แจ้งการส่งเล่มของวิทยาศาสตร์
แจ้งการส่งเล่มของวิทยาศาสตร์
1.science show ม.ต้นและปลาย อย่างละ6เล่ม
2.โครงงานทดลองต้น 8เล่ม
ปลาย 6เล่ม
3.โครงงานสิ่งประดิฐ์ ม.ต้นปลาย อย่างละ 8เล่ม
4.ผลงานสิ่งประดิษฐ์ตามเกณฑ์ประกาศ
5.เครื่องบินส่งเขียนแบบ1แผ่นวันแข่ง
ทุกรายการส่งวันแข่ง
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 00:18 น.