รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต10
ณ จังหวัดสมุทรสาคร
ระหว่าง วันที่ 4 - 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงศุภกานต์  ศิริสุข
 
1. นางวันเพ็ญ  สระเอี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวมะยุรี  เสนคำ
 
1. นางชยาพร  รอดเทภัย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กหญิงจิราพร  อยู่ประเสริฐ
 
1. นางสาวดุฤษดี  ยืดเนื้อ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวทิพรัตน์  ขวัญอยู่เย็น
 
1. นางสาววิชุตา  ทองคำกัลยา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงบัณฑิตา   สร้อยสุวรรณ์
 
1. นางฉวีวรรณ   จันทร์หอม
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายอำพล  พิณเมือง
 
1. นางสุมนทิพย์  เลิศนพรัตน์วงศ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 86.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงฐาปณี  ชาวเขาดิน
 
1. นางเพ็ญนภา  ชาญณรงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวกุลธิดา  จ้อยถนอม
 
1. นางนงลักษณ์  รอดด้วยบุญ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอันนาลัย 1. เด็กหญิงภัณฑิรา  พุกกะนันท์
2. เด็กหญิงสุกานดา  ศุภดล
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  จันทร์เครือ
 
1. นางสมพร  ตะยูนรัมย์
2. นางสาววรมน  บุญจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวญาณัจฉรา  อินทรกุล
2. นายทักษ์ดนัย  ษรจันทร์
3. นางสาวเพ็ญนภา  คณะศรี
 
1. นางชยาพร  รอดเทภัย
2. นายสิริพงศ์   ปราบงูเหลือม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายวุฒิภัทร  มีฉลาด
2. เด็กชายศักดิ์บดินทร์  เหหาสุข
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์  คชาชัย
2. นางสาววงเดือน  แสงผึ้ง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. นางสาวสุทธิรักษ์  เตียเจริญ
2. นางสาวเกวลิน  พยัพพฤกษ์
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
2. นางสาวณัฐธิพรรณ  เจียมประสูตร์
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุธาลินี  เปลี่ยนปรีชา
2. เด็กหญิงอิสราภรณ์  เปลี่ยนปรีชา
 
1. นางสาวอุมาภรณ์  วงศ์วิสิฐศักดิ์
2. นางสาวณัฐธิพรรณ  เจียมประสูตร์
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจินดามณี  สระกบแก้ว
 
1. นางภัทรานิษฐ์  ศรีสุคนธ์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายจักริน  สงัดศรี
 
1. นายอมรเทพ  พิมพ์คำวงศ์
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นางสาวปิยาพัชร  ชินเศรษฐวงศ์
 
1. นายชนม์วรินทร์  เทพทัตบวรนันท์
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงกุลธิดา  ดาวอุบล
2. เด็กหญิงชุติมน  ศรีบุญเรือง
3. เด็กชายธีรเมธ  แสงฉาย
 
1. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
2. นายพรชัย  แก้วจันทร์
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวปาณิศา  ทองเก่า
2. นางสาวรามิล  จันทร์เมฆา
3. นางสาวเพชรกาญจน์  ลิ้มบ้วน
 
1. นางสาวกิตติมา  ปัทมาวิไล
2. นางสาวศิริรัตน์  บุญชูประเสริฐ
 
19 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงประภาภัทร  แก้วสวัสดิ์
2. นายศรุต  ปานมัจฉา
3. นางสาวไพลิน  เปินสมุทร
 
1. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
2. นางนภาพร  มณีนิล
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาววรรณภา  คงสวัสดิ์
2. นางสาวสิริกร  สว่างแจ้ง
3. นางสาวอรณิชา  ชอบจิต
 
1. นายพรชัย  แก้วจันทร์
2. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายตรีทศ  สุวรรณชาตรี
2. เด็กหญิงพัณณิตา  มีใจรัก
 
1. นางสาวจินดารัตน์  วรินทร์ษา
2. นางสาววีรดา  มีสัจจ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวณัฐธิดา   ปราบแก้ว
2. นางสาวอณัฐศมล   รามแสง
 
1. นางปรุง   อินทมาตร์
2. นายเอกรัฐ   บุญเพ็ญ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุทินา  ทองพานิช
 
1. นายสมภพ  ออกกิจวัตร
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤตมุข  เชื้อบ้านเกาะ
 
1. นายสมภพ  ออกกิจวัตร
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอทิติยา  จิวสุวรรณ
2. เด็กชายอภิมุข  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวนภารัตน์  ฉวีกุลมหันต์
2. นางสาวปทุมมา  พลอยน้อย
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกานต์สุดา   อัตวัฒนา
 
1. นางสาวรจนาพรณ์   ติ๊บปัน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พาเจริญ
 
1. นางสาวกนกกร  จันทร์อนันต์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. นางสาวสิริลักษณ์   แสงแดง
 
1. นายชนม์วรินทร์  เทพทัตบวรนันท์
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   รัตนอุมาพร
2. เด็กชายพิศุทธ์   สุขวาณิชวิชัย
3. เด็กหญิงภัทรลดา   เสือเดช
 
1. นางมาลี   นุชสมบูรณ์
2. นางสาวปวีณา   วิชนี
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวหัตถยา  ทองคำ
2. นางสาวอุไรพร  ระยาย้อย
3. นางสาวเพ็ญพิชา  ร้อยอำแพง
 
1. นางสาวปัทมา  สีหานาม
2. นายชลนที  อักษรประดิษฐ์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกอกนก  ลีเขียน
2. เด็กหญิงปทิตตา  พลีวรรณ
3. เด็กหญิงวิภาวินี  ร้อยอำแพง
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสรารัตน์  ช่อไม้ทอง
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐวิภา  นางาม
2. นางสาวนพสินธ์  โพธิ์ทอง
3. นางสาวปวีณา  หลุ่งเป้า
 
1. นายกรุณพล  โลนุชิต
2. นางกนกวรรณ  ชุนถนอม
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธนพร  วิเศษการ
2. เด็กหญิงปรียาภรณ์  แสงศรี
3. เด็กหญิงปิยวรรณ  ตันวิเชียร
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสันสุนีย์  หุ่นท่าไม้
 
34 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชนาภา  พุกโฉมงาม
2. นางสาววรกานต์  อุดมสุข
3. นางสาวศรัณยา  นวพรนิมิต
 
1. นางสาวสุมาลี  เมฆสว่างวงศ์
2. นายเทอดศักดิ์  ขาวผ่อง
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87.86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกฤษณา   อาสาสร้อย
2. เด็กชายธนากร   บุญสืบมา
3. เด็กชายวุฒิชัย   ระยาย้อย
 
1. นางสาวดวงรักษ์   จันทร์ชัง
2. นางสาววิไลพร   แซ่ลิ้ม
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวธวัลรัตน์   มะเสนา
2. นายวรพงษ์   ปิ่นทอง
3. นางสาววิภวานี   มีศิริ
 
1. นายทวีชัย   เชื้อจีน
2. นางสาวกิตติรานีย์   ขวงพร
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสุภาวดี  บุญเลิศ
2. เด็กหญิงอัมพา  ชาติสถาวร
 
1. นางสาวรสสุคนธ์  หนูงาม
2. นางสาวสันสุนีย์  หุ่นท่าไม้
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายอธิป  แก้วดี
2. นายอธิวัฒน์  แจ้งฉาย
 
1. นายพีรดนย์  จิระกูลวัฒน์
2. นางสาววิสสุตา   สุขพันธ์
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายธนวินท์  สุรรุ่งเรือง
2. เด็กชายนภดล  ติ่งคลองตัน
 
1. นางสาวไอลดา  ปริญานุภาพ
2. นายธีรพงษ์  ผิวเกลี้ยง
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายจิรนันท์  ห้องสวัสดิ์
2. เด็กชายญาณาธิป  สนาม
 
1. นางสาวไอลดา  ปริญานุภาพ
2. นางสาววัลย์ยา  อ่อนสี
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  อาจเดช
2. นายปิยพัทธ  พรมสา
3. นายอนุวัฒน์  เลือกผล
 
1. นายตันติกร  ขุนาพรม
2. นายอุทิศ  สายรัตน์
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 87.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกาญจนา   คำนนท์
2. เด็กหญิงชลลดา   หุ่นภู
3. เด็กหญิงศุภาพรรณ   คำพลอยพาณิช
4. เด็กหญิงสุชาดา   ชาติเกียรติสกุล
5. เด็กหญิงสุนิสา   จิตสาคร
 
1. นางสาวนุชจรีย์   หุ่นเจริญ
2. นางสาวอาริญชยา   ชุนสิทธิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวชนาภัทร   บุตรสุคนธ์
2. นางสาวณัฐริญา   หวนสันเทียะ
3. นางสาวธิดารัช   ศรีอริยกร
4. นางสาวนิชมล   อินทร์พัตรา
5. นางสาวสาวิตรี   ศรีทา
 
1. นางสาวอาริญชยา   ชุนสิทธิ์
2. นางสาวนุชจรีย์   หุ่นเจริญ
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 95.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. เด็กชายขวัญชัย  เกตุจันทร์
2. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แซ่เอี้ย
3. เด็กชายนิธิ  ยืนสุข
4. เด็กหญิงปนัสยา  สนธิวงศ์
5. เด็กหญิงปิญาพร  ฟักสุวรรณ์
 
1. นายเสริมศักดิ์  คงสมบัติ
2. นางสาวพัชรินทร์  เรือนสูง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวคีตภัทร  บุญขำ
2. นางสาวณิชกานต์  คุณพรรณ์
3. นางสาวอทิตยา  จันทร
4. นางสาวอนุสาสนี  ดำขำ
5. นางสาวอริสรา  แก้วเทียมบุตร
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
2. นายอรุณ  แสงจันทร์
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 89.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอัสสัมชัญ หลักสูตรภาษาอังกฤษ 1. นายกิตติพงษ์  จัตตุพรพงษ์
2. นายชยานันท์  อัศวาดิศยางกูร
3. นายธนากร  นิมิตรชัย
4. นายภูธเนศ  บุตรแม่กลอง
5. นายเอกวิชญ์  สุทธิพรเจริญ
 
1. นายภคพงศ์  เหล่ายนขาม
2. นายชิน  เลิศสถิตย์พงษ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวกนกพรรณ  จันวงษ์
2. นางสาวกฤติยา  สาตแฟง
3. นายกิตติพงษ์  จันทร์เพ็งเพ็ญ
4. นายกิตติพันธ์  ศรีสุขวัน
5. นางสาวจนิสตา  ขุทรานนท์
6. นายจักรกฤษณ์  ม่วงเจริญ
7. นางสาวชมพูนุท  อินยะ
8. นายชาย  แซ่อึ้ง
9. นายณัฐนนท์  โยธิโน
10. นางสาวณัฐนิชา  เทียนกระจ่าง
11. นายตุลากานต์  พันธ์ไชยศรี
12. นายธนโชติ  จันทร์พรสุข
13. นางสาวนงคราญ  ประสานสิทธิ์
14. นางสาวนรีกานต์  แตงสีนวล
15. นางสาวปิยะรัตน์  จันทร์ผูก
16. นางสาวพรสุดา  จันทร์นาค
17. นายอธิชา  ฝ่ายซ้าย
18. นายอภิชาต  หวังเฝ้ากลาง
19. นางสาวอรุณี  เสาใส
20. นายอุดมศักดิ์  ฟักมี
 
1. นายเทิดศักดิ์  ยุงประโคน
2. นายจิรศักดิ์  พิมพ์พันธ์
3. นางสาวขวัญชนก  นันตาวิวัฒน์
4. นางสาวสกุลทิพย์  พรหมรังกา
5. นางสาวพัชรี  เหรียญทอง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นายกฤษฎา  วันคำกูด
2. นายจิรกิตติ์  โกฮวด
3. นางสาวชนิการต์  บรรเลิง
4. นายชลกานต์  เกษมพันธ์
5. นายณัฐกิตติ์์  สนมศรี
6. นายณัฐพล  นุเคราะห์ดี
7. นายธนบัตร  ไทรเกต
8. นายธนวัฒน์  เพ็งแก้ว
9. นางสาวพัทธมน  พึ่งแก้ว
10. นางสาวรุ่งศิริ  หลวงเทพนีวัน
11. นายวงศธร  ขาวผ่อง
12. นางสาววรรณภา  โพธิ์ศรี
13. นายวัชรพล  จ่างแสง
14. นายวัชรพล  ภาโนมัย
15. นางสาววารุณี  สีหนองโคต
16. นางสาวศิริวรรณ  ศรีพนมวัลย์
17. นางสาวศุภสรา  เส้งส่ง
18. นายอภิมุข  อินจงกล
19. นายอานนท์  นิลโนรี
20. นายเดโช  วงษ์น้อย
 
1. นางสาวณิชากร  ศรีอ่อนโพธิ์
2. นางชนากานต์  อินจงกล
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรติมา  ทองบังใบ
 
1. นางสาวชลธิชา  ภูบาลเพ็ชร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายธีระภัทร  อินทร์ตา
 
1. นางสาวทองพูน  เจือไทย
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงยุวันดา  คงพุกา
2. เด็กชายศุภกร  โต๊ะเจริญ
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นางเสาวนีย์  จันทร์มล
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายนัฐพล  กะชา
2. นางสาวรัชนีกร  สุขเริงรื่น
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นางเสาวนีย์  จันทร์มล
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกิ่งเพชร  นพคุณ
2. นางสาวขรินทร์ทิพย์  แปงใจดี
3. เด็กหญิงณัฐธีรา  นพคุณ
4. นางสาวนฤมล  ไปล่โสภา
5. เด็กหญิงปฐมพร  แก้วโอฬารวสุ
6. เด็กหญิงปริศนา  อรรฆยาวุธ
7. เด็กหญิงปวันรัตน์  สุทธิ
8. นางสาวพิชญา  พลสา
9. เด็กหญิงภารดา  มูลทรงเกียรติ์
10. นางสาวมาธวี  สว่างใจ
 
1. นางนุศรา  สระทองใจ
2. นางสาวสมฤดี  จันทร์กล่ำ
3. นางสาวเสาวลักษณ์  สุวรรณเอี่ยม
 
54 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบ้านแพ้ว 1. เด็กหญิงกมลชนก  รอดธานี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  สินเกษมสุข
3. เด็กชายณัฐนันท์  เข็มสันเทียะ
4. เด็กหญิงดาราวดี  จันทร์ชาวนา
5. เด็กชายธนกฤต  สิทธิศร
6. เด็กชายพรเทพ  เนียมนาค
7. เด็กชายรัชชานนท์  คะมิ
8. เด็กหญิงรัตติยาภา  ฮวดสุนทร
9. เด็กหญิงวรัญญา  สิงห์งอย
10. เด็กชายอดิศร  จามจุรี
 
1. นายวิริทธิพล  เดชสิทธิ์นัจกร
2. นายสุรศักดิ์  การุญ
3. นางสาวธัญภัส  แดงสมบูรณ์
 
55 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวขวัญทิพย์   วัฒนาสหะพันธ์
2. เด็กหญิงพรมณี  เรียงชัย
 
1. นางสาวเยาวลักษณ์  ร้อยอำแพง
2. นายสุธาวัฒน์  ยิ้มทรัพย์
 
56 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายขจรศักดิ์  อ่อนเบา
2. นางสาววีรยา  วงษ์ไล
 
1. นายบัณฑิต  องค์อภิชาติ
2. นายวรพล  หุ่นเก่า
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงกชนันท์   เทียมทอง
 
1. นายธีรพงศ์   จงประเสริฐ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน"ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐพร  ตรีอินทอง
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชนากานต์  ตัชชนานุสรณ์
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวอจลญา  นาคอินทร์
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพีรยา  นวพรนิมิต
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายรัฐพล  ฐิตวดี
 
1. นายมนตรี  วริวงค์
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายภควัต  ลีลฐิติวงศ์
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวปัณฑิตา   ตะกรุดเงิน
 
1. นายพัทยา   เย็นตั้ง
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  บุญสุข
2. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
2. นายทศพร  เรืองภู
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กชายอัครชัย  วิเศษเด่นชัย
 
1. นางสาวศศิธร  หนูแก้ว
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวพัชรพร  สายบุญยัง
 
1. นายทศพร  เรืองภู
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงฟ้า  ทองดี
2. เด็กหญิงฤทัยรัตน์  จัดงูเหลือม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  นาคประสพ
 
1. นางสาวจริยา  สุวรรณทา
2. นางสาวธาราทิพย์  กันทรัพย์
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐธิดา  โพธิ์รอด
2. นางสาวนิศานาถ  มีแดนไผ่
3. นางสาววรัญญา  รักษารักษ์
 
1. นายอรรถกรณ์  คงมณี
2. นายทศพร  เรืองภู
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายเอกดนัย  อิ่มสำอางค์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงณัฐนิดา  ด้วงเมืองใหม่
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายสิทธิพร  โพธิ์เทศ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนภสร  ด้วงสงค์
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นางสาวนริศรา  สนธิ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกุลรัตน์  จิตรักญาติ
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกัญญารัตน์   แย้มนาม
 
1. นางสาวประภาศรี   กระจ่างทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวสรัลพร   ช่องคันปอน
 
1. นางสาววรางคณา   จูเจริญ
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธีระพงษ์  พึ่งพเดช
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวพาขวัญ   ปิ่นสุวรรณ
 
1. นางสาววรางคณา   จูเจริญ
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกิตติพงษ์  พุ่มกัน
2. เด็กหญิงกุลธิดา  มักเจริญ
3. นายจามร  ศรีประโคน
4. นายชลธี  ชโลธร
5. เด็กชายณัฐภัทร  น้อยติ
6. เด็กชายทิวากร  ตุ้มเพ็ชร์
7. เด็กชายธีรพงษ์  พึ่งพเดช
8. นายนนทกร  ยกประสพรัตน์
9. นายนวพรรษ  รุ่งโรจน์วัฒนกิจ
10. นายปัณณธร  วิวัฒน์พรพิพัฒน์
11. เด็กชายปารินทร์  นางงาม
12. นายพิเชียร  สร้อยพวง
13. นายภราดร  บ่อทราย
14. นางสาววธิษณาพร  รอดพิลา
15. เด็กหญิงศศิกานต์  ไชยทา
16. นายศักดิ์สิทธิ์  กระแสชล
17. นายสุกฤษฎิ์  ใคร่ครวญ
18. เด็กหญิงอร  -
19. เด็กชายอินทัช  อนุมาศ
20. นายเกียรติศักดิ์  แสงอรุณ
21. นายเดชา  พลอยสุวรรณ
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
2. นางสาวณิชกานต์  เขียวแก้ว
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  กล่อมดี
2. เด็กชายจตุลักษณ์  นครไทย
3. เด็กชายตะวัน  เหล่าจันทร์
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เลื่อนต่อ
5. เด็กชายธีรธาดา  ม่วงคำ
 
1. นายชินวัฒน์  โพธิสาร
2. นายกิตติธัช  ปานกล่อม
3. นายวันชนะ  สายสาหร่าย
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวขวัญชนก   ชัยนะริน
2. นายณัฐพงศ์   จันทร์นาค
3. นายณัฐวุฒิ   หุ่นภู
4. นายสหศวรรษ   เสมี
5. นางสาวสุชัญญา   ละออเอี่ยม
6. นายเฉลิมชัย   สำราญ
 
1. นายอกนิษฐ   ชูอรุณ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นางสาวกนกวรรณ  ล้วนไสว
2. นางสาวกมลวรรณ  สังข์แก้ว
3. นายกวินทรา  ปานมัจฉา
4. นางสาวกัญญารัตน์  จันทร์หอม
5. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หุ้นเส็ง
6. เด็กหญิงกุลธิดา  เคนพล
7. นายจิรวิชญ์  ชัยเจริญ
8. นางสาวจิราพร  ท้วมกลัด
9. นางสาวจุฑารัตน์  กฤษศรีรี
10. นางสาวชุติธร  สังข์ทอง
11. นายฐากูร  พิมมงละ
12. นายดำรงเดช  แท่นนิล
13. เด็กชายทินภัทร  แท่นนิล
14. นางสาวธัญสิริ  รุ่งสุวรรณวงค์
15. นายนนทกานต์  วงศ์สวรรค์
16. นางสาวนภัสรา  แก้วศรี
17. นางสาวพรชนิตว์  ปลายแก่น
18. นางสาวพรนภา  ลิ้มประเสริฐ
19. เด็กหญิงพิชญา  รักประกอบกิจ
20. เด็กหญิงพีลดา  ทองดี
21. นางสาวฟ้ารุ่ง  สุมิภักดิ์
22. นายภาคภูมิ  ยินดีชน
23. นายภูธิป  สมบูรณ์จันทร์
24. เด็กหญิงลักษิกา  เพ็งจันทร์
25. นางสาววริษา  คงคาหลวง
26. นางสาววาสนา  ศรีกรุง
27. เด็กหญิงวิลาวัณย์  สิงหา
28. นางสาวศรันย์พร  ดอกเตย
29. นางสาวศิโรรัตน์  คำทรัพย์
30. เด็กชายศุภกร  กรียงค์
31. เด็กชายสมพร  แปงคำ
32. เด็กชายสราวุฒิ  แสงฉาย
33. นางสาวสรินดา  พงษ์สุธา
34. นางสาวสุภาพร  โค้วเหลย
35. นายสุวรรณ  จิตประสงค์
36. นางสาวอภิญญา  ดีแสน
37. นางสาวอัญชิสา  ลมลอย
38. นางสาวเกวลิน  เชยสงวน
39. เด็กชายเมธาสิทธิ์  พวงแก้ว
40. เด็กชายไชยวุฒิ  สนบ้านเกาะ
 
1. นายสมประสงค์  แสงแก้ว
2. นายสมเกียรตื  นาคสงวน
3. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
4. นางณิชภัทร  เจียระนัย
5. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
6. นางปาจรีย์  แสงแก้ว
7. นายสุวรรณ  แร่เพชร
8. นายจิตกร  แจ่มจ้อย
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กชายธีระพันธ์  ศรีสาวแห่
 
1. นายยศพงศ์  โพธิ์สุข
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายนวพรรษ  รุ่งโรจน์วัฒนกิจ
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงสกาวเดือน  กาญจนรุจี
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นางสาวรัฐพร  สายวงศ์
 
1. นางสาวสุมิตตรา  บุญยิ่งยง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายปรินทร์  เซงจา
 
1. นายสมเกียรติ  นาคสงวน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายธนพงษ์  ใจซื่อสมบูณ์
 
1. นายณัฐชนน  เนตรวงค์
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงไพรลิน  บุญนาน
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวณัฐชา  สุวรรณชาตรี
 
1. นายณัฐชนน  เนตรวงค์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กชายเจตนิพัทธ์  พลเยี่ยม
 
1. นายสมรักษ์  ใจยา
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ สมุทรสาคร 1. นายสรพงษ์  บูระ
 
1. นายกำธร  เพชรบุรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา 1. เด็กหญิงแพรวไพลิน  วรรณเกษม
 
1. นางสาวชุติมา  สุขประเสริฐ
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสวรรณ  วรรธณะอนันต์
 
1. นางนวลนุช  ใจบรรจง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กชายกฤตภัทร  จิโรจน์นนทกร
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. นายนนทวัธ  แก้วฉาย
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย 1. เด็กหญิงนริศยา  แสงสุข
 
1. นายพยุงศักดิ์  บุญมี
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวอรปรียา  ยาฉ่ำ
 
1. นายสมรักษ์  ใจยา
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เรืองแสง
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  นาคแผ่น
3. เด็กหญิงธนพร  ไชยสา
4. เด็กชายธนพัฒน์  ทองสมุทร
5. เด็กหญิงปิยวรรณ  ทองมาก
6. เด็กหญิงวิฬมล  นาคคุ้ม
7. เด็กหญิงศรัณยา  กระแสศัพท์
8. เด็กหญิงสามินี  เมืองพวน
9. เด็กชายอภิเดช  เสือเหลือง
10. เด็กชายอมเรศ  พรอนันต์ฤกษ์
11. เด็กหญิงอุษา  อู๋ทรัพย์
12. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  กรุดสุข
 
1. นายชินวัฒน์  โพธิสาร
2. นางสาวณัฐนันท์  ประทุมแก้ว
3. นายกิตติธัช  ป่านกล่อม
4. นายวันชนะ  สายสาหร่าย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกานต์พิชชา   กลัดจำปี
2. นางสาวณันฑ์ณภัทร   แสงสว่าง
3. นางสาวธนภรณ์   ฟั่นเขียว
4. นายภูริณัฐ   หมื่นธีรธาดา
5. นางสาวรัตนาภรณ์   แสงสว่าง
6. นางสาวลภัสรดา   คุดเคน
7. นางสาวศศิวิมล   สุรสิงห์
8. นายอภิชัย   มาลีษร
9. นายอภิรักษ์   มาลีษร
10. นางสาวอภิสรา   สุจริตธรรม
11. นางสาวอินทิรา   พัวพันธ์
12. นางสาวเขมจิรา   พุ่มพวง
 
1. นายอกนิษฐ   ชูอรุณ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กชายจีรัฐติกุล  ปัญสุวรรณ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  ปัสสาวะโก
3. เด็กชายธนภูมิ  ตุ้มนิลกาล
4. เด็กหญิงปรียาภรณ์  ทิพย์นุช
5. เด็กหญิงพิชญาดา  กลิ่นอุบล
6. เด็กหญิงวรัชญา  เยาวเสริฐ
7. เด็กชายศริตวรรธน์  พลเยี่ยม
8. เด็กชายสุชาครีย์  วงษ์ชื่น
9. เด็กชายอรรถโกวิทย์  อินธิกูด
10. เด็กหญิงอาภัสรา  สวยดี
 
1. นางธีรรัตน์  วิชาชู
2. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายจักรกฤษณ์  พ่วงเจริญ
2. นางสาวณัฐนิชา  เทียนกระจ่าง
3. นายธนดล  ปาริชาติรัตนกุล
4. นางสาวปนัดดา  นนท์ชาลี
5. นายวิสุทธิ์  ศรีวิไล
6. นางสาวศิริกัลยา  การปรีชา
7. นายสิทธิโชค  คล้ายสุบรรณ
8. นางสาวสุวพิชชา  แสนสุข
9. นายอภิสิทธิ์  กำหัวเรือ
10. นางสาวอัญชฎาภรณ์  พันสี
 
1. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
2. นางธีรรัตน์  วิชาชู
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจันทนา  พุดห้อย
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ทับปัน
3. เด็กหญิงธัญวรัตม์  มั่งสุข
4. เด็กหญิงพิชญา  คลังกำเหนิด
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  รถทอง
6. เด็กหญิงสิทธรัตน์  เด็ดกล้า
7. เด็กหญิงอริสรา  สุวรรณดี
8. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณดี
 
1. นางสาวพัชรวลัย  เพ็งสุริยา
2. นางพัชรา  หุนเจริญ
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวกรรณิการ์  ศิลา
2. นางสาวธรรมสรณ์  ชาวไร่อ้อย
3. นางสาวธัญจิรา  โตกำแพง
4. นางสาววสิกา  จิตพฤกษา
5. นางสาววารีรัตน์  หมอนทอง
6. นางสาวสัญจิตา  บุญเรา
 
1. นางสาวพรสวรรค์  ชาวน้ำ
2. นางสาวกวินทรา  อุบลไทรย์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงชฎาพร   มณเฑียรประเสริฐ
2. เด็กหญิงทักษินีย์   ลักษโนวาท
3. เด็กหญิงปุญญิศา   สวนโต
4. เด็กหญิงพลอยชมพู   ประดิษฐ์กุล
5. เด็กหญิงสุภาภรณ์   ทบพวก
 
1. นายภูวภล   ภิญโญลาภเกษม
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวจรรยาพร  จันทรโชติ
2. นางสาวนัดตยา  บุญเที่ยง
3. นางสาวนัทธมน  อ่วมเกตุ
4. นางสาวพันธ์สุดา  กาญจนากร
5. นางสาวสุทธารักษ์  เกตุแก้ว
6. นางสาวหทัยรัตน์  แย้มนาม
7. นางสาวอทิตา  เปี่ยมใจญาติ
8. นางสาวเพ็ญนภา  ชาวหนอง
 
1. นางสาวรัฐศิลป์  หุ่นดี
2. นางธีรรัตน์  วิชาชู
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงขวัญชีวา  จันทร์เลื่อน
2. เด็กชายจิรภัทร  ปานนนท์
3. เด็กหญิงชลดา  เกตุแก้ว
4. เด็กหญิงชาลิสา  ปิ่นวิถี
5. เด็กหญิงญาณิศา  เสือแสง
6. เด็กหญิงนพรัตน์  จันทร์มล
7. เด็กหญิงปพิชญา  เหลือรัก
8. เด็กชายประวิทย์  ฐิตยานุวัฒน์
9. เด็กหญิงพาขวัญ  นกยิ้ม
10. เด็กชายพีรพัฒน์  กลิ่นหอม
11. เด็กหญิงรัตติยากรณ์  ศรีสงคราม
12. เด็กชายวรเมธ  พุทธวจนะ
13. เด็กหญิงสลิลทิพย์  แซ่หลิว
14. เด็กหญิงสุวารี  บุญชื่น
15. เด็กชายหรรษา  ศิริผล
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  เขียวสอาด
3. นายสุรชาติ  สีสังชุม
4. นายคณพศ  ใครสมุทร
5. นางสาวธิติกา  นรสิงห์สาทร
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นางสาวกนกกร  คำหวล
2. นางสาวกรรณิการ์  แป้นเจริญ
3. นางสาวจันทรา  สีปานเงิน
4. นายชลสิทธิ์  รัตนทิพย์
5. นางสาวธนิษฐา  เกขุนทศ
6. นางสาวธัชชากร  เพ็งลาย
7. นางสาวภคพร  แก้วกระจ่าง
8. นางสาวภาวิตา  จันทร์สมบูรณ์
9. นายภูธเนศ  เล้ารักษา
10. นางสาวมนัญชยา  มุททารัตน์
11. นายศุภกฤต  ลวดทอง
12. นายสหรัฐ  บัวแดง
13. นางสาวสุทาพร  แหวเมือง
14. นางสาวอาทิตยา  สกุลสมบัติ
15. นายเสฏฐวุฒิ  มานุช
16. นางสาวแก้ว  จิตตวีร์
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  เขียวสอาด
3. นายสุรชาติ  สีสังชุม
4. นางสาวเจนจิรา  อ่วมจ่า
5. นายคณพศ  ใครสมุทร
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสมุทรสาคร 1. นายจิรภัทร  เมธีธนโชต
2. นายยุคล  อุณหเลขจิตร
3. นายวีรากร  เฮงสกุล
4. นายสิรวิชญ์  คล้ายคลึง
5. นายเจษฎา  พวงทอง
 
1. นายวัชรลักษณ์  จันทร์สมบูรณ์
2. ว่าที่ร้อยตรีธีรชัย  เขียวสอาด
 
111 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายบุญฤทธิ์  สำราญ
 
1. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวชลกานต์  สำราญ
 
1. นายติณณดิษย์  เกาะสมุทร
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงสิริกร  กิตติคุณชนก
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  เชยชิต
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวนิรชา  แซ่เตีย
 
1. นางเสาวนีย์  ปัตทวีคงคา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงนงนภัส  เอกนุ่ม
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ขำเหม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นายณัฐพงษ์   แก้วถนอม
 
1. นางสาวจิตสุภา   คำโหงษ์
 
117 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัลยรัตน์  พูลแก้ว
2. เด็กหญิงกีรนา  ศรีประเสริฐ
3. เด็กหญิงจิตรลดา  รูปสูง
4. เด็กชายธีร์จุฑา  แจ่มวัย
5. เด็กหญิงแอ๊ปเปิิ้ล  -
 
1. นางสาววันเพ็ญ  พุทธา
2. นายฉัตรชัย  จันทร์ดี
 
118 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 87.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกนิษฐา   ศิวารัตน์
2. นางสาวชัญญานุช   กำเนิด
3. นางสาวณัฐธิดา   หอมใจ
4. นางสาวธิดารัตน์   ขันตาโย
5. นางสาวนภาพร   ล้ำวารีกุล
 
1. นางสาวปิยนุช   เทียนซ้อน
2. นางสาวฐิติยา   เชาวน์ชื่น
 
119 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา(ตี่ตง) 1. เด็กชายอภิสร  เล้าเกร็จ
2. เด็กหญิงอาลีน่า  อังคษร
 
1. MissShi  Huali
 
120 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวปิยธิดา  เลิศศรีไทย
2. นายปุณณกันต์   หวานใจ
 
1. นางสาวชญาพัชชา  แก่นนาคำ
 
121 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวธนพร  แปลกเปรมวงษ์
2. นางสาวศศิธรณ์  แก้วดวงเทียน
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ
2. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
122 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายมนัสพร  แย้มพวงทอง
 
1. นางสาวทิพวัลย์   ขันทิตย์
 
123 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวรติรมย์  วรดูลย์
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ
 
124 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชัยวิเทศศึกษา 1. นายชลทิศ  เชียงคำ
2. นางสาวปาริฉัตร  สิ่วท่าไม้
3. นายภาธร  กิ่งพะโยม
4. นางสาวสร้อยเพชร  วันเพ็ญ
5. นายอินทัช  พัฒนศิริศักดิ์
 
1. Mr.Dong  Yanjie
2. นายสุพจน์  ภู่เจริญ
 
125 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวฐิติมา  เพ็ชรสม
2. นางสาวพรพิรมณ์  คำสนาม
3. นางสาวรมิตา  คำดวง
4. นายวสวัตติ์  วงศาเลิศ
5. นางสาวศศินภา  เชื้อมาก
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ
2. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
126 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพงศธร  แคนคลอง
2. นางสาวภัคสิริกานต์  ทองสันติ
 
1. นางชัญญ์ชญา  คูเจริญไพศาล
2. MissLi  Mimi
 
127 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวณัฐกานต์  สงเดช
2. นางสาวประภัสรา  ศาลางาม
 
1. นางสาวนันทวรรณ  แวงเลิศ
2. นายธเนศ  พงษ์สีดา
 
128 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97.09 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายกฤษฎา  ฉายแก้ว
2. นายพชร  เกียรติก้องทวี
 
1. นางสาววันเพ็ญ  ขำเหม
2. นางสาวฐานิตา  โตสิน
 
129 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 95.78 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวศศิธร   กิจพ่อค้า
 
1. นายอดิศักริ์   รอดนุช
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 95.55 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายจักรี  แม้นชะม้าย
2. เด็กชายฑีฆาวุฒิ  ปั่นทรัพย์
3. เด็กชายณัฐกร  ท้าวลา
4. นายพิสิษฐ์สรรค์  แซ่ลิ้ม
5. เด็กชายภัทรพล  จันทร์เศรษฐี
6. เด็กชายรัชชานนท์  เฮงที
7. นายศุภณัฐ  เสือคล้าย
8. นายอภิสิทธิ์  สงวนธรรม
 
1. นายภัลลภ  อินทมาตย์
2. นายณัฐพงศ์  วีรชุนย์
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวจิรัชยา  เทศปัญ
2. นางสาวพิมอักษร  จุ้ยเจริญ
3. นางสาวพิราวรรณ  ชวนชิด
4. นางสาวศุภากร  มีบุญธรรม
5. นางสาวสุดาพร  ทรัพย์สินไพบูลย์
6. นางสาวเอมิกา  อุทร
 
1. นายภัลลภ  อินทมาตย์
2. นายณัฐพงศ์  วีรชุนย์
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายขจรศักดิ์  ศรนรินทร์
2. นางสาวจิตตราภรณ์  วัฒนพรมงคล
3. นางสาวชลิตตา  เจริญสุข
4. นายชัยชนะ  เขียวสลับ
5. นางสาวธัญชนก  สิทธิวะ
6. นางสาวพิชามญช์ุ  วิสารทานนท์
7. นายวรเมธา  หล่าเพีย
8. นางสาวศศิวรินทร์  พรมตื้อ
9. นางสาวศุภกานต์  บุญรอด
10. นางสาวอริศรา  พะโยม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีธงชัย  เชื้อนิล
2. นายติณณดิษย์  เกาะสมุทร
3. นางสาวสุกานดา  สวัสดิมงคล
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 86.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  เขว้าชัย
2. นางสาวณัฐณิชา  กลั่นบุศย์
3. นางสาวพรพิมล  เจียชะรัมย์
4. นางสาวสุพรรษา  พิงจันอัด
5. เด็กหญิงเปมิกา  สุขจิตร
 
1. นายปิยะลาภ  เตียรธิติ
2. นางวันเพ็ญ  นาคสุวรรณ
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 87.15 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกมลชนก  มรรคเจริญ
2. นายสุรกรินทร์  แก้วคำ
3. นางสาวอภิญญา  แปงน้อย
4. นางสาวเกวลี  อุ่นศรีทรัพย์
5. นางสาวเกษณีย์  จันทวาล
 
1. นางสาวจิราภรณ์  สำเภาทอง
2. นางสาวธันยนันท์  ตั้งสายัณห์
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงจิรารัตน์   คำเพราะ
2. เด็กหญิงปริญญา  อินขุน
3. เด็กหญิงอมราภรณ์  ทวีกุล
 
1. นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ์
2. นางสาวเอมอร   ปั้นแก้ว
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวณัฐฐินันท์  นึ่งแตง
2. นายณัฐวัฒน์  ศรีสุข
3. นางสาวมะยุรี  เสนคำ
 
1. นางเพ็ญนภา  ประเสริฐสังข์
2. นางชยาพร  รอดเทภัย
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวฐิดารัตน์   บุษบง
2. เด็กหญิงวทุรดา  พรมฤทธิ์
3. นางสาวสุทธานุช  วิชานำ
 
1. นางกัลยาณี  ภูมรินทร์
2. นางสาวอาลิตา  พาหา
 
138 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 87.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. นางสาวนริศรา  จินดา
2. นางสาววาริน  สระพัง
3. นางสาวอริษา  นวลทอง
 
1. นางกัลยา  ศรีสัมฤทธิ์
2. นางสาวดวงพร  พ่วงบางยาง
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กหญิงญาณีกร   เอกชัยทวีผล
2. เด็กหญิงสุภัทฌา   เนตรจันทร์
 
1. นายสุรเดช   เผ่าล้วนงาม
2. นางสาวนฤมล   ส่งชัย
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกรกต  หนุนเหลือง
2. เด็กชายธีรภัทร  ถาวรนิวัตน์
 
1. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
2. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 87.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายดนุสรณ์   สังข์ทอง
2. นายพรพิพัฒน์   ขมสวัสดิ์
 
1. นายสุทธญาณ์   เพชรวีรานนท์
2. นายสุรเดช   เผ่าล้วนงาม
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กชายก้องภพ  แก้วชิงดวง
2. เด็กชายณัฐนัย  โหมดเอี่ยม
 
1. นายทินกร  แจ่มเจ็ดริ้ว
2. นางสาวเกศสุดา  พงษ์บ้านแพ้ว
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายนราวิศว์   ปัทมนิธิวรกิตติ์
2. นายภราดร   โพธิ์นิล
 
1. นางสาวปานจิต  ใจเปี่ยม
2. นายสุทธิพงษ์  ศรีสวัสดิ์
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงนริศรา  เลิศงาม
2. เด็กหญิงศิริรัตน์  ผ่องแผ้ว
 
1. นายสิทธิพงษ์  วงศ์สุวรรณ
2. นางวรรณกาญจน์  บุดดา
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. เด็กหญิงสุจิตรา  พุ่มอ่ำ
2. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  แตงเอี่ยม
 
1. นางสาวธณิตชากร  ปิตาระโพธิ์
2. นางสาวสุจิรัตน์  ตั้งจิตโชคชัย
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. เด็กชายจิรเมธ   สุขวาณิชวิชัย
2. เด็กชายมรกต   เสมานิตย์
 
1. นางสาวอภิญญาวดี   วีระมาศ
2. นางสาวศุภร   วงษ์ตั้งเจิรญสุข
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวนุจรี  คงคาธเนศ
2. นายเมษา  ผิวเผือก
 
1. นายอนิรุตติ์  บัวระพา
2. นายกฤช  วิยาภรณ์
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายจักริน   สุนทรเวช
2. นายวนัสบดี   รอดไสว
 
1. นายอธิคม   ทิพย์พยอม
2. นายวัชระ   อนันต์พิทักษ์กูล
 
149 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 91.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายศกร   รินชิโย
2. นายสุจิปุลิ   พลสารโสภณ
 
1. นางธัญญฐิตา   ธราดลฐิติวัฒน์
2. นายอนุรักษ์   บุญมี
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ผาสุข
2. เด็กหญิงธัญมน  ราชเวียง
3. เด็กหญิงปวรรัตน์  ลิขิตหัตถศิลป
 
1. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
2. นางสุภาพร  กมล
 
151 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 91.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวกรรณิการ์   ภิญโญยิ่ง
2. นางสาวนิรญา   โชติบุญญานนท์
3. นางสาวปัจฉิมาพร   จันทร์จร
 
1. นายอนุรักษ์   บุญมี
2. นายวัชระ   อนันต์พิทักษ์กูล
 
152 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 94.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวดวงพร   แตงเอี่ยม
2. นางสาวดุจเพชร   เขียวมณี
 
1. นายวุฒิไกร   ภู่สุวรรณ
2. นางสาวอภิญญาวดี   วีระมาศ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤษฎา  ดาราเย็น
2. เด็กชายณัฐนนท์  ยลนาวา
3. เด็กชายภัทร  ทรงเลี่ยม
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายศิลา  บูรณารมย์
2. นายเนติ  หัทยา
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายธรณ์ธันย์  พฤฒพงษ์
2. เด็กชายพุทธิพงศ์  งามกาละ
3. เด็กชายวิชาญ  วิชญานุภาพ
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายธนกฤต  เปลี่ยนขำ
2. นายปฏิพัทธิ์  บรรจงศิลป์
 
1. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
2. นางมนิตา  สถิรวรรธน์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายคุณาทิศ  กิจประสงค์
2. เด็กชายภูริ  ทรงเลี่ยม
3. เด็กชายอัครโยธิน  มีนิล
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
158 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นายพิชญะ  หยวกแฟง
2. นายอนันต์  ศรีแปลงวงศ์
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นายวรมโนธรรม  สถิรวรรธน์
 
159 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติธัช  จาดี
2. เด็กหญิงนวรัตน์  ศรีวิริยรัตน์
3. เด็กหญิงโสภิดา  แก้วจงกูล
 
1. นายธเนศ  สมัครไทย
2. นางสุภาพร  กมล
 
160 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นางสาวภัสพร   ผ่องยิ่ง
2. นางสาวรติมา   พิทยากรศิลป์
3. นางสาววรางค์ภัสร์   ประสิทธิไกร
 
1. นายอนุรักษ์   บุญมี
2. นางธัญญฐิตา   ธราดลฐิติวัฒน์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม 1. เด็กชายคมเพชร  นาคสมบูรณ์
2. เด็กชายเกษมศักดิ์  ตาหงษ์
3. เด็กชายโชคชัย  อร่ามศรี
 
1. นางวราภรณ์  พรหมคุณ
2. นายปัญญา  ไชยพันนา
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวญดาวรรณ  ปิ่นวิลัย
2. นางสาวดวงฤทัย  พลสนาม
3. นางสาวอาภาพร  แดงตาโคตร
 
1. นางสุภาพร  กมล
2. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางสาว (ถาวรราษฎร์บํารุง) 1. เด็กหญิงกนิษฐา  งามดวงเด่น
2. เด็กหญิงภัทร์ลดา  บุญบางยาง
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ใจมา
 
1. นางสาวอัจจิมา  อยู่เย็น
2. นางสาวนฤมล  กุยยกานนท์
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ 1. นายธนวัฒน์   สุรินทร์
2. นางสาวพิมลทัส   หมอปาน
3. นางสาวสกัญญารัตน์   จริตธรรม
 
1. นางยุพาพร   ชวลิตธาดา
2. นางสาวสายพิณ   นุชเสม
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกิตติยาพร  ฟุ้งมี
2. เด็กหญิงรุจิสา  อักษรกูล
3. เด็กหญิงลดาวัลย์  สัจจวัฒน์วราภา
4. เด็กหญิงลภัสรดา  ธนากูลนิธิ
5. เด็กหญิงวรรณธิดา  จินตนาวิเศษกุล
6. เด็กหญิงเพ็ญมณี  เติมสายทอง
 
1. นางสาวสุวิชชา  ประทุมขันธ์
2. นางสาวศุภพาวี  ชัยศรี
3. นางประไพ  เย็นสบาย
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวฉัตรชนก  ภิรมย์ประชาภัทร์
2. นางสาวณิชากร  อดิศร
3. นางสาวนิรชา  แซ่เตีย
4. นางสาววนิตา  อุตตะมะเมธา
5. นางสาวสุพรรษา  นันทะปัทมะ
6. นางสาวสุพิชชา  ม่วงพรหม
 
1. นางนิภา  บัวผัน
2. นายสมวงษ์  เอี้ยงชะอุ่ม
 
167 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. เด็กหญิงณจันทร์  ช่างทุ่งใหญ่
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  ปานล้ำเลิศ
3. เด็กหญิงรัชฎาพร  ผู้เหมา
 
1. นางสุภาพร  กมล
2. นางสาวสุทธิดา  เสือสะอาด
 
168 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1. นางสาวกัญญาณัฐ  เผือกเล็ก
2. นางสาวปรางฤทัย  ชาเหลา
3. นางสาววชิราภรณ์  สุขนพกิจ
 
1. นางสุภาพร  กมล
2. นางสาวกรกช  สุภาเนติรัตน์
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพันท้ายนรสิงห์วิทยา 1. เด็กชายชยพล  โคตรมุงคุณ
2. เด็กชายธีระเดช  กรคณฑี
3. เด็กชายฤทธิพล  เพชรเด็ด
 
1. นางอนัญญา  ดีเด่น
2. นางสุวรรณา  ดิษธรรม
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นางสาวพิชญนันท์  เสาโกมุท
2. นางสาววรรณประภา  ว่องดี
3. นางสาวอทิตยา  เขียวอ่อน
 
1. นางสาววีรินทร์  จั่นทอง
2. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
 
171 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 93.68 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายจักรกริช  มักมีสุข
2. เด็กหญิงจารุพร  อ้อมเเก้ว
3. เด็กหญิงณิชารีย์  ท่าทราย
 
1. นางสาวกมลทิพย์  ขาวมัน
2. นางสาววิภา  จันทร์เจริญกิจ
 
172 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวคำแก้ว  คำดี
2. นางสาวนาตยา  สร้อยสระคู
3. นางสาวอังคณา  อุดมศิริ
 
1. นางอัญญา  พังจุนันท์
2. นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกุสุมา  แซ่ตัน
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  วิเศษชิต
3. เด็กชายวัชพล  คุ้มคำ
 
1. นางระพินทร์  มณีประเสริฐ
2. นางสาวสุวิชชา  ประทุมขันธ์
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย 1. นางสาวณัฐพร  ดีบาง
2. นางสาวปิยวรรณ  เพชรอยู่
3. นางสาวเขมอักษร  ยอดพรหม
 
1. นายธนู  ทอมุด
2. นางสาวธิดารัตน์  ศรีวารีรัตน์
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  ทรงรัตนา
2. เด็กหญิงสิรินยา  ชมขวัญ
3. เด็กหญิงหทัยชนก  วารพิลา
 
1. นางระพินทร์  มณีประเสริฐ
2. นางสาวสุวิชชา  ประทุมขันธ์
 
176 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกระทุ่มแบน "วิเศษสมุทคุณ" 1. นางสาวปริมนภัทร  เลิศราศรีกุล
2. นางสาวอัลเจลิกา  ซานเซส แซ่ริม
3. นางสาวอ้อย  นามแก้ว
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ปิ่นทอง
2. นางอัญญา  พังจุนันท์
 
177 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชินนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธารา  พลรักษ์
2. เด็กหญิงปารณีย์  สุขประสงค์
3. เด็กหญิงพรประไพร  สุุ่มอุดม
 
1. นางสาวสุวิชชา  ประทุมขันธ์
2. นางสาวศุภพาวี  ชัยศรี
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ 1. นายพานทองแท้  หินชัยภูมิ
2. นายสหรัฐ  ทองคุ่ย
3. นายอนุชา  ละอองแก้ว
 
1. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์แตง
2. นางสาวยุพาวดี  ภูธรรมมา
 
179 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กหญิงขนิษฐา  เหล่าเทพ
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
180 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. เด็กชายเจตศิลา  ศรีดาวเรือง
 
1. นางวิมล  บุตรศรีด้วง
 
181 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 84.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยาภิรมย์ 1. นายนฤชา  คำเสมอ
 
1. นายสุวรรณ  แร่เพชร