เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
2 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร(วังไทรวิทยาคม) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
3 นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์ ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
4 นางสาวศิริลักษณ์ ขจร ครู โรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
5 นางสาวทัณฑิกา บัวขจร ธุรการโรงเรียนวัดสันติธรรมราษฎร์บำรุง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
6 นายเกียรติ์ชู อุมาธันยพัฒน์ ครู โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
7 ช่อทิพย์ วิบูลย์ ครู โรงเรียนวัดทองหลาง(สุขชมวิทยาคาร) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
8 นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลองครักษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
9 นางสาวภณัฐญา สุขตลอด ครู โรงเรียนวัดโพธิ์แทน เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
10 นางสุรีรัตน์ วรวงศ์ ธุรการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
11 นางสาวพัชรีภรณ์ มณีเล็ก ครูโรงเรียนวัดดอนยอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
12 นางสาวธนิดา ป้อมเรือง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
13 นายนิรันดร์ สู่เสน ครู โรงเรียนบ้านคลอง22(อาจเอิบจิตรอุปถัมภ์) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
14 นายพิศนุ อุไรรัมย์ ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
15 นางสาววันทนา สุขช่วย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
16 นางวรรณา พันธุพล ครู โรงเรียนวัดดอนยอ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
17 นางนันธิดา วรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
18 นางสาวเปรมวดี กันศิริ ครูโรงเรียนวัดโพธิ์แทน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
19 นายปัญญา เกตุศิลป์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
20 นางสาวธัญญพัฒธ์ ปั้นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
21 นราธิป จันขุนทศ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
22 นายกีรติ จิตรโสภา เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดเกาะกา และ โรงเรียนวัดลำบัวลอย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
23 นางสาวกฤษณา ขำปากพลี ครูโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
24 นางสาวหทัยชนก จากปล้อง ครู โรงเรียนวัดวังไทร เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
25 นางสาวธฤษวรรณ บุญประกอบ พนักงานราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
26 นายณัฐพงษ์ ฉิมคล้าย ครูโรงเรียนวัดเขาน้อย(ศิลาทองวิทยาคาร) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
27 นางสาวรัชนี วงศ์ศิริ ครู โรงเรียนวัดหนองรี เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
28 นายสุริยา จันทร์ประสพโชค ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
29 นางสาววีรยา เตไธสง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
30 นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองคันจาม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
31 นางสาวนฤมล ปึกคม นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
32 นางสาวสุชาดา ทองอยู่ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
33 นายโสฬส รอดโต ครูโรงเรียนวัดสันตยราม เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
34 นางณัฐมน สุวานิโช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
35 นายธนวุฒิ มากเจริญ ครู โรงเรียนสาริกา เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
36 อัจฉราวดี พุฒซ้อน ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
37 นายวรฉัตร เมืองคำ ธุรการโรงเรียนวัดแหลมไม้ย้อย เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
38 นายชัยณรงค์ นาถิม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ามะปราง เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
39 นายอดิศร เทพเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสุวรรณ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
40 นางสาววิชชุดา จันทา ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
41 นางสาวปรียานุช ทารีมุกข์ ครู โรงเรียนอนุบาลนครนายก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
42 นายอุดมทรัพย์ ฝ่ายขันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
43 นางสาวเกศสุดา อินทรโอสถ ครูโรงเรียนวัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร ๘ เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
44 นางวันประภา เนื่องจากจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
45 นางกัญรินทร์ ชอบสุข ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เจ้าหน้าที่บันทึกคะแนนและรายงานผล    
46 นางสิริวรรณ สมใจ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
47 นางรภัสสา กองทอง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
48 นางพรอุมา อดิเทพสถิต วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
49 นายชานนท์ อนันต์สลุง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
50 นางรัตนา ภักดี วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
51 นางสาวสุมิตรา วงษ์บุญรอด โรงเรียนทวีวัฒนา คณะกรรมการตัดสิน    
52 นางชิตา ทัศมาลัย วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
53 นางสาวชญาพร หลายเจริญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
54 นางมาลี ทองหลาง โรงเรียนบ้านตูม คณะกรรมการตัดสิน    
55 นางนันทวัน ณ กาฬสินธุ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
56 นางจุฑารัตน์ สุเมรุรัตน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
57 นางสุรีภรณ์ พวงประดับ โรงเรียนอนุบาลลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
58 นางสาวอัจฉรา จันที วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ คณะกรรมการตัดสิน    
59 นางสาวเสาวลักษณ์ ยมะคุปต์ นาฏศิลปินอาวุโส คณะกรรมการตัดสิน    
60 นางณิสฌชา บุญทรัพย์ โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน คณะกรรมการตัดสิน    
61 นางไพเราะ แสงเปล่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
62 นางภาพร ตระกูลปาน วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
63 นางรู้จิต ดวงจันทร์ โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา ๒ คณะกรรมการตัดสิน    
64 นายสมชาย ฟ้อนรำดี วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
65 นายนัฐพงษ์ นุชนนทรีย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี คณะกรรมการตัดสิน    
66 นางสาวจินตนา อนุวัฒน์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ คณะกรรมการตัดสิน    
67 นายรักษิต มีเหล็ก วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
68 นางสาวปิยมาศ ศรแก้ว วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
69 นางกาญจนา ก้อนสันทัด โรงเรียนประจันตราษฎร์บำรุง คณะกรรมการตัดสิน    
70 นายเชาวนาท เพ็งสุข วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
71 นายวีระศิลป์ ช้างขนุน วิทยาลัยนาฏศิลป์กรุงเทพ คณะกรรมการตัดสิน    
72 นายไตรรงค์ ตีรณานนท์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี คณะกรรมการตัดสิน    
73 นายอัฒฑวินทร์ ธนเดชสำราญพงษ์ โรงเรียนวัดสะแกงาม คณะกรรมการตัดสิน    
74 นายสมยศ สุวรรณธีระกิจ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน    
75 นายอาคม เตียประเสริฐ ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน    
76 นายนำชัย ศรีปั้น ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการตัดสิน    
77 นายบัญชา สุทธศรี โรงเรียนบ้านโคกตูม คณะกรรมการตัดสิน    
78 นายสุคนธ์ งามสนอง ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
79 นางสาวจารุวรรณ จันทะเวียง ผู้อำนวยการ โรงรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการอำนวยการ    
80 นายปรีชา ย้อยศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
81 นางมุกดา โชติธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
82 วรรณนิภา หาญวีรกุล ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ    
83 นางพีรภาว์ บุญเพลิง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
84 วรรณา ศรีจันทรา ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ    
85 นางสาวพรดา อินทปัญญา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
86 ประเทืองพร แสงส่ง ครู โรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการอำนวยการ    
87 นางพัทยา เจริญศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคกสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
88 นางสาวบุษบา อามีน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทำนบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
89 นางอรชุมา หอมจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเจดีย์ทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
90 นายอำนาจ ยวงสอาด ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ    
91 นางประณีต หงษ์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโพธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
92 นางจินดา เสนาะล้ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ    
93 นายประเวช สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
94 นางสาวเพ็ญแข เสริมศรี โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการอำนวยการ    
95 นางสุภาวดี สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ    
96 นายสวัสดิ์ เดชกัลยา ผู้อำยวยการโรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการอำนวยการ    
97 นายองอาจ พุ่มมี ผู้อำยวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร คณะกรรมการอำนวยการ    
98 นางวิภาพร เดชกัลยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการอำนวยการ    
99 นายวันชัย เกตวัลห์ ผู้อำยวยการโรงเรียนบ้านชุมพล คณะกรรมการอำนวยการ    
100 นางธิดารัตน์ สาระภี นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ    
101 นางประนอม เอี่ยมเทียน ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการอำนวยการ    
102 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร คณะกรรมการอำนวยการ    
103 ว่าที่ร้อยตรีสรยุทธ สืบแสงอินทร์ โรงเรียนบ้านนา"นายกพิทยากร" คณะกรรมการอำนวยการ    
104 นายวินัย อ่ำประเวทย์ ผอ.รร.อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) คณะกรรมการอำนวยการ    
105 นายสมศักดิ์ ป่าไพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
106 นายประการ รังสิกุล ผอ. รร.บ้านเขาหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ    
107 นายบุญชัย อโนดาษ นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลสาริกา คณะกรรมการอำนวยการ    
108 นายละลอง เหนือกาะหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
109 นายประชา มณีเล็ก ฝุ้อำนวยการโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการอำนวยการ    
110 นายไพบูลย์ คนเสงี่ยม ผอ. รร.วัดพรหมเพชร คณะกรรมการอำนวยการ    
111 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก คณะกรรมการอำนวยการ    
112 นายบัญชา พรหมขำ ผอ. รร.อนุบาลเมืองนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
113 นายสุรศักดิ์ ดิษฐสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
114 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการอำนวยการ    
115 นางสาวสุภาพร วงษ์เหรียญทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
116 นางสาวนิพัชดา พวยอ้วน นักวิชาการศึกษา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
117 นางสาววศินี มุกดอกไม้ ผอ. รร.ชุมชนวัดอำภาศิริวงศ์ คณะกรรมการอำนวยการ    
118 นางสาวสุภาวิดา เดชพลกรัง ธุรการสำนักงานลูกเสือจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
119 นางบุญจิรา ชูพันธ์ ผอ.รร.บ้านหัวหมอน คณะกรรมการอำนวยการ    
120 นายณัฐฐฐิฐกาญจน์ ม่วงกลิ้ง ผอ. รร.วัดวังไทร คณะกรรมการอำนวยการ    
121 นางสาวพรธิดา บุญชู ผู้อำนวยการโรงเรียนวันครู ๒๕๐๔ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
122 นางอัชญารัตน์ สมรอบรู้ รองผอ. รร.อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) คณะกรรมการอำนวยการ    
123 นางสุบิน ณ อัมพร ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
124 นายองอาจ พุ่มมีวิทยาคา ผู้อำนวยการโรงเรียนปากพลีวิทยาคาร สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
125 นางนพภา อินทิม ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
126 นางพรรณพัฒน์ ธัญวุฒิศิริ ครู รร.บ้านดงแขวน คณะกรรมการอำนวยการ    
127 นายอาณัติ แซ่โค้ว ครู รร.บ้านหนองกันเกรา คณะกรรมการอำนวยการ    
128 นางนันธิดา วรานนท์ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
129 นางจิดาภา วัฒนวิเชียร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
130 นายธนนิวัฒน์ สายบูรณ์ ครู รร.บ้านเขาไม้ไผ่ คณะกรรมการอำนวยการ    
131 นายเชาวลิต สีลาชัย ครู รร.ชุมชนบ้านคลองเหมือง คณะกรรมการอำนวยการ    
132 นางจุฑามาศ ศิริเกรียงไกร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
133 นางสุพิชฌาย์ เลาหะพานิช ครู รร.สาริกา คณะกรรมการอำนวยการ    
134 นางทรงศรี คงมั่น ครู รร.เมืองนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
135 นางสาวขวัญศิริ บุญสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวังดอกไม้ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
136 นางสุดใจ วรานนท์ ครู รร.วัดพรหมเพชร คณะกรรมการอำนวยการ    
137 นางสุตที นิ่มรัตน์สิงห์ ครู รร.วัดหนองรี คณะกรรมการอำนวยการ    
138 นางชวนชื่น ทัศนา ครู รร.บ้านเขาหัวนา คณะกรรมการอำนวยการ    
139 จำลอง เรียงศรีเจริญพร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) คณะกรรมการอำนวยการ    
140 นางสาวศิริพร แสงสุตา ครู รร.วัดโพธิ์แทน คณะกรรมการอำนวยการ    
141 นางสุคนธ์ ภาคาพรต ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
142 นางอุบล เพิ่มทอง ครู รร.อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) คณะกรรมการอำนวยการ    
143 นายบัญชา รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
144 นางจินตนา ดวงรัศมี ครู รร.อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) คณะกรรมการอำนวยการ    
145 นางยุวดี จันทศรีคำ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
146 นางจิรกาญจน์ จันทัน ครู รร.อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) คณะกรรมการอำนวยการ    
147 นางสาวกษมา จันทร์แต่งผล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) คณะกรรมการอำนวยการ    
148 นางสาวศิริกันยา พิกุล ครู รร.อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ประชา) คณะกรรมการอำนวยการ    
149 นายชัยวัฒน์ โคกกระชาย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ    
150 นายกำจาย เครื่องสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการอำนวยการ    
151 นางอรวรรณ ชำนาญกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช คณะกรรมการอำนวยการ    
152 นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
153 นางวรรณวิไล พันธ์สีดา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
154 นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
155 ว่าที่ร้อยตรีวินัย หงส์ทอง โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการอำนวยการ    
156 นายถาวร พูลศรี โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการอำนวยการ    
157 นายประจักษ์ โพพิจิตร โรงเรียนวัดวังยายฉิม คณะกรรมการอำนวยการ    
158 นางเมตตา ศรีเกื้อกลิ่น โรงเรียนบ้านคลองหกวา คณะกรรมการอำนวยการ    
159 นายมณัฐฏ์ สุขปลั่ง โรงเรียนสันติวัฒนาราม คณะกรรมการอำนวยการ    
160 นายสมกฤษ บำรุงจิตต์ โรงเรียนวัดสะพาน คณะกรรมการอำนวยการ    
161 นายมานะ เมืองคำ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
162 นางสุภิญญา เพิ่มจิตร โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการอำนวยการ    
163 นายกำจาย เครื่องสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลอง31 สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
164 นางอรวรรณ อยู่ดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
165 นางวาสิรินทร์ รัตนมาลี ศึกษานิเทศก์ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
166 นายสุพรรณ สุวิชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
167 นายสุวัฒน์ สุขชม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
168 นางสมคิด จันขุนทด ู้ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
169 นางจินดา สรรพประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
170 นางอรทัย สุรทัตโชค รงผู้อำนวยการโรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
171 นางมนเทียนจา ปาเกิดทรัพย์ ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
172 นางสาวรสนา นุตะศะริน ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
173 นางสาวสมปอง แสงคา ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
174 นางสาวปนัดดา เดชเกาะเก่า ครู โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
175 นายณรงค์ ผลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
176 นางสุวนิตย์ แก่นใจเด็ด ครู โรงเรียนวัดสันตยาราม สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
177 นายประชุม บำรุงจิตร์ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการอำนวยการ    
178 นายสมศักดิ์ ชำนาญกิจ ข้าราชการบำนาญ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
179 นางสาวศิวิรัตน์ หน่ายมี ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
180 นางวลาวัลย์ อุดมศิลป์ ครู โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ สพป.นครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
181 นางณัฐกานต์ นวนสำเนียง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
182 นายสมศักดิ์ รุ่งเรือง ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
183 นางฉะอ้อน แป้นเงิน ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
184 นางศิริวรรณ เสนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสบกเขียว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
185 นางสาวรักชนก คำวัจนัง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
186 นางสาวปริยาภัทร แสงอรุณรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลำบัวลอย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
187 นางสาวหทัยรัตน์ ไพโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดนาหินลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
188 นางสาวบุญเรียง อนุศาสนรักษ์ ครูโรงเรียนวัดดอนยอ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
189 นางสุรีรัตน์ แหยมประสงค์ ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
190 นางวารี หมื่นแผงวารี ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
191 นางชนกานต์ จันทวงค์ ครูโรงเรียนบ้านเขาหัวนา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
192 นายสมชาย นาคนัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางกระบือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการอำนวยการ    
193 นางวันประภา เนื่องจากจันทร์ นักวิชาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
194 วรวุฒิ ถนอทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเกาะกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
195 ปิยะพร บัญญัติ ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
196 ณัฐกรณ์ ธาตุทอง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
197 เสาวนีย์ อิงรัตรัตน์ ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
198 กนกรัตน์ ศิริมาลกุล ครู โรงเรียนวัดทองย้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
199 นางสาวนันทนา จันทร์เพ็ญ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
200 นางสุภาษิต อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
201 ไอรินทร์ลดา ภัทดี ครู โรงเรียนสุตธรรม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
202 นางสาววิมลรัตน์ ทิพวัลย์ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
203 ดาวิกา เณิณลีลา ครู โรงเรียสตธรรม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
204 นายประเวช สุขประสงค์ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
205 นายทัศนัย อิศรางกูร ณ อยุธยา โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
206 กลม โชคอาภาสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านเขาหวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
207 เอกรัฐ เอกวงษา ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
208 นางจินดา เสนาะล้ำ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
209 นางสาวสุรางค์ บำรุงจิตต์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
210 นางสาวถนอม หนีพาล ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
211 พิสมัย สาระกล ครู โรงเรียนวัดศรีจุฬา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
212 นายอนุสรณ์ ราชวงษ์ ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
213 นางสุภาวดี สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
214 นางสาวอำภา แสงระวี ครูโรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
215 นางปราณี แสงสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
216 นางวิภาพร เดชกัลยา ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
217 นางสาวธัญญพัฒธ์ ปั้นทอง เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
218 พเยาว์ สุขพูล ครู โรงเรียนวัดโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
219 นางกรองศิริ เลิศรติภัทร ครูโรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
220 นางสาวสายฝน ประดับแก้ว ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
221 นางสาวจีราภรณ์ สังฆนาค ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
222 นางสุภาวดี ปึกคม ครูโรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
223 นางชลลดา อินทร์เนตร ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
224 นายพรธิวัฒน์ ธาตุทอง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
225 นางสาวธนิดา ป้อมเรือง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
226 วิลาวัณย์ ปังพูนทรัพย์ ครู โรงเรียนเขาเครตสบ้าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
227 นางอรวรรณ ขุนชนะ ครูโรงเรียนวัดพราหมณี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
228 นางสาวสัมฤทธิ์ ศรีสัย พี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
229 นายธนวัตร พระพร ครู โรงเรียนวัดทางกระบือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
230 นายประชา มณีเล็ก ผู้อำนวยการโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
231 นางเพ็ญพรรณ สุขชม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
232 นายสมยศ สุขพัฒน์ธี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
233 นางสาวภัชรพร เจดีย์ ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
234 นางปราณี อ่ำประเวทย์ ครูโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
235 นายจิติศักดิ์ อิ่มเจริญ ฝู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าด่าน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
236 นางสาวนปภัช สีลูกหว้า ครู โรงเรียนบ้านเขาเพิ่ม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
237 นางวรรษชล วรวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
238 นายไพฑูรย์ รวมศิลป์ นักการ โรงเรียนชุมชนบ้านวังไทร (วังไทรวิทยาคม) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
239 นางพิสมัย พรหมขำ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
240 นางขนิษฐา นิสัยสัตย์ ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
241 นายไพโรจน์ ศรีสว่าง ครู โรงเรียนบ้านเขาดิน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
242 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
243 นางศิริกานดา ชนะสาร ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
244 นางสุวรรณา สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
245 นางพรรณปพร พันธ์ุศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
246 นางสาวชัชฎา มาตรทอง ครู โรงเรียนวัดโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
247 นางปุณยนุช วรรณะ ครูโรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
248 นายพิษณุ ประกอบนา ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
249 นายธนรัช เรืองสว่าง ครู โรงเรียนวัดโคกสว่าง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
250 นางวิไลลักษณ์ ลาดไธสง ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
251 นางสาวกนกพิชญ์ อ่างทอง ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
252 นางพรนิภา เทียนรุ่งเรืองแสง ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
253 นายจักรี สอนนุช ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
254 นางสาวน้ำฝน มีเสาเรือน ีึีครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
255 นางสาวสุทธาทิพย์ โกศลจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
256 นางสาวศศิวิมล อดุลย์จิตร ครูโรงเรียนสาริกา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
257 นายชัยวัฒน์ วังเวชช์ ครู โรงเรียนวัดสบกเขียว คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
258 นางณฤดี อาศูรย์ ครูโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
259 นางสาวพิชญาภา กิตติคุรุปกรณ์ ครู โรงเรียนวัดธรรมปัญญา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
260 สมหทัย รวมพล ครู โรงเรียนวัดบ้านพริก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
261 นางสาวสุดา ระสา พนักงานราชการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
262 นางวรวรรณ สุรีย์ฉาย ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
263 นางสาวณัฐธยาน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
264 นางปรียานุช นิมิตมาลา ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
265 นางสาวปิยวดี ทองขาว ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
266 นางสาวสิริอนงค์ เทวาปิยไพศาล ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
267 นางสาวสุพัตรา ทับทิมไทร ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
268 นางสาววริศรา ศิริสมบัติ ครูโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
269 นางลัดดาวัลย์ เกษทอง ครูโรงเรียนบ้านทำนบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
270 นางสาวอนัญญา ทองปัน ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
271 นางสาวสาลินี พุทธสุวรรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
272 ยงยุทธ คนเพียร ครู วัดสุนทรพิชิตารวม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
273 นางสาววราภรณ์ วันดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
274 นางสาวศภิสรา กรุษวงษ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
275 นางสาวปิลันธนา เพ็งแจ่ม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดทวีพูลรังสรรค์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
276 ณัฐชยา พิมพ์ทรายมูล ครู โรงเรียนบ้านคลอง 31 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
277 นางสาวสุริยาพร พุทธสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดหนองทองทราย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
278 นางสุจิตรา ชาวเวียง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
279 นางนริศรา ทาสี ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
280 นางสาวนัฐอนัญญา ศาลางาม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
281 นางสรชา โพธิ์ทับไทย ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
282 นางสกุณา โบสถ์ขาว เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดประสิทธิเวช คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
283 เสรีชัย ทวีการ ครู โรงเรียนวัดบางหอย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
284 นางมินตรา กิ่งเกษ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
285 นางชนัญชิดา ชมภูนุช ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
286 นางสาวธันยกานต์ คำมุงคุณ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
287 นางสาวชนิดา ตันจ้อย เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดป่าขะ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
288 นางรินทร์ลภัส ปิยะนันทวัฒน์ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
289 วัชรียา ปราชญาวงศ์ ครู โรงเรียนบ้านดอนกลาง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
290 นางราตรี สมฤดี ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
291 นางสาวนฤมล เพ็ชร์รัก เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดสุนทรพิชิตาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
292 นางสาวเรือนแก้ว มูลผล ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านปากคลอง ๓๑ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
293 นางเพลินจิตต์ เวฬุวรรณวรกุล ครูโรงเรียนบ้านโคกสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
294 นายปราบดา มาประดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
295 นางประภาภรณ์ วังยายฉิม ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
296 นางสาวสุทธาทิพย์ โกศลจิตร ครูโรงเรียนอนุบาลนครนายก สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
297 นางสาวสมคิด ภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
298 นางจิตติมา หัสกุล ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
299 นายยศนันต์ คำสกุล ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
300 นายยศศักดิ์ แก้วสุก ครูอัตราจ้างโรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
301 นางสาวธีรวรรณ ลาหอม ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
302 นายปิยพงษ์ ไทยมา ครูโรงเรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
303 นางกมลลดา ผลแย้ม ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
304 นางเพียงใจ สุวรรณคล ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
305 นางสาวสุภาพร เจริญอรุณตระกูล ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
306 นางสงบ ผาสุข ครู โรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
307 นางสาวจินตนา สุพรม ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
308 นางสาวกาญจนา สายทิพย์วดี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
309 นางเนาวรัตน์ รักธรรม ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
310 นางอรัญญา วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
311 นางสาวราตรี สารศรี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
312 นางทองศรี พลศรี ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
313 นางสาวมาลี จันทรเลิศ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
314 นางสาวธนาภรณ์ กุมภีพงษ์ ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
315 นางเยาวลักษณ์ ตันสกุล ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
316 นางสาวจิรานันท์ คาเสียง ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
317 นางสาววริศรา พานนิล ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
318 นางณัฐภา สำเร็จสุข ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
319 นางสาวมาลี เมฆสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
320 นางสาวสมคิด ภิรมย์ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
321 นางนัยนา วงศ์ศิริ ครูโรงเรียนวัดเลขธรรมกิตติ์(กรีเมธอุทิศ) สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
322 นางสาวจิตติมา รุ่งกฤตผล ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
323 นางสาวพรพรรณ มงคลยง ครูโรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
324 นางสาวชัชฎา มาตรทอง ครูโรงเรียนบ้านเขาดิน สพป.นครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
325 นางพุทธชาติ ปิ่นทรัพย์ โรงเรียนวัดท่าทราย(พิมพานุสร) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
326 นางทองสุข ปลอดทอง โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
327 นางสาวนุชา บำรุงจิตต์ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
328 นางมานิต พาลี โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
329 นางสาวสาวิตรี ใจงาม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
330 นางสาวภทรพร สละชั่ว โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
331 นางอรัญญา มะโนธรรม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
332 นางสาวนิดา อยู่เย็น โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
333 นางสาวสุนิษา สุขสบาย โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
334 นายอเนก แป้นกล่อม โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
335 นางสาวฐิติวัลค์ สุริย์ฉาย โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
336 นางสาวกมลชนก นิลวิเศษ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
337 นายณัฐวรรธน์ ป่าไพร โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๓ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
338 นางสาวจงกลวรรณ เขตตลาด โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
339 นางสาวเบญญาพร นาคฤทธิ์ โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
340 นายจำรัส โตงาม โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
341 นางสาวมาริษา ยิ่งยวด โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
342 นางสาวพัชรา ตีต้อ โรงเรียนวัดหนองเตยตั้งตรงจิตร ๘ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
343 นางสาวแววนภา พระเพ็ชร์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
344 นางสาววิไลวรรณ สาตทรัพย์ โรงเรียนบ้านนา "นายกพิยากร" คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
345 นายณัฐภัทรศรัณย์ แก้วมณีคง โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
346 นางสาวณัฎฐภรณ์ รังษีวงศ์ โรงเรียนวัดเกาะกระชาย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
347 นายปัณณทัต ธิติวรชัย โรงเรียนวัดโคกลำดวน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
348 เยาวลักษณ์ ดีเสียง ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
349 ปริญดา สอนมั่ง ครู โรงเรียนวัดคิรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
350 นุชนารถ แก่นใจเด็ด ครู โรงเรียนวัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
351 วะยุรา กุลทอง ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
352 เกียรติภูมิ สุขชม ครู โรงเรียนวัดวังปลาจีด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
353 อโณทัย เมียะแก้ว ครู โรงเรียนบ้านเขาหัวนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
354 ธนภัทร จีรพรชัย โรงเรียนสาริกา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
355 อรพรรณ วันเพ็ญ ครู โรงเรียนวัดทองจรรยา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
356 อลิษา ดาราพาณิชย์ ครู โรงเรียนวัดดอนยอ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
357 สุภาภรณ์ เชยชื่น ครู โรงเรียนวัดทองย้อย (วุฒิกรประชานุกูล) คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
358 คมกริส ยิ่งนอก ครู โรงเรียนบ้านดงวิทยาคาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
359 ณัฐสินี เรืองวีระวงษ์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
360 ณรงค์ เหนือเกาะหวาย ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
361 วรรณี เขียววิจิตร์ ครู โรงเรียนวัดโบสถ์การ้อง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
362 นางอภิรดี คุณประทุม ครู โรงเรียนวัดคิรีวัน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
363 นางทัตชญา ระษารักษ์ ครู โรงเรียนวัดเขาน้อย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
364 นางสาวสุกัญญา พระอามาตร์ ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
365 นายชวกร ขันอาสา ครูโรงเรียนบ้านบุ่งเข้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
366 นางสาวพรทิพย์ มาลัยทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
367 นางสาวเรียม เพิ่มพูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทร์เรือง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
368 นางมณีรัตน์ รัศมี ครูโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
369 นางสาววนิดา เจือจันทร์ ครูโรงเรียนวัดปากคลองพระอาจารย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
370 นางสาวเชาวนี เอี่ยมแสง ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
371 นางสาวบังอร จำปาโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
372 นายสายชล สร้อยระย้า ครูโรงเรียนวัดคีรีวัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
373 นางทิพอาภา วิลัย ครูโรงเรียนวัดโคกสว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
374 นายขจรจำนงค์ เจริญศิริ ครูโรงเรียนวัดทองจรรยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
375 นางถวัลย์รัตน์ เอี่ยมอาจหาญ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
376 นางประไพ จันทศร ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
377 นางณัฐกานต์ นวนสำเนียง ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
378 นางสาวศรัญญา ศรีทอง ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
379 นางฉะอ้อน แป้นเงิน ข้าราชการบำนาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
380 นางสาวประทวน จารย์ลี ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
381 นางสุุรีรัตน์ ปราบพาล ครูโรงเรียนวัดพิกุลแก้ว สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
382 นางรัตนาภรณ์ ศิลปะเสถียรกิจ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนวัดสันตยาราม องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมณี คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
383 นางสาวภัชรินทร์ กระต่ายทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
384 นางสาวจุฑามาศ สมสีไสย ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
385 นายกฤษฎา น้อยวัฒนา ครูโรงเรียนบ้านคลอง 14 คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
386 นายเจษฎา มีสาระภี ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ โรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
387 นายอโนทัย มงคล ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
388 นายณรงค์ ยวงสอาด ช่างไฟฟ้า โรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
389 นายศักดิ์ดา วงษ์ยาแดง ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
390 นางสาวนงลักษณ์ โคกโพธิ์ ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
391 นายณรงค์ชัย นาคสุข เจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
392 นางนิพาภรณ์ ศิวิลัย ครูโรงเรียนวัดทองย้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
393 นางสงบ ผาสุก ครูโรงเรียนบ้านเขาส่องกล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
394 นางวีรนุช ราษฎร์เจริญ ครูโรงเรียนบ้านดอนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
395 นายวันเฉลิม แย้มยิ้ม ครูโรงเรียนบ้านบ่อระแหง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
396 นางสุพร ตรีพรหม ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    
397 นางกัญรินทร์ ชอบสุข ครูโรงเรียนวัดสันตยาราม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียน สื่อสาร เทคโนโลยี และรายงานผลการแข่งขัน    

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นายจีรพงษ์ เขตรำพรรณ เบอร์โทร 086 152 3636
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 67 ณ จังหวัดนครนายก Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]