เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 4 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางเพ็ญนภา ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
2 นายสิริพงศ์ ปราบงูเหลือม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
3 นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
4 นางสาวศิริพร เฟืองอุย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
5 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
6 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
7 นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
8 นายกฤช วิทยาภรณ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
9 นายสุเทพ กระจิบทอง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
10 นายปิยะลาภ เธียรธิติ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
11 นางนงลักษณ์ รอดด้วยบุญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
12 นางชยาพร รอดเทภัย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
13 นางสาวพัชรินทร์ แหวนเงิน ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
14 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
15 นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
16 นางสาวบุศบง อุยยาหาญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
17 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเขลานุการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงานการแข่งขัน
18 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
19 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร แจกเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียนคณะกรรมการ
20 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร แจกเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียนคณะกรรมการ
21 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมเอกสาร แจกเอกสารการแข่งขันและรับลงทะเบียนคณะกรรมการ
22 นางณรินทร น้อยพิทักษ์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพ
23 นางสุพรรณี ปลื้อมถนอม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพ
24 นางสาวภาวดี เจริญสุข ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการบันทึกภาพและเผยแพร่ภาพ
25 นางสาวธาราทิพย์ กันทรัพย์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
26 นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
27 นางวลัยพร แสงสว่าง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารกลางวัน
28 นางกนกวรรณ รอดท่าไม้ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
29 นายกรุณพล โลนุชิต ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
30 นางพรพิมล สิงห์เรือง ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการการเงิน
31 นางศิริวรรณ์ บุตร์เพชร ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธาน คณะกรรมการการเงิน
32 นางสาวภาวดี เจริญสุข ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงิน
33 นางสาวจริยา สุวรรณทา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงิน
34 นางสาวรัตติกาล ทองเก่งกล้า ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงิน
35 นางสาวศิริพร เฟืองอุย ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการการเงิน
36 นายสุพิษ เทียบแก้ว ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
37 นางกนกวรรณ ชุนถนอม ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
38 นางทัศนียา วันนา ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
39 นายพีรดนย์ จิรกูลวัฒน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
40 นายพีรดนย์ จิรกูลวัฒน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
41 นางสาวอัจฉรา พืชสิงห์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการและเลขนุการ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
42 นางสาวอัจฉรา พืชสิงห์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการการและเลขนุการ คณะกรรมการรักษาความปลอดภัยและปฐมพยาบาล
43 นายเชน ปริยเกตุ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจัดการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน
44 นายเชน ปริยเกตุ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจัดการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน
45 นายภูมิศิริ ศรีสมบุญ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการจัดการจราจรภายนอก-ภายในโรงเรียน
46 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการประเมินผล
47 ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัญชลี ไชยสิงห์ เจ้าหน้าที่วิชาการ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ กรรมการประเมินผล
48 นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางพรพิมล สิงห์เรือง ครชำนาญการ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
50 นายสุพิษ เทียบแก้ว ครชำนาญการ รักษาราชการแทน รองผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
51 นางสังวาลย์ ถนอมวีระวงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
52 นางสาวพรรณี อุดมโภชน์ ครูโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบการแข่งขันระดับเขตพื้นที่
54 นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการ
55 นายอดิเทพ วรรณเรศ เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จังหวัดสมุทรสาคร เลขานุการศูนย์คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จังหวัดสมุทรสาคร
56 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
57 นางมนิตา สถิรวรรธน์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
58 น.ส.รัชณีวัลย์ ธรรมรัตตานนท์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
59 นายวรมโนธรรม สถิรวรรธน์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
60 น.ส.สุทธิดา เสือสะอาด ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
61 น.ส.ปานจิต ใจเปี่ยม ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
62 นายพิทยนันท์ จตุนราพิทย์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
63 นายสุทธิพงษ์ ศรีสวัสดิ์ ครู โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย สวัสดิการ
64 น.ส.นภัสสร วงศ์ธานุวัฒน์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและกรอกข้อมูลผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
65 น.ส.อารียา วิษิธิ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและกรอกข้อมูลผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
66 น.ส.ศรัณพร เอ่ยไฉน นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและกรอกข้อมูลผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
67 น.ส.ชาลิสา ทวีบุรุษ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและกรอกข้อมูลผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
68 น.ส.พิชชาภา ภาคานาม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและกรอกข้อมูลผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
69 น.ส.อักษร ทิมสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและกรอกข้อมูลผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
70 น.ส.วราภรณ์ ช่อทองดี นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและกรอกข้อมูลผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
71 น.ส.ดวงกมล มาตรา นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและกรอกข้อมูลผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
72 น.ส.ฐิดาพร รอดไสว นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและกรอกข้อมูลผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
73 นายพงศ์พัทธ์ โพธิ์ปริสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนและกรอกข้อมูลผลการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์
74 นายอดิเทพ วรรณเรศ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบศูนย์แข่งขันคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์จังหวัดสมุทรสาคร
75 นางธัญกานต์ บูหลัง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาจีน
76 นางปนัดดา ปานเกิดผล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาจีน
77 นางสาวสุนีย์พร วรรณฤมล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาจีน
78 นายธเนศ พงษ์สีดา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
79 นางสาวณัฐิตาภรณ์ สุรินทร์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
80 Miss Li Mimi ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
81 Miss Yang Haifeng ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
82 Miss Miao Xiaoyan ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
83 Miss He Yehan ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
84 นางสาวทิพวัลย์ ขันทิตย์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
85 เด็กหญิงจิรนันท์ รัตนะศิล นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
86 เด็กหญิงแอ๊ปเปิล - นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
87 เด็กหญิงณิชากร แก้วมณี นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
88 นางสาวธานิตา กูบกระโทก นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
89 นางสาวอมรรัตน์ แจ่มจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
90 นางสาวจารุวรรณ สว่างศรี นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
91 นางสาวกมลณัฐ คงเพ็ชร นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
92 นางสาวเกวลิณ ล้อประวัติ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
93 นางสาวมณีสิริ ภูยะดาว นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
94 นางสาวอมราพร สารจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
95 นายจิรวัฒน์ สุวรรณรงค์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาจีน
96 นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
97 นางสาวศศินภา เชื้อนิล นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
98 นายวสวัตติ์ วงศาเลิศ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
99 นางสาวพรพิรมณ์ คำสนาม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
100 นางสาวธนพร แปรกเปรมวงษ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
101 นางสาวชฎาภรณ์ จันทะบุดศรี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
102 นางปนัดดา ปานเกิดผล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการรับลงทะเบียนการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
103 นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
104 นางสาวชฎาภรณ์ จันทะบุดศรี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
105 นางสาวนันทวรรณ แวงเลิศ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ดูแลระบบศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
106 นางสาวบุษกร ทองบังใบ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
107 นางสาวธนพร อาจารสุทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
108 นางสาวรติรมย์ วรดูลย์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
109 นางสาวณัฐกานต์ สงเดช นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
110 นางสาวประภัสรา ศาลางาม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
111 นางสาวฐิติมา เพ็ชรสม นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
112 นางสาวชฎาภรณ์ จันทะบุดศรี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น
113 ว่าที่ ร.ต.ธงชัย เชื้อนิล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ
114 นางสาวกิตติมา ปัทมาวิไล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์
115 นางสาวศิริพร วงศ์กระต่าย ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-นาฏศิลป์
116 นางสาวสิริลักษณ์ สนธิ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
117 นายอมรเทพ พิมพ์คำวงศ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
118 นางสาวจิราภรณ์ สำเภาทอง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
119 นางสาวหัทยา เพ็ชรอิน ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
120 นางสาวนริสรา อากาศ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
121 นางแม้นมาส สุดดี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
122 นางสาววันเพ็ญ พุทธา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
123 นางสาวนิภาพร ปิ่นโมรา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
124 นางสาวรัตนาภรณ์ เชยชิด ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-ดนตรี
125 นางสาวชิดขวัญ นุชนารถ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
126 นายสมภพ ออกกิจวัตร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
127 นายวัชรา แตงวงษ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ-ทัศนศิลป์
128 นางสาววชิราภรณ์ ทัศนีย์ไตรเทพ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการและเลขานุการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระศิลปะ
129 นายสมนึก วรดิสพรพงษ์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน
130 นายธนโชติ สร้อยปลี เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน
131 นายสาคร ดรวิชา เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน
132 นายทองใบ ยะอารี เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน
133 นายสุทัศน์ ดบขุนทด เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน
134 น.ส.จรรยา นิมิตภูวดล เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายสถานที่การแข่งขัน
135 นางขวัญทิพย์ จันทร์ดี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการการเงินและพัสดุ
136 น.ส.วันเพ็ญ ขำเหม ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการการเงินและพัสดุ
137 น.ส.ฐานิตา โตสิน ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการการเงินและพัสดุ
138 น.ส.ทองพูน นุชมั่น ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการการเงินและพัสดุ
139 น.ส.ทฤชษา เอลโย เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการการเงินและพัสดุ
140 น.ส.ชุติมา นิลโนรี เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการการเงินและพัสดุ
141 น.ส.กัลยา บุญจันทร์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการการเงินและพัสดุ
142 น.ส.สุมาลี เมฆสว่างวงศ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการการเงินและพัสดุ
143 นางเมศฐ์ปภา เมืองนาม ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
144 น.ส.สำราญ ผิวทองอ่อน ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
145 น.ส.ชลธิชา ภูบาลเพ็ชร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
146 น.ส.ดลยา เบ็ญจนุสรณ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
147 น.ส.ชฎาภรณ์ จันทะบุดศรี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
148 น.ส.ภาวนา สลอดตะคุ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
149 นางศรีวรรณ ด่อนขำ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
150 นางพิมพร คีรีก้องสกล เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
151 น.ส.สิรินาท พุทธมีผล เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
152 น.ส.ปนัดดา สังข์ทองงาม เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
153 นายพิเชษ อยู่เชื้อ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
154 นางเสาวนีย์ จันทร์มล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
155 น.ส.กรกช สุภาเนติรัตน์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
156 นางณัฐภษรณ์ พสุสิทธิพงษ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายพยาบาล
157 น.ส.กัญจน์อมล คำสง่า เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการฝ่ายพยาบาล
158 น.ส.สุกานดา สวัสดิผล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประชาสัมพันธ์
159 นายติณณดิษย์ เกาะสมุทร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประชาสัมพันธ์
160 นางเจษฎาภา พวงย้อย ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการบันทึกภาพ
161 น.ส.ธันยนันท์ ตั้งสายัณห์ เจ้าหน้าที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการบันทึกภาพ
162 นายวิทยา วัชรสาคร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการควบคุมและดูแลการจอดรถ
163 นายทศพร เรืองภู เลขานุการศูนย์ศิลปะจังหวัดสมุทรสาคร เลขานุการศูนย์ศิลปะจังหวัดสมุทรสาคร
164 นางนวลนุช ใจบรรจง ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการศูนย์ศิลปะจังหวัดสมุทรสาคร
165 นางสาวพัชรวลัย เพ็งสุริยา ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการศูนย์ศิลปะจังหวัดสมุทรสาคร
166 นายอรรถกรณ์ คงมณี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการศูนย์ศิลปะจังหวัดสมุทรสาคร
167 นายชินวัฒน์ โพธิสาร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการศูนย์ศิลปะจังหวัดสมุทรสาคร
168 นายวิทยา วัชรสาคร ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการศูนย์ศิลปะจังหวัดสมุทรสาคร
169 นางสาวชฎาภรณ์ จันทะบุดศรี ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยดูแลระบบศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
170 นางปนัดดา ปานเกิดผล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยดูแลระบบศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
171 น.ส.นิตยา รติเบญญากุล ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
172 น.ส.กัลยา จันทร์อ้น ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
173 นางสาวสโรชา ภู่ระย้า ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย กรรมการประสานงานการแข่งขันทักษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
174 นายภัลลภ อินทมาตร์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เลขานุการศูนย์เครือข่ายวิทยาศาสตร์
175 นายชินกฤต บุตรบำรุง นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
176 นายพิสิษฐ์พงศ์ โพธิ์ฉาย นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
177 นายโกมินทร์ ปะวันเตา นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
178 นายสุรพล สาครพิทักษ์ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายสถานที่
179 นางนิภา บัวผัน ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม
180 นายอดิเทพ วรรณเรศ ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการบันทึกภาพ
181 นางอาภาภรณ์ ศิริอาคเนย์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ ประธานกรรมการบันทึกภาพ
182 นางเจษฎาภา พวงย้อย ครูโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ประธานกรรมการประชาสัมพันธ์
183 นายเกียรติกูล เหล่ากอดี รองผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการควบคุมและดูแลการจอดรถ
184 นางสาวชนิกานต์ พ่วงบุญมาก นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งข้นท้กษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
185 นางสาวณัฐณิชา ตั้งดำรงค์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งข้นท้กษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
186 นางสาวฐิติพรรณ ศิริบูรณานนท์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งข้นท้กษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
187 นายนนทวัฒน์ ตุ้ยดี นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งข้นท้กษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
188 นางสาวอัยฏา อิศราสุชีพ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งข้นท้กษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
189 นางสาวสิริกร แก้วบุตร นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งข้นท้กษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
190 นางสาววาสิตา โพธิ์ตั้งธรรม ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งข้นท้กษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
191 นางสาวโฉมฉาย นิ่มสาคร นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งข้นท้กษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
192 นางสาววินันท์ธร เลิศกุศลจิตต์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งข้นท้กษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
193 นางสาวสรณ์สิริ สมพล นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งข้นท้กษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
194 นางสาวสาวิณี กรุงไกรจักร์ นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งข้นท้กษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
195 นางสาวอมราวดี สุมนัส นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งข้นท้กษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
196 นายชลธร เฮียงไสนา นักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ผู้ช่วยกรรมการประสานงานการแข่งข้นท้กษะกลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]