::sm-skn1

รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

ภาษาไทย

การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
1. นางกัลยา ศรีสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวรุจิเรข เฟื่องบางหลวงโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
1. นางสาวน้ำฝน แซ่ตึ้งโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ประธานกรรมการ
2. นางสาวธันยพร โปสินธุ์โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
3. นางวันเพ็ญ สระเอี่ยมโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3
1. นางสาวอโนชา อินทรักษาโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาววรินทร ผลจันทร์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางสาวดุฤษดี ยืดเนื้อโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ตี่ตง)กรรมการ
การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6
1. นางสาวอุมาภรณ์ วงศ์วิสิฐศักดิ์โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิชุตา ทองคำกัลยาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายสมยศ ปิ่นทองโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3
1. นางสาวอารยา แก้วประเสริฐโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวสมจิตร ทองตระกูลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
3. นางปัณณภัสย์ พัชรมงคลไชยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6
1. นางวิลาวัลย์ สว่างสุรีย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ประธานกรรมการ
2. นางสุมนทิพย์ เลิศนพรัตน์วงศ์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3
1. นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลฉัต ปทุมศรีโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางสาวนันทิดา เฟื่องไกรศรีโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6
1. นางจำรัส พันลำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร ประธานกรรมการ
2. นายจรินทร์ ฤทธิเดชโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐธิพรรณ เจียมประสูตรโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3
1. นายคเณศ สินไชยโรงเรียนกุศลวิทยาประธานกรรมการ
2. นางวรัญญา ทองหล่อโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
3. นางสาวชุลีพร ฤทธิเดชโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6
1. นางอุบลรัตน์ สมยาประเสริฐโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวลลิตา แช่มช้อยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางสาวสุกานดา สวัสดิมงคลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3
1. นางเพ็ญนภา ชาญณรงค์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววาสนา ดิษฐ์ประดับโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวจุฬาลักษณ์ คชาชัยโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6
1. นางกัลยา แก้วดวงเทียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสมมาตร ยกดีโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร กรรมการ
3. นายสมยศ ปิ่นทอง โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3
1. นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวจันจิรา สมรูปโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
3. นายศุภฤกษ์ ตันติวิริยากรโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6
1. นางวิมล บุตรศรีด้วงโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายนเรศ ทองอินทร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวปรียาภรณ์ ปานคล้ำโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ

คณิตศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายกฤษฎา สินธุสนธิชาติโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวพัทธนันท์ หมู่เฮงปัญญานิธิโรงเรียนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นางสาวศิริรัตน์ บุญชูประเสริฐโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวถวิล ศรีสุขโรงเรียนโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา กรรมการ
5. นางสาวปทุมมา พลอยน้อยโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวอมรา เกษตรสมบูรณ์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางนภาพร มณีนิลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวสัมฤทธิ์ บุญส่งโรงเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ
3. นายสิงหา รุ่งเจริญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางรุ่งนภา พงษ์สุทธิโสภาโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
5. นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นายวสันต์ สูงเนินโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุสุมา บัวแก้วโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุธิดา เกตุแก้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”ประธานกรรมการ
2. นายภมรเมษย์ เลาหวิรุฬห์กุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการ
4. นางจันทร์นภา ฉิมพาลีโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
1. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวอุสุมา บัวแก้วโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
3. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวอรอุมา กลิ่นโลกัยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุธิดา เกตุแก้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6
1. นางสาวเยาวลักษณ์ เล็กท่าไม้โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”ประธานกรรมการ
2. นายภมรเมษย์ เลาหวิรุฬห์กุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางบุญญารักษ์ แย้มสมุทรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการ
4. นางจันทร์นภา ฉิมพาลีโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3
1. นายเอกรัฐ บุญเพ็ญโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวรจิตกานต์ ขาวหิตโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายศุภโชค สีวันนาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6
1. นางปรุง อินทมาตร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายนครินทร์ แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
3. นายณัฐวุฒิ ชัชวาลย์วัฒนะกุลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางจมาพร นามสมโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3
1. นายยุทธ อัครางกูรโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”ประธานกรรมการ
2. นางสาวอัฐพรพรรณ ทองพรรณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวกรรณิการ์ เดชานนท์ธนาวัฒน์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวศิริพร วงศ์กระต่ายโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นายสมภพ ออกกิจวัตรโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
6. นางสาวกมลวรรณ ปานเมืองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นางปาณัฏฐ์ศิญา จารุจารย์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการ
8. นางสาวคณิสรา สกุลเพ็ชรโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
9. นางสาวนัดดา คำเกษโรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศกรรมการ
10. นางสาวภาวดี วงศ์ดีโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
11. นายพัชรพล ชิดชมโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
12. นายสมพร รอดด้วยบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6
1. นายณัฐกฤษ จันทร์คณาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายณัฐวุฒิ วัชราภรณินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวนิว ตาคมโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการ
4. นางสาวพิชญามน เกษมคุณโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นางกนกวรรณ รอดท่าไม้โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวเยาวลักษณ์ นันเปียงโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
7. นางสาวสุภัทรา ศรีอ่อนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการ
8. นางสาวพรเพ็ญ พึ่งเพียรโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ
9. นายพรชัย แก้วจันทร์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3
1. นางสาวนิภา อภิญญาณสัจจะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาวกัลยา บุญจันทร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางสาวนิชกานต์ กออนุรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการ
4. นางอุไรวรรณ แย้มละออโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาวนภารัตน์ ฉวีกุลมหันต์โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
6. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจินดารัตน์ วรินทร์ษาโรงเรียนประชินนุสรณ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6
1. นางสาวพิมพ์วรัญช์ น้อยพิทักษ์โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”ประธานกรรมการ
2. นางสาวรจนาพรณ์ ติ๊บปันโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายเจษฎา รัตนบรรเทิงโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
4. นางนภวรรณ บัญชานนท์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวสุนันทา บ้านกล้วยโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมกรรมการ
6. นายจักรินทร์ ชินณะโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3
1. นางนงเยาว์ ดาราเย็นโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนาทิพย์ สังข์ประเสริฐโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสาวสำราญ ผิวทองอ่อนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นายณรงค์ภัทร ดวงชัยโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทสาครกรรมการ
5. ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ คงบัวโรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6
1. นางสาวหนึ่งฤทัย ผมพันธ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางสาววิชชุนี อุตรชนโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสุดารัตน์ ณ บางช้างโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)กรรมการ
4. นางยุวธิดา คัทเนตรโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย กรรมการ
5. นางสาวกนกกร จันทร์อนันต์โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการและเลขานุการ

วิทยาศาสตร์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวขวัญดาว พุกกนะวนิชโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายยืนยง สิงหาวาสน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
3. นางวันดี สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาววิภาวี เกตุแก้วโรงเรียนอ้อมโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางอรวรรณ สิมมะลีโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นางสาวกานต์นที แถบทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวปัทมา สีหานามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอุทัยวรรณ เลิศศักดิ์ศรีสกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางกนกวรรณ ชุนถนอมโรงเรียนอ้อมโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวสุภาพร สังข์งามโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นายชลนที อักษรประดิษฐ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3
1. นางสาวรสสุคนธ์ หนูงามโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายชัยวัฒน์ แก้วบุตรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวนภาพร คงสุขโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
4. นายจำลอง อยู่ทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้าโรงเรียนอ้อมโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางอังคณา แสบงบาลโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
7. นางสาวสรารัตน์ ช่อไม้ทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6
1. นายรัฐกรณ์ อาศาสตร์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุภัสสร หอยสังข์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวสายถวิล แซ่อ่ำโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
4. นายธีระเดช บัวล้อมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายกรุณพล โลนุชิตโรงเรียนอ้อมโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายอารมย์ โนราษฎร์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3
1. นายณัฐพงษ์ วีระชุนย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวกัญญาพัชญ์ เขยนอกโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นายจักรกฤษณ์ สุริยันต์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายภชพน เชื่อมทองโรงเรียนอ้อมโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสุนภา ทองตะโกโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายอรรถพล เมตตาโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6
1. นายเทอดศักดิ์ ขาวผ่องโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวปิยมาศ ปันพรโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นายธำรงศักดิ์ สุสุขเสียงโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาววิสสุตา สุขพันธ์โรงเรียนอ้อมโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวอรวี เรืองพงษ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นางสาวสุมาลี เมฆสว่างวงศ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3
1. นางพรทิพย์ อาจารสุทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ ภู่กิ่งเงินโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาวณัฐวดี ใจช่วงโชติโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวชลธิชา ลิ้มเกษตรสกุลโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
5. นายทวีชัย เชื้อจีนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางสาวภาวดี เจริญสุขโรงเรียนอ้อมโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางณัฐพร สายแก้วโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
8. นางฐิยาพร แก้วพัฒนาโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
9. ว่าที่ร้อยตรีวัชระ ประทุมรัตน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6
1. นายภักดี คำชัยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวนันทิยา สุวรรณวงศ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์กรรมการ
3. นางสาวดวงรักษ์ จันทรชังโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวพรรณี อุดมโภชน์โรงเรียนอ้อมโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายธัชนนท์ พุ่มโภคัยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นางสงิม พงษ์สระพังโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
7. นางสาวทิพย์รัตน์ มังกรทองโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสันสุนีย์ หุ่นท่าไม้โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายพีรดนย์ จิระกูลวัฒน์โรงเรียนอ้อมโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายเพิ่มโชค ศรีอ่อนโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาวจีราวรรณ ทองคำโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
1. นายธวัชชัย รูปเอี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายิึอุทัย นะธิศรีโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
3. นายพรเทพ อยู่คงโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายสาโรช เรืองศิริโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายสรเดช เลิศวัฒนาวนิชโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายชาญศักดิ์ อยู่ประเสริฐโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นายคมสัน เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
5. นายกฤษฎาวิทย์ แก้วภิรมย์โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
6. นายศิริสุข ถนาวรณ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
1. นายศิริสุข ถนาวรณ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวอรทัย แอ่มรัมย์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นายคมสัน เยี่ยมสวัสดิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายกฤษฎาวิทย์ แก้วภิรมย์โรงเรียนวัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นายสาโรช เรืองศิริโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6
1. นายตันติกร ขุนาพรมโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นายพิชณุตม์ เรืองไชยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ชวนประสิทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางชนัญญ์ทิชา ไร่เจริญทรัพย์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ชวนประสิทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางชนัญญ์ทิชา ไร่เจริญทรัพย์โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีกรรมการ
4. นายพิเชษฐ์ คงศรีโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
5. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นางบุญยืน เทพสง่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์อธิชา ห้องสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เรือนสูงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุลโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจิรา สมเกียรติกุลโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกาโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นางบุญยืน เทพสง่าโรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดีประธานกรรมการ
2. นางสาวพิมพ์อธิชา ห้องสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวพัชรินทร์ เรือนสูงโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
4. นางสาวอัจฉรา อยุทธศิริกุลโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางจิรา สมเกียรติกุลโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวสกุลทิพย์ พรหมรังกาโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปิติภัทร ลือพงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวปิติภัทร ลือพงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวธณิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6
1. นายเชน ปริยะเกตุโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณเอี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกสร จงนิมิตมงคลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางชนากานต์ อินจงกลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายเบญจรงค์ น่วมไม้พุ่มโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
1. นายเชน ปริยะเกตุโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณเอี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกสร จงนิมิตมงคลโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นางชนากานต์ อินจงกลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นายเบญจรงค์ น่วมไม้พุ่มโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
1. นายชัยณรงค์ฤทธิ์ ธัญญเจริญโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกรโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นายอรุณ แสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นายอานนท์ เพ็ชรเกลี้ยงโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
1. นายชัยณรงค์ฤทธิ์ ธัญญเจริญโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางสาวกมลรัตน์ พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นายจักรินทร์ ธนากรเกรียงไกรโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
4. นายอรุณ แสงจันทร์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯกรรมการ
5. นายอานนท์ เพ็ชรเกลี้ยงโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1. นางประทุม พัดเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา พริ้งถาวรข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา เย็นอุทกผู้อำนวยการโรงเรียนสมฤดีสมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี เฮงทิ้วโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเบญวรรณ สกุลเนรมิตโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวพัชรี เหรียญทองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
8. นายวัชรพล ดีกระจ่างโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววนาวัฎณ์ จ้อยชรัดโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
1. นางประทุม พัดเย็นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นางสาวนิตยา พริ้งถาวรข้าราชการบำนาญรองประธานกรรมการ
3. นางสาวอุษา เย็นอุทกผู้อำนวยการโรงเรียนสมฤดีสมุทรสาครกรรมการ
4. นางสาวสาวิตรี เฮงทิ้วโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
5. นางสาวเบญวรรณ สกุลเนรมิตโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
6. นางสาวขวัญชนก นันตาวิวัฒน์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
7. นางสาวพัชรี เหรียญทองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
8. นายวัชรพล ดีกระจ่างโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
9. นางสาววนาวัฎณ์ จ้อยชรัดโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6
1. พระมหาประเสริฐพร โชติวโรเจ้าอาวาสวัดอ่างทองประธานกรรมการ
2. พระนิพนธ์ ธมฺมโชโตพระอาจารย์วัดดอนไก่ดีรองประธานกรรมการ
3. นายอดิศักริ์ รอดนุชโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสมฤดี จั่นกล่ำโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางจตุพร สิงหทราเมศร์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ

สุขศึกษา และพลศึกษา

การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6
1. นายวินัย จันทร์หอมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายธีระพล พบลาภสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครกรรมการ
3. นายอาคม บำรุงโลกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครกรรมการ
4. นายไวพจน์ จันทร์เสมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครกรรมการ
5. นายปิยะ เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายบัณฑิต องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6
1. นายวินัย จันทร์หอมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายธีระพล พบลาภสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครกรรมการ
3. นายอาคม บำรุงโลกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครกรรมการ
4. นายไวพจน์ จันทร์เสมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครกรรมการ
5. นายปิยะ เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายบัณฑิต องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3
1. นายวินัย จันทร์หอมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายธีระพล พบลาภสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครกรรมการ
3. นายอาคม บำรุงโลกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครกรรมการ
4. นายไวพจน์ จันทร์เสมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครกรรมการ
5. นายปิยะ เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายบัณฑิต องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6
1. นายวินัย จันทร์หอมโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครประธานกรรมการ
2. นายธีระพล พบลาภสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครกรรมการ
3. นายอาคม บำรุงโลกสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครกรรมการ
4. นายไวพจน์ จันทร์เสมสถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาครกรรมการ
5. นายปิยะ เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายบัณฑิต องค์อภิชาติโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3
1. นายนพคุณ อยู่ทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยาประธานกรรมการ
2. นางพิชชานันท์ โชติวรรธอนันต์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นายวีรเกียรติ ศรีอนันต์โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์กรรมการ
4. นายกัมพล สารธิเสนโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวเยาวลักษณ์ ร้อยอำแพงโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
6. นายศิรวิทย์ มุ่งธนวรกุลโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นายศราวุฒ บุญนาคโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
8. นายเกียรติศักดิ์ ศรีแจ้โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
9. นายณัฐวุฒิ ปุจฉาการโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
10. นายจักรวี กองวิเชียรโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
11. นายวรพล หุ่นเก่าโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6
1. นางธิดารัตน์ ขันติการุณโรงเรียนกระทุ่มแบน ประธานกรรมการ
2. นางณัฐภสรณ์ พสุธิพรพงษ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
3. นางรจพร รัตนพงศ์ธระโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
4. นางทัศนีย์ แตงไทยโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
5. นางสาวพรพิมล ลาภเจริญโชคโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยากรรมการ
6. นางสาวพัชระนันท์ พรหมเสนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นางปิยรัตน์ ธงชัยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
8. ว่าที่ร้อยตรีราเชนทร์ ค้ำคูณโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการ
9. นายสถาพร ปานล้ำเลิศโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการ
10. นางสาววาสนา สกุลนิติโรจน์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-ทัศนศิลป์

การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
3. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ ทับทิมมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
3. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศินปินอิสระกรรมการ
3. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
1. นายเทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
3. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย เหล็กดีศิลปินอิสระกรรมการ
3. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
3. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศินปินอิสระกรรมการ
3. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
3. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
3. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
3. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
3. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
3. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6
1. ผศ.เทิดศักดิ์ เหล็กดีมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ
2. นายสุวัฒน์ชัย ทับทิมศิลปินอิสระกรรมการ
3. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัยมหาวิทยาลัยศิลปากรกรรมการ

ศิลปะ-ดนตรี

การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีวงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีวงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีวงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชฺนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสรฺิฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฏพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีญ์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์กรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทรืเลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราาชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกงณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญษ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอารีย์วงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6
1. นายพรภวิษย์ เฉยเจริญโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายวีรศิลป์ ห่วงประเสริฐจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
3. นายณัฐพงษ์ จิตอาร๊ยวงศ์โรงเรียนราชินีกรรมการ
4. นายทศพร จันทร์เลิศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยกรรมการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
1. นายสุภชัย โสรสามหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยาพิวัฒนากรรมการ
3. จ.ส.อ.เปี่ยมสถิตย์ เอี่ยมทรัพย์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6
1. นายสุภชัย โสรสามหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยาพิวัฒนากรรมการ
3. จ.ส.อ.เปี่ยมสถิตย์ เอี่ยมทรัพย์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
1. นายสุภชัย โสรสามหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยาพิวัฒนากรรมการ
3. จ.ส.อ.เปี่ยมสถิตย์ เอี่ยมทรัพย์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6
1. นายสุภชัย โสรสามหาวิทยาลัยมหิดลกรรมการ
2. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยาพิวัฒนากรรมการ
3. จ.ส.อ.เปี่ยมสถิตย์ เอี่ยมทรัพย์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจน บุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นายจิรศักดิ์ นภายนวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางสาวกาญจนา บุญพิมพ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นายชัยพร สว่างวรรณ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นายสุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นายสุุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารูพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นายสุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางภุมรี ศรีคร้ามวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางจารุพิมพ์ เลี่ยมสืบเชื้อวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นายสุธน สีหตระกูลวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวรินทิพย์ สีบุญเรืองวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางฐิตยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชกร เบญจรงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวรินทิพย์ สีบุญเรืองวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางฐิตยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชกร เบญจรงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวรินทิพย์ สีบุญเรืองวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางฐิตยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชกร เบญจรงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวรินทิพย์ สีบุญเรืองวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางฐิตยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชกร เบญจรงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
1. นางวรินทิพย์ สีบุญเรืองวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางฐิตยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชกร เบญจรงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6
1. นางวรินทิพย์ สีบุญเรืองวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
2. นางฐิตยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชกร เบญจรงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1. นางวรินทิพย์ สีบุญเรืองวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางฐิตยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชกร เบญจรงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6
1. นางวรินทิพย์ สีบุญเรืองวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางฐิตยา กาญจนผลินวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางสาวรัชกร เบญจรงกชวิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3
1. นายสุภชัย โสรสามหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยาพิวัฒนากรรมการ
3. จ.ส.อ.เปี่ยมสถิตย์ เอี่ยมทรัพย์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6
1. นายสุภภชัย โสรสามหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยาพิวัฒนากรรมการ
3. จ.ส.อ.เปี่ยมสถิตย์ เอี่ยมทรัพย์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
1. นายสุภชัย โสราสามหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยาพิวัฒนากรรมการ
3. จ.ส.อ.เปี่ยมสถิตย์ เอี่ยมทรัพย์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการและเลขานุการ
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6
1. นายสุภชัย โสรสามหาวิทยาลัยมหิดลประธานกรรมการ
2. นายวรวุฒิ คำชวนชื่นสถาบันดนตรีกัลยาพิวัฒนากรรมการ
3. จ.ส.อ.เปี่ยมสถิตย์ เอี่ยมทรัพย์กองดุริยางค์ทหารบกกรรมการและเลขานุการ

ศิลปะ-นาฏศิลป์

การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6
1. นางเรวดี สายาคมวิทยาลัยนาฏศิลป์ประธานกรรมการ
2. นางนฤมล ขันสัมฤทธิ์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ
3. นางนันทา น้อยนิตย์วิทยาลัยนาฏศิลป์กรรมการ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3
การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3
การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3
1. นางสาวเปรมสุรีย์ ฤทธิมงคลโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวเชาวรี ตี๋สงวนโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. MissShyne Rose Malaluanโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
4. นายอนุชิต มลทาทิพย์โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
5. นางสาววิชุดา ศรีตะเขตโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายแสงสูรย์ วิมลรัตน์โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาส กรรมการ
7. นางสาวสรัญญา ธีรวุฒิโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
8. นางสาวศิรินันท์ อยู่ชมบุญโรงเรียนสมุทสาครบูรณะกรรมการ
9. นางสาวฐานิตา โตสินโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6
1. นางอารีพร หลงสมบุญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาววันเพ็ญ ขำเหมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นายอัคคภาคย์ พลมาตย์โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
4. Miss Danny Marioโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครกรรมการ
5. นางสาวฐิติยา เชาวน์ชื่นโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นายธงชัย โพธิ์ทองโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
7. นางสาวสุนันทา สุภาพจริตกุลโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บำรุง)กรรมการ
8. นางสาวจิตรลดา เวียงอินทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
9. นางสาวปิยนุช เทียนซ้อนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3
1. นางอุทัยวรรณ เฉลิมชัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
2. ดร.เกียรติศักดิ์ ฟ่งปรีชากุลวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
3. Miss Ren Pingสำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทยกรรมการ
4. นายสานต่อ เฉลิมชัยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ เฉลิมชัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
2. ดร.เกียรติศักดิ์ ฟ่งปรีชากุลวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
3. Miss Ren Pingสำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทยกรรมการ
4. นายสานต่อ เฉลิมชัยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา ปัญญาสงค์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
2. นางสาวเมตตา โพธิ์เงินโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. Misstakako shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเยอรมัน ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ เฉลิมชัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
2. ดร.เกียรติศักดิ์ ฟ่งปรีชากุลวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
3. Miss Ren Pingสำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทยกรรมการ
4. นายสานต่อ เฉลิมชัยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา ปัญญาสงค์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
2. นางสาวเมตตา โพธิ์เงินโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. Misstakako shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ เฉลิมชัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
2. ดร.เกียรติศักดิ์ ฟ่งปรีชากุลวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
3. Miss Ren Pingสำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทยกรรมการ
4. นายสานต่อ เฉลิมชัยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา ปัญญาสงค์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
2. นางสาวเมตตา โพธิ์เงินโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. Misstakako shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6
1. นางอุทัยวรรณ เฉลิมชัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรรมการ
2. ดร.เกียรติศักดิ์ ฟ่งปรีชากุลวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กรรมการ
3. Miss Ren Pingสำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทยกรรมการ
4. นายสานต่อ เฉลิมชัยมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีนกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6
1. นางสาวขนิษฐา ปัญญาสงค์โรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
2. นางสาวเมตตา โพธิ์เงินโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
3. นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. Misstakako shiotaniโรงเรียนศรัทธาสมุทรกรรมการ
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6
การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3
1. นายอดิศักริ์ รอดนุชโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางนันทกา เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวทองพูน นุชมั่นโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอริสา คามจังหารโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวเพชรภาย์ คำแท้โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ คงเพ็ชรโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
8. นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6
1. นายอดิศักริ์ รอดนุชโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางนันทกา เหล็งสุดใจโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะรองประธานกรรมการ
3. นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมลโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
4. นางสาวทองพูน นุชมั่นโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการ
5. นางสาวอริสา คามจังหารโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นางสาวเพชรภาย์ คำแท้โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
7. นายณัฐวุฒิ คงเพ็ชรโรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษากรรมการ
8. นายกฤษณพล รุ่งเรืองศักดิวงษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ ฯกรรมการและเลขานุการ

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
1. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นายสุเทพ กระจิบทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นางสาวประภาพร ทนานทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นายสมเกียรติ แก้วชิงดวงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายบุญสนอง ท้วมบางโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายไพรัช ลิ้มวิไลโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
8. นางสาวพิชยา พูลบางยุงโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายโกวิทย์ บ่างรักขิตโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายปรีชา นุชราชวงษ์โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6
1. นายพันธ์ศักดิ์ สุวรรณน้อยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นายไพรัช ลิ้มวิไลโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงรองประธานกรรมการ
3. นายชวาฬ อันชื่นโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
5. นางสาวประภาพร ทนานทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
6. นายสมเกียรติ แก้วชิงดวงโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
7. นายนพคุณ อยู่ทองโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
8. นางสาวพิชยา พูลบางยุงโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
9. นายโกวิทย์ บ่างรักขิตโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
10. นายปรีชา นุชราชวงษ์โรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงกรรมการ
11. นายสุเทพ กระจิบทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
1. นายธัชนนท์ พุ่มโภคัยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่างโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์รองประธานกรรมการ
3. นายกรุณพล โลนุชิตโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายพิชัย วงษ์จันทร์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นางสาวบุศบง อุยยาหาญโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3
1. นายภานุวัฒน์ มโนรมย์กรมสุขภาพจิตประธานกรรมการ
2. นายเกรียงไกร พึ่งเชื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมรองประธานกรรมการ
3. นางสาวยุภาวดี วิชามุขโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6
1. นางสาวยุภาวดี วิชามุขโรงเรียนกระทุ่มแบน ประธานกรรมการ
2. นายภานุวัฒน์ มโนรมย์กรมสุขภาพจิตรองประธานกรรมการ
3. นายเกรียงไกร พึ่งเชื้อมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3
1. นางสาวเอมอร ปั้นแก้วโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวมาลินี สุทธิเวชโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นางสาวจิตรพรรณ พึ่งพงษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6
1. นางนิตยา บุญเฉลิมโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางภัทรนันท์ จอกสมุทรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวดวงพร พ่วงบางยางโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)กรรมการ
4. นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3
1. นางละออ มสารกรัณฑ์โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาววาธินี ขาวพุ่มโรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)รองประธานกรรมการ
3. นางชยาพร รอดเทภัยโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6
1. นางกัลยา ศรีสัมฤทธิ์โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง)ประธานกรรมการ
2. นางสาวสุทิชา ชื่นเจริญโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)รองประธานกรรมการ
3. นางปัณณภัสย์ พัชรมงคลไชยโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ

คอมพิวเตอร์

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
1. นายนรินทร์ เหรียญทองโรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยาประธานกรรมการ
2. นายทินกร แจ่มเจ็ดริ้วโรงเรียนวัดนางสาวรองประธานกรรมการ
3. นายสุรเดช เผ่าล้วนงามโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวลัดดาวัลย์ ร่วมกล่ำโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นางสาวสุทธิดา เสือสะอาดโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นายนิกร จินดาวงษ์โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยกรรมการ
4. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางสาวสุทธิดา เสือสะอาดโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นางสาวสุมามาลย์ ราญไพรโรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"รองประธานกรรมการ
3. นายนิกร จินดาวงษ์โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อยกรรมการ
4. นายสุทธญาณ์ เพชรวีรานนท์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. นายอธิคม ทิพย์พยอมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางสุพรรณี ปลื้มถนอมโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
1. นายสิทธิพงษ์ วงศ์สุวรรณโรงเรียนวัดนางสาวประธานกรรมการ
2. นางสาวอุไรวรรณ เทียนทองโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์รองประธานกรรมการ
3. นางสาวนฤมล ส่งชัยโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
4. นางสาวปานจิต ใจเปี่ยมโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวสุจิรัตน์ ตั้งจิตโชคชัยโรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นายอนิรุตติ์ บัวระพาโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายสราวุธ มุขโตโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
1. นางสาวธนิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ เครือน้ำมิตรโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสาวอภิญญาวดี วีระมาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6
1. นางสาวธนิตชากร ปิตาระโพธิ์โรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นางสาวศิริวรรณ เครือน้ำมิตรโรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัยฯรองประธานกรรมการ
3. นางสาวเกศสุดา พงษ์บ้านแพ้วโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
4. นางสาวอภิญญาวดี วีระมาศโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6
1. นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์โรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"ประธานกรรมการ
2. นายอุทิศ สายรัตน์โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นายพิทยนันท์ จตุนราพิทย์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6
1. นางธัญญ์ฐิตา ธราดลฐิติวัฒน์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายรุตชเดช คะตะวงษ์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
1. นางสุรนาฎ ลือศิริวัฒนาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาราพร เชยเถื่อนโรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาววิลัยวรรณ เพชรพูลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เอละกานุโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6
1. นางสุรนาฎ ลือศิริวัฒนาโรงเรียนมัธยมวัดหนองแขมประธานกรรมการ
2. นางสาวรัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยรองประธานกรรมการ
3. นางสาวดาราพร เชยเถื่อนโรงเรียนกระทุมแบน"วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
4. นางสาววิลัยวรรณ เพชรพูลโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยกรรมการ
5. นางสาวนพวรรณ เอละกานุโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
6. นางณรินทร น้อยพิทักษ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6
1. นายวุฒิชัย กัณหาโรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง)ประธานกรรมการ
2. นายสมภพ ฮู้ตราทองโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์กรรมการ
3. นายวุฒิไกร ภู่สุวรรณโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ

หุ่นยนต์

การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
6. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
6. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
6. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
6. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
6. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
6. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายิอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
6. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6
1. นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยประธานกรรมการ
2. ว่าที่ร้อยตรีชมพูเนกข์ สโรบลโรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยมรองประธานกรรมการ
3. นายกฤช วิยาภรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายอนุรักษ์ บุญมีโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
5. นายโอวาท วีระกุลโรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
6. นางมนิตา สถิรวรรธน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

การงานอาชีพ

การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1. นางประกอบ เมฆอาภรณ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สิงห์เรือง โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธันว์ ขำทองโรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
1. นางประกอบ เมฆอาภรณ์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางพรพิมล สิงห์เรืองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายธันว์ ขำทอง โรงเรียนกระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ”กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
1. นางภัทรนันท์ จอกสมุทรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายประเทือง ฉายะยันต์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6
1. นางภัทรนันท์ จอกสมุทรโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นายภูมิศิริ ศรีสมบูรณ์ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
3. นายประเทือง ฉายะยันต์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
1. นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคณ"กรรมการ
3. นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
1. นางสาววิภา จันทร์เจริญกิจโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาวพัชรินทร์ ปิ่นทองโรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ"กรรมการ
3. นางสาวปัณฑารีย์ แซ่เตียวโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1. นางสาวชม้อย สังข์ทองงาม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ นาคสุวรรณโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกัมพล นิยมหาญโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6
1. นางสาวชม้อย สังข์ทองงาม โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นายสมเกียรติ นาคสงวนโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์รองประธานกรรมการ
3. นางวันเพ็ญ นาคสุวรรณ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการ
4. นายกัมพล นิยมหาญโรงเรียนกุศลวิทยากรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
1. นางสมพร โตรื่นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผลอินโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์กรรมการ
3. นายมงคลชัย วิเชียรโรงเรียนวัดปุรณาวาสกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6
1. นางสมพร โตรื่นข้าราชการบำนาญประธานกรรมการ
2. นายอนุชา ผลอินโรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์กรรมการ
3. นายมงคลชัย วิเชียร โรงเรียนวัดปุรณาวาสกรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
1. นางสุนทรี สิทธิเวชโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา ดีเด่นโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาววีรินทร์ จั่นทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6
1. นางสุนทรี สิทธิเวช โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัยประธานกรรมการ
2. นางอนัญญา ดีเด่นโรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยากรรมการ
3. นางสาววีรินทร์ จั่นทองโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์กรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
1. นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่างโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล กุยยกานนท์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางสาวสายพิณ นุชเสมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6
1. นางส่องฟ้า จันทร์กระจ่างโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ประธานกรรมการ
2. นางสาวนฤมล กุยยกานนท์โรงเรียนวัดนางสาวกรรมการ
3. นางสาวสายพิณ นุชเสมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3
1. นางพิกุล สุสัมฤทธิ์ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางธันยภัทร์ นารีรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวกรกช สุภาเนติรัตน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6
1. นางพิกุล สุสัมฤทธิ์โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะประธานกรรมการ
2. นางธันยภัทร์ นารีรักษ์โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาครกรรมการ
3. นางสาวกรกช สุภาเนติรัตน์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
1. นางสาวกมลทิพย์ ขาวมันโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี เทพบางจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางนิภา บัวผันโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6
1. นางสาวกมลทิพย์ ขาวมันโรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ประธานกรรมการ
2. นางสาววิลาสินี เทพบางจากโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะกรรมการ
3. นางนิภา บัวผันโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยกรรมการและเลขานุการ

เรียนรวม - ภาษาไทย

การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6

เรียนรวม - ศิลปะ

การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6

เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]