เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม เขต2
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการ    
2 นายนพดล เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ประธานกรรมการ    
3 นายสุรวิศ นวลสนิท รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา รองประธานกรรมการ    
4 นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อานวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รองประธานกรรมการ    
5 นางสวนิต เอกอนันทกุล ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ    
6 นายสนธิ สถาพร ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ    
7 นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ    
8 นายกมล ประทีปธีรานันต์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ    
9 นางนิทดา เจิมจำนงค์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ    
10 นางจันทิมา เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ    
11 นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ    
12 นางสาวมนพัทธ์ ระหงษ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ    
13 นายณัฐพงษ์ จันทรา ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ    
14 นางอัฉรากุล ศรีทองอินทร์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ    
15 นางจุไรวรรณ มาเบ้า ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
16 นางวรรณวิภา พฤฒิภากร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
17 นางปริศนา เสลาคุณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
18 นางสาวสมพิศ บัวงาม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
19 นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
20 นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
21 นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
22 นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
23 นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
24 นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
25 นางชญาดา สุวรรณาลัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
26 นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
27 นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
28 นางสาวนุชนาฏ ราชบวร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
29 นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
30 นางสาวสุภารัตน์ คงวัง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
31 Mr. Steven Kendall ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
32 Mr. Martin Edwards ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
33 Mr. Elmer De Luna ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
34 Mr. Matthew Owens ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
35 Ms. Lu Cai Hong ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
36 Ms. Ameelyn Beredo Prado ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ    
37 นายสุภิญโญ หัวใจฉ่า ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ    
38 นางสาวปรางจิตร เกิดวัน ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ    
39 นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการ    
40 นางรัชนี รัตนะ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการและเลขานุการ    
41 นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
42 นายชาลี เอี่ยมสำอางค์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
43 นางมธุรส ต่วนเครือ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
44 นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
45 นางสาวพีระพรรณ จันทร์พรหม ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
46 นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
47 นางสุภา มิ่งเมือง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    
48 นางมุกดา พูลศรี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]