตรี สมไร่ขิงโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายธีระ ทองยี่สุ่นโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นางนฤมล วงษ์นิคมโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางสุกาญจนา ทยาพัชรโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นายมนัส พังจุนันท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ รอดผลโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ พัฒนศิริโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นายมนัส พังจุนันท์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นายสุชาติ ช้อยประเสริฐโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
3. นายเฉลิมเกียรติ รอดผลโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
4. นางสาวจิราภรณ์ พัฒนศิริโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสุคนทิพย์ เทศทำโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวอุมาวดี วุฒินามโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นางสาวละอองดาว ผมหอมโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นางปริณดา กลิ่นถือศีลโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางอัจฉรา สุริยกานนท์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประภาพรรณ ฟักประไพโรงเรียนบางเลนวิทยากรรมการ
3. นางกันศิมา เทียนงามโรงเรียนปรีดารามวิทยาคมกรรมการ
4. นางสาวศิริพร ศรีสุขโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสุชญา เกียรติโกมลโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายเอกอุดม ทองเกษมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพิชิต ส่ำประเสริฐโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นางอำภา บุญเจริญโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสุชญา เกียรติโกมลโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นายเอกอุดม ทองเกษมโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายพิชิต ส่ำประเสริฐโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
4. นางอำภา บุญเจริญโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นายชาตรี ต่วนศรีแก้วโรงเรียนสถาพรวิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวประเทือง เสรีเผ่าวงษ์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
3. นายศักรินทร์ บุญช่วยโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายสุบิน เซี่ยงฉีโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
5. นางสาวธัญญารัตน์ วงษ์สวัสดิ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นายฉัตรชัย คะชาโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯประธานกรรมการ
2. นางกัญญา จำนงโรงเรียนแหลมบัววิทยากรรมการ
3. นายกำพล พูนเพชรโรงเรียนปรีดารามวิทยากรรมการ
4. นายธานุวัติ สมไพบูลย์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ โตเลี้ยงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ผุยรอดโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวลออ โตเลี้ยงโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้นโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา ผุยรอดโรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางสาววิไล จิรมงคลการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางวัลภา พูลลาภวิวัฒน์โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางเสาวนี ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางมณทิชา สุพรรณคำโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางสาววิไล จิรมงคลการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมประธานกรรมการ
2. นางวัลภา พูลลาภวิวัฒน์โรงเรียนบางหลวงวิทยากรรมการ
3. นางเสาวนี ร่มโพธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางมณทิชา สุพรรณคำโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางบุหงา พัฒนศิริโรงเรียนบางเลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิพรรณ เกษมสุขเจริญชัยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอัธยา นนท์พละโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางพรสุดา ค้ามีผลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางบุหงา พัฒนศิริโรงเรียนบางเลนวิทยาประธานกรรมการ
2. นางศศิพรรณ เกษมสุขเจริญชัยโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยกรรมการ
3. นางอัธยา นนท์พละโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นางพรสุดา ค้ามีผลโรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางวิิไลวรรณ อนันรัตน์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางณฐภัทร พรหมมาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุขโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางวิิไลวรรณ อนันรัตน์โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯประธานกรรมการ
2. นางสาวสุนันทา นุ่มวงษ์โรงเรียนสถาพรวิทยากรรมการ
3. นางณฐภัทร พรหมมาโรงเรียนเพิ่มวิทยากรรมการ
4. นางบุญเรือน นวลประเสริฐสุขโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศฯกรรมการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายวิโรจน์ วรัตรุจิวงษ์โรงเรียนปรีดารามวิทยาคมประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา เอี่ยมสำอางค์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางวาสนา กัลปาลีโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์กรรมการ

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายสัญญา สุดล้ำเลฺิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
6. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภ้ทรญาณวิทยากรรมการ
7. นายนายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
4. นายสัญญา สุดล้ำเลฺิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
5. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
6. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
7. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลฺิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
6. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
7. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลฺิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นายอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
6. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
7. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
1. นางกันยาลักษม์ ภูประสิทธิ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นางชุติกานต์ สังวาลย์เดชโรงเรียนสามพรานวิทยารองประธานกรรมการ
3. นายสัญญา สุดล้ำเลฺิศข้าราชการบำนาญกรรมการ
4. นางอัจฉรากุล ศรีทองอินทร์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
5. นางกาญจนา กลัดกลีบโรงเรียนพลอยจาตุรจินดากรรมการ
6. นางสาวนุชนาฏ บางแวกโรงเรียนภัทรญาณวิทยากรรมการ
7. นายประหยัด ก๋ำนารายณ์โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
1. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการประธานกรรมการ
2. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
3. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
1. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
2. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
5. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
1. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
2. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
5. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
1. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยาประธานกรรมการ
2. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
3. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
4. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
5. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6
1. นายชยกฤต ขำเถื่อนโรงเรียนนวมินทร์ราชูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการกรรมการ
2. นายณฐพงศ์ ทรงสัตย์โรงเรียนสีกัน(วัฒนานันท์อุปถัมภ์)กรรมการ
3. นายวิม คงพากเพียรโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐมกรรมการ
4. จ.อ.สุรพงศ์ โควงศ์โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชน์ บางขุนเทียนกรรมการ
5. นายธนะสิทธิ์ ฐิติสุจริตกุลโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยกานต์ สิมาเลาเต่าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ สุขขีพันธุ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ทองโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยกานต์ สิมาเลาเต่าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ สุขขีพันธุ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ทองโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1. นางหทัยรัตน์ เชื้อโตเติมโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววลัยกานต์ สิมาเลาเต่าโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยากรรมการ
3. นางสาวศิริขวัญ สุขขีพันธุ์โรงเรียนนาคประสิทธิ์กรรมการ
4. นายอภิสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ทองโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯกรรมการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]