สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 022 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 58 117 93
2 001 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 97 254 146
3 002 โรงเรียนกุศลวิทยา 16 28 20
4 020 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 57 125 89
5 021 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 63 148 88
6 023 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 52 100 77
7 024 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 108 275 163
8 025 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 136 369 225
9 026 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 51 122 65
10 030 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 32 46 43
11 032 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 91 172 133
12 003 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 70 144 99
13 005 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 33 56 33
14 017 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 49 87 67
15 018 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 23 47 39
16 019 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 0 0 0
17 027 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 42 84 53
18 028 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 21 40 24
19 029 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 47 97 67
20 031 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 24 65 32
21 033 โรงเรียนอันนาลัย 16 28 17
22 034 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 4 11 7
23 016 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 18 23 22
24 014 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0
25 004 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี 0 0 0
26 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 15 17 17
27 009 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 0 0 0
28 010 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี 0 0 0
29 011 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 0 0 0
30 008 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 0 0 0
31 012 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 0 0 0
32 007 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 0 0 0
33 013 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 0 0 0
34 015 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0
รวม 1123 2455 1619
4074

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]