เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 4 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับเขตพื้นที่    
2 นายอดิเทพ วรรณเรศ เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จังหวัดสมุทรสาคร เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จังหวัดสมุทรสาคร    
3 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์    
4 นายธเนศ สมัครไทย ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์    
5 น.ส.รัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์    
6 นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์    
7 น.ส.สุทธิดา เสือสะอาด ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์    
8 น.ส.ปานจิต ใจเปี่ยม ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์    
9 นายพิทยนันท์ จตุนราพิทย์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์    
10 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สวัสดิการ    
11 นายอดิเทพ วรรณเรศ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จังหวัดสมุทรสาคร    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]