รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ระหว่าง วันที่ 28-31 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 1. เด็กหญิงวนัสนันท์  สุขสมบูรณ์
 
1. นางศิริรัตน์  มั่นศิล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไก่เตี้ย (วิทยสุนทร) 1. เด็กหญิงกนกจิตร  ไร่เจริญ
 
1. นางแสงเดือน  แจ้งเขว้า
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงนภัสสร  กุมุท
 
1. นางสาวละเอียด  ราตรีโชติ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 1. เด็กชายธัญญาเทพ  ดวงขจี
 
1. นางปาริชาติ  อินทร์พยุง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางเพลิง (คงสกุลมากอุทิศ) 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทานจิตต์
 
1. นางพัฒนฉัตร  เพ่งสุข
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงนภามาศ  นิติภา
 
1. นางจารุวัณณ์  คงสุข
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  สาสิงห์
 
1. นางวรารัตน์  โคตรสมบัติ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำแดง 1. เด็กหญิงกรกนก  งามสมโภชน์
 
1. นางสาวนัยณา  พฤกษา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงอภิญญา  มุ่งเจริญ
 
1. นางธนาภร  หยวกทอง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมเหยงค 1. เด็กหญิงณิชาพัชร์  รัศมี
 
1. นางภัทราพร  กรึงไกร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. นางสาวเพียงตะวัน  คชบุตร
 
1. นางสาวชุติมา  นรานุต
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงฐิติมนรัตน์  ทิพย์เสนา
2. เด็กหญิงปุณยนุช  สุภมาตรา
3. เด็กหญิงอรจิรา  สุขสมบูรณ์
 
1. นางสริตา  โชคดี
2. นางพุทธชาติ  บุบผา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชัญญา  ศรีสวย
2. เด็กหญิงธนพร  ทองอยู่
3. เด็กหญิงภริดา  แย้มอุทัย
 
1. นางสาววาสนา  หลักแก้ว
2. นางสริตา  โชคดี
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงนภจิรา  ศิริโพธิ์
2. เด็กหญิงวัลลภา  สุขแสงเปล่ง
3. เด็กหญิงแพรพลอย  หงษ์นาค
 
1. นางสาวปาลิดา  นามเสนาะ
2. นางสาวทัชชา  ปทุมสูตร
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ศาสตร์สมัย
2. เด็กชายนราธิป  บุญมาวัตร
 
1. นางสาวชุติมา  นรานุต
2. นางสาวสุนันทา  ดอนผา
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงกรวีย์  พันธ์สมบุูรณ์
2. เด็กชายเทวิน  พรมชาติ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  รักษาวงศ์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงปทุมมา  แสนสุข
2. เด็กหญิงพัทรธิดา  จันทร์พุ่ม
 
1. นางสาวพีรญา  บำรุงจิตต์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายกิตติเชษฐ์  ธนพลกิจเจริญ
2. เด็กหญิงทิพย์ประภา  เนียมสำโรง
 
1. นางสุพัตรา  จิตตะยโศธร
2. นางสาวชนิษฏา  สายสมบัติ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงวริศรา  เจริญกุล
 
1. นายภิญโญ  วรรณสุข
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  แก้วสระแสน
 
1. นางสาวอ้อมกาญจน์   อุบลธิปธนาโชค
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงดาราวรรณ  อ่อนพุก
 
1. นายสมประสงค์  ศิริจันทราวงศ์
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงกฤตภัค  จันทร์พรม
2. เด็กหญิงชุติรดา  บุญโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงนราวดี  สงวนผิวดารา
 
1. นางชลิดา  สุขเกษม
2. นางวันทนา  เวชการ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงฐิติรัชน์  บุญโสม
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  อยู่เลื่อน
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  คำวิชิต
 
1. นางสาววรรณวิสา  สุวรรณชัยรบ
2. นางสาวเพ็ญนภา  ขอย้ายกลาง
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  หัตถา
2. เด็กหญิงพรทิวา  สงเคราะห์
3. เด็กหญิงสิริยากร  สราวรรณ
 
1. นางสาวธีราพร  ปิงแก้ว
2. นางสาวธัญญาศิริ  บุญทา
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงฐิติมา  ตู้พิจิตร์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  ลบหล้า
3. เด็กหญิงนภาภรณ์  ฤทธิ์แผ้ว
 
1. นางสาววรรณวิสา  สุวรรณชัยรบ
2. นายธนากร  แปไธสง
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายนนทกานต์  ชูแสง
2. เด็กชายวิรุฬห์  ลาภหลาย
 
1. นางเบ็ญจมาศ  วรรณสุข
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายมานัส  นาโควงศ์
2. เด็กชายเจษฏา  บุตรธรรม
 
1. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
2. นายสมประสงค์  ศิริจันทราวงศ์
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสามเรือน "จนฺสสโรอนุสสรณ์" 1. เด็กหญิงพรพรรณ  นิลคูหา
 
1. นายบำรุง  เดชขจร
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกรพินธ์  จันทราวุฒิ
 
1. นายธีรภัทร  ถึงสุข
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงศณิสา  ไหวไว
 
1. นางสาวศิรกรานต์  อ่อนจีระ
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเปรมฤทัย 1. เด็กหญิงทองกนก  พรไชย
2. เด็กหญิงภัทรจาริน  คำปาน
 
1. นางสาวสิริญา  วังทอง
2. นางสาวกิตติ์รวี  แก้วคูณ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีคำ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เอี่ยมตระกูล
 
1. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
2. นางสาวทิพวรรณ  สร้างตนเอง
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงชลิตวรรณ  จันตน
 
1. นางสาวดาราวัลย์  บัวนิล
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิ์ราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงธิดาพร  ใจเอื้อ
 
1. นางสาวประภาพร  เพชรดีคาย
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงธรเธียร  หอมทอง
2. เด็กชายปีติพล  ห้อยมาลา
3. เด็กชายสิรภพ  หมื่นท้าว
 
1. นางขวัญชีวา  ศิริโชติ
2. นางสาวมาลา  ภาคาทิน
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงจิตรลดา  เตียสุวรรณ์
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  มาพิทักษ์
3. เด็กหญิงวศินี  มีแสง
 
1. นางกิตติมา  วาปีทะ
2. นางสาวหทัยรัตน์  เหมาะศรี
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กหญิงณัฐการ  หันตรา
2. เด็กหญิงสิรินยา  บุญช่วย
3. เด็กหญิงอินทร์กัลยา  แก้วดวง
 
1. นางสาวทัดดาว  รัตนชาติ
2. นางอมรา  ประไพพงษ์
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงกุลิสรา  การีโรจน์
2. เด็กหญิงปพิชญา  สมัครพันธ์
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  เกตุการณ์
 
1. นางการีมา  วันเอเลาะ
2. นางสาวอาวีศรี  นิลเจียระไน
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 89.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมเหยงค 1. เด็กชายกฤษดา  ธูปอัคนี
2. เด็กชายธนโชติ  ประสพเนตร์
3. เด็กชายพีรพัฒน์  รุกขชาติ
 
1. นางสาววรรณา  สายสว่าง
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงอรจิรา   ถิตย์จรุง
2. เด็กหญิงอรนภา  คำสม
3. เด็กชายอัฑฒกร  มีชูเกตุ
 
1. นางสาวกนิษฐา  อิ่มน้อย
2. นางสาวฐิตาภรณ์  ดิษสระ
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีธโร
2. เด็กหญิงพัชราภา  ศักดิ์ศรี
3. เด็กหญิงศิริลักษนา  พึ่งวงศ์ญาตื
 
1. นายสุมิตร  สีมาพล
2. นางสาวละมัยศรี  พลที
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพระยา (แช่มช้อยวิทยา) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  วิตจิกะ
2. เด็กหญิงณัฐธพร  คงนก
3. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีไปล่
 
1. นางจันทวงศ์  เรืองเกษา
2. นางสาววิทาดา  มุงคุณคำซาว
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเชาวน์วัศ 1. เด็กหญิงกมลชนก  แซ่ตั้ง
2. เด็กหญิงศศิธร  สีลาคำ
 
1. นางสกลสุภา  มีชัย
2. นางสาวกิราพร  เชยชัยภูมิ
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพรานนก 1. เด็กหญิงวิภาศินี  งามนิมิตร
2. เด็กหญิงสุวรรณนา  สืบนิสัย
 
1. นางธัญชนก  โยธิการ์
2. นายมนตรี  เอี่ยมรัมย์
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายสรสิช  แพงเวียงจันทร์
2. เด็กชายอภินันท์  พูลทอง
 
1. นายไพรวรรณ  ใจเสงี่ยม
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  แข็งงาน
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ปลิ่นกลอง
2. เด็กชายเศวดีภ์  ชารีจูม
 
1. นายวิทวรรธ  อุ่นเมือง
2. นายภัทรพล  ชูวงค์
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กชายณัฐพล  กานดี
2. เด็กชายอติชาติ  ผดุงศรี
 
1. นายไพรวรรณ  ใจเสงี่ยม
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  แข็งงาน
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านข่อยโทน 1. เด็กชายปัญญาพล  นพวงษ์
2. เด็กชายพิเชษฐ์  จุ้ยเตย
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ถิ่นพุทรา
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กชายธนพัฒน์  บัวศรี
2. เด็กชายธนศักดิ์  ภู่สุวรรณ
 
1. นายบุญเกื้อ  บุญเตปิณ
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐชัย  สุรารักษ์
2. เด็กหญิงธัญญา  ผนวกสุข
3. เด็กหญิงพลอยณิชา  ผิวพอใช้
4. เด็กหญิงพิมพ์ภัทธา  นามประดิษฐ์
5. เด็กหญิงอรณิชา  สุดใจ
 
1. นางดรุณี  หัสสา
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดรัตนชัย 1. เด็กหญิงชุติมา  ขจรศรี
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  จันทร์มณี
3. เด็กหญิงศุภิสรา  แสงจันทร์
4. เด็กหญิงอรทิพย์  ไวยอรรถ
5. เด็กหญิงเบล  สุภสร
 
1. นางสาวจิดาภา  โพธิรัตน์
2. นายเดชา  พูลสวัสดิ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำเพ็ญ(กริ่ง สง่า ศิษย์อุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกมลชนก  เชียงนอก
2. เด็กหญิงธนัญญา  ขันตีกรม
3. เด็กหญิงลีลาวดี  กองดิน
4. เด็กหญิงสุพรรณษา  สัมมาเพ็ชร
5. เด็กหญิงเพชรไพลิน  มหามูล
 
1. นางมยุรา  สัมมาคาม
2. นายรังสฤษดิ์  กาวิน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช) 1. เด็กหญิงธัญญรัตน์  ก่อเกิด
2. เด็กชายธีรภัทร  ผดุงพจน์
3. เด็กชายพงศกร  สิทธิกร
4. เด็กชายวิศวะ  สิงแสง
5. เด็กหญิงสุณีพร  ญาณเจริญ
 
1. นายจำลอง  น่วมนุ่ม
2. นางสาวเกสร  ผดุงศรี
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  พันพิพัฒน์
2. เด็กหญิงธิติยาพร  จันทร์สุภา
3. เด็กหญิงบุณยานุช  สุขแต่ง
4. เด็กหญิงพัชรินทร์  แก้วตุมกา
5. เด็กหญิงพิชชาพร  ภู่ประสาท
 
1. นางพวงรัตน์  ถุงสุวรรณ
2. นายไพล๊อต  บุศราคำ
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.35 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลยาสรณ์  มีสมศักดิ์
2. เด็กหญิงนฤนาท  ปลื้มจิตร์
3. เด็กหญิงนันท์นภัช  แสงทอง
4. เด็กหญิงปนัดดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
5. เด็กหญิงวณิชชา  แซ่ลิ้ม
 
1. นายชัชวาล  จำแนกวุธ
2. นางพรรุ่ง  สุทธิลักษณ์
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โตมิเฉลิม
2. เด็กหญิงภัคจิรา  วงษ์พานิช
3. เด็กหญิงภัทรธิดา   เกิดผล
4. เด็กหญิงวาสิตา   แก้วลุน
5. เด็กชายเมตรัย   คำประสาร
 
1. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
2. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงชลธิชา  ช่อจำปา
2. เด็กชายธงจงรักษ์  แสงมาตร
3. เด็กชายสุชาติ   รื่นสนธ์
4. เด็กหญิงสุภาวดี  อุภัยศรี
5. เด็กหญิงอภิภาวดี  ชูบุญ
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงชนิดา   ไกรชิด
2. เด็กหญิงณัฐมน  เพ็ชรคราม
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   ฝังเงิน
4. เด็กหญิงณัฐสิตา   ท้วมยา
5. เด็กชายทัดศพงษ์  ขันธสาลี
6. เด็กชายธนาพิพัฒน์   จงเกื้อตระกูล
7. เด็กชายปฏิภาณ  ห้อยยี่ภู่
8. เด็กชายปฏิภาณ  เอี่ยมถิน
9. เด็กหญิงปนัทดา   ขาวล้วน
10. เด็กชายประภัส  อาจหาญ
11. เด็กชายปารมี  โพธิบำรุง
12. เด็กชายพงศกร   โพธิ์นิมิตร
13. เด็กหญิงภัคนันท์  นุ่มพินิจ
14. เด็กชายภัทรพล   มีชูโภชน์
15. เด็กหญิงรุจีรัตน์   เพ็ชรงาม
16. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีชารส
17. เด็กชายศิวัฒน์  พลีขันธ์
18. เด็กชายอภินันท์   จำปา
19. เด็กหญิงอุษา  ทองคำ
20. เด็กชายแทนคุณ   เพ็งโคตร
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นางจงจิต  กสิพันธ์
3. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
5. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกฎชกร  สุขเทวี
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร  โตมิเฉลิม
3. เด็กหญิงกาญจญาธร   เกตุพรม
4. เด็กหญิงจีรภา   แซ่จิว
5. เด็กชายดิฐชนนท์   สารีกิจ
6. เด็กชายธนภัทร   หอมสุวรรณ
7. เด็กชายธันวา  สุขสมเนตร
8. เด็กชายธีรฉัตร  โพธิบำรุง
9. เด็กหญิงนฤมล   บุญเกิด
10. เด็กชายบุญญพัฒน์   เจียมทอง
11. เด็กชายปติพล   สารีกิจ
12. เด็กชายพชร  เปี่ยมรอด
13. เด็กชายพชร  ท้วมยา
14. เด็กหญิงพัชรา  การไทย
15. เด็กชายภูธเนศ   แช่มเสถียร
16. เด็กหญิงวาสิตา   แก้วลุน
17. เด็กหญิงสุนิษา   สมสมัย
18. เด็กหญิงสุพรรณษา   สรรเสริญทิม
19. เด็กชายอานัส  แจ่มใจหาญ
20. เด็กหญิงไอริน   มะลิซ้อน
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นางจงจิต  กสิพันธ์
3. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
5. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผดุงธรรม 1. เด็กหญิงมณัฏฐ์กมล  นุชเนตร์
 
1. นางสาวนิศาชล  พันธ์งาม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงดนิตา  หลาวทอง
 
1. นางนิภาพร  พงษ์พานิช
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เรืองศรี
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.34 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายธีรัตน์ชา  เชื้อคำ
2. เด็กหญิงวรภ้คชญา  ลือยาม
 
1. นางอัจฉรีย์  คงเจริญเขตต์
2. นางวรรณี  สงวนทรัพย์
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชัยวณิช
2. เด็กชายณัฐ  วงศ์ประทุม
 
1. นางอัจฉรีย์  คงเจริญเขตต์
2. นางวรรณี  สงวนทรัพย์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 1. เด็กชายปกรณ์  แสงประไพย์
2. เด็กหญิงสิริรัตน  วนะสิทธิ์
 
1. นางอรุณลักษณ์  เฉลิมสถาน
2. นางสาวโสภาปวีร์  ชื่นฤดี
 
66 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเจริญธรรม "เผอิญศรีภูธรอุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงกุลนัดดา  คำพา
2. เด็กหญิงณิชา  อากาศโสภา
3. เด็กหญิงพรรณภา  รังรักษ์
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  บุญเสนา
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ญาณจรูญ
6. เด็กหญิงวรพรรณ  วิเศษศรี
7. เด็กหญิงสุชญา  ห้าวหาญ
8. เด็กหญิงอริสรา  หาไมตรี
9. เด็กหญิงอุมากร  ชินโคตรพงษ์
10. เด็กหญิงอุษา  สุมานิต
 
1. นางสาวจงจิตร  เลิศวัฒนาพร
2. นางสาวพัชลีย์  จุลอำพันธ์
 
67 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโขดเขมาราม(ประชาประเสริฐวิทย์) 1. เด็กหญิงฐิติพร  ภู่แต่ง
2. เด็กหญิงตรีเพชร  กรอบจินดา
3. เด็กหญิงน้ำทิพย์  หาญวันนา
4. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ขำมี
5. เด็กหญิงปนัดดา  ปานมีสี
6. เด็กหญิงปวีณา  สถานทิพย์
7. เด็กหญิงพันธุ์วิรา  แจ่มสี
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุภาภรณ์
9. เด็กหญิงอริสา  ทองทะมน
10. เด็กหญิงอิสรีย์  แฝงพ้นภัย
 
1. นางสาวธนวรรณ  ทองคำสุก
2. นางมนัสวี  เข็มเงิน
3. นางสาวสุกัญญา  หิริโกกุล
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงชัชญา  ปามา
2. เด็กหญิงนัชชา  ภู่ประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปาริฉัตร  สุขคง
4. เด็กหญิงรักดี  อารีย์วงศ์สกุล
5. เด็กหญิงวิภาพร  ศิริคุณานนท์
6. เด็กหญิงศรุตา  เสือคำราม
7. เด็กหญิงศรุตา  หอมธูป
8. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วมาก
9. เด็กหญิงเฌอฟ้า  สินมา
10. เด็กหญิงเมธาวดี  จตุรแสงไพโรจน์
 
1. นายพรชัย  โมกข์กระแสร์
2. นางอำพร  แสงสุข
3. นางสาวฉัตรฤดี  สุนย์ตะคุ
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิตติยา  เลิศฤทธิ์
2. เด็กหญิงชณากาญจน์  เนื่องอ้น
3. เด็กหญิงณัฐชา  งามชื่น
4. เด็กหญิงธิติมา  วงษ์กฤษณ์
5. เด็กหญิงนิภาพร  บุญช่วย
6. เด็กหญิงปลายฟ้า  เกิดพิพัฒน์
7. เด็กหญิงภิญญดา  สุดสวาท
8. เด็กหญิงวรนุช  ศรไชย
9. เด็กหญิงสุกัญญา  สิงห์อยู่
10. เด็กหญิงสุรีพร  ธารีสุข
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นขำ
2. นางสาววราพร  ม่วงประถม
3. นางศศิธร  เรืองชัย
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 1. เด็กหญิงขนิษฐา  มีทา
2. เด็กชายชินภัทร  เทียรอิน
3. เด็กหญิงช่อแก้ว  ริดเต
4. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเกิน
5. เด็กหญิงดาราราย  ฤกษ์อรุณ
6. เด็กชายธนกฤต  สร้อยจำปา
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เอตุตะมะ
8. เด็กหญิงปุญญาพร  แท่นเงิน
9. เด็กชายสรณ  แสงพิรุณ
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เมืองคล้าย
 
1. นายวัชรพงษ์  ดียิ่ง
2. นางเบญจมาศ  ผดุงอรรถ
3. นางสาวพัชรินทร์  เสนากลาง
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กชายตะวัน  จันทรวิจิตร
2. เด็กชายธนทรณ์  เกิดดี
3. เด็กชายธนากร  ภูวัง
4. เด็กชายนฤภัทร  อินทรตุล
5. เด็กชายพลพล  แซ่เตียว
6. เด็กชายพิริยะกร  สำเนียงเย็น
7. เด็กชายวีระยุทธ  สีลาใส
8. เด็กชายศุภชัย  คำไทย
9. เด็กชายอมฤทธิ์  เริงใจ
10. เด็กชายไตรวัฏ  งอกอั้น
 
1. นายนิพนธ์  ชื่นขำ
2. นางสาววราพร  ม่วงประถม
3. ว่าที่ร้อยตรีธนเกียรติ  ฤกษ์ดี
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเทพคันธาราม 1. เด็กหญิงช่อแก้ว  ริดเต
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  บุญเกิน
3. เด็กชายณัฐพร  เอี่ยมละออ
4. เด็กหญิงดาราราย  ฤกษ์อรุณ
5. เด็กชายนนทพัฒน์  วิรุฬห์เศรษฐวิทย์
6. เด็กหญิงนภัสวรรณ  เกตุตะมะ
7. เด็กชายนิธิพัฒ  สิงห์ปาน
8. เด็กหญิงปุญญาพร  แท่นเงิน
9. เด็กชายอติชาติ  สินปรุ
10. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  เมืองคล้าย
 
1. นายวัชรพงษ์  ดียิ่ง
2. นางเบญจมาศ  ผดุงอรรถ
3. นางสาวพัชรินทร์  เสนากลาง
 
73 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสะแก 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พรหมศักดิ์
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ช่างปลูก
3. เด็กชายต้นกล้า  เกศาสตร์
4. เด็กหญิงนิติพร  สุขสม
5. เด็กชายวรายุทธ  กฤษ์อรุณ
6. เด็กหญิงวิไลวรรณ  นาคแดง
7. เด็กชายศิริชัย  จิตรภักดี
8. เด็กหญิงสุดารัตน์  ลวกไธสง
9. เด็กชายสุทธิราช  ศุภกรรม
10. เด็กหญิงอรรถมล  ภมรรัชตพงษ์
 
1. นางสาวอรทัย  นามวงค์
2. นายกันตวุฒิ  การดี
3. ว่าที่ร้อยตรีพิพัฒน์เนศ  ทันพันธ์
 
74 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  ขวัญชื้น
2. เด็กหญิงแสงดาว  เซ็นหลวง
 
1. นางวัลยา  ท้าวเครือ
 
75 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงณิชา  ฟักทอง
2. เด็กหญิงพรธีรา  บัวปั่น
 
1. นายอัมรินทร์  ยิ้มไพบูลย์
2. นายธนสาร  ศุภพันธ์
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงภัทรธิดา  แสงทอง
 
1. นางสาววนิดา  ภักดีวงษ์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กชายพชร  ชิตาพนารักษ์
 
1. นายอภินันท์  สินเสริมเมือง
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงธนพร  ทองโยง
 
1. นางอัจฉรา  พรนิมิตร
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดาวคะนอง 1. เด็กหญิงพิชญา  แก้วกนก
 
1. นางสาววนิดา  ภักดีวงษ์
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลาย (ทวีปัญญา) 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  มงคลปัญญาวุธ
 
1. นางสาวสุนิสา  รุ่งราตรี
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านชุ้ง (อดุลประชาวิทย์) 1. เด็กหญิงสลิลทิพย์  ศรีเพ็ชร์
 
1. นายวิเชนทร์  คล้ายอ่อน
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงนัทธิ์ชนัน  ชโลธร
 
1. นางสุพัชรา  เดชเสถียร
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กชายจิรายุทธ  ขุนพิลึก
 
1. นางสุพัชรา  เดชเสถียร
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กหญิงจิรัชยา  แผ่นผา
2. เด็กหญิงฉัตรกมล  สุดใจ
 
1. นางปัทมา  เพชรสุข
2. นางบุญรัตน์  ลครชัย
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงชนากานต์  มิ่งสัมพรางค์
2. เด็กหญิงศุภกานต์  สงวนพันธ์ุ
 
1. นางสาวอภิญญา  มุงเพีย
2. นางทิพภาวรรณ  สอนศรี
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดสุเมธ 1. เด็กชายนนทกานต์  เรืองกุศล
2. เด็กชายปองพล  ปานคงคา
 
1. นางปรียา  ทองสมบัติ
2. นายธวัชชัย  ทองสมบัติ
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กชายมนตรี  รุจิจิตร์
 
1. นางสาวสายสุดา  โมราศิล
 
88 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงคุณารัตน์  กองสุจิต
2. เด็กหญิงณัฐกมล  เกษมรัตน์
3. เด็กหญิงอลิน  ชุติพลี
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สว่างจันทร์
2. นางสาวภัทมน  พันธุมิตร
 
89 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กชายปรเมฆ  วงษ์เด่น
2. เด็กหญิงวิภาดา  ขันธรูจี
3. เด็กหญิงอภัสนันท์  วงษ์สามารถ
 
1. นางสาวหทัยรัตน์  ศรีทองสุข
2. ว่าที่ร้อยตรีสุเทพ  เถินมงคล
 
90 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายธนัญชัย  อัมรานนท์
2. เด็กชายธีรพัฒน์  สารรัมย์
3. เด็กชายวีระพล  ศรีคราม
 
1. นายพัฒนพงศ์  พูลอุดร
2. นายสุพจน์  รุ่งเรือง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายวรดร  รุ่งกระจ่าง
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 98.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจอมเกษ(ประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 1. เด็กชายณัฐนันท์  จรรย์นาฏย์
 
1. นางนงนุช  เจริญจิตร
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์   พระศรีรัมย์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายธนพล  พลศักดิ์
 
1. นายบุญภัทร  บุญอิ่ม
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยา 1. เด็กหญิงภัทรวดี  นวลตา
 
1. นางสาววราพร  ภาคธรรม
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงณิชานาฏ  ยินดีวิทย์
 
1. นายนิธิ  ศรีสว่าง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเสด็จ(คุณศรีประเสริฐอุปถัมภ์) 1. เด็กชายเสกสรรค์  เวียงธรรม
 
1. นายกรกฎ  เกตุบรรจง
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงชาคริยา  คำกิ่ง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
4. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
5. เด็กหญิงมีนารัตน์  ผาสุพรรณ์
6. เด็กหญิงวรนารี  รัตนอำภา
7. เด็กหญิงวัชรพงษ์  พุทธิสาร
8. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
9. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
2. นายจุมพล  คำดี
3. นายมานพ  ทับเงิน
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
2. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
3. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
4. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
5. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
6. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
7. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
8. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
9. เด็กหญิงเจตสุภา  ไชยแสน
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายจุมพล  คำดี
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
3. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
4. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
5. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
6. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
7. เด็กหญิงพรรณิภา  มีชูเกศ
8. เด็กชายพาทิศ   สิงห์บุตร
9. เด็กหญิงวรนารี  รัตนอำภา
10. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
11. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
12. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
13. เด็กหญิงสุชาสินี  คำเที่ยง
14. เด็กหญิงสุภาพร  ไชยแสน
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกพร  ไทยรัตน์
2. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
6. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
7. เด็กชายนวมินทร์  คามีศักดิ์
8. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
9. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
10. เด็กชายวัยวุฒิ  โกมุท
11. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
12. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
13. เด็กชายสรศักดิ์  สระน้ำ
14. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
15. เด็กหญิงเจตสุภา  ไชยแสน
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายกิตติภพ  คำพิมพ์
2. เด็กหญิงชญาณิน  แจ่มประเสริฐ
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทุภะบุตร
4. เด็กชายปรานต์  ชำนาญธรรม
5. เด็กชายพีรทัศน์  วิจิตรจรัลรุ่ง
6. เด็กชายฟิสิกซ์  วรชัยสวัสดิ์
7. เด็กชายวรดร  รุ่งกระจ่าง
8. เด็กชายสายลม  มีสมชีพ
9. เด็กหญิงโชติกา  นอบสำโรง
10. เด็กหญิงโชติกา  รุจิวุฒิ
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกพร  ไทยรัตน์
2. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
6. เด็กชายนวมินทร์  คามีศักดิ์
7. เด็กชายปาณิศรา  รัชชุรัตน
8. เด็กชายภูริภัทร  สุขสมบูรณ์
9. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
10. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
11. เด็กชายสรศักดิ์  สระน้ำ
12. เด็กหญิงเกศราพร  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิื์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
4. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุวพรรณสนิทวงศ์พิทยา 1. เด็กหญิงกนิษฐา  บัวเชย
2. เด็กหญิงชนิดา  สารี
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  โพธิ์ชัย
4. เด็กหญิงนัสรีน  ผูกฤทธิ์
5. เด็กหญิงน้ำริน  สละกุล
6. เด็กหญิงประกายดาว  แหมยา
7. เด็กชายพลพล  งามระลึก
8. เด็กชายพิชญะ  มัดวัง
9. เด็กหญิงพีรดา  กรแก้ว
10. เด็กหญิงภัทรวดี  แย้มสมพงษ์
11. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ฤทธิเดชชัยพร
12. เด็กหญิงภัสสร  คลี่ใบ
13. เด็กชายรัฐภูมิ  มัดวัง
14. เด็กหญิงวรรณิษา  ตาดี
15. เด็กหญิงวราภรณ์  องค์รักษ์
16. เด็กหญิงศศิธร  เรืองนิมิตร
17. เด็กหญิงสุชาดา  ยอดเนียม
18. เด็กหญิงอารดา  มั่นคง
19. เด็กหญิงอารยา  พลับพลาชัย
20. เด็กหญิงอิศริยาพร  ฝ่ายตื้อ
 
1. นายปิยะ  โสตรศรีสุข
2. นายฮาซัน  เดชเสถียร
3. นายพัลลภ  บัวอาจ
4. นายธันยบูรณ์  คุปตะวาทิน
5. นางสาวสาวิตรี  บุตรพรม
6. นางสาวบุญสาริกา  ยอดคำ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายกฤษดา  จิตรักษ์
2. เด็กหญิงกาญจนา  พิลาสันต์
3. เด็กชายกิตติภูมิ  เยี่ยมจรรยา
4. เด็กหญิงฑิฆัมพร  คล้ายสกุล
5. เด็กชายณัฐนันท์  บุญสุข
6. เด็กชายทัศนัย  ขำเส็ง
7. เด็กชายธีรศักดิ์  รัศมีดิษฐ์
8. เด็กชายนนทนันท์  นิยมทอง
9. เด็กหญิงนนทิชา  โภคี
10. เด็กชายนพเก้า  กำมเชียร
11. เด็กหญิงนันทการ  ตั้งแต่ง
12. เด็กชายปรมินทร์  ทองอร่าม
13. เด็กชายพรอภิวิชญ์  ศรีบุญญา
14. เด็กชายพิพัฒน์  วุฒิมนต์
15. เด็กหญิงมุธิตา  บุญปลอด
16. เด็กชายศิวกร  อ่อนอิ่มศรี
17. เด็กหญิงศุภกานต์  เพียรอ้อย
18. เด็กชายสหรัฐ  ผลาภิรมย์
19. เด็กหญิงสิริน  พิมทอง
20. เด็กชายเจษฎา  จิตรักษ์
 
1. นายเสกสันต์  รอดย้อย
2. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
3. นางสาวสุชา  อ่วมศรี
4. นางขวัญสุดา  วงษ์แหยม
5. นางวราภรณ์  สินสืบผล
6. นางดวงพร  เนคมานุรักษ์
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายณรงศักดิ์  ใบแก้ว
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จันทรากุล
3. เด็กชายนพเก้า  พยัคฆ์ศรี
4. เด็กชายนวพรรษ  นรรฆเลิศ
5. เด็กหญิงปรวรรณ  ไวโฉม
6. เด็กชายศุภวิชญ์  อยู่สุข
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หามนตรี
3. นายเสกสันต์  รอดย้อย
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. นายนพดล  กำหนดศรี
 
1. นายบรรจง  น้อยทอง
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงชาคริยา  คำกิ่ง
 
1. นายประทิน  นากน้ำ
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 1. เด็กหญิงณัฐชา  วาจาเพราะ
 
1. นางสาวอทิตวรรณ  อนุสิ
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายอภิชัย   วงษ์สะชาน
 
1. นางสาวอรนุช  มีเงิน
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงชาคริยา  คำกิ่ง
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
 
125 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงอนัญตญา  สารรัมย์
 
1. นางสาวอรนุช  มีเงิน
 
126 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศิริชัย  หาเมธี
 
127 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนางคุ่ม 1. เด็กชายศิวกร  แก้วบุบผา
 
1. นางสาวแสงภูษิดา  เจริญหลาย
 
128 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงวริศรา  จันทรวงศา
 
1. นางพนิตา  สุขสมแดน
 
129 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงนนทิชา  โภคี
 
1. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
130 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนดเตี้ย 1. เด็กชายอยุธยา  พักโพธิ์เย็น
 
1. นางสาวปภัสรา  กล้าศึก
 
131 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายมุนินทร์ธร  ทับสมบัติ
 
1. นางสาวกาญจนา  พลโยธา
 
132 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงรมิดา  ป้อมสุข
 
1. นายเกรียงไกร  พักใส
 
133 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  เย็นใจ
 
1. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
134 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  จารศรีวรรณา
2. เด็กหญิงกนิษฐา  จันทะโพธิ์
3. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสงเพ็ชร์
4. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จำแม่น
5. เด็กหญิงกัญญาภัค  สง่าศรี
6. เด็กหญิงกัญญาวีร์  แสงทับทิม
7. เด็กหญิงชลธิชา  สุจาริกุล
8. เด็กหญิงชุติกาญจน์  บุญรื่น
9. เด็กหญิงฐปณี  สมแฮ
10. เด็กหญิงฐิติวรดา  ทรัพย์เอนก
11. เด็กหญิงต้นข้าว  จันทพล
12. เด็กหญิงธนขวัญ  อารีย์
13. เด็กหญิงธนพร  สุขสุกาญจน
14. เด็กหญิงธัญชนก  ชัยถิติ
15. เด็กหญิงปณิตา  ตาทอง
16. เด็กหญิงปวีณ์ลดา  วงษ์แพง
17. เด็กหญิงปิยวดี  คิดดี
18. เด็กหญิงปิยวรรณ  แสงประสิทธิ์
19. เด็กหญิงพิชชานันท์  วงศ์ศรีกมล
20. เด็กหญิงพิมนรินทร์  เพียรปรุ
21. เด็กหญิงฟาริดา  รื่นเพียร
22. เด็กหญิงภัควดี  ศรีคชินทร์
23. เด็กหญิงภัณฑิรา  ชัยนเรศ
24. เด็กหญิงภัทรพร  เดชรัตน์
25. เด็กหญิงภัทรภร  เคลือบทอง
26. เด็กหญิงมัลลิกา  คงวิลัยศรี
27. เด็กหญิงมาริสา  ภาคเมธี
28. เด็กหญิงรักษิณา  เคลือบสูงเนิน
29. เด็กหญิงรัตนวรรณ  ไชยมงคล
30. เด็กหญิงลักษิกา  ศุภกรรม
31. เด็กหญิงวรัณญา  บุญมา
32. เด็กหญิงวรินยุพา  แสงชาติ
33. เด็กหญิงวริศรา  ประสาทแก้ว
34. เด็กหญิงอภิชญา  เทศแก่น
35. เด็กหญิงอภิชญา  นิลสวัสดิ์
36. เด็กหญิงอักษิพร  ศรีธรรมรักษ์
37. เด็กหญิงอัจฉริยา  ตรีชา
38. เด็กหญิงอัญชิฐา  โลหิตไทย
39. เด็กหญิงเนตรนภา  ธนะวีระวุิฒิ
40. เด็กหญิงเปรมสินี  กนกสิงห์
 
1. นายเกียรติศักดิ์  ไพศาล
2. นายสุเทพ  บ่อทอง
3. นายสันติสุข  กระทุ่มเขต
4. นายประทิน  นากน้ำ
5. นางขวัญเรือน  แก้วมณี
6. นางสุภาวดี  สันติตรานนท์
7. นางสาวอังคณา  ตวงโชคดี
8. นางจินดาพร  ภูพิทักษ์
 
135 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  พาพันธ์
2. เด็กชายจิตกร  วงคำเกิด
3. เด็กหญิงชยุดา  ทองน้อย
4. เด็กชายชยุตพงศ์  เสนาจ
5. เด็กชายชัยวัฒน์  ชูวงษ์วาน
6. เด็กหญิงชุติมา  ปิ่นวันนา
7. เด็กหญิงธนพร  ขัดแสนจักร์
8. เด็กหญิงธิดารัตน์  สังข์รอด
9. เด็กหญิงนพรัตน์  ภู่ย้อย
10. เด็กหญิงนาริเบียร์  ตรงดี
11. เด็กหญิงปิยรัตน์  บึงบัวบาน
12. เด็กชายพจชระ  กระแสยศ
13. เด็กหญิงภูษณิศา  เอี้ยงเจียม
14. เด็กชายมุนินท์ธร  ทับสมบัติ
15. เด็กชายวงศธร  ปทุมทิพย์
16. เด็กหญิงวริศรา  หุ่นแก้ว
17. เด็กหญิงวันวิสา  ช้อยผดุงศักดิ์
18. เด็กหญิงวิลาสินี  ศรีเรือง
19. เด็กหญิงศุนิสา  ประเสริฐสุข
20. เด็กชายศุภเสกย์  มาจิตตะ
21. เด็กหญิงสมประสงค์  รอดเรือง
22. เด็กชายอนุชา  จำปาทอง
23. เด็กชายเกรียงไกร  สุขเทพ
24. เด็กชายเพ็ญเพชร  มัสสุ
25. เด็กชายไชยภัทร  ทัดอยู่
 
1. นายธีรวุฒิ  ขวานเพ็ชร
2. นางจินตนา  มีสมศักดิ์
3. นางจุไรรัตน์  เอิบกมล
4. นายนริส  พรหมสูงวงษ์
5. นางกิตติมา  วาปีทะ
6. นางสาวชลธิชา  สิทธิขวา
7. นางสาวหทัยรัตน์  เหมาะศรี
8. นางสาวกนกนพ  วรัณฏธร
 
136 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงกนกภรณ์  คชบรรดิษฐ์
2. เด็กชายจิรวัฒน์  อัศวกาญจน์
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชลคีรี
4. เด็กชายติณณภพ  อำไพร
5. เด็กชายทรงพล  ชลคีรี
6. เด็กชายธนดล  ขันธรรม
7. เด็กหญิงนิชานาถ  มีเวที
8. เด็กหญิงนิตยา  คำแดง
9. เด็กหญิงปิ่นมุข  เดชรัตน์
10. เด็กชายวงศกร  เจริญลาภ
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นางมยุรี  ตะปะสา
3. นางสาวณัฐกุลจิรา  สกุณา
 
137 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กชายชินกฤต  เส็งเอี่ยม
2. เด็กชายชินวัตร  นกฉลาด
3. เด็กชายธาวิน  ฝากสาคร
4. เด็กหญิงปวัณรัตน์  จันทร์นาดา
5. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  ยนต์เปี่ยม
6. เด็กหญิงวันทนา  เกลี้ยงเกลา
7. เด็กหญิงศิริพรรณ  แย้มกลีบ
8. เด็กชายศุภวิชญ์  สัมฤทธิ์
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นางมยุรี  ตะปะสา
 
138 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกช้าง(ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกิิตติยา  สายแก้ว
2. เด็กหญิงจิรวดี  คงสำเร็จ
3. เด็กหญิงศุทธิณี  ฆ้องกำจัด
4. เด็กหญิงสุภาพร  สาริกา
5. เด็กหญิงอุลัยลักษณ์  เรณุมาร
6. เด็กหญิงโยษิตา  ละออง
 
1. นายสมบัติ  โล่ห์ทอง
2. นางอุทัยวรรณ  โล่ห์ทอง
3. นางสาวลลิตา  ตรีมงคล
4. นางกาญจนา  สัมฤทธิ์ตระกูล
 
139 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  แสงจตุรัส
2. เด็กหญิงณัฐปัญชญา  กลิ่นระรวย
3. เด็กหญิงนายิกา  วงษ์ศิริ
4. เด็กหญิงนุสรา  สีม่วง
5. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ไกรสิงห์สม
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  บูรณะพิมพ์
7. เด็กหญิงภัทรียา  ชำนิวัฒน์
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปิ่นสังข์
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรนุช  มีเงิน
3. นางสาวศิริพร   รื่นชาญภาค
4. นายพัฒนพงศ์  พูลอุดร
 
140 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงธิยาดา  ศิริสังข์
2. เด็กหญิงนันท์นพิน  สมานพันธ์
3. เด็กหญิงปรียานุช  ตรีศักดิ์ศรีสกุล
4. เด็กหญิงพัชราภา  เผือกทอง
5. เด็กหญิงมนธิชา  กุมภะสิงห์
6. เด็กหญิงรินทร์วรา  จำปางาม
7. เด็กหญิงวรรณวิภา  ลาวงศ์
8. เด็กหญิงอายรญา  ฉิมเย็น
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรนุช  มีเงิน
3. นางสาวลาวรรณ์  โสภิส
4. นางสาวอรชนก  ขาวอุบล
 
141 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ทับทิมงาม
2. เด็กหญิงวรัญญา  สิทธาหนุน
3. เด็กหญิงสุชัญญา  เกียรติสายออ
4. เด็กหญิงสุรารักษ์  อดุลย์ชัยประสาร
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  วิสุทธนะ
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ  ดีประเสริฐ
 
1. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
2. นางมยุรี  ตะปะสา
3. นางสาวณัฐกุลจิรา  สกุณา
 
142 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระญาติการาม (ศุภสุขบำรุง) 1. เด็กหญิงชนกนันท์  พิมพ์พา
2. เด็กหญิงพรนภัส  ฤทธิ์เดช
3. เด็กหญิงมนัสวี  กลัดสำเนียง
4. เด็กหญิงฤดีมาส  กนกเพ็ชรรัตน์
5. เด็กหญิงลลนา  ตันสกุล
6. เด็กหญิงลลิตา  มีเพชรดี
7. เด็กหญิงลลิตา  ตันสกุล
8. เด็กหญิงสุจิตรา  จันทร์อร่าม
9. เด็กหญิงสุธาสินี  สายประเสริฐ
10. เด็กหญิงสุนิสา  คมกรด
 
1. นางมยุรี  ตะปะสา
2. นางรัสรินทร์  ธนาวัฒน์เดชานนท์
3. นายอาทร  หาสียา
4. นางสาวแนนศิยา  ลุมพะ
5. นางแคทรียาภรณ์  อินทิพย์
 
143 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  แสงจตุรัส
2. เด็กหญิงณัฐปัญชญา  กลิ่นระรวย
3. เด็กหญิงนายิกา  วงษ์ศิริ
4. เด็กหญิงนุสรา  สีม่วง
5. เด็กหญิงปุณฑริกา  เสนาพร
6. เด็กหญิงพิมพ์พิชชา  ไกรสิงห์สม
7. เด็กหญิงภัณฑิรา  บูรณะพิมพ์
8. เด็กหญิงภัทรียา  ชำนิวัฒน์
9. เด็กหญิงมุธิตา  รอดป้อม
10. เด็กหญิงวรลินทร์  สุพลา
11. เด็กหญิงวิภารัตน์  ประคองเทียน
12. เด็กหญิงวิริยา  ขันธศร
13. เด็กหญิงศิริพร  บุญเรือง
14. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปิ่นสังข์
15. เด็กหญิงสุภัชชา  ทรงกิจ
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรนุช  มีเงิน
3. นายสุพจน์  รุ่งเรือง
4. นายพัฒนพงศ์  พูลอุดร
5. นางสาวศิริพร   รื่นชาญภาค
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กหญิงจินดาภรณ์  ลาภประสพ
2. เด็กชายชินวัตร  เงินสลุง
3. เด็กชายตะวัน  ประสมการ
4. เด็กชายนันทวัฒน์  ขันนาค
5. เด็กชายวรินทร์  รอดณรงค์
 
1. นายนรินทร์  ดาราน้อย
2. นางสาวเฉลา  บุญกุศล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กชายภูธิป  ศรีขวัญ
 
1. Mr.CARLO DEXTER  VALDE PAMISA
 
146 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยภรณ์  จันทร์ผ่องแสง
 
1. นางจินตนา  อรุณเรือง ฮับเบิ้ล
 
147 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ประสิทธิ์ (วิบูลย์บำรุง) 1. เด็กหญิงเมธิกานต์  ปามา
 
1. นางอุไรวรรณ  จี่เอี่ยม
 
148 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงพิชชาพร  พาลีพจน์
 
1. นางสุภาวดี  ชุมภูแก้ว
 
149 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงนภัสสร  กุมุท
 
1. นางสาวนาถวรินทร์  เกตุดี
 
150 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา 1. เด็กชายนภัสสรณ์  พันธ์ศรี
 
1. MissMeron  Akanyijuka
 
151 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กชายคีรีรัฐ  เมืองแพน
 
1. นายจีระพงษ์  คังคา
 
152 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 83.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงณัชยา  วงศ์ภักดี
2. เด็กชายปราราเมศ  มีเวชสม
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  กิจเจริญ
4. เด็กหญิงพิมลพรรณ  สุขสวาท
5. เด็กหญิงพิยดา  หารี
 
1. นางสาวไปรยา  วงศ์อุรประเสริฐ
2. นางสาวนาถวรินทร์  เกตุดี
 
153 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 83.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สาระแพทย์
2. เด็กหญิงธิญาดา  พลารักษ์
 
1. นายอาซาง  แสนหว่าง
2. นางสาวยินดี  พรเกิดมงคล
 
154 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชาศึกษา(เคี้ยงฮั้ว) 1. เด็กชายนัยยวัจน์  อัศวาโกวิท
2. เด็กชายภวดล  อัศวาโกวิท
 
1. นายสุเทพ  บ่อทอง
2. นางสาวศศิธร  ธรรมรจน์
 
155 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายประธาน  ครุธเครือ
2. เด็กชายมงคล  วัน
 
1. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
2. นางสาวทิพวรรณ  สร้างตนเอง
 
156 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 1. เด็กหญิงจันจิรา  ธุมาชิน
2. เด็กชายทนงศักดิ์  โพธิ์พิกุล
3. เด็กชายพัชรินทร์  มั่นเมือง
4. เด็กชายพัฒนพงษ์  นาคแกมทอง
5. เด็กหญิงวนัสนัน  บุญนุ่ม
6. เด็กชายอนุชิต  แจ้งประยูร
 
1. นายไพรวรรณ  ใจเสงี่ยม
2. ว่าที่ร้อยตรีวันชัย  แข็งงาน
3. นางสุชาดา  คชชะ
 
157 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กชายกนกวุธ  บุญประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนัทชา  อบรมชอบ
3. เด็กชายมินทดา  อาตวงษ์
4. เด็กชายสิทธิชัย  บุตรศรี
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ์  แก้วแหวน
6. เด็กชายเมทิน  อ่วมทอง
 
1. นายพิจิตร  ตันสุวรรณ
2. นายเสกสรร  ทำธนู
 
158 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายณัฐดนัย  นิ่มนวล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คงถิ่นฐาน
3. เด็กชายธนกร  ภาคศิลป์
4. เด็กชายธนภัทร  เมฆกระจ่าง
5. เด็กชายธรรมรัตน์  พวงลำเจียก
6. เด็กชายธีรพงษ์  งามสง่า
7. เด็กชายนภัทร  โฮมคำจันทร์
8. เด็กชายอชิตพล  วะรีวะเก
 
1. นายไพรัช  ทันกลาง
2. นายธีรพงศ์  ระโยธี
3. นางสาวมรกต  วงษ์เนตร
 
159 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กหญิงกุลสินี  เจริญสุข
2. เด็กหญิงต่าย  สีวิไล
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  เขียววงศ์ใหญ่
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  หานาวี
5. เด็กหญิงยูกิ  มัทซึทาเกะ
6. เด็กชายรัฐพล  บัวทอง
7. เด็กหญิงวิสุตรา  เมฆประพันธ์
8. เด็กชายสิริวัฒน์  จิตมโน
9. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ศรีสวัสดิ์
10. เด็กหญิงอาทิตยา  ประสิทธิเดช
 
1. นางนิภา  สุ่มอินทร์
2. นายณัฐพงษ์  คนมั่ง
3. นางสาวพรรณสินี  งามนิมิตร
 
160 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายนัฐพล  พันธ์งาม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ทักษณีวรรตกุล
3. เด็กหญิงวรัญญา  อบรมศิลป์
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ   เทพสงเคราะห์
5. เด็กหญิงวีรยา   คำอ่อน
6. เด็กชายศักรินทร์  อร่ามเรือง
7. เด็กหญิงศิริเนตร  มีเย็น
8. เด็กหญิงอนันตญา  สารรัมย์
9. เด็กชายเกษมสันต์   หงษ์น้อย
10. เด็กชายเกียงไกร  เอราวัณ
 
1. นายนาริส  มะลิซ้อน
2. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค
3. นางสาวลาวรรณ์  โสภิส
 
161 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงชลธิชา  อนุรักษ์
2. เด็กหญิงราชาวดี  หมวกชา
3. เด็กหญิงวาริน  จอดสันเทียะ
4. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  หมัดอาดำ
5. เด็กชายสมยศ  ตันติคะชาภรณ์
 
1. นางกนกวรรณ  สระรักษ์
2. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
 
162 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงญาดาพัฒน์  คล้ายรักษ์
2. เด็กหญิงนพณัช  ไตรสัจจ์
3. เด็กหญิงแพรพิไล  บำรุงกิจ
 
1. นางประนอม  คล้ายรักษ์
 
163 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดธรรมจริยา 1. เด็กหญิงวรรณพร  จันทร์ศรีทอง
2. เด็กหญิงสุริฉาย  อรชร
3. เด็กหญิงเพ็ญพลอย  สลางสิงห์
 
1. นางสาวชมพูนุช  ก๊กสูงเนิน
2. นายธวัช  มณีโชติ
 
164 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระอินทร์ศึกษา (กล่อมสกุลอุทิศ) 1. เด็กหญิงจินต์จุฑา  หน่อแก้ว
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  ปัดจิตต์
3. เด็กชายเบญญาสิริ  วิภาตะจิตร์
 
1. นางสาวฤทัยทิพย์  ประชาสุข
 
165 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายธนานนท์  แหวนเพ็ชร์
2. เด็กหญิงสาริณี  ศรีพิสุทธิ์
3. เด็กหญิงอริสรา  ปานดี
 
1. นางสาวทัชชา  ปทุมสูตร
2. นางสาวปาลิดา  นามเสนาะ
 
166 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดผึ่งแดด (บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงอชิรญา  แคล่วคล่อง
2. เด็กหญิงอังคณา  พ่วงพูล
 
1. นางสาวประกายกุล  มีสม
2. นางสาวอมรรัตน์  อ่อนจันทร์สกุล
 
167 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เลิสฤทธิ์
2. เด็กหญิงอภิยา  โสภา
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
 
168 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุวรรณเจดีย์เลิศบุญยงค์อนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนาภา  วิเศษแก้ว
2. เด็กหญิงสุวรรณวจี  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวแพทอง  สามพันธ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  คำสนิท
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายธนกฤต  วโรดมสถาน
2. เด็กชายพงศภัค  ทรัพย์ล้อม
 
1. นางสาวลลิตา  พิทะยะสุธาพร
2. นายคมสันต์  เงินลาด
 
170 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายอัศวิน  อุดมลาภ
2. เด็กชายอานันต์  มีเย็น
 
1. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
2. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
 
171 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาค 1. เด็กหญิงธนพร  น่วมนุ่ม
2. เด็กชายพลกฤต  พรมสคุ
 
1. นางปิยาณี  น่วมนุ่ม
2. นางสาวสมบัติ  ศิลปัญจะ
 
172 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงธัญพร  กุญมอล
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ขันธรรม
 
1. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
2. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
 
173 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กชายนภัช  เริงสาตร์
2. เด็กชายวันเฉลิม  สายทัศน์
 
1. นางสาวอัจจิมา  บำรุงนา
2. นางสาวลัดดาวัลย์  รุมรัตน์
 
174 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายจิตดี  ทีรวม
2. เด็กชายตะวัน  สระทองแอ
 
1. นางสาวประภาภรณ์  พลรักษ์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  ยิ้มประเสริฐ
 
175 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงกานธิดา  นันทะเสน
2. เด็กชายธิติพล  กิตินาม
 
1. นางสาวจรรยา  มิ่งจันทร์
2. นางปาริชาติ  อินทร์พยุง
 
176 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางสงบ (กองวารีวิทยานุสรณ์) 1. เด็กหญิงฑิตยา   ผดุงใจ
2. เด็กหญิงยศวดี  เพียรเลี้ยงชีพ
 
1. นางสาวจรรยา  มิ่งจันทร์
2. นางสาวรุ้งทิพย์  ผดุงโภชน์
 
177 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กชายปภัทร  อับดุลสมัด
2. เด็กหญิงพิชยา  กูรีกัน
3. เด็กชายอัครเดช  พิมพ์จันทา
 
1. นางสาวอาวีศรี  นิลเจียระไน
2. นางสาวอฑิตยา  ไพโรจน์
 
178 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกุลบดี  พลีขันธ์
2. เด็กชายมูฮำหมัด  รุ่งเรือง
3. เด็กชายยุรนันท์  สุนทร
 
1. นายจักรพันธ์  คูนาดี
2. นางสาวขวัญใจ  บุญสมบัติ
 
179 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายธีรยุทธ  ยะมัน
2. เด็กชายอนันดา  เอิบกมล
3. เด็กชายอานัส  พาลี
 
1. นายจักรพันธ์  คูนาดี
2. นางสาววัชนันท์   เพ่งสุข
 
180 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายพงษ์อดิศ  บุญเรือง
2. เด็กชายภูเบศร์  พลีรักษ์
3. เด็กหญิงวรัญญา  เพียรรักษ์
 
1. นางสาวขวัญใจ  บุญสมบัติ
2. นายไพบูลย์  บ่างสุวรรณ์
 
181 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายกมล  ดวงทกิจ
2. เด็กชายจตุรภัทร  เสือศรี
3. เด็กชายจตุโชค  ลีประโคน
 
1. นางทัศนีย์  ตรีสิทธิ์
2. นายชัชวาลย์  ระดาฤทธิ์
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  คำปันโน
2. เด็กชายณัฐวัฒน์  สิงห์ทอง
3. เด็กชายธนบัตร  รื่นแสง
 
1. นายวรวิทย์  ลี้เจริญ
2. นางสาวละมัยศรี  พลที
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงธนภรณ์  ประยงค์กลิ่น
2. เด็กหญิงนราภรณ์  ไชยเสนา
3. เด็กหญิงไอรดา  คนึงทรัพย์
 
1. นางสาวฐิติพร  ปรอดประเสริฐ
2. นางสาวรุ่งทิวา  สว่างจันทร์
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังแดงเหนือ "แจ่มวิทยาคาร" 1. เด็กหญิงทิพมาศ  มะปรางหวาน
2. เด็กหญิงนพมาศ  มะปรางหวาน
3. เด็กหญิงรวิวรรณ  ชาเรณู
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ยิ้มละม้าย
2. นางสาวฐิติพร  ปรอดประเสริฐ
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธัญมน  แฝงด่านกลาง
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  เรืองนิมิตร
3. เด็กหญิงรัสตะวัน  ขุนคงมี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  กลิ่นธูป
5. เด็กหญิงสาวิกา  เกิดมากมี
6. เด็กหญิงสาวิณี  เหล็กดี
 
1. นางสาวกนกธร  ปทุมทวีพร
2. นางสุทธิพร  สุขสว่าง
3. นายวรวงศ์  ติหะปันโย
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  จันทร์อ่อน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  พิมพ์ขารี
3. เด็กชายภูเบศ  โยมภูเวียง
4. เด็กหญิงวันนิดา  รื่นไทย
5. เด็กหญิงสุมิตตรา  ลอยวิไลย
6. เด็กหญิงอารีรัตน์  จำคำ
 
1. นางสาวสมศรี  เริงสังข์
2. นางสาวนัทธมน  ประสพโชค
3. นายปรัชญา  เจริญสุข
 
187 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดภาชี "สุนทรอุปถัมภ์" 1. เด็กชายบุญศิริ  ทองอร่าม
2. เด็กชายอภิเชษฐ์  จินดาวงษ์
3. เด็กชายไตรรัตน์  จันทร์สุภา
 
1. นางสมมาศ  อันทชัย
2. นายไพล๊อต  บุศราคำ
 
188 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงพรพิรุณ  มายา
2. เด็กชายอภิวัฒน์   บุบผาสุวรรณ
3. เด็กหญิงเจียรไนย  รุจิญาติ
 
1. นางรัชนีพรรณ  งามสมโสตร์
2. นางสาวอรอุมา  ขันธพาลี
 
189 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงชุติมดี  ภานุภาพ
2. เด็กหญิงธันยพร  จรเสถียร
3. เด็กหญิงมัญชุพร  เปลี่ยนน้อย
 
1. นายสุวิท  มหานิยม
2. นายสุมิตร  สีมาพล
 
190 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กหญิงนพมาศ  ทองใจ
2. เด็กหญิงพรพิมล  ทุนสันเทียะ
3. เด็กหญิงอรวินท์  มาลัยทอง
 
1. นายสุวิท  มหานิยม
2. นายสิทธิพงษ์  กาหลง
 
191 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประดู่ทรงธรรม (จียพันธ์บำรุง) 1. เด็กหญิงกันยิกา  ปรีเปรม
2. เด็กหญิงธนัชพร  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  สุดกังวล
 
1. นางสาวนภาพร  สมบูรณ์สุข
2. ว่าที่ร้อยตรีธนเกียรติ  ฤกษ์ดี
 
192 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศิวาราม 1. เด็กหญิงพรกุมภา  แตงอ่อน
2. เด็กหญิงพัชริดา  เดชชัง
3. เด็กชายวราวุศ  เขียวเกษม
 
1. นางกาญจนะ  พุดซ้อน
2. นางสาวกุสุมา  เปียงน้อย
 
193 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอินกัลยา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงินยวง
2. เด็กหญิงภัทรานิษฐ์  บุญปกครอง
3. เด็กหญิงวรัญญา  วาระโว
 
1. นางละเอียด   เรืองหิรัญ
2. นางสมคิด   ผดุงรส
 
194 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  สัสดีจุมพล
2. เด็กหญิงศิราพร  ศิริแพทย์
3. เด็กหญิงแก้วตา  พงษ์สมเพียร
 
1. นางสาวปนัดดา  ปิ่นแก้ว
2. นางสาวณัฐณิชา  หวังดี
 
195 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองตะเคียน หมู่ 2 (วันครู 2504) 1. เด็กหญิงชลธิดา  การีโรจน์
2. เด็กหญิงนัดดา  ช่วยชู
3. เด็กหญิงแพรวา  สมสมัย
 
1. นางอรสา  บุญรอด
2. นางสาวอาฑิตยา  ไพโรจน์
 
196 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงทิพย์วารินทร์  สิงห์ป้อม
2. เด็กหญิงสุชาดา  กลับเป็นสุข
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อยู่เจริญ
 
1. นางสรรพัชญา มีวุฒิสม  คอร์เบ็ทท์
2. นางสาวสุปราณี  สังสะกุล
 
197 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงภาวนียา  เนตรทิพย์
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  ทับมาโนช
3. เด็กหญิงสุภัทรตรา  ศรีสุภานน
 
1. นางสาวสุภิรัฏต์  ศิวิลัย
2. นางสาววรัญญา  ศรีเผือก
 
198 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์ 1. เด็กชายนัทธพล  บุญทัน
2. เด็กชายมนตรี  รุจิจิตร์
3. เด็กชายวัชรพล  ภู่นาค
 
1. นางสาวสุภิรัฏต์  ศิวิลัย
2. นายนาทพล  ศรีบุรินทร์
 
199 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงขวัญพิชชา  จันท์กระพ้อ
2. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ภาชนะ
3. เด็กชายสมุนไพร  ภาโนมัย
 
1. นางประภาศรี  อยู่จุ้ย
2. นางสาวอุศนัน  ขันสาคร
 
200 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงณิชาพร  นาคะนคร
2. เด็กหญิงวิลาสินี  ผดุงพัฒน์
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  ตลับนาค
 
1. นางสาวภาราดา  พิมพ์เมือง
2. นางสาวปรานี  อินทผล
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  รัตนโชติ
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
 
202 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงพรรณรัตน์  ดวงแก้ว
 
1. นางศุภรา  มาลาโชติรัตน์
 
203 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอวังน้อย 1. เด็กชายใหม่  พระฉาย
 
1. นางสาวละมัยศรี  พลที
 
204 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดตาลเอน (โศภนชนูปถัมภ์) 1. เด็กหญิงกานตณา  ครุฑหว่าง
 
1. นางลำไพร  ศรีสิทธิการ
 
205 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงอัญญาณี  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
 
206 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายวัชรพล  ทรงโฉม
2. เด็กหญิงศศิธร  อู่ทรัพย์
3. เด็กหญิงเก็จลดา  ปัทถาพงษ์
 
1. นายธวัชชัย  จันทร์สวัสดิ์
2. นางศิวัตรา  พลรักษ์
 
207 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กชายณัฐภา  เดชวัฒน์
2. เด็กชายธนากร  ประกอบกิจ
3. เด็กชายธันวา  เรืองศรี
 
1. นางสาวปติณญา  กันทะวงศ์
2. นางสาวอนรรฆพร  สุพิมพานนท์
 
208 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนครหลวง (พิบูลประเสริฐวิทย์) 1. เด็กชายชนสรณ์  เกลี้ยงทอง
2. เด็กหญิงนพรัตน์  อยู่ปรี
 
1. นางศิวัตรา  พลรักษ์
2. นางสาวปาริฉัตร  ศรีศิริกุล
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กชายยศพร  ภู่หิรัญ
 
1. นางสาวอโนเชาว์  แก้วกูลฑล
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชายนาถวัฒน์  ทาโถม
 
1. นางสาวสุธารทิพย์  แย้มผิว
 
211 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพนัญเชิง (ไตรรัตนนายก) 1. เด็กหญิงณัฐวดี  พงษ์สุด
 
1. นางพัทยา  สุขเขตต์
 
212 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อตาโล่ 1. เด็กชายธรรมสิงค์  พวงสายหยุด
 
1. นางสาวศิริพร  คำมาก
 
213 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงสุประวีณ์  ทองชื่น
 
1. นางอัจฉรา  พรนิมิตร
 
214 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กชายชาคริต  ขันธรูจี
 
1. นางสาวอนรรฆพร  สุพิมพานนท์
 
215 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กชายภูมิรพี  ชื่นโพธิ์
 
1. นางสาวปภาวิณี  ภูติเกียรติขจร
 
216 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชายปฏิภพ  ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุธารทิพย์  แย้มผิว
 
217 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กหญิงวรนุช  ใจมั่น
 
1. นางสาวจันจิรา  คัมภีร์
 
218 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเป็ด 1. เด็กหญิงวนิดา  พานทอง
 
1. นางบังอร  อยู่สุข
 
219 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงเปมิกา  บำรุงศิลป์
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
 
220 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโตนด 1. เด็กชายสุรชัย  จักกระนอง
 
1. นางสุภาพร  รักพนาสุวรรณ
 
221 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ 1. เด็กหญิงพรหมพร  เดี่ยวอภิสิทธิ์
 
1. นางน้ำทิพย์  สาระถิน
 
222 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายเตชนิธิ  ระหงษ์
 
1. นางนุกูล  จำนงบุญ
 
223 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กหญิงบุญฑริกา  พานิจจะ
 
1. นางสาวนชรพร  ประมวลสุข
 
224 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายธีรเดช  สง่าศรี
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ผลเจริญ
3. เด็กชายพงศธร  บุญมี
4. เด็กหญิงพรทิพย์  รอดไพบูลย์
5. เด็กชายรัชชานนท์   อินเลี้ยง
6. เด็กหญิงอัญปวีร์  ฐิติรัชน์วราธร
7. เด็กชายโออิชิ  รอดไพบูลย์
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
2. นางฉวีวรรณ  ท่าวัง
3. นางรัตนา  แสงสว่าง
 
225 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหันตรา (เวช สมานราษฎร์นุกูล) 1. เด็กชายชลชาติ  สาททอง
2. เด็กชายนนทกร  ธารีศักดิ์
3. เด็กชายยุรภัทร  ชาติสกุลเจริญ
 
1. นางเพียงเพ็ญ  กระจ่างเย่า
2. นางพรพรรณ  กิจติถานนท์
 
226 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพะยอม 1. เด็กหญิงกิติยาภรณ์  ผลิตกุล
2. เด็กชายชโลธร  เทียนทอง
3. เด็กหญิงลัดดา  ดีวังยาง
 
1. นางกัลยา  จันทร์เต็ม
2. นางสาวปัทมวรรณ  สัมพันธ์
 
227 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐวิลัย  วันวงษ์
2. เด็กชายภูวดล  ทรัพย์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงสุภาสินีย์  เทพแสน
 
1. นางวันทนา  แต้มสาระ
2. นางศิริดาวรรณ์  จันทรัตน์
 
228 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กหญิงพิชชาพร  แสงกนึก
2. เด็กชายสรายุต  เจริญพร
3. เด็กชายอัมรินทร์  เนาเนินทอง
 
1. นางปัทมา  เพชรสุข
2. นางสาวภคมน  มณีวรรณ์
 
229 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาอุ่น 1. เด็กชายภูรินทร์  เข็มอนุสุข
2. เด็กหญิงวโรรส  สังข์ทอง
3. เด็กชายเจตนิพัทธ์  ตรีคงคา
 
1. นางปัทมา  เพชรสุข
2. นางสาวอิสรียา  ฤทธิทรง
 
230 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหัวคุ้ง 1. เด็กชายชนัญญู   พืชจันทร์
2. เด็กหญิงวิภา   โต้ตอบ
 
1. นางสาวนิตย์ติญา   โสภา
2. นางสาวสุนิษา  สัมฤทธิ์
 
231 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กชายขัตติยะ  แจ่มใส
2. เด็กชายอดิศักดิ์  ทองห่อ
 
1. นางสาวจินตนา  เอี่ยมเพ็ชร์
2. นางสาวเกษร  ศรีทอง
 
232 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายฉัตรชัย  ไม้แก้ว
2. เด็กชายเฉลิมเอก  อิ่มในสุข
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
2. นายเจนวุฒิ  บุญชูพงศ์
 
233 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุคันธาราม (สุคันธวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัฒน์  รื่นสาต
2. เด็กชายภูริพัฒน์  สำเร็จศิลป์
3. เด็กชายวชิรา  สนนอก
 
1. นายราเชนทร์  เฮงสวัสดิ์
 
234 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กชายธิปกร  แร่เพชร
2. เด็กหญิงนฤพร  ทองประโคน
3. เด็กชายอธิป  ไกรสำรวม
 
1. นายชาญศักดิ์  นิ่มนวล
2. นางสาวรังสิยา  นามวงษ์