สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางคลอง 27 15 19 16
2 002 โรงเรียนคอตันคลอง 27 18 22 22
3 003 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 36 54 46
4 005 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 95 209 147
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 11 18 15
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 26 61 38
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 24 40 34
8 011 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 22 35 30
9 224 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ (คุณ ศรีประเสริฐอุปถัมป์) 0 0 0
10 012 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 39 67 40
11 006 โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 14 26 20
12 015 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 31 57 48
13 016 โรงเรียนตำหนักเพนียด 13 17 14
14 029 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 49 130 83
15 231 โรงเรียนนครหลวง(พิบูลประเสริฐวิทย์) 0 0 0
16 032 โรงเรียนบ่อแร่ 24 50 33
17 033 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 8 26 15
18 034 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 23 47 29
19 035 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 66 115 97
20 036 โรงเรียนบ้านคู้คด 16 46 26
21 037 โรงเรียนบ้านช้าง 20 31 27
22 038 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 14 30 22
23 039 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 13 17 17
24 041 โรงเรียนบ้านลำแดง 34 64 39
25 042 โรงเรียนบ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 16 28 25
26 043 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 1 1 1
27 040 โรงเรียนบ้านเป็ด 13 18 16
28 044 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 21 34 27
29 045 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 16 21 21
30 047 โรงเรียนประชาสามัคคี 10 20 15
31 048 โรงเรียนประตูชัย 107 238 162
32 051 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 14 20 20
33 052 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 106 251 165
34 055 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 20 34 28
35 058 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 41 62 51
36 059 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 49 93 70
37 060 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 0 0 0
38 061 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 2 5 4
39 062 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 41 115 70
40 063 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช(ไพจิตรวิหารการบำรุง) 0 0 0
41 064 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 0 0 0
42 065 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 11 18 15
43 066 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 5 6 6
44 067 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 0 0 0
45 074 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 12 20 17
46 077 โรงเรียนวัดคานหาม 32 66 52
47 078 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 12 19 16
48 086 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 10 18 14
49 087 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 13 19 16
50 088 โรงเรียนวัดจำปา 47 110 75
51 091 โรงเรียนวัดจําปา 2 2 2
52 094 โรงเรียนวัดช้าง 9 13 12
53 093 โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) 0 0 0
54 095 โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 2 2
55 096 โรงเรียนวัดดอนกลาง 0 0 0
56 097 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 7 12 7
57 098 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 25 42 33
58 099 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 38 55 45
59 100 โรงเรียนวัดดุสิดาราม 0 0 0
60 101 โรงเรียนวัดตลาด 0 0 0
61 102 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 13 33 22
62 103 โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) 0 0 0
63 104 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 17 34 26
64 105 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 4 7 7
65 109 โรงเรียนวัดทรงกุศล (โยธาราษฎร์รังสฤษณ์) 0 0 0
66 110 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 3 4 4
67 233 โรงเรียนวัดทอง(สามัคคยานุสรณ์) 0 0 0
68 229 โรงเรียนวัดทองทรงธรร(สามัคคีนฤมิต) 0 0 0
69 111 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 0 0 0
70 112 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 9 15 15
71 115 โรงเรียนวัดทำใหม่ 17 31 24
72 116 โรงเรียนวัดทุ่งมน 7 20 14
73 113 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 6 8 6
74 114 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 9 13 11
75 120 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 36 65 50
76 121 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 1 3 2
77 122 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 9 12 11
78 124 โรงเรียนวัดนาค 20 35 23
79 125 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 37 56 48
80 126 โรงเรียนวัดนางชี 0 0 0
81 127 โรงเรียนวัดนาอุ่น 46 75 64
82 123 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 11 22 19
83 235 โรงเรียนวัดน้อย(วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 0 0 0
84 128 โรงเรียนวัดน้ำเต้า 0 0 0
85 129 โรงเรียนวัดบัวงาม 23 37 31
86 132 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 27 61 47
87 130 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 32 69 52
88 131 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 7 10 9
89 139 โรงเรียนวัดบึง 16 25 17
90 134 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 39 59 53
91 232 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง(อดุลประชาวิทย์) 0 0 0
92 133 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 15 22 21
93 135 โรงเรียนวัดบ้านดา 13 25 19
94 243 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 0 0 0
95 137 โรงเรียนวัดบ้านม้า 18 31 27
96 138 โรงเรียนวัดบ้านหีบ 16 24 21
97 136 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 8 17 13
98 144 โรงเรียนวัดปรดาราม 1 1 1
99 142 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 43 99 67
100 143 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 7 9 9
101 145 โรงเรียนวัดปากกราน 19 27 25
102 146 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 34 66 52
103 147 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 17 28 22
104 148 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 26 54 41
105 150 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 35 65 52
106 152 โรงเรียนวัดพระงาม 26 54 39
107 153 โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 10 14 12
108 154 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 34 90 53
109 151 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 21 40 28
110 155 โรงเรียนวัดพรานนก 43 74 57
111 156 โรงเรียนวัดพะยอม 21 30 28
112 157 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 18 30 21
113 165 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 15 40 27
114 166 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 34 56 47
115 168 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 8 12 8
116 225 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทย์) 0 0 0
117 169 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 15 28 22
118 167 โรงเรียนวัดมเหยงค 35 45 39
119 242 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 0 0 0
120 170 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 17 22 21
121 227 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ กริ่ง สง่าศิษย์อุปถัมภ์ 0 0 0
122 171 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 28 51 36
123 228 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) 1 1 1
124 173 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 14 19 18
125 174 โรงเรียนวัดลาดทราย 7 12 10
126 175 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 19 34 27
127 234 โรงเรียนวัดลาย(ทวีปัญญา) 0 0 0
128 176 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 27 52 39
129 177 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 12 16 14
130 178 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 15 27 23
131 179 โรงเรียนวัดวิมลสุนทร 0 0 0
132 180 โรงเรียนวัดศรีประชา 29 54 34
133 181 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 8 12 10
134 182 โรงเรียนวัดศาลาลอย 24 38 31
135 183 โรงเรียนวัดศิวาราม 23 49 40
136 184 โรงเรียนวัดสฎางค์ 5 11 8
137 185 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 15 28 24
138 187 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 38 58 55
139 186 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 72 140 108
140 189 โรงเรียนวัดสะตือ 5 6 5
141 188 โรงเรียนวัดสะแก 51 101 72
142 190 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 0 0 0
143 191 โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 18 26 22
144 236 โรงเรียนวัดสำมะกัน (เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 0 0 0
145 192 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 3 3 3
146 193 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 25 45 27
147 194 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 14 19 16
148 197 โรงเรียนวัดหนองนาง 22 44 33
149 198 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 9 20 15
150 199 โรงเรียนวัดหนองบัว 20 27 24
151 196 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ 0 0 0
152 200 โรงเรียนวัดหนองเป้า 24 39 36
153 201 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 31 44 40
154 203 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 45 82 55
155 204 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 15 29 24
156 205 โรงเรียนวัดหัวหิน 15 22 17
157 202 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 10 14 13
158 208 โรงเรียนวัดอินกัลยา 15 35 25
159 209 โรงเรียนวัดอุทการาม 9 11 11
160 210 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 50 131 75
161 211 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 4 11 8
162 068 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 14 23 21
163 075 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) 0 0 0
164 089 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 33 66 36
165 090 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 4 6 5
166 117 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 5 33 12
167 118 โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 8 8 8
168 172 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 15 19 18
169 226 โรงเรียนวัดเรือแข่ง(ประชาอุปถัมภ์) 0 0 0
170 195 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 2 41 9
171 069 โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 8 25 14
172 079 โรงเรียนวัดแค 11 14 11
173 076 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 12 29 22
174 080 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 3 6 6
175 081 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 13 29 21
176 082 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 57 114 89
177 084 โรงเรียนวัดโคกมะยม 30 53 41
178 085 โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 12 24 19
179 083 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 12 16 16
180 106 โรงเรียนวัดโตนด 2 2 2
181 107 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 4 8 6
182 108 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 34 51 45
183 140 โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 5 11 8
184 141 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 34 64 46
185 161 โรงเรียนวัดโพธิ์ 4 8 5
186 159 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 14 25 22
187 158 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 6 12 10
188 230 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง(วาสนานุกูล) 0 0 0
189 160 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 43 70 58
190 162 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 15 33 27
191 163 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 20 28 24
192 164 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 15 33 23
193 206 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 3 6 3
194 237 โรงเรียนวัดใหญ่(สามไถ่ผาสุขประเสริฐ) 0 0 0
195 207 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 84 268 157
196 073 โรงเรียนวัดไก่ 13 17 16
197 070 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 8 12 10
198 072 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 2 3 3
199 071 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 4 7 6
200 119 โรงเรียนวัดไทรงาม 3 4 4
201 149 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 11 16 15
202 213 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 18 29 25
203 214 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 20 34 30
204 216 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 27 61 42
205 221 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 75 197 114
206 013 โรงเรียนเชาวน์วัศ 28 38 35
207 022 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 16 31 25
208 023 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 11 23 11
209 025 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย 6 18 9
210 026 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน 11 18 15
211 024 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 26 35 32
212 027 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 2 5 4
213 053 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 11 22 16
214 239 โรงเรียนนครหลวง(อุดมรัชต์วิทยา) 0 0 0
215 240 โรงเรียนบ้านหนองโคก(อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 0 0 0
216 238 โรงเรียนวัดท่าช้างวิทยาคม 0 0 0
217 241 โรงเรียนวัดปรีดาราม 0 0 0
218 004 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 69 155 94
219 014 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 26 58 29
220 031 โรงเรียนบวรวิทยา 25 64 42
221 046 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 38 117 62
222 049 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 0 0 0
223 054 โรงเรียนภูมิทองวิทยา 0 0 0
224 056 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 50 104 63
225 057 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 26 58 39
226 212 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 28 70 42
227 215 โรงเรียนสุนทรวิทยา 0 0 0
228 220 โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ 0 0 0
229 219 โรงเรียนอนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา 0 0 0
230 222 โรงเรียนอรุณประเสริฐ 0 0 0
231 223 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 28 50 40
232 017 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 18 28 25
233 050 โรงเรียนเปรมฤทัย 35 64 49
234 217 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 31 59 43
235 218 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 21 41 23
236 007 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 0 0 0
237 092 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 12 39 23
238 020 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 9 9 9
239 021 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 6 6 6
รวม 4189 8148 5956
14104

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ID Line : kunchairuttikan
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]