การเตรียมพร้อม และความเข้าใจเบื้องต้นก่อนการประกวด/แข่งขัน
การเตรียมพร้อม และความเข้าใจเบื้องต้นก่อนการประกวด/แข่งขัน
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 จังหวัดนครปฐม
     1. การประกวดและแข่งขันทุกรายการ จะดำเนินการตามเกณฑ์การประกวดและแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ในประเด็นสำคัญของส่วนกลาง เพื่อให้เกิดการประกวดและแข่งขันที่มีความบริสุทธิ์ และยุติธรรม
     2. แนวดำเนินการและข้อคำนึง ในการจัดการประกวดและแข่งขัน จังหวัดนครปฐม 2
     2.1 สิ่งที่ต้องเตรียมให้ เครื่องคอมพิวเตอร์
   - ระบบปฏิบัติการ windows 7, Windows 8, Windows 10
   - software พื้นฐานในเครื่องที่มีให้ เช่น MS office , Photoshop , notepad
   - network (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน นั้นๆ)
   - กระดาษ A4
ในรายการแข่งขันที่ยังไม่ประกาศหัวข้อเรื่อง ทางกรรมการจัดการแข่งขันจะเตรียมหัวข้อเรื่อง และข้อมูลประกอบ ให้ในวันแข่งขัน
     2.2 สิ่งที่ผู้แข่งขันต้องเตรียมมาเอง
          - ปากกา ดินสอ ยางลบ
          - ไม้บรรทัด, เครื่องเขียนอื่นๆ, อุปกรณ์ระบายสี (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน)
          - ไมค์ , หูฟัง (ขึ้นอยู่กับรายการประกวด/แข่งขัน)
     2.3 การเตรียม Software เฉพาะที่ต้องใช้งานให้เตรียมมาใน flash drive เท่านั้น
          - ให้นักเรียนติดตั้งโปรแกรมจาก flash drive เท่านั้น ก่อนการแข่งขัน 1 ชั่วโมง
          - กรรมการตัดสินจะเก็บ flash drive นั้นไว้เพื่อการตรวจสอบอย่างละเอียดภายหลัง และจะส่งคืนให้ภายหลัง
          - ห้ามนำไฟล์ข้อมูล ไฟล์ภาพ หรือไฟล์ภาพยนตร์ อันจะมีผลต่อความไม่เท่าเทียมและยุติธรรมของการแข่งขัน เข้ามาในห้องแข่งขัน
          การติดตั้ง software เฉพาะ
          - ให้ผู้เข้าแข่งขันตรวจสอบ software พื้นฐาน ที่กรรมการจัดการแข่งขันเตรียมไว้ให้ (เพื่อเป็นการลดเวลาการเตรียมความพร้อมของผู้แข่งขัน)
          - ให้ผู้เข้าแข่งขันแจ้งกรรมการให้ทราบถึงรายการ software ที่ต้องการติดตั้งเพิ่ม
          - ให้ผู้เข้าแข่งขันติดตั้ง software ผ่านจาก flash drive เท่านั้น (ห้าม copy file หรือ folder มาลงในเครื่องเพื่อการติดตั้ง)
          - เมื่อติดตั้ง software เฉพาะเสร็จแล้ว ให้ส่งมอบ flash drive พร้อมชื่อเจ้าของต่อกรรมการแข่งขันทันที
     2.4 ข้อห้ามในรายการแข่งขัน
          - ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกชนิด
          - ห้ามนำเอกสารเข้าห้องแข่งขัน นอกเสียจากได้รับพิจารณาอนุญาตจากกรรมการ
วันอังคาร ที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เวลา 21:06 น.