เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28-31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายศรีรัตน์ รัตนราศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสุชีรา มนัสตรง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นายวิชิต เรือนจำรูณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการอำนวยการ
6 นางสาวเจตนา มีแสงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ
7 นายบุญเลิศ โตสมบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
8 นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
9 นายผดุงศักดิ์ หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
10 นางจิระพันธุ์ พิมพ์พันธุ์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
11 นายวันชัย แก้วเสนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
12 นางสุรีรัตน์ จันทร์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหันตรา (เวชสมาน ราษฎร์นุกูล) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
13 นายอุดม วงษ์ทับทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนปฐมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
14 นางวิไลวรรณ คำสมาน ครู โรงเรียนวัดตูม (สิริปุญยาประชาสรรค์) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
15 นายวิรัช เกิดวรรณ ช่างไม้ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
16 นายมานิตย์ จำนงศร ช่างไม้ โรงเรียนวัดพระงาม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
17 นายวิเชียร บุญเลิศ ช่างไม้ โรงเรียนปฐมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
18 นายสุรินทร์ ศรีภมร ช่างไม้ โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
19 นายเสรี สภาพพร ช่างไม้ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
20 นายสมบัติ สาสุข ช่างไม้ โรงเรียนตำหนักเพนียด คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
21 นายสุระพล เฉลิมสถาน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายสถานที่
22 นายหิรัญ สาทสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
23 นายวิเชต สันทัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไทรงาม รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
24 นายสมโภชน์ เจริญจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอินกัลยา รองประธานคณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
25 นายเอกชัย พงษ์อารี ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
26 นายวรสิทธิ์ โพธิ์แจ้ง ครู โรงเรียนปฐมวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
27 นายสุพจน์ แจ้งเขว้า ครู โรงเรียนประชาสามัคคี คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
28 นายประมวล ป้องกันภัย ช่างไม้ โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
29 นายชัด แจ่มจิตร์ ช่างไม้ โรงเรียนวัดศรีภวังค์ คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
30 นายกนกศักดิ์ จันทร์สว่าง ช่างไม้ โรงเรียนวัดอินกัลยา คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
31 นายวรวุฒิ วีระวัฒนานนท์ ช่างไม้ โรงเรียนวัดดอกไม้ คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
32 นายพะโยม สุขสำอาง ช่างไม้ โรงเรียนวัดค่าย (เล็กจุฬาประชานุสรณ์) คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
33 นายบุญมั่น ศรีสุนทร ช่างไม้ โรงเรียนวัดเกาะเลิ่ง คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
34 นายสุรชาติ อินทรประสิทธิ์ ช่างไม้ โรงเรียนวัดจอมเกษ คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
35 นายณรงค์ โพธิ์รื่น ช่างไม้ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
36 นายธวัชชัย ดำเนินงาม ช่างสี โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
37 ว่าที่ร้อยตรีธนันท์ กาญจนประภา ครู โรงเรียนวัดกุฎีลาย (อินมณีประชารัฐบำรุง) คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
38 นายสมโพธิ์ สิงห์โตขำ ช่างสี ชั้น ๔ โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
39 นายประยุทธ์ พงษ์เจริญ ช่างไม้ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
40 นายณรงค์ แซ่ภู่ ช่างไม้ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) คณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
41 นายสมชาย พูลเจริญ ครู โรงเรียนวัดทุ่งมน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
42 นายวีระพันธ์ นาแถมเพชร ครู โรงเรียนวัดเทพอุปการาม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายจัดฉากประกอบเวทีการแสดง
43 นายสุขเกษม รัชนีกร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมเหยงค์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
44 นายสมบัติ โล่ห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกช้าง รองประธานคณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
45 นางสาวณัฐกุลจิรา สกุณา ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
46 นางสาวแนนศิยา ลุมพะ ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
47 นายตรีธวัฒน์ มีสมศักดิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
48 นางชญาดา ปุยอ๊อต ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
49 นางสาวอรนุช มีเงิน ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
50 นางสาวรัญญาภัทร์ กุลจิราภัทร์ฐากูร ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
51 นางสาวสุชา อ่วมศรี ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
52 นางดาวเรือง ธรรมสนอง ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
53 นางยุพิน ตันสุวรรณ ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
54 นายเกรียงไกร ศัพท์หงส์ ครู โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมย์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
55 นายพงษ์สักกะ ภักดีผล ครู โรงเรียนวัดตะบอง (ธรรมาภิรมย์อุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
56 นางสาววีรภัทร จินตะไล ครู โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
57 นางสาวจิราวรรณ แก้วงามสอง ครู โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
58 นางอุทัยวรรณ โล่ห์ทอง ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
59 นางสาวลลิตา ตรีมงคล ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
60 นางสาววราพร ม่วงประถม ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
61 นางสาวพิสุธิณี หาดเพ็ชร ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
62 นางนภาภรณ์ พรภัทรประเสริฐ ครู โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
63 นางรัสรินทร์ ธนาวัฒน์เดชานนท์ ครู โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
64 นายวสันต์ สุขเวชกิจ ครู โรงเรียนวัดคานหาม คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
65 นายบุญธรรม นิ่มนวล ครู โรงเรียนวัดคานหาม คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
66 นายทรงพล รุ่งเรือง ครู โรงเรียนเชาวน์วัศ คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
67 นายธีรภัทร กระจ่างแสง ครู โรงเรียนวัดสะแก คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
68 นายวีรยุทธ นิมิตดี ครู โรงเรียนบ่อแร่ คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
69 นายเสกสรร รอดย้อย ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
70 นางทัศนีย์ รุ่งอนันต์ ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
71 นายสุรนัย ผาสุกโอษฐ์ ครู โรงเรียนวัดโคกช้าง (ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
72 นายชัยประสิทธิ์ พระศรีรัมย์ ครู โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
73 นายสุพจน์ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
74 นายพงษ์ศักดิ์ รัตนนท์ ครู โรงเรียนวัดนาค คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
75 นายรังสรรค์ สุวรรณทรัพย์ ครูภูมิปัญญา โรงเรียนวัดมเหยงค์ คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
76 นายกฤษณะ วงษ์มาก ครู โรงเรียนวัดนาอุ่น คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
77 นางสาวเจนจิรา คำดี ครู โรงเรียนวัดนาอุ่น คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
78 นายสมภพ แสงกนึก ครูภูมิปัญญา โรงเรียนวัดนาอุ่น คณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
79 นายพิเศษ ปิ่นเกตุ ครู โรงเรียนวัดไทรงาม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายเปิดเทคนิคประกอบการแสดง
80 นายวัฒนชัย ศาสตร์สาระ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ ประธานคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
81 นายนเรศ รุ่งเรือง ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
82 นางวราภรณ์ สินสืบผล ครู โรงเรียนประตูชัย คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
83 นายวิชิต เรือนจำรูณ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายพิธีการ
84 นางจุฑามาศ รอดภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) ประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
85 นางสาวเจตนา มีแสงเพ็ชร์ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รองประธานคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
86 นางสุจิตตา คงคารักษ์ ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
87 นางสาวลัดดาวัลย์ รุมรัตน์ ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
88 นางสาวกรัณฑรัตน์ จำเนียรพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
89 นางสาวกนิษฐา อิ่มน้อย ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
90 นางสาวลาวรรณ์ โสภิส ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
91 นางสาวกัณนิกาญ พวงเพชร ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
92 นางสาววรนุช สุวรรณแขก ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
93 นางสาวเจียมจิตร์ คุ้มครองญาติ ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
94 นายสมบัติ สาสุข ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
95 นางสาวจิราภรณ์ บูชา ครู โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายปฏิคม
96 นางอภิญญา อ่อนจริง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทำใหม่ ประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
97 นางสุรีรัตน์ จันทร์ลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหันตรา (เวชสมาน ราษฎร์นุกูล) รองประธานคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
98 นางสาวนาตยา ขันธบุตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
99 นางสาวสมฤทัย วัฒนรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
100 นางสาวจิรภา อ้วนล่ำ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
101 นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
102 นางสาวชญามัย สุธัมรส นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
103 นางสาวจิราภา เฉลยกิจ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
104 นางสาวณัชชานันท์ นิธิสกุลพัชร์ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
105 นางอัฉราภรณ์ กนกอุดม นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
106 นางกัญญา เข็มปัญญา นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
107 นางพนิดา สุดจะคอย เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
108 นางสุวนี มีแตร เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
109 นางธนวรรณ โสดาสี เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
110 นางกุลธิดา เจริญไทย เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
111 นายปฏิพัทธ์ โฉมวิไล เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดกลาง (ปากกรานสามัคคี) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
112 นายนิรุส ศริ เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดละมุด (ร.ส.พ.ราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
113 นางสาวนราวลัย วงศ์ภูดร เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนวัดขุนทิพย์ (สาครราษฎร์บำรุง) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
114 นางภัสรา เลิศดี ลูกจ้างชั่วคราว สพป.อย.๑ คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
115 นางกาญจนา พุตฉาย ข้าราชการบำนาญ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
116 นายวิชิต เรือนจำรูณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายประมวลผล
117 นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ประธานคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
118 นางกมลพร ส่งสวัสดิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
119 นางปราณี ปิยะทัศน์ศรี นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญงาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
120 นางจินตนา ภาคไพศรี เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน
121 นางบุญสม มีกุศล เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการฝ่ายการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ID Line : kunchairuttikan
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]