สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 022 โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 0 0 0
2 001 โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 0 0 0
3 002 โรงเรียนกุศลวิทยา 0 0 0
4 020 โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 0 0 0
5 021 โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 0 0 0
6 023 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 0 0 0
7 024 โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 0 0 0
8 025 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 0 0 0
9 026 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 0 0 0
10 030 โรงเรียนหลักสองส่งเสริมวิทยา 0 0 0
11 032 โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 0 0 0
12 003 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 0 0 0
13 005 โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 0 0 0
14 017 โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 0 0 0
15 018 โรงเรียนประชินนุสรณ์ 0 0 0
16 019 โรงเรียนปัญจพรพิทยา 0 0 0
17 027 โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 0 0 0
18 028 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 0 0 0
19 029 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 0 0 0
20 031 โรงเรียนอนุสรณ์ศุภมาศ 0 0 0
21 033 โรงเรียนอันนาลัย 0 0 0
22 034 โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 0 0 0
23 016 โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 0 0 0
24 014 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0
25 004 โรงเรียนฐานเทคโนโลยี 0 0 0
26 006 โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 0 0 0
27 009 โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม 0 0 0
28 010 โรงเรียนเทศบาลวัดดอนไก่ดี 0 0 0
29 011 โรงเรียนเทศบาลวัดตึกมหาชยาราม 0 0 0
30 008 โรงเรียนเทศบาลวัดเจษฎาราม 0 0 0
31 012 โรงเรียนเทศบาลวัดแหลมสุวรรณาราม 0 0 0
32 007 โรงเรียนเทศบาลวัดโกรกกราก 0 0 0
33 013 โรงเรียนเทศบาลศรีบุณยานุสสรณ์ 0 0 0
34 015 โรงเรียนเทศบาลอ้อมน้อย 0 0 0
รวม 0 0 0
0

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]