งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 4 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 191 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สนามโรงเรียนวัดอ้อมน้อย 13 พ.ย. 2560 09.00-12.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน 08.30 น. / ผู้ประสานงาน กฤช วิยาภรณ์ (081-286-4095)
2 192 การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สนามโรงเรียนวัดอ้อมน้อย 13 พ.ย. 2560 09.00-10.30 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน 08.30 น. / ผู้ประสานงาน สุเทพ กระจิบทอง (089-959-7343)
3 199 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคาร 2 (สีเหลือง) ชั้น 4 ห้อง ศูนย์สังคม 13 พ.ย. 2560 09.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน 08.30 น. / ผู้ประสานงาน บุศบง อุยยาหาญ (095-253-7172)
4 202 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคาร 1 (สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ศูนย์สุขศึกษา 13 พ.ย. 2560 09.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ปิยะลาภ เธียรธิติ (083-001-7445)
5 203 การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคาร 1 (สีส้ม) ชั้น 2 ห้อง ศูนย์สุขศึกษา 13 พ.ย. 2560 09.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ปิยะลาภ เธียรธิติ (083-001-7445)
6 206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคาร 3 (สีฟ้า) ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2560 09.00-15.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน 08.30 น. / ผู้ประสานงาน นงลักษณ์ รอดด้วยบุญ (088-457-8725)
7 207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคาร 3 (สีฟ้า) ชั้น 2 ห้อง โสตทัศนศึกษา 13 พ.ย. 2560 09.00-15.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน 08.30 น. / ผู้ประสานงาน ชยาพร รอดเทภัย (087-402-8416)
8 625 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคารห้องสมุด (โตโต้) ชั้น 3 ห้อง มัลติมีเดีย 13 พ.ย. 2560 09.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน 08.30 น. / ผู้ประสานงาน พัชรินทร์ แหวนเงิน (098-615-9889)
9 626 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ อาคารห้องสมุด (โตโต้) ชั้น 3 ห้อง ห้องมัลติมีเดีย 13 พ.ย. 2560 09.00 รายงานตัว ณ สถานที่แข่งขัน 08.30 น. / ผู้ประสานงาน พัชรินทร์ แหวนเงิน (098-615-9889)


ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]