เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม เขต2
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายวิวัฒน์ ชูศรีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา ประธานกรรมการ
2 นายนพดล เด่นดวง ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) ประธานกรรมการ
3 ว่าที่ร้อยตรีพิษณุพล แตงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ ประธานกรรมการ
4 นายสุรจิต ศิริอิ่มสำราญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามพรานวิทยา ประธานกรรมการ
5 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ
6 นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา ประธานกรรมการ
7 นางวรรณี ภิรมย์คำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา ประธานกรรมการ
8 นางจันทรพิมพ์ รัตนเดชกำจาย โรงเรียนบางหลวงวิทยา ประธานกรรมการ
9 นายบัญชร จันทร์ดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ประธานกรรมการ
10 นายสุรวิศ นวลสนิท รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา รองประธานกรรมการ
11 นางสาวสุญาดา เฮงชัยโย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) รองประธานกรรมการ
12 นายประเจิด อยู่สงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา รองประธานกรรมการ
13 จ่าเอกสมศักดิ์ สงกา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ รองประธานกรรมการ
14 นางสาวจารุวรรณ พูพะเนียด ผู้อำนวยการโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม รองประธานกรรมการ
15 นางสาวศจี ชินอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ
16 นายจตุพล กาญจนเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ รองประธานกรรมการ
17 นางสาวกาญจนา บุญสร้อย ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ รองประธานกรรมการ
18 นายปราโมทย์ ทวีตั๊งตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนแหลมบัววิทยา รองประธานกรรมการ
19 นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนสถาพรวิทยา รองประธานกรรมการ
20 นางสาวศจี ชินอักษร ผู้อำนวยการโรงเรียนงิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ รองประธานกรรมการ
21 นายจตุพล กาญจนเมธี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ รองประธานกรรมการ
22 นางสาวกาญจนา บุญสร้อย ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ รองประธานกรรมการ
23 นางสวนิต เอกอนันทกุล ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
24 นายสนธิ สถาพร ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
25 นายสุพัฒน์ แซ่ลิ้ม ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
26 นายกมล ประทีปธีรานันต์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
27 นางนิทดา เจิมจำนงค์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
28 นางจันทิมา เอี่ยมสะอาด ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
29 นางปิ่นอัปสร รัตนะขวัญ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
30 นางสาวมนพัทธ์ ระหงษ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
31 นายณัฐพงษ์ จันทรา ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
32 นางอัฉรากุล ศรีทองอินทร์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการ
33 นางจุไรวรรณ มาเบ้า ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
34 นางวรรณวิภา พฤฒิภากร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
35 นางปริศนา เสลาคุณ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
36 นางสาวสมพิศ บัวงาม ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
37 นางจารุพร ลิขิตที่รุ่งเรือง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
38 นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
39 นางลูกจันทร์ ภูวัฒนานนท์ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
40 นางสาววันดี เมืองแก้วฟ้า ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
41 นางสาวสุภาพร ศรีภุมมา ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
42 นางสาวสิรินทร์ ปานแม้น ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
43 นางชญาดา สุวรรณาลัย ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
44 นางสาวณัชชารีย์ ร่มโพธิ์ธารทอง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
45 นางสาวรนิสา ศรีไสยเพชร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
46 นางสาวนุชนาฏ ราชบวร ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
47 นางสาวทัศนีย์ ศรีเที่ยง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
48 นางสาวสุภารัตน์ คงวัง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
49 Mr. Steven Kendall ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
50 Mr. Martin Edwards ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
51 Mr. Elmer De Luna ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
52 Mr. Matthew Owens ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
53 Ms. Lu Cai Hong ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
54 Ms. Ameelyn Beredo Prado ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการ
55 นายสุภิญโญ หัวใจฉ่า ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
56 นางสาวปรางจิตร เกิดวัน ครูโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม กรรมการ
57 นายกฤติธี ประทุมสินธุ์ ครูโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการ
58 นางสาวญาณี วัฒนากร ครูโรงเรียนบัวปากท่าวิทยา กรรมการ
59 นางสมคิด วิมูลชาติ ครูโรงเรียนบางหลวงวิทยา กรรมการ
60 นายฉัตรชัย แก้วกำพร้า ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
61 นางสุพัตรา ไม้มงคล ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
62 นายสมเกียรติ ฐานบัญชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
63 นายสุรมิตร ศรีเสนพิลา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
64 นางสุจิตรา ปั้นหยา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
65 นางพรรณนา จันทร์วาววาม ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
66 นางสาวจุรีรัตน์ ชัยวรวิทย์กุล ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
67 นางสาวอัญชลี ล้อทะนงศักดิ์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
68 นายคมกริช น้อยจินดา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
69 นางสาวสุทธญา นิศากร ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
70 นางสาวขวัญชนก จักรแก้ว ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
71 นางสาวจุฑารัตน์ สายอรุณ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
72 นางสาวนฤมล ศิริธานันท์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
73 นางสาวสุพัฒนา ดีเทียนอินทร์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
74 นางสาวเพ็ญศรี สรรพคง ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการ
75 นายสำเภา ปู่เพี้ยน ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
76 นายศักดิ์ดา พงเภา ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
77 นายวีรศักดิ์ มหอมตพงษ์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
78 นางสาวทัศนีย์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
79 นางสาวอรอนงค์ แคนจา ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
80 นางสาวดวงพร เขียวพระอินทร์ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
81 นางสาวลดาวัลย์ รุ่งเรือง ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
82 นางสาวภัทรวรรณ ตุ้มประชา ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
83 นางสาวธมลวรรณ รุ่งวิภูษณะ ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
84 นายบรรลือฤทธิ์ พูนศรี ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
85 นางดวงจันทร์ ปู่เพี้ยน ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการ
86 นางสุชญา เกียรติโกมล ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
87 นางสิริรักษ์ เจียมประเสริฐ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
88 นายธานุวัติ สมไพบูลย์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
89 นางสาวประเทือง เสรีเผ่าวงษ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
90 นางปริณดา กลิ่นถือศีล ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
91 นางสาวจิราภรณ์ พัฒนศิริ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
92 นายธีระวุฒิ สาบัว รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการ
93 นางยุวดี ทองยี่สุ่น ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการ
94 นายทินกร หน่อใหม่ ครูโรงเรียนแหลมบัววิทยา กรรมการ
95 นายรุ่งเรือง เสาสมวงษ์ ครูโรงเรียนแหลมบัววิทยา กรรมการ
96 นางสาวโสฬส ทองรอด รองผู้อำนวยการโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
97 นายไพศาล ปรีชาสุนทร ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
98 นางอาศยา สุริยะฉาย ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
99 นางศิริพร สุริยะฉาย ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการ
100 นางสาวจารุณี สอนใจ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
101 นายอภิวัฒน์ แสงสุกวาว ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
102 นายอาทิตย์ ไชยจันทร์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
103 นายประเสริฐ แสงคำ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
104 นายอภิสิทธิ์ วงศ์พันธุ์ทอง ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
105 นางสาวนาฎอนงค์ ญาติบรรทุง ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
106 นายณัฐภัทร์ กลิ่นประชุม ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
107 นางสาวไมตรี นาตาแสง ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
108 นางสาวพัชรมณี ปานเจริญ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการ
109 นางสาวกนกวรรณ โพธิ์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
110 นางรัชนี รัตนะ ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการและเลขานุการ
111 นางสาวฐิตารีย์ เธียรสุทัศน์ ครูโรงเรียนบางหลวงวิทยา กรรมการและเลขานุการ
112 นายสมพร เล็กจินดา ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการและเลขานุการ
113 นางสมควร หมั่นดี ครูโรงเรียนสามพรานวิทยา กรรมการและเลขานุการ
114 นางภาวิดา บุตรเนียม ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการและเลขานุการ
115 นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการและเลขานุการ
116 นางอังสณา ปรีชาสุนทร ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและเลขานุการ
117 นางภาวิดา บุตรเนียม ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการและเลขานุการ
118 นายไพฑูรย์ บุญพึ่ง ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
119 นายชาลี เอี่ยมสำอางค์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
120 นางมธุรส ต่วนเครือ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
121 นางณัฐรินีย์ กิจสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
122 นางสาวพีระพรรณ จันทร์พรหม ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
123 นายพิพัฒน์ ไพบูลย์วัฒนกิจ ครูโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
124 นางสุภา มิ่งเมือง ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
125 นางมุกดา พูลศรี ครูโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
126 นางสาวศิรดา ผลวารินทร์ ครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
127 นางสาววาสนา วงษ์สังข์ ครูโรงเรียนปรีดารามวิทยาคม กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
128 นางวิไลวรรณ อนันรัตน์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
129 นางสาวกมลวรรณ แก้วสะอาด ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
130 นางสาวกมลลักษณ์ เซี่ยงฉิน ครูโรงเรียนภัทรญาณวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
131 นางสาวจงกลณี ภูอ่อนสี ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
132 นายสุรวุฒิ พันทวีศักดิ์ ครูโรงเรียนสถาพรวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
133 นางสาวพิชญา กล้าหาญ ครูโรงเรียนบางเลนวิทยา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
134 นางสาวจันที วะสุขันธ์ ครูโรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัยฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
135 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
136 นายอลงกรณ์ อู่เพ็ชร ครูโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ ผู้ดูแลเว็บไซต์การแข่งขันระดับเขตพื้นที่

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]