เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ ยวงสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสวัสดิ์ เดชกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพริก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นางณัฐกานต์ นวนสำเนียง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอุทัย คำสุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
7 ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มศว ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
8 นางปราณี วาดเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
9 นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
10 ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายบุญชัย อโนดาษ นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลสาริกา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายปฐมพงษ์ พุ่มจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
13 นายพรชัย โพเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
14 นางสาวรัชนี วงศ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
15 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วดารา ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
16 นางเพชรสุดา นารถดนตรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
17 นายณัฐชัย เอี่ยมทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
18 นางสาวดาวิกา เณิณลีลา ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
19 นางสาวเจนจิรา อยู่บำรุง ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
20 นายวัชรพงษ์ โพธิประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
21 นายภูชิต อาจสำอางค์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
22 นางรุจีรัตน์ พิทักษ์ศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
23 นายทศพร สกลนุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
24 นายณัฐวุฒิ อ้อยขาว ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
25 นายเชิดศักดิ์ ฝ้ายลุย ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
26 นายทศพร สกลนุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
27 นายณัฐวุฒิ อ้อยขาว ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
28 นางสาวยิหวา วันดี ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
29 นายบำรุง อิศรกุล นักออกแบบกราฟฟิก ชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo)
30 นายนาวิน แกละสมุทร ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป.สมุทรสาคร ชนะเลิศ การประกวดคำขวัญ
31 นายประเวช สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายแข่งขันทักษะทางวิชาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
33 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๖ จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๖ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
36 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานี เขต ๔ จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสระบุรี เขต ๔ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี เขต ๕ จังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอ่างทอง เขต ๕ จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยนาท เขต ๕ จังหวัดชัยนาท เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
41 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เขต ๕ จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาราชบุรี เขต ๘ จังหวัดราชบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
43 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๙ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
44 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑o จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
45 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรสาคร เขต ๑o จังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี เขต ๑๗ จังหวัดจันทบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
47 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี เขต ๑๘ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
48 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาระยอง เขต ๑๘ จังหวัดระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
49 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๒ จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
50 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๑ จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
51 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต ๒ จังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
52 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
53 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
54 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
56 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
57 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ จังหวัดชลบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
58 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
59 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ จังหวัดปราจีนบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตราด จังหวัดตราด เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
61 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต ๒ จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
62 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๑ จังหวัดสระบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
63 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ จังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
64 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จังหวัดระยอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
66 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ จังหวัดลพบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
67 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
68 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ จังหวัดนครปฐม เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
69 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
70 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
71 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
72 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑ จังหวัดสมุทรปราการ เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
73 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
74 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
75 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานนทบุรี เขต 3 จังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
76 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
77 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จังหวัดนครนายก เข้าร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ
78 นายสุคนธ์ งามสนอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
79 นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง ผู้อำนวยการ โรงรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการอำนวยการ
80 นายปรีชา ย้อยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
81 นางมุกดา โชติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
82 นางสาววรรณนิภา หาญวีรกุล ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ
83 นางพีรภาว์ บุญเพลิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
84 นางสาววรรณา ศรีจันทรา ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ
85 นางสาวพรดา อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
86 นางสาวประเทืองพร แสงส่ง ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ
87 นางพัทยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสว่างสพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
88 นางสาวบุษบา อามีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
89 นางอรชุมา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจดีย์ทอง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
90 นางประณีต หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
91 นางจินดา เสนาะล้ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
92 นายประเวช สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
93 นางสาวเพ็ญแข เสริมศรี โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการอำนวยการ
94 นางสุภาวดี สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
95 นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
96 นางวิภาพร เดชกัลยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
97 นายวันชัย เกตวัลห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ
98 นางธิดารัตน์ สาระภี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
99 นางประนอม เอี่ยมเทียน ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการอำนวยการ
100 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร คณะกรรมการอำนวยการ
101 ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ
102 นายวินัย อ่ำประเวทย์ ผอ.รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
103 นายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
104 นายประการ รังสิกุล ผอ. รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
105 นายบุญชัย อโนดาษ นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลสาริกา คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายละลอง เหนือกาะหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
107 นายประชา มณีเล็ก ฝุ้อำนวยการโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการอำนวยการ
108 นายไพบูลย์ คนเสงี่ยม ผอ. รร.วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
109 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก คณะกรรมการอำนวยการ
110 นายบัญชา พรหมขำ ผอ. รร.อนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
111 นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
112 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการอำนวยการ
113 นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
114 นางสาววศินี มุกดอกไม้ ผอ. รร.ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
115 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง ธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
116 นางบุญจิรา ชูพันธ์ ผอ.รร.บ้านหัวหมอน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
117 นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้ง ผอ. รร.วัดวังไทร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
118 นางสาวพรธิดา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู ๒๕๐๔ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
119 นางอัชญารัตน์ สมรอบรู้ รองผอ. รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
120 นางสุบิน ณ อัมพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
121 นายองอาจ พุ่มมีวิทยาคา ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
122 นางนพภา อินทิม ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
123 นางพรรณพัฒน์ ธัญวุฒิศิริ ครู รร.บ้านดงแขวน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
124 นายอาณัติ แซ่โค้ว ครู รร.บ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
125 นางนันธิดา วรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
126 นางจิดาภา วัฒนวิเชียร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
127 นายธนนิวัฒน์ สายบูรณ์ ครู รร.บ้านเขาไม้ไผ่ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
128 นายเชาวลิต สีลาชัย ครู รร.ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
129 นางจุฑามาศ ศิริเกรียงไกร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
130 นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ครู โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
131 นางทรงศรี คงมั่น ครู รร.เมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
132 นางสาวขวัญศิริ บุญสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดอกไม้ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
133 นางสุดใจ วรานนท์ ครู รร.วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
134 นางสุตที นิ่มรัตน์สิงห์ ครู รร.วัดหนองรี สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
135 นางชวนชื่น ทัศนา ครู รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
136 นางสาวศิริพร แสงสุตา ครู รร.วัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
137 นางสุคนธ์ ภาคาพรต ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
138 นางอุบล เพิ่มทอง ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
139 นายบัญชา รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
140 นางจินตนา ดวงรัศมี ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
141 นางยุวดี จันทศรีคำ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
142 นางจิรกาญจน์ จันทัน ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
143 นางสาวกษมา จันทร์แต่งผล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
144 นางสาวศิริกันยา พิกุล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
145 นายชัยวัฒน์ โคกกระชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
146 นายกำจาย เครื่องสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการอำนวยการ
147 นางอรวรรณ อยู่ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช คณะกรรมการอำนวยการ
148 นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
149 นางวรรณวิไล พันธ์ุสีดา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
150 นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
151 ว่าที่ร้อยตรีวินัย หงส์ทอง โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
152 นายถาวร พูลศรี โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการอำนวยการ
153 นายประจักษ์ โพพิจิตร โรงเรียนวัดวังยายฉิม คณะกรรมการอำนวยการ
154 นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น โรงเรียนบ้านคลองหกวา คณะกรรมการอำนวยการ
155 นายมณัฐฏ์ สุขปลั่ง โรงเรียนสันติวัฒนาราม คณะกรรมการอำนวยการ
156 นายสมกฤษ บำรุงจิตต์ โรงเรียนวัดสะพาน คณะกรรมการอำนวยการ
157 นายมานะ เมืองคำ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
158 นางสุภิญญา เพิ่มจิตร โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
159 นายกำจาย เครื่องสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง31 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
160 นางอรวรรณ อยู่ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
161 นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
162 นายสุพรรณ สุวิชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
163 นายสุวัฒน์ สุขชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
164 นางสมคิด จันขุนทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
165 นางจินดา สรรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
166 นางอรทัย สุรทัตโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
167 นางมณเทียน จำปาเกิดทรัพย์ ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
168 นางสาวรสนา นุตะศะริน ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
169 นางสาวสมปอง แสงคา ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
170 นางสาวปนัดดา เดชเกาะเก่า ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
171 นายณรงค์ ผลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
172 นางสุวนิตย์ แก่นใจเด็ด ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
173 นายประชุม บำรุงจิตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการอำนวยการ
174 นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
175 นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมี ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
176 นางวลาวัลย์ อุดมศิลป์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
177 นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
178 นางฉะอ้อน แป้นเงิน ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
179 นางศิริวรรณ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบกเขียว สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
180 นางสาวรักชนก คำวัจนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
181 นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
182 นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหินลาด สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
183 นางสาวบุญเรียง อนุศาสนรักษ์ ครูโรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
184 นางสุรีรัตน์ แหยมประสงค์ ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
185 นางวารี หมื่นแผงวารี ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
186 นางชนกานต์ จันทวงค์ ครูโรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
187 นายสมชาย นาคนัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
188 นางสาวฐาปนีย์ จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา คณะกรรมการอำนวยการ
189 นางพิชญาภา เมืองคำ ครู โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย คณะกรรมการอำนวยการ
190 นางศศิธร จินาวงค์ ครู โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย คณะกรรมการอำนวยการ
191 นายอเนก แก่นเผือก ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
192 ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มศว คณะกรรมการอำนวยการ
193 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา มศว คณะกรรมการอำนวยการ
194 อ.ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
195 นางจิราภรณ์ เทพสาธร ผู้อำนวยการสำนีกงานคณบดีคณะพลศึกษา มศว คณะกรรมการอำนวยการ
196 นายปรีดา จันทวงษ์ บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
197 นายธวัชชัย มูลตลาด บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
198 นายสุพจน์ พ่วงศิริ บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
199 นางสาวพิกุล ภูจักหิน บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
200 นายพิษณุ วงศ์ยะรา บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
201 นายจักรพงษ์ สมพร อาจารย์สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว คณะกรรมการอำนวยการ
202 นางสถาพร แดงโสภา ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
203 นายนรรถพงษ์ ทิมฉิม ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
204 นางสาวกฤษณา ขำปากพลี ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
205 นายโสฬส รอดโต ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม คณะกรรมการอำนวยการ
206 นางขวัญเรือน ภาคบุบผา ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
207 นางดาหวัน คำวัจนัง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร คณะกรรมการอำนวยการ
208 นางสาวนวลจันทร์ ท้าวประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) คณะกรรมการอำนวยการ
209 นายนาถนที ปรีประทุม ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ คณะกรรมการอำนวยการ
210 นายณภัทร วีระอมรกุล ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) คณะกรรมการอำนวยการ
211 นางสาวสุปราณี ระโหฐาน ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชียวโอสถ คณะกรรมการอำนวยการ
212 นางสาวเรณุชา ชินนาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร คณะกรรมการอำนวยการ
213 นายภาณุเดช คำวัจนัง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ
214 นายกฤต เจนการ ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (สพม.๗) คณะกรรมการอำนวยการ
215 นางภัสราวรรณ์ เจนการ ครู โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ (สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑) คณะกรรมการอำนวยการ
216 นางพรวิภา เชยกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเคี่ยม คณะกรรมการอำนวยการ
217 นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเศียร คณะกรรมการอำนวยการ
218 นางเพียงเพ็ญ จันทสุข ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
219 นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย คณะกรรมการอำนวยการ
220 นายโสภณ อั๋นบางไทร ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะกรรมการอำนวยการ
221 นางอัจฉราวดี พุฒซ้อน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการอำนวยการ
222 นายอภิสิทธิ์ แก้วพวง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการอำนวยการ
223 นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
224 นายไพฑูรย์ จันทะโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
225 นางวิรัชนี สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
226 นางสาววรรณา เฮงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง 17 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
227 นายชัยวัฒน์ จันทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 33 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
228 นางสุชญา บำรุงกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
229 นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
230 นายสุราช หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
231 นางสาวขวัญศิริ บุญสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดอกไม้ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
232 นายบัญชา รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
233 นางรสิตา กุดแถลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
234 นางสาวแสงอรุณ สุขดี ครู โีรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 คณะกรรมการอำนวยการ
235 นายจรูญ ทองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ
236 นางธนัชญา วันทนะ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ
237 นางทวีพร สำลี ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการอำนวยการ
238 นายมนูกิจ บ้านเล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการอำนวยการ
239 นายประชา มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
240 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
241 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
242 นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
243 นางอธิชา คะประสบ ครู โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย คณะกรรมการอำนวยการ
244 นายธนากิตต์ิ นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
245 นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
246 นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถ ครูโรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร ๘ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
247 นางสาวนฤมล ปึกคม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
248 นายสุเทพ สุขชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ
249 นายอนุสรณ์ ราชวงษ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
250 นางณัฐกานต์ นวนสำเนียง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
251 นายสมชาย มะนูน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
252 นางพรวิภา เชยกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
253 นายสัมพันธ์ ญาณสุธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
254 นางสุชญา บำรุงกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
255 นายอดุลย์ เกตุบรรจง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
256 นางสาวภัทรภร มั่นเพ็รช ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
257 นายประชา มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
258 นางกนกพร ทับพยุง ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
259 นางวันประภา เนื่องจากจันทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
260 นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
261 นางปิยะพร บัญญัติ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
262 นายณัฐกรณ์ ธาตุทอง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
263 นางสาวเสาวนีย์ อิงรัตนชัยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
264 นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
265 นางสาวนันทนา จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
266 นางสุภาษิต อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
267 นางสาวไอรินทร์ลดา ภักดี ครู โรงเรียนสุตธรรมาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
268 นางสาววิมลรัตน์ ทิพวัลย์ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
269 นางสาวพัชรินทร์ บรรดาเทา ครู โรงเรียบ้านเขาหัวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
270 นายประเวช สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
271 นายทัศนัย อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
272 นายกมล โชคอาภาสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
273 นายเอกรัฐ เอกวงษา ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
274 นางจินดา เสนาะล้ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
275 นางสาวสุรางค์ บำรุงจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
276 นางสาวถนอม หนีพาล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
277 นางพิศมัย สาระกูล ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
278 นางสุภาวดี สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
279 นางสาวอำภา แสงระวี ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
280 นางปราณี แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
281 นางวิภาพร เดชกัลยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
282 นางสาวธัญญพัฒธ์ ปั้นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
283 นางพเยาว์ สุขพูล ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
284 นางกรองศิริ เลิศรติภัทร ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
285 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
286 นางสาวจีราภรณ์ สังฆนาค ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
287 นางสุภาวดี ปึกคม ครูโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
288 นางชลลดา อินทร์เนตร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
289 นายพรธิวัฒน์ ธาตุทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
290 นางสาวธนิดา ป้อมเรือง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
291 นางวิลาวัณย์ ปังพูนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
292 นางอรวรรณ ขุนชนะ ครูโรงเรียนวัดพราหมณี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
293 นางสาวสัมฤทธิ์ ศรีสัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
294 นายธนวัฒน์ พระพร ครู โรงเรียนวัดโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
295 นายประชา มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
296 นางเพ็ญพรรณ สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
297 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
298 นางสาวภัชรพร เจดีย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
299 นางปราณี อ่ำประเวทย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
300 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ฝู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
301 นางสาวนปภัช สีลูกหว้า ครู โรงเรียนวัดทางกระบือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
302 นางวรรษชล วรวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
303 นายไพฑูรย์ รวมศิลป์ นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
304 นางพิสมัย พรหมขำ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
305 นางขนิษฐา นิสัยสัตย์ ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
306 นายไพโรจน์ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
307 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
308 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
309 นางทองอยู่ มีมาก ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
310 นางพรรณปพร พันธ์ุศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
311 นางสาวชัชฎา มาตรทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
312 นางปุณยนุช วรรณะ ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
313 นายพิษณุ ประกอบนา ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
314 นายธนรัช เรืองสว่าง ครู โรงเรียนวัดโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
315 นางวิไลลักษณ์ ลาดไธสง ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
316 นางวรรณา วงษ์อินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
317 นางพรนิภา เทียนรุ่งเรืองแสง ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
318 นายจักรี สอนนุช ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
319 นางสาวน้ำฝน มีเสาเรือน ีึีครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
320 นางสาวศศิวิมล อดุลย์จิตร ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
321 นายชัยวัฒน์ วังเวชช์ ครู โรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
322 นางณฤดี อาศูรย์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
323 นางสาวพิชญาภา กิตติคุรุปกรณ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
324 นางสมหทัย รวมพล ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
325 นางสาวสุดา ระสา พนักงานราชการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
326 นางวรวรรณ สุรีย์ฉาย ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
327 นางสาวณัฐธยาน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
328 นางปรียานุช นิมิตรมาลา ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
329 นางสาวปิยวดี ทองขาว ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
330 นางสาวสิริอนงค์ เทวาปิยไพศาล ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
331 นางสาวสุพัตรา ทับทิมไทร ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
332 นางสาววริศรา ศิริสมบัติ ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
333 นางลัดดาวัลย์ เกษทอง ครูโรงเรียนบ้านทำนบ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
334 นางสาวอนัญญา ทองปัน ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
335 นางสาวสาลินี พุทธสุวรรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
336 นางสาวเจนจิรา อยู่บำรุง ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
337 นางสาววราภรณ์ วันดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
338 นางสาวศภิสรา กรุษวงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
339 นางสาวปิลันธนา เพ็งแจ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
340 นางณัฐชยา พิมพ์ทรายมูล ครู โรงเรียนบ้านคลอง 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
341 นางสาวสุริยาพร พุทธสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
342 นางสุจิตรา ชาวเวียง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
343 นางนริศรา ทาสี ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
344 นางสาวณัฐอนัญญา ศาลางาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
345 นางสรชา โพธิ์ทับไทย ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
346 นางสกุณา โบสถ์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
347 นายเสรีชัย ทวีการ ครู โรงเรียนวัดบางหอย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
348 นางมินตรา กิ่งเกษ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
349 นางชนัญชิดา ชมภูนุช ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
350 นางสาวธันยกานต์ คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
351 นางสาวชนิดา ตันจ้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
352 นางรินทร์ลภัส ปิยะนันทวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
353 นางสาววัชรียา ปราชญาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
354 นางราตรี สมฤดี ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
355 นางสาวนฤมล เพ็ชร์รัก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
356 นางสาวเรือนแก้ว มูลผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
357 นางเพลินจิตต์ เวฬุวรรณวรกุล ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
358 นายปราบดา มาประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
359 นางประภาภรณ์ วังยายฉิม ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
360 นางทิพาวรรณ เทพรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
361 นางจิตติมา หัสกุล ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
362 นายยศนันต์ คำสกุล ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
363 นายยศศักดิ์ แก้วสุก ครูอัตราจ้างโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
364 นางสาวธีรวรรณ ลาหอม ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
365 นายปิยพงษ์ ไทยมา ครูโรงเรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
366 นางกมลลดา ผลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
367 นางเพียงใจ สุวรรณคล ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
368 นางสาวสุภาพร เจริญอรุณตระกูล ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
369 นางสงบ ผาสุข ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
370 นางสาวจินตนา สุพรม ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
371 นางสาวกาญจนา สายทิพย์วดี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
372 นางเนาวรัตน์ รักธรรม ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
373 นางอรัญญา วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
374 นางสาวราตรี สารศรี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
375 นางทองศรี พลศรี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
376 นางสาวมาลี จันทรเลิศ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
377 นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
378 นางเยาวลักษณ์ ตันสกุล ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
379 นางสาวจิรานันท์ คำเสียง ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
380 นางสาววริศรา พานนิล ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
381 นางณัฐภา สำเร็จสุข ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
382 นางสาวมาลี เมฆสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
383 นางสาวสมคิด ภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
384 นางนัยนา วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
385 นางสาวจิตติมา รุ้งกฤตผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
386 นางสาวพรพรรณ มงคลยง ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
387 นางสาวชัชฎา มาตรทอง ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
388 นางพุทธชาติ ปิ่นทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
389 นางทองสุข ปลอดทอง โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
390 นางสาวนุชา บำรุงจิตต์ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
391 นางมานิต พาลี โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
392 นางสาวสาวิตรี ใจงาม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
393 นางสาวภทรพร สละชั่ว โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
394 นางอรัญญา มะโนธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
395 นางสาวนิดา อยู่เย็น โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
396 นางสาวสุนิษา สุขสบาย โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
397 นายอเนก แป้นกล่อม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
398 นางสาวฐิติวัลค์ สุริย์ฉาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
399 นางสาวกมลชนก นิลวิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
400 นายณัฐวรรธน์ ป่าไพร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
401 นางสาวจงกลวรรณ เขตตลาด โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
402 นางสาวเบญญาพร นาคฤทธิ์ โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
403 นายจำรัส โตงาม โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
404 นางสาวมาริษา ยิ่งยวด โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
405 นางสาวพัชรา ตีต้อ โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
406 นางสาวแววนภา พระเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
407 นางสาววิไลวรรณ สาตทรัพย์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
408 นายณัฐภัทรศรัณย์ แก้วมณีคง โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
409 นางสาวณัฎฐภรณ์ รังษีวงศ์ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
410 นายปัณณทัต ธิติวรชัย โรงเรียนวัดโคกลำดวน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
411 นางเยาวลักษณ์ ดีเสียง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
412 นางสาวปริญดา สอนมั่ง ครู โรงเรียนวัดคิรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
413 นางสาวนุชนารถ แก่นใจเด็ด ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
414 นางสาววะยุรา กุลทอง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
415 นายเกียรติภูมิ สุขชม ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
416 นางสาวอโณทัย เมียะแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
417 นางสาวธนภัทร จีรพรชัย โรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
418 นางสาวอรพรรณ วันเพ็ญ ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
419 นางสาวอลิษา ดาราพาณิชย์ ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
420 นางสุภาภรณ์ เชยชื่น ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
421 นายคมกริส ยิ่งนอก ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
422 นางสาวณัฐสินี เรืองวีระวงษ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
423 นายณรงค์ เหนือเกาะหวาย ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
424 นางวรรณี เขียววิจิตร์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
425 นางอภิรดี คุณประทุม ครู โรงเรียนวัดคิรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
426 นางทัตชญา ระษารักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
427 นางสาวสุกัญญา พระอามาตร์ ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
428 นายชวกร ขันอาสา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
429 นางสาวพรทิพย์ มาลัยทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
430 นางสาวเรียม เพิ่มพูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
431 นางมณีรัตน์ รัศมี ครูโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
432 นางสาววนิดา เจือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
433 นางสาวเชาวนี เอี่ยมแสง ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
434 นางสาวบังอร จำปาโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
435 นายสายชล สร้อยระย้า ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
436 นางทิพอาภา วิลัย ครูโรงเรียนวัดโคกสว่าง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
437 นายขจรจำนงค์ เจริญศิริ ครูโรงเรียนวัดทองจรรยา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
438 นางถวัลย์รัตน์ เอี่ยมอาจหาญ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
439 นางประไพ จันทศร ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
440 นางสาวศรัญญา ศรีทอง ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
441 นางฉะอ้อน แป้นเงิน ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
442 นางสาวประทวน จารย์ลี ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
443 นางสุุรีรัตน์ ปราบพาล ครูโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
444 นางรัตนาภรณ์ ศิลปะเสถียรกิจ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
445 นางสาวภัชรินทร์ กระต่ายทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
446 นางสาวจุฑามาศ สมสีไสย ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
447 นายกฤษฎา น้อยวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
448 นายเจษฎา มีสาระภี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
449 นายอโนทัย มงคล ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
450 นายณรงค์ ยวงสอาด ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
451 นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
452 นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
453 นายณรงค์ชัย นาคสุข เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
454 นางนิพาภรณ์ ศิวิลัย ครูโรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
455 นางสงบ ผาสุก ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
456 นางวีรนุช ราษฎร์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
457 นายวันเฉลิม แย้มยิ้ม ครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
458 นางสุพร ตรีพรหม ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
459 นางกัญรินทร์ ชอบสุข ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
460 นายปฐมวงศ์ คำบุศย์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
461 นายพิเชษฐ์ บุญจันทร์น้อย ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
462 นางสาวกิติรัตน์ แสงเพชร ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
463 นางสาวจินตนา คำเงิน ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
464 นางสาวณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
465 นายนิคม พลศรี ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
466 นางปราณี ดวงอาทิตย์ ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
467 นางสาวอักษราภัค อาตมียะนันท์ ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
468 นางพรอินทร์ วงษ์กวน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
469 นางสุวณี พิกุล ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
470 นางสาวดัชนี แฝดกลาง ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
471 นางพัชรา ท้วมลี้ ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
472 นางสาวปิยนันท์ ลำเจียก ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
473 นายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
474 นางกัลยา ดาวศรี ครู รร. วัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
475 นางสาววัชรี มีศิริ ครู รร. ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
476 นางชื่นจิต พูลทรัพย์ ครู รร. บ้านหัวหมอน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
477 นางศิริกานดา มั่งคั่ง ครู รร. บ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
478 นางสาวศศิมล อินศิริ ครู รร. บ้านคลอง 1 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
479 นางจรินทร์ เก็มกาแมน ครู รร. บ้านคลองหกวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
480 นางชูศรี ศักดิ์ระพี ครู รร. ปากคลอง 17 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
481 นางสาววาสนา เพ็ชชะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
482 นางสาวสุปราณี ขำประดิษฐ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
483 นางสาวสุวนันท์ เปเลาะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านทำนบ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
484 นายธนวัฒน์ คุ้มวงษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
485 นางสาวพรรณวิภา สาประเสริฐ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. อนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
486 นางสาวอรระวี ฮานาฟี พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 1 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
487 นางสาวโสรยา สุขชม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. ชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
488 นางสาวสุภาภรณ์ อยู่คเชนทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองเคี่ยม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
489 นายชนะกิจ กลิ่นเมือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
490 นางสาววิภาวรรณ ฤทธิ์รัตนลือชา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดสุตธรรมาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
491 นายอาณัติ รัตน์วิทยากรณ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
492 นางกาญดา พิมโพธกลาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านกลางคลอง 30 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
493 นางสาวอำภา ละอองเงิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
494 นางสาวสายทอง ธงแถว พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 33 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
495 นางณัฐพร ทองชู พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 23 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
496 นางสาวสุทธินี เราะหมัด พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
497 นางเกศินี มีสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดดอนยอ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
498 นางสาวอัญชญา แหยมประสงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดบ้านพริก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
499 นางสาวทิพวรรณ์ หอระพูล พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโพธิ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
500 นางรุ่งรัตน์ คงคา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านดงแขวน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
501 นางสมรัก เสือแดง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดเกาะพิกุล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
502 นางสาวชนืดา ดวงพรหม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดเจดีย์ทอง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
503 นางสาวสุนิษา สายไหม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
504 นางสาวธีรนุช เพ็ชรศิริ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
505 นางนงลักษณ์ รัตนไชยนันท์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
506 นางสาวพรทิพย์ ขวัญสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
507 นางสาวนิภาพันธ์ โพธิ์ทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
508 นางจิตราภรณ์ เข็มนาค พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
509 นายมงคล สว่างเวียง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดวังไทร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
510 นางหทัยทิพ จันนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
511 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณจินดา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
512 นางสาวณัฐวดี ผิวพรรณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดสมบูรณ์สามัคคี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
513 นางสาวอลิสา จวนเจริญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านชวดบัว สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
514 นางสาวจารุวรรณ พาณิชย์เอกไพบูลย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดบางปรัง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
515 นางสาวสัมฤทธิ์ ศรีสัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านวังไทร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
516 นางจีระภา สุรพลชัยชาญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดคลองโพธิ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
517 นางสาวมะลิวัลย์ คงมนต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. อนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
518 นางลำพึง ทองอ่อน พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
519 นางสาวอรวรรณ สืบจากศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
520 นางสาวนริศรา ทองย้อย พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
521 นางสาวพรทิพย์ ถนนทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
522 นางสาววราภรณ์ หน่องพงษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
523 นางสาวเพชรรัตน์ แดงคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดวังปลาจีด สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
524 นางสาวสุกานดา สลามเต๊ะ ครู รร. อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
525 นายดำรง ตะโคตร ครู รร. อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
526 นางสาวสุรัสวดี คล้ายนัดดา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
527 นางสาวนุดี เกษมสุขนิรันดร์ ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
528 นางศิรภัสสร แก้วศรี ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
529 นางสาวประมวล บำรุงจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
530 นางจิตราภรณ์ เข็มนาค ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
531 นางสาวสุพรรษา คำแสน ธุรการ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
532 นางสาวฐิติรัตน์ พนมกุล ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
533 นางสาวกันต์ฤทัย รัชตปวุฒิ ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
534 นางยิ่งลักษณ์ เพียรพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
535 นางอรุณศรี อินทชิน ธุรการ โรงเรียนบ้านคลอง 31 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
536 นางสาวขนิษฐา แก้วพวง ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
537 นางสาวปิยะนันท์ ตันจ้อย ธุรการ โรงเรียนวัดพราหมณี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
538 นางสาวช่อทิพย์ วิบูลย์ ธุรการ โรงเรียนวัดทองหลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
539 นางสาวกาญจนา สายทิพย์วดี ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
540 นางสาวมาลี จันทรเลิศ ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
541 นางสาวจินตนา สุพรม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
542 นางสาวพัชรินทร์ บรรดาเทา ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
543 นายสมศักดิ์ มินศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
544 นายเสน่ห์ นิ่มเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
545 นายเสมอพงศ์ บำรุงจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
546 นางอนุธิดา อินทรศร ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
547 นางสาวอัจฉราภา เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
548 นางบุญช่วย ผลิพืช ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
549 นางวิมลรัตน์ วงษ์ยาแดง ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
550 นางสาวเดือนเพ็ญ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
551 นางสาวปรินดา คำสุโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
552 นายจิรายุส มูลทองหลาง ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
553 นายพรประสิทธิ์ แต้ใหม่ ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
554 นางสาวธนพรพรรณ ราชบัวโคตร ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
555 นางสาวกันต์กมล รักษ์โพธิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
556 นางสาวจิตนภา คำแก้ว ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
557 นายพิเชษฐ ศรีนาค ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
558 นางอัจฉรา ศรีญากูล ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
559 นางสาวไพรินทร์ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
560 นางสาวไพรัตน์ แปลงศรี ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
561 นางสาวณัฐวดี ทองคง ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
562 นางสาวภาสินี เวียงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
563 นางสาวนงลักษณ์ จิตรโสม ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
564 นางสาวจารุวรรณ สังข์สมศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
565 นางสาวศิริภา โคทนา ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
566 นางสาวปรีญาพรรณ สิงห์สิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
567 นางสาวศิรินทร แสงดาวเสือ ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
568 นางสุกัญญา เฮงน้อย ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
569 นางศรินรัตน์ เมฆสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
570 นายนราธิป บาลลา ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
571 นายจักริน บุตรสอน ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
572 นางประภาพร มงคล ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
573 นางสาวนันทิดา จิตสะอาด ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
574 นางสาวศิริวรรณ เรียนเจริญ ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
575 นางสาวอภิญญา คักล้อ ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
576 นางสาวหรรษา เข็มทอง ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
577 นางลัดดาวัลย์ คำเงิน ครู โรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
578 นางสาวศิริรัตน์ สระขุนทด ครู โรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
579 นางสาวกัญญารัตน์ ทาอะภัย ครู โรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
580 นางสาววันเพ็ญ เมฆขลา ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
581 นางสาวอภิญญา สลีวงศ์ ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
582 นางสาวประภาพรรณ เมฆขลา ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
583 นางสาวนิมิตรา บุญสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๒๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
584 นางประนอม เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๒๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
585 นางสาวศิริพร นิยมราช ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๒๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
586 นางสิริภา เครือแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
587 นายสันธาน จันทะมุด ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
588 นางแสงดาว กุหลาบ ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
589 นางสาววรารัย อินทเศียร ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
590 นางสาวมะลิมาย คงนานดี ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
591 นางพัชรีย์ บุบผาวงษ์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
592 นางอัชรา สวัสดิลาภ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
593 นางสาวสมใจ หอมวิไล ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
594 นางสาวเบญจมาภรณ์ งามยิ่ง ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
595 นายอรรคพล มนตรี ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
596 นายพงษ์พัฒน์ ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
597 นายยุทธนา แก้วดำรงชัย ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
598 นายยงยุทธ์ คนเพียร ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
599 นายกิตติ งามประยูร ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
600 นางสาวอนุสรา ชาญเกษม ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
601 นางสาวสุพรรษา เกิดสูง ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
602 นางสาวพวงชมภู โคกเจริญ ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
603 นางสาวณัฐธิดา พ้นภัย ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
604 นางวทิติยา บุญจันทร์น้อย ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
605 นายอุนนดา แก้วมณี ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
606 นางสาวอรทัย อิ่มเจริญ ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
607 นางเธียมจันทร์ อามาตย์มนตรี ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
608 นางสาวสมสุดา จันทเจียง ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
609 นางสาวชัญญานุช ศรีวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
610 นางสาวจินดารัตน์ ชื่นศิริรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
611 นางพัชราภรณ์ ผลาผล ครู โรงเรียนบ้านทำนบ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
612 นางสาวญาณิน ม่วงจินดา ครู โรงเรียนบ้านทำนบ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
613 นางอังศุมาลี บุญรอดอยู่ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
614 นางปริญญาพร บุญอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
615 นางสาวสุภาพร สุขคำ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
616 นางสาวชวาลา มงคลยง ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
617 นางสาววิภาดา บำรุงจิตร์ ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
618 นางกิตติยา คุ้มวงษา ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
619 นางสาวนารีรัตน์ อยู่สุข ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
620 นางเจียมจิต สุวานิโช ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
621 นางอุตรา ปั้นทอง ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
622 นางสาวนลินทิพย์ ล้อมวงษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
623 นางสาวธัญญวรรณ รักซ้อน ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
624 นางเกษรินทร์ พูลวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
625 นางสาวมนัสนันท์ รุจิธนะไพศาล ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
626 นายเสมอ สอนแสง ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
627 นางสาวกชพร ลาคูบอน ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง ๑๗ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
628 นางสาวขนิษฐา สุขทวี ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง ๑๗ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
629 นางสาววารุณี อภัยจิต ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
630 นางสาวฉมธร บำรุงวงศ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
631 นางสาวพรพรรณ มงคลยง ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
632 นายนพฤทธิ์ ยิ้มนรินทร์ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
633 นางสาวพิมพ์ลดา ปัญญามี ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
634 นางนุสรา แสงโทโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
635 นางสาวศุภจิรา บุญทอง ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
636 นางสาวศรกมล ระโหฐาน นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
637 นางหัสสา กาหล่ำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
638 นางสาวกฤษณา ขำปากพลี ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ (admin ดนตรีไทย) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
639 นายเกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ (ผู้ช่วย admin ดนตรีไทย) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
640 นายโสฬส รอดโต ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม (admin ดนตรีสากล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
641 นายณัฐพงษ์ ฉิมคล้าย ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย (ผู้ช่วย admin ดนตรีสากล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
642 นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
643 นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเศียร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
644 นายพิเชษฐ์ สุกใส เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
645 นายจำเนียร มนัสทวี เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
646 นายธเนตต์ จันทรโชต เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
647 นายธนรรณพ อินตาสาย เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
648 นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มศว. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
649 นายอำนาจ นิ่มนวล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ มศว. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
650 นายสุกิจ วินัยธรรม ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ มศว. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
651 นางวนิดา อรุณศรี ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
652 นางสาวกันธารัตน์ อยู่ทน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดสะพาน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
653 นางอังคนี นุหมุดหวัง ครู โรงเรียนบ้านคลอง๑๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
654 นางสาวภัทรนันท์ ประดู่ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
655 นางสาวทัดดาว ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
656 นายอรรถชัย รักหน้าที่ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
657 นายสุกฤษฏิ์ วรทัต ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
658 นางสาวพัชราพร เมฆขลา ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
659 นางสาวอรุณวรรณ สุบิน ครู โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
660 นางสาวปิยะพร หอมลออ ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
661 นางสาวธีรรัตน์ เป้ากัณหา ครู โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
662 นางกิตติยา ทองใย ครู โรงเรียนวัดคีรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
663 นายพิทักษ์ อินทร์ขาว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
664 นายพิทักษ์ อินทร์ขาว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
665 นางสาวนันทนา จันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
666 นางสาวลลิตา สุภกิจ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
667 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีนครินทร์ ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
668 นางสาววิไลรัตน์ ใบศรี ครู โรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
669 นางสาวบุญญาพร ศรียานนท์พินิจ ครู โรงเรียนหัวเขาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
670 นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
671 นายวีระศักดิ์ ทับทิมไทร ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
672 นางสาวหทัยรัตน์ พานทอง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
673 นายอภิวัฒน์ สุขงาม ครู โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
674 นางสาวทพวัลย์ ขุนเทือง ครู โรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
675 นายนิรันดร์ ษรสกุลทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
676 นางสาวนิภาพร คิดร่วม ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
677 นางอำไพพัชร์ พนมพร ครู โรงเรียนวัดนาหินลาด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
678 นางสาวรุ่งรัตน์ แซ่ซิ้ม ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
679 นายสุรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
680 นางสาวภัทรียา รักษาศีล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
681 นางสาวอรวรรณ เกิดสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
682 นางสาวชุติรัตน์ บำรุงสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
683 นางสาวดลพร ใจโต ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
684 นางสาวธราธิคุณ ระหา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
685 นางสาวเอื้องฟ้า ท่าขุขันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
686 นางสุดารัตน์ ม่วงสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
687 นางนุชนารถ ประเสริฐศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
688 นางใจรัตน์ กองอรรถ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
689 นางปราณี ราชิวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
690 นางมณี พิมพิพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
691 นายเกษมสรรค์ สุจริต ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
692 นายเกรียงศักดิ์ ระงับทุกข์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
693 นางพัชรี อรุณศรี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
694 นางจันทร์ศรี ประเสริฐศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
695 นางอณัฐวรรณ ทรัพย์หนุน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
696 นายนริชัย หนีภัย ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
697 นางเสาวรภย์ ญาณสุธี ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
698 นางชมพูนุท ทัศนาธร ครู โรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
699 นางกชพรรณ สายทอง ครู โรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
700 นางสาวสุพิณญา นารุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
701 นางสาวกนกวรรณ ทองจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
702 นางสาวทิญาดา ขุมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
703 นางสาวกัญญรัตน์ รุ่งเรืองขจรกิจ ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
704 นางสาวนริศรา ทองย้อย ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
705 นางสาวสุภาวดี ไชยพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
706 นางสาวจิตติมา รุ้งกฤตผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
707 นางสาวขวัญฤทัย บุญครอง ครู โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
708 นายจักรกฤษ คงสีพุทธ ครู โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
709 นางสาวณัฐสินี ศรีนครชัยเจริญ ครู โรงเรียนวัดบางปรัง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
710 นางวาสนา บานเย็น ครู โรงเรียนวัดบางปรัง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
711 นางสาวอรวรรณ ชื่นจิต ครู โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
712 นางสาวชญากาณฑ์ สังฆธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
713 นางสาวพีรเนตร เพ็ชรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
714 นางสาวศิริวรรณ์ บิลไชย ครู โรงเรียนบ้านคลอง 33 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
715 นางสาวชุติมา เสนา ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
716 นางสาวภัสพินิศา สุนทรชัยธัญศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
717 นางสาวเรณู อนุกูล ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
718 นางสาวหฤทัย อุดหนุน ครู โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
719 นายนิรันดร์ ด่านนอก ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
720 นางสาวภรณ์ทิพย์ คงนาค ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
721 นางสาวภณัฐญา สุขตลอด ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
722 นายธนวุฒิ มากเจริญ ครู โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
723 นางสาววราสินี อยู่สุนทร ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
724 นายสนั่น โพธิ์เย็น ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
725 นายคงภัค โป๊ะสุวรรณ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
726 นางสาวอัจฉริยา ศิริมหา ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
727 นางสาวกิติมา จันทะคุณ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
728 นางจัตุรงค์ พฤกษศรี ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
729 นางสาวธนาวรรณ มุ่งมงคล ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
730 นางสาวสิริพร นางาม ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
731 นางสมศรี วังเวียง ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
732 นางสายสมร อ่อนเอื้อน ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
733 นางจันทรัศมี ปานเทพอินทร์ ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
734 นางสำราญ ตระการศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
735 นายสุดใจ ทุยดอย นักการภารโรง โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
736 นางเลขา ฟูตระกูล ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
737 นางสาวสมจิตร หนองแสง ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
738 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง ธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
739 นายมงคลชัย ขวัญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
740 นายนที ทับทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปากคลอง 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
741 นายธนัท กอบแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
742 นางสาวเกษณี พิมพาลัย ครูโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
743 นายสุชาติ แสงทวีป นักการภารโรงโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
744 นายประนอม อินทร์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านปากคลอง 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
745 นางสาวศิริลักษณ์ ขจร ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
746 นางสาวอัมราภรณ์ เพ็งปฐม ครูโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
747 นางศิริภัฎชต์ ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
748 นายสุวิทย์ ตานี ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
749 นายสุทิน เรืองปานกัน ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
750 นางนัยนา กลิ่นหวล ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
751 นายประสาน กาหล่ำ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
752 นางวิภา สุขโสม ครูโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
753 นางวัชราวรรณ อยู่ยงค์ ครูโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
754 นางอุบลวรรณ สุขปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
755 นางสาวเฟาซียะห์ อาลีมามะ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
756 นางสาวปทิดา สวัสดี ครูโรงเรียนวัดทองหลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
757 นายอภิชาติ ชัยชนะ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
758 นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
759 นายศุภชัย แตงอ่อน ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
760 นางสาวพิรานันท์ ประดู่ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
761 นางสุดารัตน์ สุขสมบูณ์ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
762 นางอำนวย รัศมี ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
763 นางอรัญญา มะโนธรรม ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
764 นางสาวภูนิษศา วงค์ดวง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
765 นางสาวพรนภา อาจสว่าง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
766 นางสาวภทรพร สละชั่ว ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
767 นางสาวกานต์วลี อ่ำประเวทย์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
768 นางสาวดลนภา พงษ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
769 นางสาวดุจรัตน์ดา กำไรศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
770 นายภูมิ ทูคำมี ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
771 นางสาวเกศินี เพ็ชรรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
772 นางสาววันทนี ทาทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
773 นางจีระนันท์ อุทัชกุล ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
774 นายกร ท่ากลาง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
775 ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
776 นางสาวเอื้ออารีย์ จานทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
777 นางสาวชลลดา วิสุมา ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
778 นางสาวสุนิษา สุขสบาย ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
779 นางสาวแววนภา พระเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
780 นางปาณิศรา ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
781 นายวันชัย นราวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
782 นางสาวนภัสกุณ จิบโคกหวาย ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
783 นางสาวอรฤทัย ปานทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
784 นางสาววนิดา อยู่เย็น ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
785 นายอำนวย พะโยโค ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
786 นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
787 นางพรทิพย์ ตองติดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
788 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
789 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
790 นางขนิษฐา นิสัยสัตย์ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
791 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
792 นางปุณยนุช วรรณะ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
793 นางวิไลลักษณ์ ลาดไธสง ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
794 นางสาวน้ำฝน มีเสาเรือน ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
795 นางสาวศศิวิมล อดุลย์จิตร ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
796 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พันธ์ผลไร่ ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
797 นางสาวรัชฎาภรณ์ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
798 นางกุสุมา มิตรเกื้อกูลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
799 นางสาวสิรีรัศมิ์ พรหมทะสาร ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
800 นางสาวศศิธร รอดเกตุกุล ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
801 นางสาวจีรวรรณ เศวตพงษ์ ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
802 นางสาวหัสญา ตันสกุล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
803 นางสาวชนิศา เกษประทุม ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
804 นางสาวอัญชิสา สอนดี ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
805 นางสาวปนัดดา ทองเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
806 นางอนุชิตา สุขสมบัติ ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
807 นายสุรินทร์ จันทะโชติ ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
808 นางยุพดี เชยชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
809 นางสาวกัณทิมา บุญจง ครูโรงเรียนวัดทองหลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
810 นายเฉลิมโชค โพธิ์สะ ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
811 นางสาวสุภาวดี ไชยพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดคีรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
812 นางสาวเพ็ญจิต ลักสณานุกูล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
813 นางสาวปิยพร นิลกล่ำ ครูโรงเรียนบ้านคลอง14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
814 นางสาวพัชฎาภรณ์ นามจําปา ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
815 นางจิรัชฌา บำรุงกิจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
816 นางสายสวาท แก้วสีขาว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
817 นางสาวทิพวัลย์ ขุนเทือง ครูโรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
818 นางนาฏศิลป์ เดชพันธ์ ครูโรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
819 นายพิเชษฐ ศรีนาค ครูโรงเรียนบ้านชุมพล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
820 นางสาวจิตนภา คำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านชุมพล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
821 นายกีรติ จิตรโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะกา และ โรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
822 นางสุภัทรา ชาติทอง ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
823 นางชมัยพร สมบูรณ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
824 นางสาวนารีรัตน์ โชติธรรม ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
825 นางสาวรุ่งรัตน์ แป้นกล่อม ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
826 นางสาวสุกัญญา อาลีอุสมาน ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
827 นายปฐมพงษ์ พุ่มจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
828 นางสาวชนัฏพร คล้ายสอน ครู โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเอี่ยมพิทยากร) สพป.นนทบุรี เขต2 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
829 นายธีรภาพ เครื่องสาย ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ สพป.สุพรรณบุรี เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
830 นายต่อพงศ์ ทับมณี ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
831 นางสาวกิติยา พรหมสอน ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
832 นางสาวประภาศรี เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนวัดกลางคลอง 3 สพป.ปทุมธานี เขต2 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
833 นางสาวชลกร ศาสตร์ศิริ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม สพป.อยุธยา เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
834 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งพุฒ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต2 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
835 นางสาวสุมิตรา โกธรรม ครู โรงเรียนวัดส้มป่อย สพป.สระบุรี เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
836 นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
837 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
838 นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
839 นางสาวศิริลักษณ์ ขจร ครู โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
840 นายเกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
841 ช่อทิพย์ วิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
842 นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
843 นางสาวภณัฐญา สุขตลอด ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
844 นางสุรีรัตน์ วรวงศ์ ธุรการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
845 นางสาวพัชรีภรณ์ มณีเล็ก ครูโรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
846 นางสาวธนิดา ป้อมเรือง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
847 นายนิรันดร์ สู่เสน ครู โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
848 นายพิศนุ อุไรรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
849 นางสาววันทนา สุขช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
850 นางวรรณา พันธุพล ครู โรงเรียนวัดดอนยอ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
851 นางนันธิดา วรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
852 นางสาวเปรมวดี กันศิริ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
853 นายปัญญา เกตุศิลป์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
854 นางสาวธัญญพัฒธ์ ปั้นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
855 นายนราธิป จันขุนทศ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
856 นายกีรติ จิตรโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะกา และ โรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
857 นางสาวกฤษณา ขำปากพลี ครูโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
858 นางสาวหทัยชนก จากปล้อง ครู โรงเรียนวัดวังไทร กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
859 นางสาวธฤษวรรณ บุญประกอบ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
860 นายณัฐพงษ์ ฉิมคล้าย ครูโรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
861 นางสาวรัชนี วงศ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
862 นายสุริยา จันทร์ประสพโชค ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
863 นางสาววีรยา เตไธสง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
864 นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคันจาม กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
865 นางสาวนฤมล ปึกคม นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
866 นางสาวสุชาดา ทองอยู่ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
867 นายโสฬส รอดโต ครูโรงเรียนวัดสันตยราม กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
868 นางณัฐมน สุวานิโช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
869 นายธนวุฒิ มากเจริญ ครู โรงเรียนสาริกา กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
870 นางอัจฉราวดี พุฒซ้อน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
871 นายชัยณรงค์ นาถิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
872 นายอดิศร เทพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
873 นางสาววิชชุดา จันทา ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
874 นางสาวปรียานุช ทารีมุกข์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
875 นายอุดมทรัพย์ ฝ่ายขันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
876 นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถ ครูโรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร ๘ กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
877 นางวันประภา เนื่องจากจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
878 นางกัญรินทร์ ชอบสุข ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
879 นางสาวพิชญาภา กิตติคุรุปกรณ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
880 นางสาวจีรวรรณ เศวตพงษ์ ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
881 นางสาวหัสญา ตันสกุล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
882 นางสาวชนิศา เกษประทุม ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
883 นางสาวปนัดดา ทองเลิศ ธุรการ รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
884 นางสาวอัญชิสา สอนดี ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
885 นายนิรันดร์ สู่เสน ครู โรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
886 นายพิศนุ อุไรรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
887 นางมลฤดี ชัยดำรงค์ตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
888 นางสาวชุลีวรรณ นิลชิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา กรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
889 นางวันอุทัย คำมูล ครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
890 นายเชาวพงษ์ ทีวะรัตน์ ครู โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
891 นางมยุรี แดงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.กาญจนบุรีเขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
892 นางสาริกา อุยานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 คณะกรรมการตัดสิน
893 นางอรุณวรรณ นาคทองดี ครู โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
894 นางสาวสมนึก กมลนาวิน ครู โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
895 นางสุภาภรณ์ ฉ่ำพึ่ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
896 นางประนอม มานะกิจ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
897 นายสุนทร เชยชื่น ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน
898 นางอทิติกานต์ นวลละออ ครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
899 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม ครู โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
900 นางณิชาภา จันแดง ครู โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) สพป.สมุทรสงคราม คณะกรรมการตัดสิน
901 นางสาวอมรัชญา ชินศรี ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
902 นางสุวีรา สุทธนารักษ์ ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
903 นางสาววิมล คลองมีคุณ ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
904 นางสาวอารมย์ ประสงค์เจริญ ครู โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
905 นางเฉลา งามขำ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
906 นายพัฒนาการ จิตรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
907 นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต1 คณะกรรมการตัดสิน
908 นางเอมอร ชูทับทิม ครู โรงเรียนวัดเทพราช สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
909 นางสมจิตร คงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
910 นายทวีป มหาวิจิตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนราษฎร์ สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
911 นางอภิญญา แสงศรี ครู โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
912 นางนิตย์ธิดา บุญที ครู โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
913 นางชญาภา พุทธา ครู โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวสารไทยจำกัดสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
914 นางพรพิศ ภารราช ครู โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
915 นางศรัณญา ช้อนแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
916 นางนรีกานต์ ฐาปนธรรมวุฒิ ครู โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป.ชลบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสิน
917 นางสุภาภร กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) สพป.สมุทรสงคราม คณะกรรมการตัดสิน
918 นางพัฒนา คำประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
919 นางสาวรัชนีกร ยืนยาว ครูโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
920 นางสาวสุชาดา ทองอยู่ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
921 นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
922 นายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
923 นางวราภรณ์ เขียวแก้ว ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
924 นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสิน
925 นางสุวารี สอาดศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
926 นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
927 นางประนอม นิลละออ ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ลพบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
928 นางศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
929 นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
930 นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง ๒๓ สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
931 นายวีรศักดิ์ เกษรจันทร์ ครู โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
932 นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด ครู โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
933 นางวนิดา มิตรมานะ ครู โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
934 นางสาวเมธาวี มาสแสง ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
935 นางละอองดาว พรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย กรรมการ/เลขานุการ
936 นางสาวสุรีย์พร รุ่งกำจัด ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง กรรมการ/เลขานุการ
937 นางประภร พูลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ/เลขานุการ
938 นางสาวขวัญยืน มูลศรี ศน. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก กรรมการ/เลขานุการ
939 นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ กรรมการ/เลขานุการ
940 นายละออง เหนือเกาะหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก กรรมการ/เลขานุการ
941 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง ธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก สพป.นครนายก กรรมการ/เลขานุการ
942 นางสาวทัณฑิกา บัวขจร ธุรการโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
943 นายวรฉัตร เมืองคำ ธุรการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
944 นางสาวสุรีรัตน์ เรือนเงิน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
945 นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
946 นายสุนทรหงษ์ วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
947 นางสาวพัชรวรรณ เอื้อดี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
948 นางสาวศิริกุล พูลสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
949 นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก กรรมการฝ่ายเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]