เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายอำนาจ ยวงสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
2 นายสวัสดิ์ เดชกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านพริก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
3 นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
4 นายจำลอง เรียงศรีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
5 นางณัฐกานต์ นวนสำเนียง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
6 นายอุทัย คำสุขสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
7 ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มศว ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
8 นางปราณี วาดเขียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
9 นายกิตติศักดิ์ แป้นงาม ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
10 ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
11 นายบุญชัย อโนดาษ นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลสาริกา ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
12 นายปฐมพงษ์ พุ่มจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
13 นายพรชัย โพเทพา ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
14 นางสาวรัชนี วงศ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
15 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วดารา ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
16 นางเพชรสุดา นารถดนตรี ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
17 นายณัฐชัย เอี่ยมทิพย์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
18 นางสาวดาวิกา เณิณลีลา ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
19 นางสาวเจนจิรา อยู่บำรุง ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
20 นายวัชรพงษ์ โพธิประเสริฐ ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
21 นายภูชิต อาจสำอางค์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
22 นางรุจีรัตน์ พิทักษ์ศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
23 นายทศพร สกลนุรักษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
24 นายณัฐวุฒิ อ้อยขาว ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
25 นายเชิดศักดิ์ ฝ้ายลุย ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
26 นายบำรุง อิศรกุล นักออกแบบกราฟฟิก ชนะเลิศ การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo)
27 นายนาวิน แกละสมุทร ครูโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ สพป.สมุทรสาคร ชนะเลิศ การประกวดคำขวัญ
28 นายสุคนธ์ งามสนอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
29 นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง ผู้อำนวยการ โรงรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการอำนวยการ
30 นายปรีชา ย้อยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
31 นางมุกดา โชติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
32 นางสาววรรณนิภา หาญวีรกุล ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ
33 นางพีรภาว์ บุญเพลิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
34 นางสาววรรณา ศรีจันทรา ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ
35 นางสาวพรดา อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางสาวประเทืองพร แสงส่ง ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ
37 นางพัทยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสว่างสพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
38 นางสาวบุษบา อามีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
39 นางอรชุมา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจดีย์ทอง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
40 นางประณีต หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
41 นางจินดา เสนาะล้ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
42 นายประเวช สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
43 นางสาวเพ็ญแข เสริมศรี โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการอำนวยการ
44 นางสุภาวดี สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
45 นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ
46 นางวิภาพร เดชกัลยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ
47 นายวันชัย เกตวัลห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ
48 นางธิดารัตน์ สาระภี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
49 นางประนอม เอี่ยมเทียน ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการอำนวยการ
50 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร คณะกรรมการอำนวยการ
51 ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ
52 นายวินัย อ่ำประเวทย์ ผอ.รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
53 นายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
54 นายประการ รังสิกุล ผอ. รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
55 นายบุญชัย อโนดาษ นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลสาริกา คณะกรรมการอำนวยการ
56 นายละลอง เหนือกาะหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
57 นายประชา มณีเล็ก ฝุ้อำนวยการโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการอำนวยการ
58 นายไพบูลย์ คนเสงี่ยม ผอ. รร.วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
59 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก คณะกรรมการอำนวยการ
60 นายบัญชา พรหมขำ ผอ. รร.อนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
61 นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการอำนวยการ
63 นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางสาววศินี มุกดอกไม้ ผอ. รร.ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง ธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
66 นางบุญจิรา ชูพันธ์ ผอ.รร.บ้านหัวหมอน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
67 นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้ง ผอ. รร.วัดวังไทร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
68 นางสาวพรธิดา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู ๒๕๐๔ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
69 นางอัชญารัตน์ สมรอบรู้ รองผอ. รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
70 นางสุบิน ณ อัมพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
71 นายองอาจ พุ่มมีวิทยาคา ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
72 นางนพภา อินทิม ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
73 นางพรรณพัฒน์ ธัญวุฒิศิริ ครู รร.บ้านดงแขวน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
74 นายอาณัติ แซ่โค้ว ครู รร.บ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
75 นางนันธิดา วรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
76 นางจิดาภา วัฒนวิเชียร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
77 นายธนนิวัฒน์ สายบูรณ์ ครู รร.บ้านเขาไม้ไผ่ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
78 นายเชาวลิต สีลาชัย ครู รร.ชุมชนบ้านคลองเหมือง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
79 นางจุฑามาศ ศิริเกรียงไกร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
80 นางสาวสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ครู โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
81 นางทรงศรี คงมั่น ครู รร.เมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
82 นางสาวขวัญศิริ บุญสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดอกไม้ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
83 นางสุดใจ วรานนท์ ครู รร.วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
84 นางสุตที นิ่มรัตน์สิงห์ ครู รร.วัดหนองรี สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
85 นางชวนชื่น ทัศนา ครู รร.บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
86 นางสาวศิริพร แสงสุตา ครู รร.วัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
87 นางสุคนธ์ ภาคาพรต ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
88 นางอุบล เพิ่มทอง ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
89 นายบัญชา รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
90 นางจินตนา ดวงรัศมี ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
91 นางยุวดี จันทศรีคำ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
92 นางจิรกาญจน์ จันทัน ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
93 นางสาวกษมา จันทร์แต่งผล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
94 นางสาวศิริกันยา พิกุล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
95 นายชัยวัฒน์ โคกกระชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ
96 นายกำจาย เครื่องสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการอำนวยการ
97 นางอรวรรณ อยู่ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช คณะกรรมการอำนวยการ
98 นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
99 นางวรรณวิไล พันธ์ุสีดา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
100 นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
101 ว่าที่ร้อยตรีวินัย หงส์ทอง โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
102 นายถาวร พูลศรี โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการอำนวยการ
103 นายประจักษ์ โพพิจิตร โรงเรียนวัดวังยายฉิม คณะกรรมการอำนวยการ
104 นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น โรงเรียนบ้านคลองหกวา คณะกรรมการอำนวยการ
105 นายมณัฐฏ์ สุขปลั่ง โรงเรียนสันติวัฒนาราม คณะกรรมการอำนวยการ
106 นายสมกฤษ บำรุงจิตต์ โรงเรียนวัดสะพาน คณะกรรมการอำนวยการ
107 นายมานะ เมืองคำ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
108 นางสุภิญญา เพิ่มจิตร โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการอำนวยการ
109 นายกำจาย เครื่องสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง31 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
110 นางอรวรรณ อยู่ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
111 นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
112 นายสุพรรณ สุวิชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
113 นายสุวัฒน์ สุขชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
114 นางสมคิด จันขุนทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
115 นางจินดา สรรประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
116 นางอรทัย สุรทัตโชค รองผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
117 นางมณเทียน จำปาเกิดทรัพย์ ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
118 นางสาวรสนา นุตะศะริน ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
119 นางสาวสมปอง แสงคา ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
120 นางสาวปนัดดา เดชเกาะเก่า ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
121 นายณรงค์ ผลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
122 นางสุวนิตย์ แก่นใจเด็ด ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
123 นายประชุม บำรุงจิตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการอำนวยการ
124 นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
125 นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมี ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
126 นางวลาวัลย์ อุดมศิลป์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
127 นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
128 นางฉะอ้อน แป้นเงิน ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
129 นางศิริวรรณ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบกเขียว สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
130 นางสาวรักชนก คำวัจนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
131 นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
132 นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหินลาด สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
133 นางสาวบุญเรียง อนุศาสนรักษ์ ครูโรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
134 นางสุรีรัตน์ แหยมประสงค์ ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
135 นางวารี หมื่นแผงวารี ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
136 นางชนกานต์ จันทวงค์ ครูโรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
137 นายสมชาย นาคนัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
138 นางสาวฐาปนีย์ จำปา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา คณะกรรมการอำนวยการ
139 นางพิชญาภา เมืองคำ ครู โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย คณะกรรมการอำนวยการ
140 นางศศิธร จินาวงค์ ครู โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย คณะกรรมการอำนวยการ
141 นายอเนก แก่นเผือก ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ
142 ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ มศว คณะกรรมการอำนวยการ
143 ผศ.ดร.สนธยา สีละมาด คณบดีคณะพลศึกษา มศว คณะกรรมการอำนวยการ
144 อ.ดร.พิชญาวีร์ ภานุรัชต์ฐนนท์ ผู้อำนวยการศูนย์กีฬาสิรินธร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
145 นางจิราภรณ์ เทพสาธร ผู้อำนวยการสำนีกงานคณบดีคณะพลศึกษา มศว คณะกรรมการอำนวยการ
146 นายปรีดา จันทวงษ์ บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
147 นายธวัชชัย มูลตลาด บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
148 นายสุพจน์ พ่วงศิริ บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
149 นางสาวพิกุล ภูจักหิน บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
150 นายพิษณุ วงศ์ยะรา บุคลากร มศว คณะกรรมการอำนวยการ
151 นายจักรพงษ์ สมพร อาจารย์สถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา มศว คณะกรรมการอำนวยการ
152 นางสถาพร แดงโสภา ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
153 นายนรรถพงษ์ ทิมฉิม ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
154 นางสาวกฤษณา ขำปากพลี ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ คณะกรรมการอำนวยการ
155 นายโสฬส รอดโต ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม คณะกรรมการอำนวยการ
156 นางขวัญเรือน ภาคบุบผา ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการอำนวยการ
157 นางดาหวัน คำวัจนัง ครู โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร คณะกรรมการอำนวยการ
158 นางสาวนวลจันทร์ ท้าวประสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) คณะกรรมการอำนวยการ
159 นายนาถนที ปรีประทุม ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๑๔ คณะกรรมการอำนวยการ
160 นายณภัทร วีระอมรกุล ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) คณะกรรมการอำนวยการ
161 นางสาวสุปราณี ระโหฐาน ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชียวโอสถ คณะกรรมการอำนวยการ
162 นางสาวเรณุชา ชินนาวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านกำแพงเศียร คณะกรรมการอำนวยการ
163 นายภาณุเดช คำวัจนัง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ
164 นายกฤต เจนการ ครู โรงเรียนปราจิณราษฎรอำรุง (สพม.๗) คณะกรรมการอำนวยการ
165 นางภัสราวรรณ์ เจนการ ครู โรงเรียนบ้านปรือวายใหญ่ (สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑) คณะกรรมการอำนวยการ
166 นางพรวิภา เชยกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเคี่ยม คณะกรรมการอำนวยการ
167 นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเศียร คณะกรรมการอำนวยการ
168 นางเพียงเพ็ญ จันทสุข ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
169 นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย คณะกรรมการอำนวยการ
170 นายโสภณ อั๋นบางไทร ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะกรรมการอำนวยการ
171 นางอัจฉราวดี พุฒซ้อน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการอำนวยการ
172 นายอภิสิทธิ์ แก้วพวง ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการอำนวยการ
173 นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
174 นายไพฑูรย์ จันทะโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 (ดรุณศึกษา) สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
175 นางวิรัชนี สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
176 นางสาววรรณา เฮงน้อย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง 17 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
177 นายชัยวัฒน์ จันทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 33 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
178 นางสุชญา บำรุงกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
179 นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
180 นายสุราช หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
181 นางสาวขวัญศิริ บุญสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดอกไม้ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
182 นายบัญชา รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
183 นางรสิตา กุดแถลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
184 นางสาวแสงอรุณ สุขดี ครู โีรงเรียนบ้านปลายคลอง 22 คณะกรรมการอำนวยการ
185 นายจรูญ ทองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ
186 นางธนัชญา วันทนะ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ
187 นางทวีพร สำลี ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการอำนวยการ
188 นายมนูกิจ บ้านเล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการอำนวยการ
189 นายประชา มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
190 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
191 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
192 นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
193 นางอธิชา คะประสบ ครู โรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย คณะกรรมการอำนวยการ
194 นายธนากิตต์ิ นามสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
195 นางสาวอุษณีย์ รักซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
196 นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถ ครูโรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร ๘ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
197 นางสาวนฤมล ปึกคม นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ
198 นายสุเทพ สุขชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการอำนวยการ
199 นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองหกวา คณะกรรมการอำนวยการ
200 นายอนุสรณ์ ราชวงษ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
201 นางณัฐกานต์ นวนสำเนียง ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
202 นายสมชาย มะนูน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
203 นางพรวิภา เชยกลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเคี่ยม ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
204 นายสัมพันธ์ ญาณสุธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
205 นางสุชญา บำรุงกิจ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
206 นายอดุลย์ เกตุบรรจง ครูโรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
207 นางสาวภัทรภร มั่นเพ็รช ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
208 นายประชา มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
209 นางกนกพร ทับพยุง ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก ประธานคณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
210 นางวันประภา เนื่องจากจันทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
211 นายวรวุฒิ ถนอมทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
212 นางปิยะพร บัญญัติ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
213 นายณัฐกรณ์ ธาตุทอง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
214 นางสาวเสาวนีย์ อิงรัตนชัยรัตน์ ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
215 นางสาวกนกรัตน์ ศิริมาลกุล ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
216 นางสาวนันทนา จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
217 นางสุภาษิต อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
218 นางสาวไอรินทร์ลดา ภักดี ครู โรงเรียนสุตธรรมาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
219 นางสาววิมลรัตน์ ทิพวัลย์ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
220 นางสาวพัชรินทร์ บรรดาเทา ครู โรงเรียบ้านเขาหัวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
221 นายประเวช สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
222 นายทัศนัย อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
223 นายกมล โชคอาภาสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
224 นายเอกรัฐ เอกวงษา ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
225 นางจินดา เสนาะล้ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
226 นางสาวสุรางค์ บำรุงจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
227 นางสาวถนอม หนีพาล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
228 นางพิศมัย สาระกูล ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
229 นางสุภาวดี สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
230 นางสาวอำภา แสงระวี ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
231 นางปราณี แสงสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
232 นางวิภาพร เดชกัลยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
233 นางสาวธัญญพัฒธ์ ปั้นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
234 นางพเยาว์ สุขพูล ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
235 นางกรองศิริ เลิศรติภัทร ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
236 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
237 นางสาวจีราภรณ์ สังฆนาค ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
238 นางสุภาวดี ปึกคม ครูโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
239 นางชลลดา อินทร์เนตร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
240 นายพรธิวัฒน์ ธาตุทอง ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
241 นางสาวธนิดา ป้อมเรือง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
242 นางวิลาวัณย์ ปังพูนทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
243 นางอรวรรณ ขุนชนะ ครูโรงเรียนวัดพราหมณี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
244 นางสาวสัมฤทธิ์ ศรีสัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
245 นายธนวัฒน์ พระพร ครู โรงเรียนวัดโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
246 นายประชา มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
247 นางเพ็ญพรรณ สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
248 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
249 นางสาวภัชรพร เจดีย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
250 นางปราณี อ่ำประเวทย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
251 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ฝู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
252 นางสาวนปภัช สีลูกหว้า ครู โรงเรียนวัดทางกระบือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
253 นางวรรษชล วรวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
254 นายไพฑูรย์ รวมศิลป์ นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
255 นางพิสมัย พรหมขำ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
256 นางขนิษฐา นิสัยสัตย์ ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
257 นายไพโรจน์ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
258 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
259 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
260 นางทองอยู่ มีมาก ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
261 นางพรรณปพร พันธ์ุศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
262 นางสาวชัชฎา มาตรทอง ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
263 นางปุณยนุช วรรณะ ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
264 นายพิษณุ ประกอบนา ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
265 นายธนรัช เรืองสว่าง ครู โรงเรียนวัดโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
266 นางวิไลลักษณ์ ลาดไธสง ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
267 นางวรรณา วงษ์อินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
268 นางพรนิภา เทียนรุ่งเรืองแสง ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
269 นายจักรี สอนนุช ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
270 นางสาวน้ำฝน มีเสาเรือน ีึีครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
271 นางสาวศศิวิมล อดุลย์จิตร ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
272 นายชัยวัฒน์ วังเวชช์ ครู โรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
273 นางณฤดี อาศูรย์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
274 นางสาวพิชญาภา กิตติคุรุปกรณ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
275 นางสมหทัย รวมพล ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
276 นางสาวสุดา ระสา พนักงานราชการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
277 นางวรวรรณ สุรีย์ฉาย ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
278 นางสาวณัฐธยาน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
279 นางปรียานุช นิมิตรมาลา ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
280 นางสาวปิยวดี ทองขาว ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
281 นางสาวสิริอนงค์ เทวาปิยไพศาล ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
282 นางสาวสุพัตรา ทับทิมไทร ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
283 นางสาววริศรา ศิริสมบัติ ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
284 นางลัดดาวัลย์ เกษทอง ครูโรงเรียนบ้านทำนบ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
285 นางสาวอนัญญา ทองปัน ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
286 นางสาวสาลินี พุทธสุวรรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
287 นางสาวเจนจิรา อยู่บำรุง ครู โรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
288 นางสาววราภรณ์ วันดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
289 นางสาวศภิสรา กรุษวงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
290 นางสาวปิลันธนา เพ็งแจ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
291 นางณัฐชยา พิมพ์ทรายมูล ครู โรงเรียนบ้านคลอง 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
292 นางสาวสุริยาพร พุทธสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
293 นางสุจิตรา ชาวเวียง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
294 นางนริศรา ทาสี ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
295 นางสาวณัฐอนัญญา ศาลางาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
296 นางสรชา โพธิ์ทับไทย ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
297 นางสกุณา โบสถ์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
298 นายเสรีชัย ทวีการ ครู โรงเรียนวัดบางหอย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
299 นางมินตรา กิ่งเกษ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
300 นางชนัญชิดา ชมภูนุช ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
301 นางสาวธันยกานต์ คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
302 นางสาวชนิดา ตันจ้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
303 นางรินทร์ลภัส ปิยะนันทวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
304 นางสาววัชรียา ปราชญาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
305 นางราตรี สมฤดี ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
306 นางสาวนฤมล เพ็ชร์รัก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
307 นางสาวเรือนแก้ว มูลผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
308 นางเพลินจิตต์ เวฬุวรรณวรกุล ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
309 นายปราบดา มาประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
310 นางประภาภรณ์ วังยายฉิม ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
311 นางทิพาวรรณ เทพรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
312 นางจิตติมา หัสกุล ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
313 นายยศนันต์ คำสกุล ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
314 นายยศศักดิ์ แก้วสุก ครูอัตราจ้างโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
315 นางสาวธีรวรรณ ลาหอม ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
316 นายปิยพงษ์ ไทยมา ครูโรงเรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
317 นางกมลลดา ผลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
318 นางเพียงใจ สุวรรณคล ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
319 นางสาวสุภาพร เจริญอรุณตระกูล ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
320 นางสงบ ผาสุข ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
321 นางสาวจินตนา สุพรม ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
322 นางสาวกาญจนา สายทิพย์วดี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
323 นางเนาวรัตน์ รักธรรม ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
324 นางอรัญญา วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
325 นางสาวราตรี สารศรี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
326 นางทองศรี พลศรี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
327 นางสาวมาลี จันทรเลิศ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
328 นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
329 นางเยาวลักษณ์ ตันสกุล ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
330 นางสาวจิรานันท์ คำเสียง ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
331 นางสาววริศรา พานนิล ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
332 นางณัฐภา สำเร็จสุข ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
333 นางสาวมาลี เมฆสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
334 นางสาวสมคิด ภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
335 นางนัยนา วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
336 นางสาวจิตติมา รุ้งกฤตผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
337 นางสาวพรพรรณ มงคลยง ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
338 นางสาวชัชฎา มาตรทอง ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
339 นางพุทธชาติ ปิ่นทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
340 นางทองสุข ปลอดทอง โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
341 นางสาวนุชา บำรุงจิตต์ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
342 นางมานิต พาลี โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
343 นางสาวสาวิตรี ใจงาม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
344 นางสาวภทรพร สละชั่ว โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
345 นางอรัญญา มะโนธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
346 นางสาวนิดา อยู่เย็น โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
347 นางสาวสุนิษา สุขสบาย โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
348 นายอเนก แป้นกล่อม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
349 นางสาวฐิติวัลค์ สุริย์ฉาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
350 นางสาวกมลชนก นิลวิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
351 นายณัฐวรรธน์ ป่าไพร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
352 นางสาวจงกลวรรณ เขตตลาด โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
353 นางสาวเบญญาพร นาคฤทธิ์ โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
354 นายจำรัส โตงาม โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
355 นางสาวมาริษา ยิ่งยวด โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
356 นางสาวพัชรา ตีต้อ โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
357 นางสาวแววนภา พระเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
358 นางสาววิไลวรรณ สาตทรัพย์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
359 นายณัฐภัทรศรัณย์ แก้วมณีคง โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
360 นางสาวณัฎฐภรณ์ รังษีวงศ์ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
361 นายปัณณทัต ธิติวรชัย โรงเรียนวัดโคกลำดวน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
362 นางเยาวลักษณ์ ดีเสียง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
363 นางสาวปริญดา สอนมั่ง ครู โรงเรียนวัดคิรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
364 นางสาวนุชนารถ แก่นใจเด็ด ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
365 นางสาววะยุรา กุลทอง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
366 นายเกียรติภูมิ สุขชม ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
367 นางสาวอโณทัย เมียะแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
368 นางสาวธนภัทร จีรพรชัย โรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
369 นางสาวอรพรรณ วันเพ็ญ ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
370 นางสาวอลิษา ดาราพาณิชย์ ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
371 นางสุภาภรณ์ เชยชื่น ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
372 นายคมกริส ยิ่งนอก ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
373 นางสาวณัฐสินี เรืองวีระวงษ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
374 นายณรงค์ เหนือเกาะหวาย ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
375 นางวรรณี เขียววิจิตร์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
376 นางอภิรดี คุณประทุม ครู โรงเรียนวัดคิรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
377 นางทัตชญา ระษารักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
378 นางสาวสุกัญญา พระอามาตร์ ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
379 นายชวกร ขันอาสา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
380 นางสาวพรทิพย์ มาลัยทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
381 นางสาวเรียม เพิ่มพูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
382 นางมณีรัตน์ รัศมี ครูโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
383 นางสาววนิดา เจือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
384 นางสาวเชาวนี เอี่ยมแสง ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
385 นางสาวบังอร จำปาโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
386 นายสายชล สร้อยระย้า ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
387 นางทิพอาภา วิลัย ครูโรงเรียนวัดโคกสว่าง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
388 นายขจรจำนงค์ เจริญศิริ ครูโรงเรียนวัดทองจรรยา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
389 นางถวัลย์รัตน์ เอี่ยมอาจหาญ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
390 นางประไพ จันทศร ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
391 นางสาวศรัญญา ศรีทอง ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
392 นางฉะอ้อน แป้นเงิน ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
393 นางสาวประทวน จารย์ลี ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
394 นางสุุรีรัตน์ ปราบพาล ครูโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
395 นางรัตนาภรณ์ ศิลปะเสถียรกิจ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
396 นางสาวภัชรินทร์ กระต่ายทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
397 นางสาวจุฑามาศ สมสีไสย ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
398 นายกฤษฎา น้อยวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
399 นายเจษฎา มีสาระภี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
400 นายอโนทัย มงคล ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
401 นายณรงค์ ยวงสอาด ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
402 นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
403 นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
404 นายณรงค์ชัย นาคสุข เจ้าพนักงานธุรการ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
405 นางนิพาภรณ์ ศิวิลัย ครูโรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
406 นางสงบ ผาสุก ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
407 นางวีรนุช ราษฎร์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
408 นายวันเฉลิม แย้มยิ้ม ครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหง สพป.กาญจนบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
409 นางสุพร ตรีพรหม ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
410 นางกัญรินทร์ ชอบสุข ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
411 นายปฐมวงศ์ คำบุศย์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
412 นายพิเชษฐ์ บุญจันทร์น้อย ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
413 นางสาวกิติรัตน์ แสงเพชร ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
414 นางสาวจินตนา คำเงิน ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
415 นางสาวณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
416 นายนิคม พลศรี ครูโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
417 นางปราณี ดวงอาทิตย์ ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
418 นางสาวอักษราภัค อาตมียะนันท์ ครูโรงเรียนบ้านคลองใหญ่ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
419 นางพรอินทร์ วงษ์กวน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
420 นางสุวณี พิกุล ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
421 นางสาวดัชนี แฝดกลาง ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
422 นางพัชรา ท้วมลี้ ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
423 นางสาวปิยนันท์ ลำเจียก ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
424 นายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
425 นางกัลยา ดาวศรี ครู รร. วัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
426 นางสาววัชรี มีศิริ ครู รร. ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
427 นางชื่นจิต พูลทรัพย์ ครู รร. บ้านหัวหมอน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
428 นางศิริกานดา มั่งคั่ง ครู รร. บ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
429 นางสาวศศิมล อินศิริ ครู รร. บ้านคลอง 1 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
430 นางจรินทร์ เก็มกาแมน ครู รร. บ้านคลองหกวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
431 นางชูศรี ศักดิ์ระพี ครู รร. ปากคลอง 17 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
432 นางสาววาสนา เพ็ชชะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
433 นางสาวสุปราณี ขำประดิษฐ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
434 นางสาวสุวนันท์ เปเลาะ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านทำนบ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
435 นายธนวัฒน์ คุ้มวงษา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
436 นางสาวพรรณวิภา สาประเสริฐ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. อนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
437 นางสาวอรระวี ฮานาฟี พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 1 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
438 นางสาวโสรยา สุขชม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. ชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
439 นางสาวสุภาภรณ์ อยู่คเชนทร์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองเคี่ยม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
440 นายชนะกิจ กลิ่นเมือง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองทองทราย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
441 นางสาววิภาวรรณ ฤทธิ์รัตนลือชา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดสุตธรรมาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
442 นายอาณัติ รัตน์วิทยากรณ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
443 นางกาญดา พิมโพธกลาง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านกลางคลอง 30 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
444 นางสาวอำภา ละอองเงิน พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
445 นางสาวสายทอง ธงแถว พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 33 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
446 นางณัฐพร ทองชู พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 23 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
447 นางสาวสุทธินี เราะหมัด พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
448 นางเกศินี มีสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดดอนยอ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
449 นางสาวอัญชญา แหยมประสงค์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดบ้านพริก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
450 นางสาวทิพวรรณ์ หอระพูล พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโพธิ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
451 นางรุ่งรัตน์ คงคา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านดงแขวน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
452 นางสมรัก เสือแดง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดเกาะพิกุล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
453 นางสาวชนืดา ดวงพรหม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดเจดีย์ทอง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
454 นางสาวสุนิษา สายไหม พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
455 นางสาวธีรนุช เพ็ชรศิริ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
456 นางนงลักษณ์ รัตนไชยนันท์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
457 นางสาวพรทิพย์ ขวัญสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
458 นางสาวนิภาพันธ์ โพธิ์ทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
459 นางจิตราภรณ์ เข็มนาค พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโยธีราษฎร์ศรัทธาธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
460 นายมงคล สว่างเวียง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดวังไทร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
461 นางหทัยทิพ จันนา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
462 นางสาวศิริลักษณ์ สุวรรณจินดา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
463 นางสาวณัฐวดี ผิวพรรณ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดสมบูรณ์สามัคคี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
464 นางสาวอลิสา จวนเจริญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านชวดบัว สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
465 นางสาวจารุวรรณ พาณิชย์เอกไพบูลย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดบางปรัง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
466 นางสาวสัมฤทธิ์ ศรีสัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านวังไทร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
467 นางจีระภา สุรพลชัยชาญ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดคลองโพธิ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
468 นางสาวมะลิวัลย์ คงมนต์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. อนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
469 นางลำพึง ทองอ่อน พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. บ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
470 นางสาวอรวรรณ สืบจากศรี พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร.บ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
471 นางสาวนริศรา ทองย้อย พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
472 นางสาวพรทิพย์ ถนนทอง พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
473 นางสาววราภรณ์ หน่องพงษ์ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
474 นางสาวเพชรรัตน์ แดงคำ พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. วัดวังปลาจีด สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
475 นางสาวสุกานดา สลามเต๊ะ ครู รร. อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
476 นายดำรง ตะโคตร ครู รร. อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
477 นางสาวสุรัสวดี คล้ายนัดดา พี่เลี้ยงเด็กพิการ รร. อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
478 นางสาวนุดี เกษมสุขนิรันดร์ ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
479 นางศิรภัสสร แก้วศรี ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
480 นางสาวประมวล บำรุงจิตร์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
481 นางจิตราภรณ์ เข็มนาค ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
482 นางสาวสุพรรษา คำแสน ธุรการ โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
483 นางสาวฐิติรัตน์ พนมกุล ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
484 นางสาวกันต์ฤทัย รัชตปวุฒิ ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
485 นางยิ่งลักษณ์ เพียรพิทักษ์ ครูโรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
486 นางอรุณศรี อินทชิน ธุรการ โรงเรียนบ้านคลอง 31 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
487 นางสาวขนิษฐา แก้วพวง ธุรการ โรงเรียนบ้านโคกสว่าง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
488 นางสาวปิยะนันท์ ตันจ้อย ธุรการ โรงเรียนวัดพราหมณี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
489 นางสาวช่อทิพย์ วิบูลย์ ธุรการ โรงเรียนวัดทองหลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
490 นางสาวกาญจนา สายทิพย์วดี ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
491 นางสาวมาลี จันทรเลิศ ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
492 นางสาวจินตนา สุพรม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
493 นางสาวพัชรินทร์ บรรดาเทา ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
494 นายสมศักดิ์ มินศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
495 นายเสน่ห์ นิ่มเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
496 นายเสมอพงศ์ บำรุงจิตต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
497 นางอนุธิดา อินทรศร ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
498 นางสาวอัจฉราภา เอี่ยมสะอาด ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
499 นางบุญช่วย ผลิพืช ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
500 นางวิมลรัตน์ วงษ์ยาแดง ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
501 นางสาวเดือนเพ็ญ แสงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
502 นางสาวปรินดา คำสุโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
503 นายจิรายุส มูลทองหลาง ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
504 นายพรประสิทธิ์ แต้ใหม่ ครู โรงเรียนวัดหนองทองทราย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
505 นางสาวธนพรพรรณ ราชบัวโคตร ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
506 นางสาวกันต์กมล รักษ์โพธิวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
507 นางสาวจิตนภา คำแก้ว ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
508 นายพิเชษฐ ศรีนาค ครู โรงเรียนบ้านชุมพล (อ้นอารีศึกษาคาร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
509 นางอัจฉรา ศรีญากูล ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
510 นางสาวไพรินทร์ จันทร์แก้ว ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
511 นางสาวไพรัตน์ แปลงศรี ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
512 นางสาวณัฐวดี ทองคง ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
513 นางสาวภาสินี เวียงจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
514 นางสาวนงลักษณ์ จิตรโสม ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
515 นางสาวจารุวรรณ สังข์สมศักดิ์ ครู โรงเรียนบ้านหัวหมอน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
516 นางสาวศิริภา โคทนา ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
517 นางสาวปรีญาพรรณ สิงห์สิทธิ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
518 นางสาวศิรินทร แสงดาวเสือ ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
519 นางสุกัญญา เฮงน้อย ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
520 นางศรินรัตน์ เมฆสุวรรณ์ ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
521 นายนราธิป บาลลา ครู โรงเรียนบ้านลาดช้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
522 นายจักริน บุตรสอน ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
523 นางประภาพร มงคล ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
524 นางสาวนันทิดา จิตสะอาด ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
525 นางสาวศิริวรรณ เรียนเจริญ ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
526 นางสาวอภิญญา คักล้อ ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
527 นางสาวหรรษา เข็มทอง ครู โรงเรียนวัดเข็มทอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
528 นางลัดดาวัลย์ คำเงิน ครู โรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
529 นางสาวศิริรัตน์ สระขุนทด ครู โรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
530 นางสาวกัญญารัตน์ ทาอะภัย ครู โรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
531 นางสาววันเพ็ญ เมฆขลา ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
532 นางสาวอภิญญา สลีวงศ์ ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
533 นางสาวประภาพรรณ เมฆขลา ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
534 นางสาวนิมิตรา บุญสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๒๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
535 นางประนอม เจริญสุข ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๒๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
536 นางสาวศิริพร นิยมราช ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๒๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
537 นางสิริภา เครือแก้ว ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
538 นายสันธาน จันทะมุด ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
539 นางแสงดาว กุหลาบ ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
540 นางสาววรารัย อินทเศียร ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
541 นางสาวมะลิมาย คงนานดี ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
542 นางพัชรีย์ บุบผาวงษ์ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
543 นางอัชรา สวัสดิลาภ ครู โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
544 นางสาวสมใจ หอมวิไล ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
545 นางสาวเบญจมาภรณ์ งามยิ่ง ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
546 นายอรรคพล มนตรี ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
547 นายพงษ์พัฒน์ ประเสริฐสังข์ ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
548 นายยุทธนา แก้วดำรงชัย ครู โรงเรียนวัดอรุณรังษี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
549 นายยงยุทธ์ คนเพียร ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
550 นายกิตติ งามประยูร ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
551 นางสาวอนุสรา ชาญเกษม ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
552 นางสาวสุพรรษา เกิดสูง ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
553 นางสาวพวงชมภู โคกเจริญ ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
554 นางสาวณัฐธิดา พ้นภัย ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
555 นางวทิติยา บุญจันทร์น้อย ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
556 นายอุนนดา แก้วมณี ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
557 นางสาวอรทัย อิ่มเจริญ ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
558 นางเธียมจันทร์ อามาตย์มนตรี ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
559 นางสาวสมสุดา จันทเจียง ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
560 นางสาวชัญญานุช ศรีวิเชียร ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
561 นางสาวจินดารัตน์ ชื่นศิริรุ่งเรือง ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
562 นางพัชราภรณ์ ผลาผล ครู โรงเรียนบ้านทำนบ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
563 นางสาวญาณิน ม่วงจินดา ครู โรงเรียนบ้านทำนบ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
564 นางอังศุมาลี บุญรอดอยู่ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
565 นางปริญญาพร บุญอินทร์ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
566 นางสาวสุภาพร สุขคำ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
567 นางสาวชวาลา มงคลยง ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๓ (ดรุณศึกษา) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
568 นางสาววิภาดา บำรุงจิตร์ ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
569 นางกิตติยา คุ้มวงษา ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
570 นางสาวนารีรัตน์ อยู่สุข ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
571 นางเจียมจิต สุวานิโช ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
572 นางอุตรา ปั้นทอง ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
573 นางสาวนลินทิพย์ ล้อมวงษ์ ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
574 นางสาวธัญญวรรณ รักซ้อน ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
575 นางเกษรินทร์ พูลวงศ์ ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
576 นางสาวมนัสนันท์ รุจิธนะไพศาล ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
577 นายเสมอ สอนแสง ครู โรงเรียนวัดหนองรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
578 นางสาวกชพร ลาคูบอน ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง ๑๗ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
579 นางสาวขนิษฐา สุขทวี ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง ๑๗ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
580 นางสาววารุณี อภัยจิต ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
581 นางสาวฉมธร บำรุงวงศ์ ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
582 นางสาวพรพรรณ มงคลยง ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
583 นายนพฤทธิ์ ยิ้มนรินทร์ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
584 นางสาวพิมพ์ลดา ปัญญามี ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
585 นางนุสรา แสงโทโพธิ์ ครู โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
586 นางสาวศุภจิรา บุญทอง ครู โรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
587 นางสาวศรกมล ระโหฐาน นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
588 นางหัสสา กาหล่ำ นักทรัพยากรบุคคล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
589 นางสาวกฤษณา ขำปากพลี ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ (admin ดนตรีไทย) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
590 นายเกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ (ผู้ช่วย admin ดนตรีไทย) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
591 นายโสฬส รอดโต ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม (admin ดนตรีสากล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
592 นายณัฐพงษ์ ฉิมคล้าย ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย (ผู้ช่วย admin ดนตรีสากล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
593 นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
594 นางสาวกัญณัฏฐ์ ทับเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกำแพงเศียร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
595 นายพิเชษฐ์ สุกใส เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
596 นายจำเนียร มนัสทวี เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
597 นายธเนตต์ จันทรโชต เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
598 นายธนรรณพ อินตาสาย เจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
599 นายวรเศรษฐ์ ธนะคูณเศรษฐ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ มศว. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
600 นายอำนาจ นิ่มนวล ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ มศว. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
601 นายสุกิจ วินัยธรรม ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ มศว. คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
602 นางวนิดา อรุณศรี ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
603 นางสาวกันธารัตน์ อยู่ทน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดสะพาน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
604 นางอังคนี นุหมุดหวัง ครู โรงเรียนบ้านคลอง๑๔ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
605 นางสาวภัทรนันท์ ประดู่ ครู โรงเรียนบ้านคลอง ๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
606 นางสาวทัดดาว ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
607 นายอรรถชัย รักหน้าที่ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
608 นายสุกฤษฏิ์ วรทัต ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
609 นางสาวพัชราพร เมฆขลา ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
610 นางสาวอรุณวรรณ สุบิน ครู โรงเรียนวัดหนองเคี่ยม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
611 นางสาวปิยะพร หอมลออ ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
612 นางสาวธีรรัตน์ เป้ากัณหา ครู โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
613 นางกิตติยา ทองใย ครู โรงเรียนวัดคีรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
614 นายพิทักษ์ อินทร์ขาว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
615 นายพิทักษ์ อินทร์ขาว ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
616 นางสาวนันทนา จันทร์เพ็ญ ครู โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
617 นางสาวลลิตา สุภกิจ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
618 นางสาวสุรีรัตน์ ศรีนครินทร์ ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
619 นางสาววิไลรัตน์ ใบศรี ครู โรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
620 นางสาวบุญญาพร ศรียานนท์พินิจ ครู โรงเรียนหัวเขาแก้ว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
621 นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
622 นายวีระศักดิ์ ทับทิมไทร ครู โรงเรียนบ้านเขาไม้ไผ่ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
623 นางสาวหทัยรัตน์ พานทอง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
624 นายอภิวัฒน์ สุขงาม ครู โรงเรียนวัดเอี่ยมประดิษฐ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
625 นางสาวทพวัลย์ ขุนเทือง ครู โรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
626 นายนิรันดร์ ษรสกุลทรัพย์ ครู โรงเรียนอนุบาลองครักษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
627 นางสาวนิภาพร คิดร่วม ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
628 นางอำไพพัชร์ พนมพร ครู โรงเรียนวัดนาหินลาด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
629 นางสาวรุ่งรัตน์ แซ่ซิ้ม ครู โรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
630 นายสุรศักดิ์ ทรัพย์สมบัติ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
631 นางสาวภัทรียา รักษาศีล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
632 นางสาวอรวรรณ เกิดสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
633 นางสาวชุติรัตน์ บำรุงสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
634 นางสาวดลพร ใจโต ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
635 นางสาวธราธิคุณ ระหา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
636 นางสาวเอื้องฟ้า ท่าขุขันธ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
637 นางสุดารัตน์ ม่วงสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
638 นางนุชนารถ ประเสริฐศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
639 นางใจรัตน์ กองอรรถ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
640 นางปราณี ราชิวงศ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
641 นางมณี พิมพิพัฒน์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
642 นายเกษมสรรค์ สุจริต ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
643 นายเกรียงศักดิ์ ระงับทุกข์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
644 นางพัชรี อรุณศรี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
645 นางจันทร์ศรี ประเสริฐศิลป์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
646 นางอณัฐวรรณ ทรัพย์หนุน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
647 นายนริชัย หนีภัย ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
648 นางเสาวรภย์ ญาณสุธี ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
649 นางชมพูนุท ทัศนาธร ครู โรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
650 นางกชพรรณ สายทอง ครู โรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
651 นางสาวสุพิณญา นารุ่งเรือง ครู โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
652 นางสาวกนกวรรณ ทองจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
653 นางสาวทิญาดา ขุมทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
654 นางสาวกัญญรัตน์ รุ่งเรืองขจรกิจ ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
655 นางสาวนริศรา ทองย้อย ครู โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
656 นางสาวสุภาวดี ไชยพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดคีรีวัน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
657 นางสาวจิตติมา รุ้งกฤตผล ครู โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
658 นางสาวขวัญฤทัย บุญครอง ครู โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
659 นายจักรกฤษ คงสีพุทธ ครู โรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
660 นางสาวณัฐสินี ศรีนครชัยเจริญ ครู โรงเรียนวัดบางปรัง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
661 นางวาสนา บานเย็น ครู โรงเรียนวัดบางปรัง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
662 นางสาวอรวรรณ ชื่นจิต ครู โรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
663 นางสาวชญากาณฑ์ สังฆธรรม ครู โรงเรียนวัดหนองรี สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
664 นางสาวพีรเนตร เพ็ชรรัตน์ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
665 นางสาวศิริวรรณ์ บิลไชย ครู โรงเรียนบ้านคลอง 33 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
666 นางสาวชุติมา เสนา ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
667 นางสาวภัสพินิศา สุนทรชัยธัญศิริ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
668 นางสาวเรณู อนุกูล ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
669 นางสาวหฤทัย อุดหนุน ครู โรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
670 นายนิรันดร์ ด่านนอก ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
671 นางสาวภรณ์ทิพย์ คงนาค ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
672 นางสาวภณัฐญา สุขตลอด ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
673 นายธนวุฒิ มากเจริญ ครู โรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
674 นางสาววราสินี อยู่สุนทร ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
675 นายสนั่น โพธิ์เย็น ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
676 นายคงภัค โป๊ะสุวรรณ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
677 นางสาวอัจฉริยา ศิริมหา ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
678 นางสาวกิติมา จันทะคุณ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
679 นางจัตุรงค์ พฤกษศรี ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
680 นางสาวธนาวรรณ มุ่งมงคล ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
681 นางสาวสิริพร นางาม ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
682 นางสมศรี วังเวียง ครูโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
683 นางสายสมร อ่อนเอื้อน ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
684 นางจันทรัศมี ปานเทพอินทร์ ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
685 นางสำราญ ตระการศิริวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
686 นายสุดใจ ทุยดอย นักการภารโรง โรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
687 นางเลขา ฟูตระกูล ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
688 นางสาวสมจิตร หนองแสง ครูโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
689 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง ธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
690 นายมงคลชัย ขวัญสุข ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
691 นายนที ทับทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปากคลอง 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
692 นายธนัท กอบแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดกุฏีเตี้ย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
693 นางสาวเกษณี พิมพาลัย ครูโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
694 นายสุชาติ แสงทวีป นักการภารโรงโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
695 นายประนอม อินทร์ศิริ ครูโรงเรียนบ้านปากคลอง 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
696 นางสาวศิริลักษณ์ ขจร ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
697 นางสาวอัมราภรณ์ เพ็งปฐม ครูโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
698 นางศิริภัฎชต์ ปิ่นแก้ว ครูโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
699 นายสุวิทย์ ตานี ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
700 นายสุทิน เรืองปานกัน ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
701 นางนัยนา กลิ่นหวล ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
702 นายประสาน กาหล่ำ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
703 นางวิภา สุขโสม ครูโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
704 นางวัชราวรรณ อยู่ยงค์ ครูโรงเรียนบ้านช่องตะเคียน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
705 นางอุบลวรรณ สุขปลั่ง ครูโรงเรียนบ้านคลอง 3 ดรุณศึกษา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
706 นางสาวเฟาซียะห์ อาลีมามะ ครูโรงเรียนวัดโบสถ์เจริญธรรม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
707 นางสาวปทิดา สวัสดี ครูโรงเรียนวัดทองหลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
708 นายอภิชาติ ชัยชนะ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
709 นายเกรียงไกร บำรุงวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
710 นายศุภชัย แตงอ่อน ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
711 นางสาวพิรานันท์ ประดู่ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
712 นางสุดารัตน์ สุขสมบูณ์ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
713 นางอำนวย รัศมี ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
714 นางอรัญญา มะโนธรรม ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
715 นางสาวภูนิษศา วงค์ดวง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
716 นางสาวพรนภา อาจสว่าง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
717 นางสาวภทรพร สละชั่ว ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
718 นางสาวกานต์วลี อ่ำประเวทย์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
719 นางสาวดลนภา พงษ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
720 นางสาวดุจรัตน์ดา กำไรศิลป์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
721 นายภูมิ ทูคำมี ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
722 นางสาวเกศินี เพ็ชรรุ่ง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
723 นางสาววันทนี ทาทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
724 นางจีระนันท์ อุทัชกุล ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
725 นายกร ท่ากลาง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
726 ว่าที่ร้อยตรีส่งสิทธิ์ บัญญัติ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
727 นางสาวเอื้ออารีย์ จานทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
728 นางสาวชลลดา วิสุมา ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
729 นางสาวสุนิษา สุขสบาย ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
730 นางสาวแววนภา พระเพ็ชร ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
731 นางปาณิศรา ศรีทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
732 นายวันชัย นราวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
733 นางสาวนภัสกุณ จิบโคกหวาย ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
734 นางสาวอรฤทัย ปานทอง ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
735 นางสาววนิดา อยู่เย็น ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
736 นายอำนวย พะโยโค ครู โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
737 นักเรียนชุมนุมโสตทัศนศึกษา นักเรียน โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
738 นางพรทิพย์ ตองติดรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
739 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
740 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
741 นางขนิษฐา นิสัยสัตย์ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
742 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
743 นางปุณยนุช วรรณะ ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
744 นางวิไลลักษณ์ ลาดไธสง ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
745 นางสาวน้ำฝน มีเสาเรือน ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
746 นางสาวศศิวิมล อดุลย์จิตร ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
747 นางสาวกัญญาณัฏฐ์ พันธ์ผลไร่ ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
748 นางสาวรัชฎาภรณ์ สมบูรณ์ ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
749 นางกุสุมา มิตรเกื้อกูลเจริญ ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
750 นางสาวสิรีรัศมิ์ พรหมทะสาร ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
751 นางสาวศศิธร รอดเกตุกุล ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
752 นางสาวจีรวรรณ เศวตพงษ์ ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
753 นางสาวหัสญา ตันสกุล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
754 นางสาวชนิศา เกษประทุม ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
755 นางสาวอัญชิสา สอนดี ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
756 นางสาวปนัดดา ทองเลิศ เจ้าหน้าที่ธุรการ รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
757 นางอนุชิตา สุขสมบัติ ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
758 นายสุรินทร์ จันทะโชติ ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
759 นางยุพดี เชยชื่น ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
760 นางสาวกัณทิมา บุญจง ครูโรงเรียนวัดทองหลาง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
761 นายเฉลิมโชค โพธิ์สะ ครูโรงเรียนวัดทางกระบือ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
762 นางสาวสุภาวดี ไชยพันธุ์ ครู โรงเรียนวัดคีรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
763 นางสาวเพ็ญจิต ลักสณานุกูล สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
764 นางสาวปิยพร นิลกล่ำ ครูโรงเรียนบ้านคลอง14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
765 นางสาวพัชฎาภรณ์ นามจําปา ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
766 นางจิรัชฌา บำรุงกิจ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
767 นางสายสวาท แก้วสีขาว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
768 นางสาวทิพวัลย์ ขุนเทือง ครูโรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
769 นางนาฏศิลป์ เดชพันธ์ ครูโรงเรียนวัดพราหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
770 นายพิเชษฐ ศรีนาค ครูโรงเรียนบ้านชุมพล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
771 นางสาวจิตนภา คำแก้ว ครูโรงเรียนบ้านชุมพล คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
772 นายกีรติ จิตรโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะกา และ โรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน
773 นางสุภัทรา ชาติทอง ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
774 นางชมัยพร สมบูรณ์ทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
775 นางสาวนารีรัตน์ โชติธรรม ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
776 นางสาวรุ่งรัตน์ แป้นกล่อม ครู โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
777 นางสาวสุกัญญา อาลีอุสมาน ครู โรงเรียนบ้านชุมพล สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
778 นายปฐมพงษ์ พุ่มจันทร์ ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน (แสงสว่างวิทยา) สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
779 นางสาวชนัฏพร คล้ายสอน ครู โรงเรียนบ้านคลองฝรั่ง(บัวเอี่ยมพิทยากร) สพป.นนทบุรี เขต2 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
780 นายธีรภาพ เครื่องสาย ครู โรงเรียนบ้านหนองกระทู้ สพป.สุพรรณบุรี เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
781 นายต่อพงศ์ ทับมณี ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
782 นางสาวกิติยา พรหมสอน ครู โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี สพป.ปทุมธานี เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
783 นางสาวประภาศรี เที่ยงธรรม ครู โรงเรียนวัดกลางคลอง 3 สพป.ปทุมธานี เขต2 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
784 นางสาวชลกร ศาสตร์ศิริ ครู โรงเรียนชุมชนวัดบ้านร่อม สพป.อยุธยา เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
785 นางสาวสุภาภรณ์ เพ็งพุฒ ครู โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา สพม. เขต2 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
786 นางสาวสุมิตรา โกธรรม ครู โรงเรียนวัดส้มป่อย สพป.สระบุรี เขต1 คณะกรรมการควบคุมห้องการแข่งขันและประสานงานกิจกรรมการแข่งขัน
787 นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
788 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
789 นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
790 นางสาวศิริลักษณ์ ขจร ครู โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
791 นายเกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
792 ช่อทิพย์ วิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
793 นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
794 นางสาวภณัฐญา สุขตลอด ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
795 นางสุรีรัตน์ วรวงศ์ ธุรการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
796 นางสาวพัชรีภรณ์ มณีเล็ก ครูโรงเรียนวัดดอนยอ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
797 นางสาวธนิดา ป้อมเรือง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
798 นายนิรันดร์ สู่เสน ครู โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
799 นายพิศนุ อุไรรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
800 นางสาววันทนา สุขช่วย ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประชา) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
801 นางวรรณา พันธุพล ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
802 นางนันธิดา วรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
803 นางสาวเปรมวดี กันศิริ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แทน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
804 นายปัญญา เกตุศิลป์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
805 นางสาวธัญญพัฒธ์ ปั้นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
806 นายนราธิป จันขุนทศ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
807 นายกีรติ จิตรโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะกา และ โรงเรียนวัดลำบัวลอย สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
808 นางสาวกฤษณา ขำปากพลี ครูโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
809 นางสาวหทัยชนก จากปล้อง ครู โรงเรียนวัดวังไทร คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
810 นางสาวธฤษวรรณ บุญประกอบ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
811 นายณัฐพงษ์ ฉิมคล้าย ครูโรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
812 นางสาวรัชนี วงศ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดโยธีราษฎร์ศรัทธาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
813 นายสุริยา จันทร์ประสพโชค ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
814 นางสาววีรยา เตไธสง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
815 นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคันจาม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
816 นางสาวนฤมล ปึกคม นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
817 นางสาวสุชาดา ทองอยู่ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
818 นายโสฬส รอดโต ครูโรงเรียนวัดสันตยราม คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
819 นางณัฐมน สุวานิโช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
820 นายธนวุฒิ มากเจริญ ครู โรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
821 นางอัจฉราวดี พุฒซ้อน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
822 นายชัยณรงค์ นาถิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
823 นายอดิศร เทพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
824 นางสาววิชชุดา จันทา ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
825 นางสาวปรียานุช ทารีมุกข์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
826 นายอุดมทรัพย์ ฝ่ายขันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
827 นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถ ครูโรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
828 นางวันประภา เนื่องจากจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
829 นางกัญรินทร์ ชอบสุข ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
830 นางสาวพิชญาภา กิตติคุรุปกรณ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
831 นางสาวจีรวรรณ เศวตพงษ์ ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
832 นางสาวหัสญา ตันสกุล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
833 นางสาวชนิศา เกษประทุม ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
834 นางสาวปนัดดา ทองเลิศ ธุรการ รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
835 นางสาวอัญชิสา สอนดี ครูอัตราจ้าง รร.อนุบาลองครักษ์ สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
836 นายนิรันดร์ สู่เสน ครู โรงเรียนบ้านคลอง 22 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
837 นายพิศนุ อุไรรัมย์ ครู โรงเรียนบ้านคลอง 14 สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
838 นางมลฤดี ชัยดำรงค์ตระกูล ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
839 นางสาวชุลีวรรณ นิลชิต เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและรายงานผลการแข่งขัน
840 นางวันอุทัย คำมูล ครู โรงเรียนวัดบางโฉลงใน สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
841 นายเชาวพงษ์ ทีวะรัตน์ ครู โรงเรียนบางชวดอนุสรณ์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
842 นางมยุรี แดงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหัวนา สพป.กาญจนบุรีเขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
843 นางสาริกา อุยานันท์ ครู โรงเรียนบ้านหนองอิงพิง สพป.สุพรรณบุรีเขต 3 คณะกรรมการตัดสิน
844 นางอรุณวรรณ นาคทองดี ครู โรงเรียนวัดพรหมเพชร สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
845 นางสาวสมนึก กมลนาวิน ครู โรงเรียนวัดนิยมยาตรา สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
846 นางสุภาภรณ์ ฉ่ำพึ่ง ครู โรงเรียนชุมชนวัดหนองโนใต้ สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
847 นางประนอม มานะกิจ ครู โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
848 นายสุนทร เชยชื่น ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน
849 นางอทิติกานต์ นวลละออ ครู โรงเรียนบ้านหนองเกตุ สพป.ชลบุรี เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
850 นายคุณวุฒิ แสวงธรรม ครู โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
851 นางณิชาภา จันแดง ครู โรงเรียนวัดปากลัด (ผลาคารบำรุงวิทย์) สพป.สมุทรสงคราม คณะกรรมการตัดสิน
852 นางสาวอมรัชญา ชินศรี ครู โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ สพป.ปทุมธานี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
853 นางสุวีรา สุทธนารักษ์ ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
854 นางสาววิมล คลองมีคุณ ครู โรงเรียนบ้านแหลมหิน สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
855 นางสาวอารมย์ ประสงค์เจริญ ครู โรงเรียนวัดดอนทอง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
856 นางเฉลา งามขำ ครู โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
857 นายพัฒนาการ จิตรมิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง 3 วิทยา สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
858 นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผล ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต1 คณะกรรมการตัดสิน
859 นางเอมอร ชูทับทิม ครู โรงเรียนวัดเทพราช สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
860 นางสมจิตร คงเจริญ ครู โรงเรียนบ้านหอย (เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
861 นายทวีป มหาวิจิตร์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหมอพัฒนราษฎร์ สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
862 นางอภิญญา แสงศรี ครู โรงเรียนตลาดบางบ่อ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
863 นางนิตย์ธิดา บุญที ครู โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
864 นางชญาภา พุทธา ครู โรงเรียนวัดห้วยบง (บริษัทข้าวสารไทยจำกัดสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
865 นางพรพิศ ภารราช ครู โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
866 นางศรัณญา ช้อนแก้ว ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
867 นางนรีกานต์ ฐาปนธรรมวุฒิ ครู โรงเรียนวัดเขาคันธมาทน์ สพป.ชลบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสิน
868 นางสุภาภร กอบัวแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกตการาม (พรหมสุวัฒน์วิทยาคาร) สพป.สมุทรสงคราม คณะกรรมการตัดสิน
869 นางพัฒนา คำประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี สพป.กาญจนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
870 นางสาวรัชนีกร ยืนยาว ครูโรงเรียนบ้านป่าไม้พระฉาย สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
871 นางสาวสุชาดา ทองอยู่ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
872 นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิช ศึกษานิเทศก์ สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
873 นายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
874 นางวราภรณ์ เขียวแก้ว ครู โรงเรียนหน้าพระลาน (พิบูลสงเคราะห์) สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
875 นางสาวอรวรรณ พงษ์บุตร ครู โรงเรียนบ้านสัตหีบ สพป.ชลบุรี เขต 3 คณะกรรมการตัดสิน
876 นางสุวารี สอาดศรี ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
877 นายอดิเรก มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเป่าปี่ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
878 นางประนอม นิลละออ ครู โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) สพป.ลพบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
879 นางศุภวัลย์ ตันวรรณรักษ์ ครู โรงเรียนวัดบ้านสร้าง สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
880 นางสาวศุภากร เตโชชัยวุธ ศึกษานิเทศก์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
881 นางเยาวลักษณ์ ชื่นอารมณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง ๒๓ สพป.นครนายก คณะกรรมการตัดสิน
882 นายวีรศักดิ์ เกษรจันทร์ ครู โรงเรียนคลองบางแก้ว สพป.สมุทรปราการ เขต 2 คณะกรรมการตัดสิน
883 นางสาวสุวรรณา เพชรบังเกิด ครู โรงเรียนวัดเขาจำปา (เทียนราษฎร์อุทิศ) สพป.สระบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
884 นางวนิดา มิตรมานะ ครู โรงเรียนเฉลิมช่วงวิทยาทาน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
885 นางสาวเมธาวี มาสแสง ครู โรงเรียนอนุบาลประจันตคาม สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 คณะกรรมการตัดสิน
886 นางละอองดาว พรายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย กรรมการ/เลขานุการ
887 นางสาวสุรีย์พร รุ่งกำจัด ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง กรรมการ/เลขานุการ
888 นางประภร พูลศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก กรรมการ/เลขานุการ
889 นางสาวขวัญยืน มูลศรี ศน. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก กรรมการ/เลขานุการ
890 นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ กรรมการ/เลขานุการ
891 นายละออง เหนือเกาะหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก กรรมการ/เลขานุการ
892 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง ธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก สพป.นครนายก กรรมการ/เลขานุการ
893 นางสาวทัณฑิกา บัวขจร ธุรการโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
894 นายวรฉัตร เมืองคำ ธุรการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
895 นางสาวสุรีรัตน์ เรือนเงิน ครู โรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
896 นายสัตถามุติ รักสนิทสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปลายคลอง ๒๒ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
897 นายสุนทรหงษ์ วรนุช ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
898 นางสาวพัชรวรรณ เอื้อดี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
899 นางสาวศิริกุล พูลสมบัติ ครูโรงเรียนบ้านหนองกันเกรา กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
900 นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการ

ติดต่อผู้ดูแลระบบ เบอร์โทรศัพท์ 086-1523636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]