สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกลางคลอง 27 15 19 16
2 002 โรงเรียนคอตันคลอง 27 18 22 22
3 003 โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 36 54 46
4 005 โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 95 209 147
5 008 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม 11 18 15
6 009 โรงเรียนชุมชนวัดระโสม 26 61 38
7 010 โรงเรียนชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) 24 40 34
8 011 โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 22 35 30
9 012 โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 39 67 40
10 006 โรงเรียนชุมชนโคกม่วง เผอิญ ศรีภูธร อุปถัมภ์ 14 26 20
11 015 โรงเรียนตะโกดอนหญ้านาง 31 57 48
12 016 โรงเรียนตำหนักเพนียด 13 17 14
13 029 โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 49 130 83
14 032 โรงเรียนบ่อแร่ 24 50 33
15 033 โรงเรียนบ้านกะทุ่มลาย 8 26 15
16 034 โรงเรียนบ้านข่อยโทน 23 47 29
17 035 โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 66 115 97
18 036 โรงเรียนบ้านคู้คด 16 46 26
19 037 โรงเรียนบ้านช้าง 20 31 27
20 038 โรงเรียนบ้านดอนข่อย "คงสมโอษฐ์ราษฎร์บำรุง" 14 30 22
21 039 โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 13 17 17
22 041 โรงเรียนบ้านลำแดง 34 64 39
23 042 โรงเรียนบ้านสร้าง(สำริต ภู่เงิน อนุสรณ์) 16 28 25
24 043 โรงเรียนบ้านหนองโคก (อดุลถวิลราษฎร์บำรุง) 1 1 1
25 040 โรงเรียนบ้านเป็ด 13 18 16
26 044 โรงเรียนปฐมวิทยาคาร 21 34 27
27 045 โรงเรียนประชาผดุงวิทย์ (ฟ้อน ฟุ้ง อุทิศ) 16 21 21
28 047 โรงเรียนประชาสามัคคี 10 20 15
29 048 โรงเรียนประตูชัย 107 238 162
30 051 โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 14 20 20
31 052 โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 106 251 165
32 055 โรงเรียนมุสลิมบำรุง 20 34 28
33 058 โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 41 62 51
34 059 โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 49 93 70
35 060 โรงเรียนวัดกระโจมทอง 0 0 0
36 061 โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) 2 5 4
37 062 โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 41 115 70
38 063 โรงเรียนวัดกษัตราธิราช(ไพจิตรวิหารการบำรุง) 0 0 0
39 064 โรงเรียนวัดกะสังข์ (พิศิษฎ์นวการอุปถัมภ์) 0 0 0
40 065 โรงเรียนวัดกุฎีประสิทธิ์ 11 18 15
41 066 โรงเรียนวัดกุฎีลาย(อินมณีประชารัฐบำรุง) 5 6 6
42 067 โรงเรียนวัดกุ่มแต้ 0 0 0
43 074 โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) 12 20 17
44 077 โรงเรียนวัดคานหาม 32 66 52
45 078 โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) 12 19 16
46 086 โรงเรียนวัดจงกลณี (ประสิทธิ์วิทยา) 10 18 14
47 087 โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 13 19 16
48 088 โรงเรียนวัดจำปา 47 110 75
49 091 โรงเรียนวัดจําปา 2 2 2
50 094 โรงเรียนวัดช้าง 9 13 12
51 093 โรงเรียนวัดช้างใหญ่ (ประคณห์คดีประชารัฐ) 0 0 0
52 095 โรงเรียนวัดดอกไม้ 2 2 2
53 096 โรงเรียนวัดดอนกลาง 0 0 0
54 097 โรงเรียนวัดดอนประดู่ 7 12 7
55 098 โรงเรียนวัดดอนพุดซา 25 42 33
56 099 โรงเรียนวัดดาวคะนอง 38 55 45
57 100 โรงเรียนวัดดุสิดาราม 0 0 0
58 101 โรงเรียนวัดตลาด 0 0 0
59 102 โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมอุปถัมภ์) 13 33 22
60 103 โรงเรียนวัดตะโหนด(ประชารักษ์เวสสถิตวิทยา) 0 0 0
61 104 โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 17 34 26
62 105 โรงเรียนวัดตูม (สิริปุณยาประชาสรรค์) 4 7 7
63 109 โรงเรียนวัดทรงกุศล (โยธาราษฎร์รังสฤษณ์) 0 0 0
64 110 โรงเรียนวัดทอง (สามัคคยานุสรณ์) 3 4 4
65 111 โรงเรียนวัดทองทรงธรรม (สามัคคีนฤมิต) 0 0 0
66 112 โรงเรียนวัดทางกลาง (ประชาสามัคคีอุปถัมภ์) 9 15 15
67 115 โรงเรียนวัดทำใหม่ 17 31 24
68 116 โรงเรียนวัดทุ่งมน 7 20 14
69 113 โรงเรียนวัดท่าตอเลิศบุญยงค์วิทยา 6 8 6
70 114 โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 9 13 11
71 120 โรงเรียนวัดธรรมจริยา 36 65 50
72 121 โรงเรียนวัดนครโปรดสัตว์ 1 3 2
73 122 โรงเรียนวัดนนทรีย์ 9 12 11
74 124 โรงเรียนวัดนาค 20 35 23
75 125 โรงเรียนวัดนางคุ่ม 21 33 26
76 126 โรงเรียนวัดนางชี 0 0 0
77 127 โรงเรียนวัดนาอุ่น 46 75 64
78 123 โรงเรียนวัดน้อย (วิเชียรสร้อยเกลียวอุปถัมภ์) 11 22 19
79 128 โรงเรียนวัดน้ำเต้า 0 0 0
80 129 โรงเรียนวัดบัวงาม 23 37 31
81 132 โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 27 61 47
82 130 โรงเรียนวัดบางเดื่อ 32 69 52
83 131 โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 7 10 9
84 139 โรงเรียนวัดบึง 16 25 17
85 134 โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 39 59 53
86 133 โรงเรียนวัดบ้านช้าง 15 22 21
87 135 โรงเรียนวัดบ้านดาบ 13 25 19
88 137 โรงเรียนวัดบ้านม้า 18 31 27
89 138 โรงเรียนวัดบ้านหีบ 16 24 21
90 136 โรงเรียนวัดบ้านแถว "ตุรงค์เรืองประชานุสรณ์" 8 17 13
91 142 โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 43 99 67
92 143 โรงเรียนวัดประมุง (แจ่มราษฎร์รังสรรค์) 7 9 9
93 144 โรงเรียนวัดปรีดาราม 1 1 1
94 145 โรงเรียนวัดปากกราน 19 27 25
95 146 โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 34 66 52
96 147 โรงเรียนวัดผดุงธรรม 17 28 22
97 148 โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 26 54 41
98 150 โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 35 65 52
99 152 โรงเรียนวัดพระงาม 26 54 39
100 153 โรงเรียนวัดพระงาม(อรรถกฤษณ์ประชารัฐ) 10 14 12
101 154 โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 34 90 53
102 151 โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 21 40 28
103 155 โรงเรียนวัดพรานนก 43 74 57
104 156 โรงเรียนวัดพะยอม 21 30 28
105 157 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 18 30 21
106 165 โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 15 40 27
107 166 โรงเรียนวัดมณฑลประสิทธิ์ (อาจธวัชประชานุกูล) 34 56 47
108 168 โรงเรียนวัดมาบพระจันทร์(รัฐบำรุงประชาวิทยา) 8 12 8
109 169 โรงเรียนวัดมาบโพธิ์ 15 28 22
110 167 โรงเรียนวัดมเหยงค์ 35 45 39
111 170 โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม 17 22 21
112 171 โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 28 51 36
113 173 โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บํารุง) 14 19 18
114 174 โรงเรียนวัดลาดทราย 7 12 10
115 175 โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 19 34 27
116 176 โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 27 52 39
117 177 โรงเรียนวัดวงษ์สวรรค์ 12 16 14
118 178 โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 15 27 23
119 179 โรงเรียนวัดวิมลสุนทร 0 0 0
120 180 โรงเรียนวัดศรีประชา 29 54 34
121 181 โรงเรียนวัดศรีภวังค์ 8 12 10
122 182 โรงเรียนวัดศาลาลอย 24 38 31
123 183 โรงเรียนวัดศิวาราม 23 49 40
124 184 โรงเรียนวัดสฎางค์ 5 11 8
125 185 โรงเรียนวัดสนามทองมิตรภาพที่ 180 15 28 24
126 187 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 38 58 55
127 186 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 72 140 108
128 189 โรงเรียนวัดสะตือ 5 6 5
129 188 โรงเรียนวัดสะแก 51 101 72
130 190 โรงเรียนวัดสามบัณฑิต 0 0 0
131 191 โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 18 26 22
132 192 โรงเรียนวัดสำมะกัน(เปี่ยมวิทยาราษฎร์บำรุง) 3 3 3
133 193 โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 25 45 27
134 194 โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 14 19 16
135 197 โรงเรียนวัดหนองนาง 22 44 33
136 198 โรงเรียนวัดหนองน้ำส้ม (เจียนวิทยาคาร) 9 20 15
137 199 โรงเรียนวัดหนองบัว 20 27 24
138 196 โรงเรียนวัดหนองเครือบุญ 0 0 0
139 200 โรงเรียนวัดหนองเป้า 24 39 36
140 201 โรงเรียนวัดหนองไม้ซุง 31 44 40
141 203 โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 45 82 55
142 204 โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 15 29 24
143 205 โรงเรียนวัดหัวหิน 15 22 17
144 202 โรงเรียนวัดห้วยจระเข้ (เกตุอร่ามอุปถัมภ์) 10 14 13
145 208 โรงเรียนวัดอินกัลยา 15 35 25
146 209 โรงเรียนวัดอุทการาม 9 11 11
147 210 โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 50 131 75
148 211 โรงเรียนวัดอุโลม (วิสูตรอนุสรณ์) 4 11 8
149 068 โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง 14 23 21
150 075 โรงเรียนวัดเขียนลาย (ทองคำวิทยานุสรณ์) 0 0 0
151 089 โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 33 66 36
152 090 โรงเรียนวัดเจ้าปลุก (เติมรัฐประชาสรรค์) 4 6 5
153 117 โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 5 33 12
154 118 โรงเรียนวัดเทพอุปการาม 8 8 8
155 172 โรงเรียนวัดเรือแข่ง (ประชาอุปถัมภ์) 15 19 18
156 195 โรงเรียนวัดเสาธงเก่า (ถึงสุขประชาสรรค์) 2 41 9
157 069 โรงเรียนวัดแก้วตา(สุมนพรฉิมประชาสรรค์) 8 25 14
158 079 โรงเรียนวัดแค 11 14 11
159 076 โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 12 29 22
160 080 โรงเรียนวัดโคก (ธูปะเตมีย์อุปถัมภ์) 3 6 6
161 081 โรงเรียนวัดโคกกรวด "ไตรราษฎร์บำรุง" 13 29 21
162 082 โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 57 114 89
163 084 โรงเรียนวัดโคกมะยม 30 53 41
164 085 โรงเรียนวัดโคกสังข์ "ประชานุกูล" 12 24 19
165 083 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 12 16 16
166 106 โรงเรียนวัดโตนด 2 2 2
167 107 โรงเรียนวัดโตนด (บุญชื่นอุปถัมภ์) 4 8 6
168 108 โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 34 51 45
169 140 โรงเรียนวัดโบสถ์(วิบูลประภาราษฎร์สามัคคี) 5 11 8
170 141 โรงเรียนวัดโบสถ์อนุกูลสังฆกิจ 34 64 46
171 161 โรงเรียนวัดโพธิ์ 4 8 5
172 159 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 14 25 22
173 158 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง (วาสนานุกูล) 6 12 10
174 160 โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 43 70 58
175 162 โรงเรียนวัดโพธิ์สาวหาญ 15 33 27
176 163 โรงเรียนวัดโพธิ์หอม 20 28 24
177 164 โรงเรียนวัดโพธิ์เอน "ราษฎร์สามัคคีวิทยา" 15 33 23
178 206 โรงเรียนวัดใหญ่ (สามไถผาสุขประเสริฐ) 3 6 3
179 207 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 84 268 157
180 073 โรงเรียนวัดไก่ 13 17 16
181 070 โรงเรียนวัดไก่จ้น(ชลประทานอุปถัมภ์) 8 12 10
182 072 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 2 3 3
183 071 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 4 7 6
184 119 โรงเรียนวัดไทรงาม 3 4 4
185 149 โรงเรียนวัดไผ่ (เหวย-บุญช่วยโสมนรินทร์อุปถัมภ์) 11 16 15
186 213 โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 18 29 25
187 214 โรงเรียนสุดินสหราษฎร์ 20 34 30
188 216 โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 27 61 42
189 221 โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 75 197 114
190 013 โรงเรียนเชาวน์วัศ 28 38 35
191 022 โรงเรียนเทศบาลวัดตองปุโบราณคณิสสร 16 31 25
192 023 โรงเรียนเทศบาลวัดป่าโค 11 23 11
193 025 โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย 6 18 9
194 026 โรงเรียนเทศบาลวัดศาลาปูน 11 18 15
195 024 โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 26 35 32
196 027 โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตบำรุง 2 5 4
197 053 โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 11 22 16
198 004 โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 69 155 94
199 014 โรงเรียนดำรงค์วิทยา 26 58 29
200 031 โรงเรียนบวรวิทยา 25 64 42
201 046 โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 38 117 62
202 049 โรงเรียนประเสริฐวิทยาทาน 0 0 0
203 054 โรงเรียนภูมิทองวิทยา 0 0 0
204 056 โรงเรียนยอแซฟอยุธยา 50 104 63
205 057 โรงเรียนรอตเสวกวิทยา 26 58 39
206 212 โรงเรียนศิริเสนาวิทยา 28 70 42
207 215 โรงเรียนสุนทรวิทยา 0 0 0
208 220 โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ 0 0 0
209 219 โรงเรียนอนุบาลในฝันพระนครศรีอยุธยา 0 0 0
210 222 โรงเรียนอรุณประเสริฐ 0 0 0
211 223 โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยามูลนิธิ 28 50 40
212 017 โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 18 28 25
213 050 โรงเรียนเปรมฤทัย 35 64 49
214 217 โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 31 59 43
215 218 โรงเรียนแสนโกศิกนุสรณ์ 21 42 24
216 007 โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร 0 0 0
217 092 โรงเรียนวัดช่างทอง (บุญบำรุงราษฎร์) 12 39 23
218 020 โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล 9 9 9
219 021 โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 6 6 6
รวม 4172 8125 5934
14059

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ID Line : kunchairuttikan
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]