รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัดนครปฐม เขต2
ระหว่าง วันที่ 25-26 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงชณิกานต์  ดำเนินโฉม
 
1. นางสาวอชิรยา  หารปรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวเบญจรัตน์  นิยบุญ
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงมสฤณา  สุขขี
 
1. นางสาวศิริพร  เอกอุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวพลอยไพลิน  ดารา
 
1. นางลำดวน  รัตนรังสิกุล
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์ผ่องใส
 
1. นางสาวดวงรัตน์  กงเหลียง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกาญจนา  สมหวัง
 
1. นางอัจฉรา  จินดาพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายชนมภูมิ  ประจันพล
 
1. นางสิริรัตน์  ครามริชิต
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวปฏิญญา  บุญชู
 
1. นางสาวนวพร  โปรานานนท์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ทองมณี
2. เด็กหญิงภัณฑิรา  ศักดิ์สงค์
3. เด็กหญิงเขมขนิษฐ์  ตั้งตุลยทรัพย์
 
1. นางแสงจันทร์  หาญกล้า
2. นางสาวประกายกาญจน์  แดงมาดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวชวิศา  ประทุมมา
2. นางสาวรัตยาภรณ์  คำสุขขา
3. นางสาววรยา  เทียนทอง
 
1. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงนภสพร  สมิทธากร
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขเรือง
 
1. นางศุภลักษณ์  รัศมีแจ่ม
2. นางสาวศุภรา  ดีหะสิงห์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. นายสิริวิชญ์  เทพอวยพร
2. นายสโรธร  ใจเย็น
 
1. นางสาวสุนันท์  เทพาชมภู
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายกฤษณุ  ท้วมเกร็ด
2. เด็กหญิงฟ้าใส  พัดเกร็ด
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวมนัสวี  โพธิชื่น
 
1. นางสาวภารดี  มีเจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายปัณณวิชญ์  วชิรเศรษฐหิรัญ
 
1. นายวันชัย  ดวงแก้ว
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวสหัสพร  ประสบพิบูล
 
1. นายวันชัย  ดวงแก้ว
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.14 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  กุลธนาเรืองนนท์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  เปรมัษเฐียร
3. เด็กหญิงพิชญา  สตภูมินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธำรงลักษณ์  แต่งงาม
2. นางสาวปณิตา  ธรรมวาโร
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณัชชา  พร้อมมูล
2. นายธนวินท์  นาทีเพราะ
3. นายเอกพจน์  ปานบ้านเกร็ด
 
1. นายไพบูลย์  พิมพ์สุวรรณ
2. นางสาววิไลวรรณ  คู่บุญประเสริฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 82.71 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ทวีวงษ์
2. เด็กหญิงชนาพศุตม์  ณรงค์ภาดาพิทักษ์
3. เด็กหญิงพัฒนวดี  เหลืองไพรินทร์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงธำรงลักษณ์  แต่งงาม
2. นางสาวปณิตา  ธรรมวาโร
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นางสาวธนกร  ทนงธนะชัย
2. นางสาวพิฐชญาณ์  วงษ์ไพจิตต์
3. นางสาวสุตธิตา  ใบปกทอง
 
1. นายกิติชัย  วัฒนา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายวรรธนะ  รู้อ่าน
2. เด็กชายไชยรัตน์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นางสาวน้ำฝน  ณ แพทยงค์
2. นางสาวรัตนากร  แช่มสาคร
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายศุภกิจ  สาศิริ
2. นายเอกรัตน์  บุญมี
 
1. นางสาวปิยะวรรณ  จันทร์สมบูรณ์
2. นางสาวดุษณี  ทองประศรี
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายปริญญา  อนุตธโต
 
1. นายรุ่งโรจน์  กิติสัทธาธิก
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายณัฐดนัย  นาควงศ์วานกุล
 
1. นางสาวนฤมล  ถิรวัลย์
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฐานวีร์  ประทุมสุวรรณ
2. เด็กหญิงพิยดา  สุวรรณสายะ
 
1. นางพัชรียา  นุชประคอง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นายเตชภณ  พงษ์เวียง
 
1. นางสาววิลาวรรณ  บัวจูม
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเพิ่มวิทยา 1. เด็กหญิงสุรดา  จันทร์หอม
 
1. นางสาวนภัสวรรณ  ระงับจิตต์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นางสาวอรพินท์  กาญจนเสรี
 
1. นางจีรวรรณ  วรยศ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงวิลาสินี  ชุ่มเสนา
2. เด็กชายเจตริน  จินตเกษกรรม
3. เด็กหญิงใจใส  ศรีอมรศักดิ์
 
1. นายอังกูร   จันทร์ชาวนา
2. นางนภัทร์  อินเฉิดฉาย
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นายธีระชล  โพธิ์ทอง
2. นางสาวนัทธมน  จันทร์อำพร
3. นางสาวสุนิสา  ต้นสีนนท์
 
1. นายสิปป์แสง  สุขผล
2. นางสาวนฤมล  ศิริธานันท์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธนพล  พันตาวงษ์
2. เด็กหญิงปาริชาต  ชาวนาดอน
3. เด็กชายเขตโสภณ  ภูโต
 
1. นายพงศภัช  ยอดออน
2. นางสาวลลิตา  ถิ่นวงษ์อินทร์
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายนิติกาย  อยู่เถา
2. นางสาววีรดา  เขตสูงเนิน
3. นางสาววีรยา  เขตสูงเนิน
 
1. นางจิรัสยา  นาคราช
2. นางอรวรรณ  สระทองอยู่
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายธนกร  อภิธนาคุณ
2. นายภณญ์  นิสสะ
3. นายวุฒิกาล   ศิริบูรณะ
 
1. นายนวัช  ปานสุวรรณ
2. นางชญาดา  สมไพบูลย์
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 83.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. นางสาวณัฐชา  ทองอยู่
2. นายธนวัฒน์  บุญพิทักษ์
3. นายพิพัฒน์  พลพวก
 
1. นายชรินทร  รุจิพูนพงศ์
2. นายแสวง  ทองปาน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายศักดิพัฒน์  สายหงษ์
2. เด็กหญิงสุชาดา  แซ่อุน
3. เด็กหญิงโอปอ  พงศ์ดารา
 
1. นายวินัย  ศรีภักดิ์
2. นางวัชรี  ศรีภักดิ์
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวดาราวรรณ  ง่ายดี
2. นางสาววรินทร  เหลื่อมพิมาย
3. นายโอภาส  สนธิกุล
 
1. นายวินัย  ศรีภักดิ์
2. นางวัชรี  ศรีภักดิ์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายวีรภัทร  กิจจานนท์
2. เด็กชายสุทธิพงศ์  พารักษา
 
1. นายชาญชัย  ชาญฤทธิ์
2. นางสาวอรวรรณ  สระทองอยู่
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวพิมพ์พัณณิน   โพธิ์แดง
2. นางสาวภาชินี   นิรัติศัยสกุล
 
1. นายไสว  ศิลา
2. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ชัย   จันหลั่ง
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายทักษิณ  ยี่สุ่น
2. เด็กชายนิติพงค์  ปานเจริญ
 
1. นายมนตรี  ภู่ระหงษ์
2. นายสุพัฒน์  แซ่ลิ้ม
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาฯ 1. เด็กชายนิธิ  รชตะศิรกุล
2. เด็กหญิงสุภาวดี  คงดั่น
 
1. นางสาวพัสตราภรณ์  บัญชรมาศพรรณ
2. นางสาวนฤมล  ศิริธานันท์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อำพันธุ์
2. เด็กหญิงจิรนันท์  โพธิ์ทองคึำ
3. เด็กหญิงฐนกมล  เกิดภู่
4. เด็กหญิงฐิติพร  บุญปรีชา
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  บางจริง
 
1. นายชรินทร์  รีนับถือ
2. นางสาวปริศนา  รอดมณี
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นางสาวกิริณี  วงษ์ขันธ์
2. นางสาวฐิติมา  ศิริรัตน์
3. นางสาวนพรัตร์  เอี่ยมสุวรรณ
4. นางสาวบุญรักษา  โตอาจ
5. นางสาวมุกมณี  แดงแตง
 
1. นายคริสต์มาส  ดวงจันทร์
2. นายคชพล  เชษฐ์ชาติพรชัย
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  พูลสมบัติ
2. เด็กหญิงฟ้าใส  ช้างเอม
3. เด็กชายศุภกร  กลั่นตระกูล
4. เด็กหญิงอุมาพร  ทัดแช้ม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  จินดามรกฏ
 
1. นางสาวศิรประภา  จังพานิช
2. นางกานดา  พิมใจใส
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  พาหา
2. นางสาวกุลิสรา  สายพร้อมญาติ
3. นางสาวนันทนัท  เอี่ยมสอาด
4. นางสาววิไลวรรณ  ทองบ่อ
5. นางสาวเบญจวรรณ  มหาสังข์
 
1. นางสาวจิรภัทร์  ชื่นผึ่ง
2. นางสาวเบญจรัตน์  ไพศาลธนาการ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กชายฐิติกร  น้อยอำไพ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  สงวนชื่อ
3. เด็กหญิงนภสร  เอื้อสุนทรพานิช
4. เด็กหญิงวิชญาภา  คงหญ้าคา
 
1. นายเผด็จ  แป้นกลม
2. นางกรรณิการ์  แป้นกลม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. นายณัฐพัชร  ลีวัฒนาพาณิชย์
2. นายนันทพล  สุยแก้ว
3. นางสาวพิมมาดา  แก้วรักษา
4. นางสาวภณัฏฐา  พรหมแพทย์
5. นางสาวอาภานันท์  ด้วงสงค์ถาวร
 
1. นางมยุรี  เทพอำนวยสุข
2. นางสาวยุพิน  เกิดน้อย
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธาดาพงษ์  บุญถาวร
2. นายธีรยุทธ  แก้วประชา
3. นางสาวนวลพรรณ  ผลฟูตระกูล
4. เด็กหญิงนิรชา  สมใจ
5. นางสาวประภัสสร  สำเภาทอง
6. นายพลกฤต  พูนกัน
7. เด็กชายพัฒนะชัย  เอี่ยมนาคา
8. นางสาวภาวินี  ชาวหงษา
9. นางสาวมนนภา  เล็กประเสริฐ
10. นายวัฒน์ชพล  เงินดิษฐ์
11. นางสาวศศิวิมล  วงษ์เอก
12. นายศุภกร  ภูนาสอน
13. เด็กชายสหบดี  สาระธรรม
14. นางสาวอทิตยา  น้ำทิพย์
15. นายอนุชา  จ้อยสองสี
16. นายอมรเทพ  วงศ์ละคร
17. นางสาวอาทิตยา  ปาละนันทน์
18. เด็กหญิงอุไรอร  ภู่ทอง
19. นายเอกกร  สามสังข์
20. นางสาวแพรวา  จันทร์ประยูร
 
1. นายภาคภูมิ  บุญมา
2. นางสาวนพธี  หอมชื่นชม
3. นางสาวจุฑามาศ  พงศ์สิฏานนท์
4. นางสาววรัญญา  มงคลถิ่น
5. นางสาวสกุลรัตน์  สุนา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ธัญชาติธาตรี
2. เด็กหญิงขวัญจิรา  อุ้ยคำตา
3. เด็กชายณัฐกฤต  ชาญพานิชกิจการ
4. เด็กหญิงณัฐติการ  แก้ววงษ์ล้อม
5. เด็กหญิงณิศกุล  สิหะจันทร
6. เด็กชายถิรศักดิ์  ตะก้อง
7. เด็กชายธรรมนูญ  ธาราธีรภาพ
8. เด็กชายธีทัต  วุธวีระ
9. เด็กหญิงธีรดา  สีดา
10. เด็กชายธีรพงษ์  สระทองย่อ
11. เด็กชายปวริศร์  อารีกิจ
12. เด็กชายพัฒนเดช  สวิพันธุ์
13. เด็กชายพีรพัฒน์  ธนะรุ่งเจริญ
14. เด็กชายมนต์ชัย  จันทร
15. เด็กชายวีรภาพ  กมลฤทัยสกุล
16. นายอชิตศักดิ์  สงค์ดำ
17. เด็กหญิงอริสา  แป้นทอง
18. เด็กชายอัครชัย  ใจซื่อ
19. นายเชษฐ์ชัย  พันเทศ
20. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  วรานนท์วนิช
 
1. นางสาววรรวิภา  เกตุแก้ว
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีสัมฤทธิ์
 
1. นายสุรเดช  ธรรมประโชติ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. นายอนุพงศ์  ศรีเผ่าเอี่ยม
 
1. นายคริสต์มาส  ดวงจันทร์
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กชายณัฐชนน  ดาปาน
2. เด็กหญิงพิรดา  ลพประเสริฐ
 
1. นางสาวภัทรานิษฐ์  ทวีทรัพย์
2. นางสาวกรรณิการ์  ทองดอนน้อย
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกีตี  -
2. นายภูวดล  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นางสาวจารุพร  รุ่งสินเกษม
2. นางศิริเพ็ญ  สุทธิประภา
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  ไวเวหา
2. เด็กหญิงกุลปริยา  เชิดสกุล
3. เด็กหญิงธันยพร  ท้วมเกร็ด
4. นางสาวนคนันทน์  คะราณรัมย์
5. เด็กหญิงนันทการ  ขาวขำ
6. นางสาวบัวชมภู  ใจแสง
7. นางสาวพงษ์นภา  นาอยู่
8. นางสาววริศรา  พึ่งบ้านเกาะ
9. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ขันคำ
10. เด็กหญิงศิรภัสสร  สังมพันธ์
 
1. นางหัสยา  อุสาหะ
2. นางสาวจารุพร  รุ่งสินเกษม
3. นายสุรเดช  ธรรมประโชติ
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงจรรยา  ศรีจิตแจ่ม
2. เด็กหญิงจิราพร  กัณหา
3. เด็กหญิงจิฬาภร  เกิดจาด
4. นางสาวชนาธินาถ  รูปสม
5. นางสาวนิศาชล  ทองประเสริฐ
6. เด็กหญิงวรรณพร  แดนแก้ว
7. เด็กหญิงสุภลักษณ์  ยอดแก้ว
8. นางสาวสุรีพร  จิตต์มั่นการ
9. เด็กหญิงอลิสา  ประเสริฐสุข
10. เด็กหญิงเทียนทอง  มูลทองน้อย
 
1. นางสาวฐิตารีย์  เธียรสุทัศน์
2. นางสาววรนุช  จิตรมณี
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 85.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงจีรนันท์  วิเศษหวาน
2. เด็กหญิงนภัสสร  อุปสุ
3. นางสาวพรนภา  ชินวงษ์
4. นางสาวพลดา  ภู่ทอง
5. นางสาวมณียา  เลิศบวรหิรัญ
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  พลาผล
7. นายสุรเกียรติ  วงเวียน
8. เด็กหญิงอรสา  ศรีสว่าง
9. นางสาวเพชรวรินดา  โยธี
 
1. นายธนภัทร  สุนทรภักดี
2. นายอภิเดช  บัวชุม
3. นายสัตยา  แหยมบำรุง
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงจินตภา  ภักดี
2. เด็กชายธนภัทร  พรมเกษร
3. เด็กชายธนาวุฒิ  สุขสมบุตร
4. เด็กชายธิชา  ห้วยน้ำรื่นชื่นจิต
5. เด็กชายรังสรรค์  อ่างทอง
6. เด็กหญิงวรรณภา  เอี่ยมนาคา
7. เด็กหญิงศศิประภา  วงษาวุธ
8. เด็กหญิงศศิภา  เย็นแก้ว
9. เด็กชายสาธิต  สีลาย
10. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  กลิ่นพยอม
 
1. นางสาวขวัญใจ  หัสชู
2. นายวิศวะ  ภุมมา
3. นายวันเฉลิม  กลั่นเกิด
 
57 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายจีระพงษ์  สุกระวัน
2. นายจุลการณ์  แก้วนคร
3. นายทศพล  เหรียญประชา
4. นายธนวัฒน์  ภูมิถาวร
5. นายธนาดล  ผิวเกลี้ยง
6. นายบัณฑิต  กลิ่นจันทร์
7. นายศุภโชค  เชื้อสาย
8. นายอธิปัตย์  รัตชน
9. นายอัษฎา  บัวดำ
10. นายเดชาวัต  ดวงบุบผา
 
1. นายสุพรชัย  เงี่ยมจื๊อเกร็ด
2. นายวิศวะ  ภุมมา
3. นางพิศสม  พงษ์สวัสดิ์
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  จุ้ยพงษ์
2. เด็กหญิงวรวลัญธ์  ชวรัตน์อนันท์
 
1. นางสาวฐิตารีย์  ทรัพย์มณี
2. นางสาวชุลีพร  กุลไทย
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายพันธกานต์  พงษ์เกษม
2. นางสาวศศินา  นิ่มนวล
 
1. นางสาวภัทรภร  เกียรติศิริ
2. นางกรรณทิมา  เหมือนศรี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงเมลิสสา  มีป้อม
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายชวิน  สื่อมโนธรรม
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายณัฐภูมิ  นินนาท
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวเจณิกาพร  ปิยะรัตน์
 
1. นายวัชรสินธุ์  สอดศรี
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพรชิตา  หิมารัตน์
 
1. นายภาคภูมิ  ชัยพิพัฒน์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายสิงหา  ภัทรสารโสภณ
 
1. นางธมนต์ภัทร  ไชยสีหเสนี
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  พุ่มเรืองศรี
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวภูสุดา  ทองสมบุญ
 
1. นายประหยัด  ก๋ำนารายณ์์
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงนพชุลี   วรปัญญานันท์
2. เด็กหญิงสุพรรษา  เกียรติเถกิง
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
2. นายชวลิต  ทัพเครือ
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงสุพรรณญาณ์  แก้วมโนรมย์
 
1. นางสาวชลิดา  ง่วนเจ็งเส็ง
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวภัสสราพร  ศรีสมภักตร์
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  นกแสง
2. เด็กหญิงบัญจลักษณ์  แสงลุน
3. เด็กหญิงวรรณนิศา  นงคะวาส
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
2. นายชวลิต  ทัพเครือ
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธงชัย  ตาติ๊ด
2. นายธนธรณ์  จ้อยสีดา
3. นางสาวพรรณิภา  แก้วรัตน์
 
1. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
2. นายชวลิต  ทัพเครือ
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายวิชญ์รัตน์  สร้อยฉวี
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์   ปิ่นแก้ว
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนิชาพร  สมศรีอักษรแสง
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงปภาสินี  เต็งทอง
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวปิยฉัตร  วัฒนสกุล
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงยูง  ทองดี
 
1. นายฐิติพงค์  ธเรษตรีศวร
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวภควดี  พวงดอกไม้
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงอมตรส  เจียมกาย
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวนันท์นภัส  สนธิสาขา
 
1. นายประยุทธ  เกตุทอง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์    หงษ์ทอง
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวคัมภีร์พรรณ  เก้งโทน
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงลภัส  โยยิ่ง
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวฐานิดา   แสงใส
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสถาพรวิทยา 1. เด็กชายกมลชาติ  ดิษฐสอน
 
1. นางสาวกาญจนา  ศรีบุญเรือง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวสุทธิญาณ์  แตงหนู
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายรวินท์   อ่อนภักดี
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นายวรรธนะ  ฝูงชมเชย
 
1. นายบุญเกิด  กลิ่นถือศีล
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงวรนุช  วรรณประเสริฐ
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวระวินันท์  อัครวรวัฒน์กุล
 
1. นายบุญเกิด  กลิ่นถือศิล
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ทองอุดม
2. เด็กหญิงชลิตา  ชุนถนอม
3. เด็กหญิงณัฏฐ์  นพวัฒนาวี
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  แก้วคุ้มครอง
5. เด็กชายนเรศ  ตวรคำชม
6. เด็กชายปิยะชัย  แซ่ลิ้ม
7. เด็กหญิงลภัส  โยยิ่ง
8. เด็กหญิงอพิชยา  พงษ์ปันแก้ว
9. เด็กหญิงอานัสสา  ใคร่ครวญ
 
1. นายไพฑูรย์  บุญพึ่ง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกิตติพงษ์  จันทรพิมล
2. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์   ปิ่นแก้ว
3. นางสาวฐานิดา  แสงใส
4. นางสาวณัฏฐณิชา  เนียมพลอย
5. เด็กชายณัฐพล   นุ่นโฉม
6. นางสาวนิชาพร  สมศรีอักษรแสง
7. เด็กหญิงปภาสินี  เต็งทอง
8. นางสาวปิยฉัตร  วัฒนสกุล
9. นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
10. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์   หงษ์ทอง
11. นางสาวภควดี  พวงดอกไม้
12. เด็กชายภาสพงศ์  มิตราเวคิน
13. เด็กชายรวินท์   อ่อนภักดี
14. เด็กชายวิชญ์รัตน์  สร้อยฉวี
15. นางสาวแพรวา  แก้วเงิน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
3. นางสาวปรียานี  เทียนน้ำเงิน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกิตติพงษ์  จันทรพิมล
2. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์   ปิ่นแก้ว
3. เด็กชายณัฐพล   นุ่นโฉม
4. นางสาวนิชาพร  สมศรีอักษรแสง
5. เด็กหญิงปภาสินี  เต็งทอง
6. นางสาวปิยฉัตร  วัฒนสกุล
7. นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
8. นางสาวภควดี  พวงดอกไม้
9. เด็กชายภาสพงศ์  มิตราเวคิน
10. นายมงคล  ดำริสินชัย
11. เด็กชายวิชญ์รัตน์  สร้อยฉวี
12. นางสาวสุทธิญาณ์  แตงหนู
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
3. นางสาวปรียานี  เทียนน้ำเงิน
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายกิตติพงษ์  จันทรพิมล
2. นางสาวจิรัชฌา   เสนะ
3. เด็กหญิงจิรัชยา   สารประสพ
4. เด็กหญิงชัญญารัสมิ์   ปิ่นแก้ว
5. นางสาวฐานิดา  แสงใส
6. นางสาวณัฏฐณิชา  เนียมพลอย
7. เด็กชายณัฐพล   นุ่นโฉม
8. นางสาวนิชาพร  สมศรีอักษรแสง
9. เด็กหญิงปนัดดา  เกตพันธุ์
10. เด็กหญิงปภาสินี  เต็งทอง
11. นางสาวปิยฉัตร  วัฒนสกุล
12. นายพณฤทธิ์  โกมลสิงห์
13. เด็กหญิงพลอยพิศุทธิ์   หงษ์ทอง
14. นางสาวพิชญามัย  กิจพิบูลย์
15. นางสาวภควดี  พวงดอกไม้
16. เด็กชายภาสพงศ์  มิตราเวคิน
17. เด็กชายรวินท์   อ่อนภักดี
18. เด็กชายวิชญ์รัตน์  สร้อยฉวี
19. นางสาวสุทธิญาณ์  แตงหนู
20. เด็กหญิงสุภัสสรา   ทับมณี
21. นางสาวแพรวา  แก้วเงิน
 
1. นายชัชวัสส์  วกสุดจิต
2. นายสงครามชัย  กลิ่นถือศีล
3. นางสาวปรียานี  เทียนน้ำเงิน
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกฤตพล  นิติธัญกุล
2. เด็กหญิงฆรวัณน์  น้อยพิทักษ์
3. เด็กหญิงจิรัญญา  ล่องตี้
4. เด็กชายณัฏฐ์ชนม์  รุจินานนท์
5. เด็กชายปณัยกร  แผนใหญ่ชาดา
6. เด็กชายภาสกร  ศิริเทียรทอง
 
1. นายณฐพล  สุนทรกระจ่าง
2. นายรัฐพงษ์  กูลกิติโกวิทย์
3. นายธเนศ  ทิพย์สุมาลัย
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายธนวัฒน์  โสภณวาณิชย์
2. นายพนธกร  คณาเดิม
3. นายภคพล  น้ำทองคำ
4. นายภูริภัทร์  กลั่นเรืองแสง
5. นายสหรัถ  ศรีทวี
6. นายสิรภพ  ปิ่นปลื้มจิต
 
1. นายสถาพร  อุสาหะ
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวกัญญนันท์  อัครฐิตินิธิกุล
2. เด็กชายกิตติพงษ์  เอี่ยมประดิษฐ์
3. นายกิตติพัฒน์  อ่อนจาง
4. นางสาวกุลดา  เหมือนจันทร์เชย
5. เด็กชายจิรชีพ  หอมพวงภู่
6. นางสาวชนิกา  ม่วงน้ำเงิน
7. เด็กชายชนินทร์  เกษไชย
8. นางสาวฐานิดา  มหาวงค์
9. นายณัฐวุฒิ  เสตราช
10. เด็กหญิงตรีนุช  ดาวเรือง
11. นายตรีเพ็ชร  พุทธอภิบาล
12. นายธนกร  พันธุ์ซาว
13. เด็กหญิงธัญรดา  ฝุ่นละออง
14. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปรีดา
15. นางสาวนิภาดา  ไชย์รักษ์
16. เด็กหญิงบัณฑิตา  เกินโนนกอก
17. นางสาวปภัสราภรณ์  สวัสดี
18. เด็กชายพรีรัฐ  จ้อยรักษา
19. เด็กชายพัทธสิทธิ์  ปิ่นตบแต่ง
20. เด็กชายพัทธ์สุธี  ถนอมสัตย์
21. นางสาวภัทรกันย์  พันธุภู
22. เด็กชายภาคภูมิ  เชื้อเมืองพาน
23. เด็กหญิงวรรณฤดี  นมนาน
24. นายวรโชติ  ครุวรรณ
25. เด็กหญิงวิมลสิริ  ทศดร
26. นายวีรภัทร  มานิล
27. นายศาสตรา  ทันวิมา
28. นายศุภชัย  ฤทธิ์มังกร
29. นางสาวสิราภรณ์  สมบูรณ์พันธ์
30. นายสิริศักดิ์  สว่างวงศ์ไว
31. นางสาวหฤทัย  บุตรจันทร์
32. เด็กชายอดิศร  เศรษฐกิจ
33. นายอธิวัฒน์  ปลาบู่ทอง
34. เด็กหญิงอันติมา  กลิ่นพยอม
35. นายอิสระ  นาคจำนงค์
36. เด็กชายเอกบดินทร์  พึ่งหิรัญ
 
1. นายจุมพต  รัตนพิทักษ์
2. นายศราวุฒิ  สุขสมบูรณ์
3. นายอนุชิต  บุญไพศาล
4. นายชัยพฤกษ์  ขวัญเมือง
5. นางสาววิลาวรรณ  บัวจูม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  วิหคเหิร
 
1. นายนันทณัฏฐ์   ณัทธนาญาณอรห์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายนิวัติ  กลัดบ้านห้วย
 
1. นางสาวจิราภรณ์  เทพคุ้มกัน
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงฆรวัณน์  น้อยพิทักษ์
 
1. นายมนต์ชัย  มั่นวศิน
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาววิพิชชญาณ์  อริยชาติเมธี
 
1. นายวิทวัส  ช่วยเจริญ
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายณภัทร  สุจินดามณีชัย
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายพายัพ  จิรเชษฐพัฒนา
 
1. นายสถาพร  อุสาหะ
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. เด็กหญิงวรนุช   วรรณประเสริฐ
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางเลนวิทยา 1. นางสาวลักษิกา  ธุระสุข
 
1. นายศิปกร  แก้วกลม
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายพุฒิพงศ์   สุขศิริพร
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายหฤษฎ์  มนัสศรีสุขใส
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพีรกานต์  มาลี
 
1. นายธีระวัฒน์  สุขศรี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวอภิสรา  เกษมสวัสดิ์
 
1. นายเฉลิมพงษ์  ญาณพัฒน์วรากูล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายเพ็ญเพชร  วิหคเหิร
 
1. นายนันทณัฏฐ์   ณัทธนาญาณอรห์
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นายธนวัฒน์  ตุกพริก
 
1. นายสถาพร  อุสาหะ
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  พรหมมา
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพรรณรัตน์  ออกหาญ
 
1. นายธนวรรธน์  สว่างดี
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  อัศวานึก
2. เด็กหญิงกนกพร  จิรไพศาลสกุล
3. เด็กชายกฤษณพัฒณ์  หอมบานเย็น
4. เด็กหญิงกัญจน์นิกข์  ศรีมณี
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  จิรสวัสดิพงศ์
6. เด็กหญิงชญาดา  ปลื้มถนอม
7. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ทักขิญานันท์
8. เด็กหญิงติณณภรณ์  เวชอาภรณ์
9. เด็กหญิงบุษราภรณ์  แก้วมณี
10. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ศรีธีรวงศ์
11. เด็กหญิงเข็มหอม  เบาเนิด
 
1. นายสมบูรณ์  กล่อมจิต
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แข่งเพ็ญแข
2. เด็กหญิงกัญญณัช  ฝอยทอง
3. เด็กหญิงกาญจน์นิชา  คล้อยสวาท
4. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  มรรคเจริญ
5. เด็กหญิงชนิกา  ตรีประสิทธิ์ชัย
6. เด็กหญิงชนิภรณ์  ชิ้นฮะง้อ
7. เด็กชายชัยพิชิต  บัวโอภาส
8. เด็กหญิงชุตินธร  นิลเกาะ
9. เด็กหญิงฐิติพร  บุญปรีชา
10. เด็กหญิงณปภัช  วัฒนะพานิช
11. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  พุฒิกิจภิญโญภาพ
12. เด็กหญิงณัฐกานต์  มรรคเจริญ
13. เด็กหญิงณัฐนันท์  สวัสดี
14. เด็กชายธนนนท์  สุริวัลย์
15. เด็กหญิงธนภรณ์  สระทองโต๊ะ
16. เด็กหญิงธริศรา  หอมตะโก
17. เด็กหญิงบงกชรัตน์  พุ่มพยอม
18. เด็กหญิงบัวชมพู  โยธานารถ
19. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เฮง
20. เด็กหญิงปรมาภรณ์  สมประชา
21. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีเกษม
22. เด็กหญิงพรชิตา  พลอยดี
23. เด็กหญิงพรรณษา  ปฐมวงศ์ธนาวุฒิ
24. เด็กชายพิชญะ  นาคขำพันธ์
25. เด็กหญิงพิชญา  ขมประเสริฐ
26. เด็กชายภัคพล  พุ่มพยอม
27. เด็กหญิงภัททิรา  โจมฤทธิ์
28. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีนาค
29. เด็กหญิงภัทรศยา  อินทราเวียง
30. เด็กชายภาคภูมิ  วรรณวงศ์สิริ
31. เด็กหญิงรมณ  สูงกิจบูลย์
32. เด็กหญิงศรุดา  ชัยปรีชาวิทย์
33. เด็กชายศิริมงคล  บัวประเสริฐ
34. เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์ทองดี
35. เด็กชายศุภเศรษฐ์  จันทร์สมบูรณ์
36. เด็กหญิงสุภัสสร  จินดาสุ่ม
37. เด็กหญิงสุภาพร  วงศ์โพธิ์ศรี
38. เด็กหญิงอริสรา  ดำคลองตัน
39. เด็กหญิงอินทุอร  รักมั่น
40. เด็กหญิงโยษิตา  ศิวปราชญ์
 
1. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
2. นายธนิต  พณิชยกุล
3. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
4. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
5. นางสาวศีรารัตน์  สุขชัย
6. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
7. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
8. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกชรัตน์  บัวทอง
2. นายกฤตเมธ  มนเทียรกุล
3. นางสาวกัญญ์วรา  ทิมทอง
4. นายกัณฑ์ภูมิ  สาตรพันธุ์
5. นางสาวกันต์ฤทัย  กิจสงวน
6. นายจักรกฤษณ์  กล่อมสวัสดิ์
7. นายจิรภัทร์  ทวีวงษ์
8. นายชลสิทธิ์  หมู่วิเศษ
9. นายณดล  ศรศรีวิชัย
10. นางสาวณัชชา  ยอดแก้ว
11. นางสาวณัฐณิชา  เกิดคล้าย
12. นายณัฐเกียรติ  เนตรประภา
13. นายตะวัน  เทาศรีดี
14. นายธนชาต  อมรธำรงเวช
15. นายธนภัทร์  ขาวสำอางค์
16. นายธนาพงศ์  นิธินนท์
17. นายธีรุตม์  วันขวัญ
18. นางสาวปริษา  ภูริฐานคุณ
19. นางสาวพรจิรา  จรดล
20. นางสาวพรณภัทร  พรเลิศพงศ์
21. นางสาวพัฒนวดี  สรโยธิน
22. นายภาสกร  เอี้ยงปาน
23. นางสาวมณีนุช  แฟงจะโปะ
24. นางสาวรุ่งนภา  ลำวิไล
25. นายวรกฤษณ์  จิตตวิสุทธิกุล
26. นางสาววรรณพร  สมชัยอยู่เจริญ
27. นางสาววัชรี  เกิดศรีพันธ์
28. นางสาววันวิสา  คล้อสวัสดิ์
29. นายวิศวกร  อังศุภากร
30. นางสาวศิริวรรณ  ศรีประเสริฐ
31. นายสราวุฒิ  รัตนรักษา
32. นายสหัสวรรษ  พิรัชวิสุทธิ์
33. นางสาวสุขสมฤทัย  เด่นชลชัย
34. นางสาวสุพรรษา  ชูเจริญผล
35. นางสาวสุพิชชา  กงประดิษฐ์
36. นางสาวอมรรัตน์  บุญโพธิ์แก้ว
37. นางสาวอรนุช  นรินทร์นอก
38. นายอรรถพล  ซื่อดี
39. นางสาวอารียา  ฉิมกล่อม
40. นายเกียรติชัย  ลิ้มสงวน
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
3. นายธนิต  พณิชยกุล
4. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
5. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
6. นางสาวศศินนัท์  วิภูษิทิมากูล
7. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
8. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
 
119 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  บุญประคอง
2. เด็กหญิงณภัทร  สินปี
3. เด็กชายธีรพันธุ์  เชื้อคำสอน
4. เด็กชายพิชิตชัย  กองผา
5. เด็กชายมาซารุ  ทองแถว
6. เด็กหญิงวลีรัตน์  สุริยะ
7. เด็กหญิงวิภาวรรณ  เอกอุดมศักดิ์
8. เด็กหญิงศรีวิจิตร  พรรณแดง
9. เด็กชายสุทธิพงษ์  สิงห์คูณ
10. เด็กชายอนุชิต  ชื่นใจฉ่ำ
 
1. นางสาวฐิรญาดา  นาคบังเกิด
 
120 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวขวัญชนก   ผลธัญญา
2. นางสาวชลดาทิพย์  พิมพ์เมือง
3. นายชัยวัฒน์  เรืองคำ
4. นายณัฐวุฒิ  ศรีม่วง
5. นายธนพล  วิเศษสิงห์
6. นางสาวธารารัตน์  อินกอง
7. นางสาวนวภรณ์  ขุนพรมมา
8. นายวุฒิชัย  ทวีวรรณ
9. นางสาวสิริกร  ศรีพิเชษชัยกุล
10. นายเจษฎาภรณ์  ทองคำ
 
1. นางสาวษิญาภา  อ่ำประชา
 
121 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย  วีระวงค์
2. เด็กหญิงจิรารัตน์  แสงนาค
3. เด็กชายณัฐพงค์  ศิริสำราญ
4. เด็กหญิงธนพร  แก้วโกมุท
5. เด็กหญิงภัทรภรณ์  พร้อมเพียรพันธ์
6. เด็กหญิงศวิตา  ธะดวงศร
7. เด็กหญิงสุธิดา  น้อยโสภา
8. เด็กหญิงอินทิรา  อิระวดี
 
1. นายธนภัทร  สุนทรภักดี
 
122 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวจิรัชฌา  ยุทธนาโยธิน
2. นางสาวชุลิตา  วิไลเจริญตระกูล
3. นางสาวดลหทัย  จิตรจินดามณี
4. นางสาวนัชชา  มัธยม
5. นางสาวป่านใจ  ใจแปลง
6. นางสาวภคณัฏฐ์  ธีระแสงจันทร์
7. นางสาวรัษฎาภรณ์  จำนงค์
8. นางสาวสิริปัญจะ  คำภิกิตริ์
9. นางสาวสุชาวด์  เกิดโภคา
10. นางสาวอวัสนันท์  ดะสมทร
 
1. นางชัชชญา  จึงประวัติ
 
123 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สถิรพันธ์
2. เด็กหญิงธนพร  บุญชัย
3. เด็กหญิงพรรณพิลาศ  สกุลตันเจริญชัย
4. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  หู้เต็ม
5. เด็กหญิงพันธ์หยก  สงวนสัตย์
6. เด็กหญิงภัททิรา  โจมฤทธิ์
7. เด็กหญิงวนัสการ  ไพบูลย์วนิชกิจ
8. เด็กหญิงศศินิภา  บุญเฉลิม
9. เด็กหญิงอภิชญา  พรมชนะ
 
1. นางสาวฐิติมา  เนี๊ยะอั๋น
2. นางสาววารี  สังข์เสือโพธิ์
 
124 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวจิดาภา  ปฏิญญาเลิศ
2. นางสาวณัฐธยาน์  เกตุแก้ว
3. นางสาวธนัชพร  เทียมสอน
4. นางสาวปิยาพัชร  อบเชย
5. นางสาวพนิดา  จาบถนอม
6. นางสาวรวิสรา  สุขสาคร
7. นางสาวอภิสรา  นาคสงวน
8. นางสาวเหมวรรณ  สุวรรณมณีเภสัช
 
1. นางสาวปวันพัสตร์  ปรียาจิตต์
2. นางสาวปานจิต  รุ่งสว่าง
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์  ศิลปักษา
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  รัดรอดกิจ
3. เด็กหญิงชนิดาภา  สระทองพูล
4. เด็กชายฐิติศักดิ์  จารุพุทธิศิริพจน์
5. เด็กหญิงณิชาภา  ใจเพชร
6. เด็กหญิงทักษิณา  ทำดี
7. เด็กหญิงนันท์นภัทร  รัตนพันธ์
8. เด็กชายภาณุพงศ์  จิรโภควณิช
9. เด็กหญิงวราภรณ์  พุ่มกุมาร
10. เด็กหญิงวริศรา  บรรเทาวงษ์
11. เด็กหญิงหทัยภัทร  คำโสมศรี
12. เด็กหญิงอรไพลิน  ลดานุวัตร
 
1. นายสัญญา  ใยยนต์
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  อยู่ในธรรม
2. นางสาวกัลยาพร  นาคะเกตุ
3. นางสาวขวัญชนก   เกิดรื่น
4. นางสาวนรีพร  ปั้นแจ้งอรุณ
5. นางสาวบุษราคัม  ชินรัมย์
6. นางสาวพรมฤดี  ศรีบุญเรือง
7. นางสาวรติมา  เรสูงเนิน
8. นายสหรัฐ  กลิ่นอุบล
9. นายอานนท์  ผาพรมมา
10. นางสาวเมลดา  ขจรบุญ
 
1. นายสันติ   จันดีวันนา
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธนากร  ธนธนานนท์
2. นางสาวนันทิยา  หนูกระโทก
3. นายบัญญัติ  พึ่งพเดช
4. เด็กชายพงศ์พัฒน์  เอื้อถาวรอนันต์
5. นางสาวอภิญญา  พ่อเกษ
 
1. นางสาวฐิรญาดา  นาคบังเกิด
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชชา  ภูษิปภาวงษ์
 
1. นางสาวกนกนาค  ปรีดิพันธุ์
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวรรรนรี  สิริฤกษ์วิภาส
 
1. นางรัชนี  รัตนะ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  ซึ่งคำ
 
1. นางคนึงนิจ  แก้วพิกุล
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวชนาภา  ปิ่นประชา
 
1. นางอุดมรัตน์  ตันเสถียร
 
132 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงภาณุชญา  สมิธานนท์
 
1. นางสาวสิรินทร์  ปานแม้น
 
133 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายณัฐวุฒิ  เนตรไพบูลย์
 
1. นายนวรัตน์  คงธนาคมธัญกิจ
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ภูมิเรศสุนทร
2. เด็กชายตะวัน  ลีลาเกียรติวณิช
3. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เฮงกัญจน์รัตน์
4. เด็กหญิงภัคจิราภรณ์  ปูมาก
5. เด็กชายไชยยศ  ตรีรัตนราศี
 
1. นายเนติวัฒน์  คำธานี
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 89.61 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวพลอยภัค  ศรีคำดอกแค
2. นางสาวภัทรสินี  ปาเจริญ
3. นางสาวสุกฤตรา  ธนิกกุล
4. นายอชิตะ  อัชฌาสัย
5. นายอาทิตย์  สวนประเสริฐ
 
1. นายคมสันติ์  กล่อมเมฆ
2. นางอุดมรัตน์  อินทรพร
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายฤทธิชัย  รังมูล
2. เด็กหญิงอริษา  หลวงวัง
 
1. นางสาวอรชา  เทพจินดา
2. MissJIABAO  FAN
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายพัฒนกิจ  แก้วอุดร
2. นายเมษัณฑ์  สินธทียากร
 
1. นางสาวขวัญเรือน  ไชยตาแสง
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวนันท์นิชา  ติวาเจริญรัตน์
2. นางสาวรติภัทร  เกียรติพงสา
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ราชบวร
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวจิรัชญา  วงศ์สกล
2. นายธีรสิทธิ์  ภัทรณัฐกนกสิริ
 
1. นางมุกดา  พูลศรี
2. นางสาวณัชชารีย์  ร่มโพธิ์ธารทอง
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาวชิตชนก  จันทร์สนิท
2. นางสาวอิสรา  กัณฑา
 
1. นางสาวซอดรียะฮ์  แมเราะ
2. นางสาวซอดรียะฮ์  แมเราะ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวภานุชนาถ  ธีรากิจ
 
1. MissLi Ceng  -
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. นางสาววิชญาพร  โพธิวัฒน์
 
1. นายฟาริฟ  เจ๊อารน
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 92.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นายณัฐดนัย  ภุชชงค์
2. นายธีรวัฒน์  บวรเจิดพงศ์
3. นางสาวปวันรัตน์  พานทอง
4. นายพงศกร  คีรินทร์
5. นางสาววาสนา  ยุทธเก่ง
 
1. นางสาวอลิษา  เกียรติประชา
2. MissPan li ting  -
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณัฐธิดา  หุ่นรูปหล่อ
2. นางสาวทิตยา  คำแป้น
3. นางสาววรรณิชา  หนชัย
4. นางสาวศุภิสรา  แสงแก้ว
5. นางสาวสุภาพรรณ  ว่องพาณิช
 
1. นางมุกดา  พูลศรี
2. นางสาวณัชชารีย์  ร่มโพธิ์ธารทอง
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยนหัว 1. นางสาวกัลย์สุดา  พสุดี
2. นางสาวเบญจลักษณ์  ทรงกิจวิศวการ
 
1. MissWU  QIONG
2. นางสาวอังคณา  กองเกตุใหญ่
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกฤษกร   พันธุ์วิเชียร
2. เด็กชายฐิรพัฒน์  ศูนย์ปั้ง
 
1. นายอนุพงศ์  จันสมุทร
2. นางสาวศรีประไพ  ลีลาขจรจิต
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวณิชากร  นามวงศ์
 
1. นางสาวสมพิศ  บัวงาม
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายคณาธิป  นวกวงค์
2. เด็กชายธนวัฒน์  ตันเสถียร
3. เด็กชายนิติชัย  สรรพคุณ
4. เด็กชายพศวีร์  อินเมืองแก้ว
5. เด็กหญิงรุ่งรวี  มรกตจินดา
6. เด็กชายศิปกรณ์  บุญชู
7. เด็กชายอนุวรรตน์  โกการัตน์
8. เด็กชายอภิรักษ์  บุตรโสภา
 
1. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
2. นายวินัย  ศรีภักดิ์
3. นายธนาวินท์  ไกรกาศ
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวปราชญ์ศุทธิณี  ้เหมือนมณีคชา
2. นางสาวภคพร  เอี่ยมมี
3. นางสาวภัทรวดี  ประสาททอง
4. นางสาววินัสนันท์  ประเสริฐพิริยะ
5. นางสาวอนุสรา  ภู่ทอง
6. นางสาวอรณิชา  แย้มผกา
 
1. นายสมบัติ  ธรรมนาถพงศ์
2. นายรุ่งโรจน์  กิติสัทธาธิก
3. นางสาวบัว  จรเข้
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายณภัทร  เล็กทิมทอง
2. นางสาวณัฏฐธิดา  รัมภาสกุล
3. นายณัฐนนท์  รอดสำอางค์
4. นางสาวปรารถนา  คนยืน
5. นางสาวพรพิมล  เพ็งเภา
6. นางสาวพัชญ์สิตา  เลิศรุจิดำรงค์กุล
7. นางสาวภัทรวดี  สุรัชภากรณ์
8. นางสาวรรรนรี  สิริฤกษ์วิภาส
9. นางสาวลลิตา  รอดแตง
10. นางสาวอัจฉรา  พงศ์ภพไพบูลย์
 
1. นายศุภรัตน์  แดนโคกสูง
2. นายหริณวิทย์  กนกศิลปธรรม
3. นางสาวสุภาวดี  ศรีมูลผา
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกรรณาภรณ์  ศิโรรังษี
2. นางสาวธนัญชนก  จันทนารักษ์
3. นางสาวปิยธิดา  จันทร์ครุธ
4. นางสาวสุนิสา  ชูราศรี
5. นางสาวเกศมณี  เงินทองขำ
 
1. นางสาวกมลษรัตน์  เกตุนิล
2. นางสาววารุณี  บุญชู
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุรทิพาพงศ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ชัยโย
3. เด็กหญิงอภิญญา  ปลื้มถนอม
 
1. นางสาวกันตนา  สุขเจริญ
2. นางสาวสันทนา  เบาเนิด
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. นายนัทพล  รุ่งแสงใส
2. นางสาวศิริอำพร  ปูนปาน
3. นางสาวแทนฤทัย  มะลิพรม
 
1. นางสาวศศิธร  ทองคำ
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เกษมวโรดม
2. เด็กหญิงพัชราภา  เสียงใส
3. เด็กชายเอกมงคล  ชุนถนอม
 
1. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
2. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
 
155 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายภูมินทร์  พ่วงทอง
2. นางสาวสรัญญา  วงษา
3. นางสาวแพรพรรณ  นาคจีน
 
1. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
2. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายจิรโชติ   บุญมา
2. เด็กชายธนณัฏฐ์  สุริยกานนท์
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายธวัช  วิบูลย์ชาติ
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายสุวรรณภูมิ  น้อยสุวรรณ
2. เด็กชายแทนคุณ  วงษ์สวรรค์
 
1. นายอิทธิศักดิ์  แก้วโกมุท
2. นายภาณุเดช  เกตุบ้านท่า
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. นางสาวปุณยวีร์  ทองกลัด
2. นางสาวสิริญญาภรณ์  สีดำ
 
1. นางสาวภรณี  สาครินทร์
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายสัณห์พิชัยกรณ์  แจ้งสว่าง
2. เด็กหญิงสิริกร  กนกพรวศิน
 
1. นางสาวกัญภร  แสงมณี
2. นางสาวปรีดาภรณ์  ไชยแสง
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายบัณฑิต  ศิริเสรี
2. นายปฐมพงษ์  ศรีกิจเกษมวัฒน์
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร. ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายธนสิษฐ์  ธนารักษ์วรานนท์
2. เด็กชายปริชมน  สินธุเทพรัตน์
 
1. นางสาวจารุณี  สอนใจ
2. นายอาทิตย์  ไชยจันทร์
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกันตัง  ช่วยแจ้ง
2. เด็กชายนวพณ  เชาวนนท์
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายธาดาพงศ์  เมฆสั้น
2. เด็กหญิงปาณิสรา  ถนอมวงศ์
 
1. นางสาวกัญภร  แสงมณี
2. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวธาราภรณ์  ใหม่เจริญ
2. นางสาวลักษณา  รุ่งอรุณรณภพ
 
1. นางสาวนันธยา  พึ่งประยูร
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองมาก
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายณัชพล  จิตตุรงค์อาภรณ์
2. นายสิริวัฒก์  ใจยั่งยืน
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายชมธน  ฉันจรัสวิชัย
2. นายณฐกร  หงส์หาญ
 
1. นางสาวอุษณีย์  น้อยศรี
2. นางสาวสุปรียา  เอี่ยมศรีทอง
 
167 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายธนภัทร  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายนาคา  พัฒเพ็ง
3. เด็กชายปุณณพร  แซ่โค้ว
 
1. นางสาวพรรวินท์  ผลวิเศษชัยกุล
2. นางสาวณัฐธยาน์  ขวัญอ่อน
 
168 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. นางสาวจิรนันท์  คำโท
2. นางสาวปีติกาญจน์  ศรีสุระ
3. นางสาวศุภนิดา  ธรรมกรสุขศิริ
 
1. นางสาวนันธยา  พึ่งประยูร
2. นางสาวกัญญารัตน์  ทองมาก
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา 1. นายชุติทัตต์  ชัยขันธ์
2. นางสาวศศิกาญจน์  ทองบ้านกวย
 
1. นางหัทยา  ธัญญคุโณดม
2. นายนิรุจน์  โฉมวัฒนา
 
170 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายณัฏชนน  วสุธวัช
2. เด็กชายธนดล  ดำเนินภัณฑ์
3. เด็กชายวิศรุต  เนตรประภา
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
 
171 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายทนุพงษ์  แก้วบุบผา
2. นายรัชชานนท์  วัฒนาธนเกียรติ
3. นายไพศาล  ซีประเสริฐ
 
1. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
2. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
 
172 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายชานน  เจนศิริพาณิชย์
2. นายธนภัทร  โสวรรณะ
3. นายภูมินันท์  ไกรทอง
 
1. นางวรายุภัสร์  ปานอำพันธ์
2. นายเฉลิมรัฐ   อนันตชาติ
 
173 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เหล่าสมาธิกุล
2. เด็กหญิงบุณรดา  เอี่ยมบุตรลบ
3. เด็กหญิงวรินยุพา  แวววีรคุปต์
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
 
174 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นางสาวณัฐชา  พันชาตรี
2. นางสาวพีระภรณ์  ทศพร
3. นางสาววริญญ์นภัส  วงศ์ทิพยโภคิน
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. เด็กชายธนกร  ไชยนาน
2. เด็กชายธนาวุฒิ  เสือดี
3. เด็กชายปานระวัฐ  วงษ์หาเทพ
 
1. นายวาทิต  บริสุทธิ์
2. นางสาวสุดารัตน์  ชื่นเจริญ
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบัวปากท่าวิทยา 1. นายนิธิพัฒน์  สุขสวัสดิ์
2. นายพิศนุ  จารึกดี
3. นายพิเชษฐ์  แก้วบัวดี
 
1. นายวาทิต  บริสุทธิ์
2. นางสาวดาริกา  ปานะโปย
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงกัญติยา  หอมดี
2. เด็กหญิงพรธิดา  สุนทรไทย
3. เด็กหญิงิอินทิรา  ไชยราช
 
1. นายศักรินทร์  บุญช่วย
2. นางสาวรัตติกร  ภิรมย์โคร่ง
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวดารณี  อินทร์ชม
2. นางสาวศรัณยพร  ศรีวะโสภา
3. นางสาวศุภาวรรณ  จันทร
 
1. นางอัจฉรา  สุริยกานนท์
2. นายปรีชา  สุริยกานนท์
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ภูถุ
2. เด็กชายณัฐการต์  เกตุบุญลือ
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แก้วประเสริฐ
4. เด็กหญิงพรรณริลท์  สหวรรธนกรณ์
5. เด็กหญิงอชิรญา  ตู้สมบัติ
6. เด็กหญิงอติกานต์  นนทมาลย์
 
1. นางสาวละอองดาว  ผมหอม
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
180 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวกนกวรรณ  คงทับทิม
2. นางสาวจารุวรรณ  ภู่เจริญ
3. นางสาวนัทธพร  พลอยหิน
4. นายภคพล  ปานเจริญ
5. นางสาวลักษิณา  ปิ่นทอง
6. นางสาวอิสรีย์  อิทธิฤทธิ์มีชัย
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวละอองดาว  ผมหอม
 
181 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กชายกฤษณะ  เมตตาจิตร
2. เด็กหญิงศิรินภา  งามบุ้งคล้า
3. เด็กชายสุธิดา  เจียงคำ
 
1. นางสาวกมลวรรณ  บุญมาก
2. นางสาวปรางจิตร  เกิดวัน
 
182 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นางสาวพลอยไพลิน  โอภาสวงษ์
2. นางสาววันวิสา  เข็มปัญญา
3. นางสาวเมธาวี  กิจประเสริฐ
 
1. นางสาววิไล  จิรมงคลการ
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  นำแสง
2. เด็กหญิงปรียานุช  จูคง
3. เด็กชายอนุภาพ  ขาวสำอางค์
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวธัญญนันท์  พลอยประดิษฐ
2. นางสาวศิริพร  เกตุบุญลือ
3. นางสาวอุมาลี  วงค์แตง
 
1. นางสาวธัญญารัตน์  วงษ์สวัสดิ์
2. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
 
185 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กหญิงณัฐกาญ  ทองมูลชัย
2. เด็กชายปุณณวิทย์  บัวแก้ว
3. เด็กชายเกษม  สังข์อยู่ดี
 
1. นางสาวเสาวนิตย์  ศรีวงษ์อยู่
2. นางสาวมาลัย  ศรีสาหร่าย
 
186 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวณัฐพร  หุ่นสะดี
2. นายธีรดนย์  เฮงรักษา
3. นางสาวนภัสสร  ธุาตุทองคำ
 
1. นางสาวสุคนทิพย์  เทศทำ
2. นางอัธยา  นนธ์พละ
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. เด็กหญิงกมลชนก  สอนสิน
2. เด็กหญิงมณฑิรา  สาวงนาม
3. เด็กหญิงสมลักษณ์  น้อยพิทักษ์
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  สามบุญลือ
2. นางสาวพนิดา  เทียนเล็ก
 
188 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวกังสดาล  เขียวราชา
2. นายรัชธารพร  สายเล็น
3. นายศรายุทธ  กลัดอยู่
 
1. นางจันทิมา  เอี่ยมสะอาด
2. นางสาวสายฝน  ศรีระนำ
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  วรรณวงษ์
2. เด็กหญิงศศิกานต์  รุ่งพนาศิลป์
3. เด็กหญิงอชิรญา  สุรัตนชัยบุญเลิศ
 
1. นางสาวธนภรณ์  ชาวเชียงขวาง
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐชยา  ลาภฐิติเศรษฐ์
2. นางสาวพลอยลดา  ปาทา
3. นายรัชชานนท์  พุกเจริญ
 
1. นายอดิเทพ  เรืองสม
2. นางสาวพิมพาภรณ์  จีนสุข
 
191 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  บางยาง
2. เด็กหญิงกุลภัทร  โตสงวน
3. เด็กหญิงเกวลิน  แตงโสภา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
192 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวธิดารัตน์  กาละสีรัมย์
2. นางสาวปภัสรา  ทองสรวง
3. นางสาวสินารักษ์  ธงไพร
 
1. นางออมสิน  สถาพร
2. นายสนธิ   สถาพร
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ทิพย์สุมณฑา
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงถิรวรรณ  วุฒินาม
 
1. นางสาวชฏิลดา  ตี่นาสวน
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงอารีรัตน์  ชัยภูมิ
 
1. นางวรัญญา  เอี่ยมสำอางค์
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายปฐมนันทร์  ทัพยุทธพงศ์
 
1. นางสาวอำภา  แก้วจันทร์
 
197 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงปฐมาวดี  โพธิ์สีดา
2. เด็กชายพีรณัฐ  ลิ้มเทียมรัตน์
3. เด็กหญิงภคพัส  อิ่มใจ
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
2. นางสาวณัฏฐณิชา  พันธ์ขะวงษ์
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. เด็กหญิงฐิตารีย์  ฟูเจริญรัตน์
 
1. นางสาวอนงค์รัตน์  ร่มโพธิ์ชี
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธวัชชัย  แผงดา
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายกฤษฎา  กันทะปิง
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธนพล  พงษ์เขียว
 
1. นางอัจฉรากุล  ศรีทองอินทร์
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายภานุพงษ์   สีหวงศ์
 
1. นางสาวดรุณี  ทรัพย์ผล
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงชนากานต์  จำรัสภูมิ
 
1. นายสันติ  จันดีวันนา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายวรชัย  กันรฮาด
 
1. นางนันทวรรณ์  สมทรงแป้น
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายธีรทัช  มาลัย
 
1. นางสาวดรุณี  ทรัพย์ผล
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. นายรังสรรค์  สิงตะบุตร์
 
1. นางอภิภา  ศรีเอี่ยมสะอาด
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปัทมาภรณ์  เหมะธุรินทร์
 
1. นางสาวมนรวรรณ  มีครองแบ่ง
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายหัสศวรรษ  กวีกิจเวที
 
1. นายธนะสิทธิ์  ฐิติสุจริตกุล
 
209 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กชายปฐมพงษ์  แซ่ตัน
2. นายศุภกร  อัปมาโน
 
1. นางสาวสายฝน  ศรีระนำ
2. นายยศไกร  จีนประชา
 
210 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายจิรพนธ์  อรรถวสุ
2. เด็กชายศุภกิจ  ผลเจริญ
 
1. นางสาววิไล  ตันเสียงสม
2. นางสาวทรายทอง  เกตุพลอย