สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดนครนายก
ระหว่าง วันที่ 4-7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 68 ทองแดง 26 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงพัชรวรินทร์   สุรสีห์ทินโชติ
 
1. นางสาวณัฐชญา   สตะพันธ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงณัฐชา   ชื่นเจริญสุข
 
1. นางพิชญ์สินี   เทียมเมือง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 22 โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายบิ๊ก   แซ่โจว
 
1. นายชินกฤต   วัฒนกูล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 76 เงิน 12 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงพรนิภา   ขาวเจริญ
 
1. นางศิวาพร   ปานแก้ว
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงปานดาว  บุญสมศรี
 
1. นางสาวนุชนาฏ  ฤกษ์เสน
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 29 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กหญิงวริญญา  ศรีเมืองกลาง
 
1. นางสาวจันจิรา  ผึ้งพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงฐิติพร   โอสถประสาท
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงเมวดี  ธัญญเจริญ
 
1. นางสาวสุปรียา  ทองปรีชา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายภูรินทร์  คำพันธ์
 
1. นางสุวรรณา  จินวงษ์โป๊
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 62.6 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดเกษตราราม 1. เด็กหญิงนภัสสร  ศรีปานเงิน
 
1. นางศิริวรรณ  ประทุมหวล
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงพรจันทร์  สุวรรณาวงศ์ตระกูล
 
1. นางสาววนิดา  เลี้ยงอำนวย
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 85.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงชลธิชา  กานต์ดา
2. เด็กหญิงธัญญ่า  ศรีสดใส
3. เด็กหญิงสุชาดา  นาทราย
 
1. นางสาวรภกัญ  สร้อยทอง
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 70 เงิน 16 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 1. เด็กหญิงวรินทร์ภรณ์  เทียนทับทิม
2. เด็กหญิงวุฒิพร  อินทโชติ
3. เด็กหญิงสุรีรัตน์  ชัยทอง
 
1. นางกรรณิการ์  แป้นกลม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 73.5 เงิน 15 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงรวิสรา   รำมะนู
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ดีชื่น
3. เด็กหญิงอรวรรณ   ฝากา
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์   ตันวัฒนเสรี
2. นางสาวภัทรภร   ชาวสวนงาม
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงสุภัสสร  นิรันดร
2. เด็กหญิงสุรีมาส   มีสาวงษ์
 
1. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์วงศ์
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวภารวิณี  จ้อยทองมูล
2. เด็กหญิงศรัญญา  สมมุ่ง
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญยะผลานันท์
 
17 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 67.03 ทองแดง 38 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงนฤมล   ดอกสี
2. เด็กหญิงเบญญาพร  จรุงพรโสภา
 
1. นางสาวสาลินี   จินดาวงศ์
2. นางสาวณัฐชญา   สตะพันธ์
 
18 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 58.39 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงณฐสุภา   ปองสุข
2. เด็กหญิงนันธิฌา   บุญส่ง
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์   ตันวัฒนเสรี
2. นางสาวภัทรภร   ชาวสวนงาม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 42 เข้าร่วม 46 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กหญิงแพรวา  -
 
1. นางสาวปริญญรัตน์  ทองมี
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง 20 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงปภาวรินท์   โสภา
 
1. นายสัณฐิติ   กำภูพงษ์
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43.5 เข้าร่วม 27 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายศุภฤกษ์   นาคแกมทอง
 
1. นางกฤษณา   ฤทธิ์คำรณ
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 8 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงปริญญา   น้อยประชา
2. เด็กหญิงพรกนก  ตั้งสมบูรณ์
3. เด็กหญิงภูมิรัตน์   กีฬา
 
1. นายสืบพงษ์   นาคมณี
2. นางสาวกัญญ์ณภัฎฐ์   ดอกไม้เทศ
 
23 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน 38 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงจิรวรรณ  สมบุญ
2. เด็กหญิงสุกานดา  ใยบัว
3. เด็กหญิงสุจิตรา  แสงโชคานนท์
 
1. นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง
2. นางสาวกุสุมา  ทองคำ
 
24 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 72.6 เงิน 28 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นพิทักษ์กุล
2. เด็กหญิงปวริศา  สามงามนิ่ม
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ดีนา
 
1. นางสาวโชตพิพัฒน์  เชาว์รุ่งโรจน์ชัย
2. นางสาวรัชดา  อินเฉิดฉาย
 
25 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 74.6 เงิน 5 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สมจิตร
2. เด็กหญิงพิชญาดา  อิสระชาติ
3. เด็กหญิงสุปรียา  มาลาศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วิชาสาร
2. นางปิยนุช  ทัพสัพ
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 82.75 ทอง 6 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายศิรฐากูร   สุโกมล
2. เด็กหญิงโชติกา   แสงวิภาค
 
1. นายธีระพัทธ์   โชติธนิกวรรักษ์
2. นายนิติกร   ปากหวาน
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 31.8 เข้าร่วม 34 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายณภัทร  แก้วไทรหาญ
2. เด็กหญิงทิพวัลย์  ไทรสง่า
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
2. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
 
28 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 54 เข้าร่วม 19 โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กชายณิชคุณ  ศรีพัฒน์อินทร์
 
1. นายเผด็จ  แป้นกลม
 
29 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 48 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  ปานมีทรัพย์
 
1. นายวุฒิเกียรติ  เชาว์ชอบ
 
30 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 74 เงิน 7 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายนภัสกร  ชูราศรี
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
31 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 79 เงิน 16 โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงชนกานต์  สระสม
2. เด็กหญิงณิชาพร  สมบูรณ์บัติ
 
1. นางสมวลี  สุธรรมพิทักษ์
2. นายธงชัย  ชนะเลิศ
 
32 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 82.5 ทอง 14 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายพัชรพล  โคตรศิลา
2. นายศรราม  น้อยอำไพ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วิชาสาร
2. นายไชย  วราเกษมสุข
 
33 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 81.4 ทอง 19 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายพัทธดนย์  เหลืองไพรินทร์
 
1. นางสาวอรชา  สว่างชื่น
 
34 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 38 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงไทรน้อย   ใส่น้อย
 
1. นางกฤษณา   ฤทธิ์คำรณ
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 25 เข้าร่วม 28 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ศตพรพิสิฐ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ทิพย์ธำรง
3. เด็กหญิงพัณณิตา  แต่แดงเพชร
 
1. นางสาวสร้อยทอง  เกษตรเสริมวิริยะ
2. นางสาวบัณฑิตา  เอี๊ยะมณี
 
36 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงธวัลยา  ชูไทย
2. เด็กหญิงมนต์ชิตา  ปองสุข
3. เด็กหญิงสิริกร  เนื้อทองงาม
 
1. นางกรภัค  ฮึงวัฒนา
2. นางสาววนิดา  ดิษฐสุ่ม
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 74.6 เงิน 19 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กชายนราธิป  จั่นสุดแถว
2. เด็กหญิงนันทิชา  คงพันศรี
3. เด็กหญิงสุนันฑา  สำลีฉาย
 
1. นางสาวสกลสุภา  สุมาลี
2. นางสาววาสนา  ลี้เจริญ
 
38 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 66.8 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงธันยมัย  ถิ่นระหา
2. เด็กหญิงนันทกานต์  ภูมิ
3. เด็กหญิงอาริศรา  รัตนรังษี
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
2. นางสาวปาลีภัสร์  ทองขาว
 
39 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 82.2 ทอง 16 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 1. เด็กชายธาวิน  ไทรสงวน
2. เด็กหญิงปณิดา  องคไทร
3. เด็กหญิงอชิรญา  คล้ายจันทร์พงศ์
 
1. นางสาวฉัตรสุดา  แก้วหล้า
2. นางสาววริษฐา  พูลสวัสดิ์
 
40 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81 ทอง 8 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงญาตาวี  ห้วยลึก
2. เด็กชายนพฤทธิ์  คิมประเสริฐ
3. เด็กหญิงอัญญารัตน์  ศรีหวงศ์
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
2. นางสาวปาลีภัสร์  ทองขาว
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 91.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  กฤษณชาญดี
2. เด็กหญิงพัชรา  เพ็งมี
3. เด็กหญิงรินรดา  วิชญไชยนันท์
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  วรรเลิศ
2. นางสาวช่อผกา  สังข์สำราญ
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 68.4 ทองแดง 30 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายพิพัฒน์  คุมพล
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กล้าหาญ
3. เด็กหญิงสุชัญญา  พรมสุดา
 
1. นางขนิษฐา  กายวิภาคบรรยาย
2. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
 
43 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 61.5 ทองแดง 48 โรงเรียนวัดสรรเพชญ 1. เด็กหญิงพิชฎา  เตชนัน
2. เด็กหญิงวราพร  คงเกียรติ
 
1. นายปริญ  โชตินาราวัฒน์
2. นางสาวนิสายชล  พงศ์พาชำนาญเวช
 
44 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงอรพรรณ  พิมพ์วงษ์วาลย์
2. เด็กชายอัครวัตร  เดชจินดา
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  เต็กจินดา
2. นางอภิชยาภา  รัตนาบุญญาพร
 
45 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 33.99 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  เมืองนก
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไทรบัวแก้ว
 
1. นางสุภาพร  ใจทน
2. นายสุเทพ  คชศิลา
 
46 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 37 เข้าร่วม 44 โรงเรียนวัดละมุด 1. เด็กชายชัยนริศ  รุ่งเรือง
2. เด็กชายบวรภัค  ปานต่อเหล่า
 
1. นายพีรพงษ์  ใหญ่สิมา
2. นางธนะกิต  ใหญ่สิมา
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 55.14 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายอดิเทพ  สุวรรณหงษ์
2. เด็กชายเอก  อังกูร
 
1. นายวิบูลย์  เพื่อนชอบ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
48 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 52.14 เข้าร่วม 31 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. นายธนดล  อ่วมเรืองศรี
2. เด็กชายสุเทพ  เสาร์ทอง
 
1. นางกรภัค  ฮึงวัฒนา
2. นางสาววนิดา  ดิษฐสุ่ม
 
49 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 67.56 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายพงษ์พรณ์  ภิรมย์คำ
2. เด็กชายสานนท์  ศรียารันต์
 
1. นายวินัย  คำนวลศิลป์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ทับทอง
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 20 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณิชกมล   สิรวัฒนกุล
2. เด็กหญิงดารารัฐ  พุ่มเจริญ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  วงศ์พิพิธ
4. เด็กหญิงอินทุอรณ์  ตันฑ์สุรัตน์
5. เด็กหญิงเกวลิน  พุทธอวยพร
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  มีจำรัส
2. นางสาวจิตรา  หลงเปลี่ยว
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 87 ทอง 8 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ทองพงษ์เนียม
2. เด็กหญิงจณิสตา  เพ็งยอดวงษ์
3. เด็กหญิงน้ำฝน  บุญนาค
4. เด็กหญิงศศินา  มงคลศรีศุภกิจ
5. เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวเขมิกา  สุขสงวน
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 84.75 ทอง 11 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงจิตสุภา  อินทรจินดา
2. เด็กหญิงชลธิชา  บุญธรรม
3. เด็กหญิงชลธิชา  นิยมไทย
4. เด็กหญิงธราทิพย์  ชลิตชัยยะ
5. เด็กหญิงมุกศร  สะราคำ
 
1. นางวันดี  ทัดมาลี
2. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 74.4 เงิน 7 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงกมลนัทธ์   พันธ์พงษ์ศิริกุล
2. เด็กหญิงบัณฑิตา   ปิ่นแก้ว
3. เด็กหญิงพิชาพัตร์   โรจนอุทัย
4. เด็กหญิงสุธีรา   หล่อเจริญสุข
5. เด็กหญิงอารียา   สวัสดิ์กว้าน
 
1. นางธีราวรรณ   แก้วบุญเรือง
2. นายอดิศร   กลิ่นถือศีล
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 19 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงพัชรวรินทร์   ซังปาน
2. เด็กหญิงพิมพ์พิญาดา   รัศมีทวีสุข
3. เด็กหญิงราชายา   จาบถนอม
4. เด็กหญิงอิสราภรณ์   จันทร์ขาวฐิติกร
5. เด็กหญิงไอรีณ   นิลวงษานุวัติ
 
1. นายธงชัย  สิทธิสุนทร
2. นายผรสุ   โภคาสวัสดิ์
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.6 ทอง 8 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีเพ็ง
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ยังอยู่
3. เด็กหญิงสิรินภัทร  สวัสดิ์ฟ้า
4. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกระจ่าง
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีเฟือง
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
2. นางสาวเครือวัลย์  ใหญ่สิมา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 83 ทอง 12 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไตรทองอยู่
2. เด็กชายธนพัฒน์  ค่ายเพชร
3. เด็กหญิงลลิดา  ศรีเล็ก
4. เด็กชายอนุชิต  แก้วบุตรดี
5. เด็กชายอภิรัฐ  บุญประคอง
 
1. นางสาวสุภาภัค  เข็มทอง
2. นางสาวสไบ  โพธิ์อำพร
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.8 เงิน 36 โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ตรีฉัตร
2. เด็กชายนฤเบศร์   ทองดอนเหมือน
3. เด็กชายนิธิพล   แผ้วพลสง
4. เด็กชายวรรณณะ  กันชนะ
5. เด็กชายเจษฎา   ตรีฉัตร
 
1. นายนิเวช  เถาเปียง
2. นายพนสณฑ์  ยรรยง
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 82 ทอง 22 โรงเรียนวัดเกษตราราม 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  จันทร์ัตน์
 
1. นางศิริวรรณ  ประทุมหวล
 
59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85.8 ทอง 23 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  เเต้ประเสริฐ
 
1. นางสาวปริศนา  อินทร์รักษา
 
60 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84 ทอง 24 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กหญิงวราพร  สุจจิตร์จูล
 
1. นางสาวฉัตรรัตน์  ทองงาม
 
61 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 89 ทอง 33 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงกมลชนก  โชคชัยเจริญ
2. เด็กชายสิรภพ  ศรีอินกิจ
 
1. นางสาวชลิตา  สมัครรัฐกิจ
2. นายปรัชญา  คล้ายชุ่ม
 
62 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 90.4 ทอง 18 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  แซ่โฟ้ง
2. เด็กชายวิชญ์พล  ปัญญาพิทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวชลิตา  สมัครรัฐกิจ
2. นางศศิวิมล  เกตุแก้ว
 
63 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงฐนิฌา  มีจีนสุด
2. เด็กชายอรัญชัย  ขวัญโพธิ์ชา
 
1. นางสาวประภาพร  ทรัพย์กุล อุ่นสวัสดิ์
2. นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร
 
64 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 87.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงธัญชนก  พอกทรัพย์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  สามาอาพัฒน์
3. เด็กหญิงน้องผักบุ้ง  อินตาไซ้
4. เด็กหญิงปานชนก  ขุนอาจ
5. เด็กหญิงปานตะวัน  ชาวสวน
6. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พิมพ์โพธิ์
7. เด็กหญิงศิริวัฒนาพร  รัตนะ
8. เด็กหญิงศิริวิมลรัตน์  ครองเคหา
9. เด็กหญิงสุมิตรา  ดวงรัตน์
10. เด็กหญิงเกศินี  นิลมัย
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นางจิตรา  อริยวัฒน์วงศ์
3. นางสุพินยา  หามาฤทธิ์
 
65 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สัตย์นันท์
2. เด็กหญิงจันทราสินี  นันทะริด
3. เด็กหญิงจีราภัทร  เหล่าโชติ
4. เด็กหญิงชุติมา  แสงโพธิ์แก้ว
5. เด็กหญิงณัฐธิดา  สนสาย
6. เด็กหญิงณิราวัล  ขันบรรจง
7. เด็กหญิงธัญธร  เลิดลาภ
8. เด็กหญิงปัญริดา  รัตนาดี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กันยาประสิทธิ์
10. เด็กหญิงรัตมณี  ถิ่นพนา
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นางสาวรัตนา  ธนธนานนท์
3. นายชนะ  ตระกูลราษฎร์
 
66 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92.66 ทอง 9 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชญาดา  นามพุทธา
2. เด็กหญิงประภัสสร  แช่มลือนาม
3. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทิพย์โอสถ
4. เด็กหญิงพัณณ์ชิตา  เชี่ยววรุจนานนท์
5. เด็กหญิงภัทรธิดา  ชัยวิชา
6. เด็กหญิงวรัญญ  บัวแก้ว
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ทาลำปาง
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นางวงศ์
9. เด็กหญิงหฤทัย  ฉัตรเงิน
10. เด็กหญิงอธิชา  ยงยุทธ
 
1. นางจันทิรา  รัตนะ
2. นางศุลีพร  ภูพวก
3. นายสมภาส  พิมพ์พันธุ์ดี
 
67 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงชวัลชา  พยอมหวล
2. เด็กหญิงดวงอมร   มั่นมาก
3. เด็กหญิงปรารถนา  ร่มโพธิ์รีย์
4. เด็กหญิงปิยดา   เห็นชื่อ
5. เด็กหญิงพัชริดา   รัตนสกล
6. นางสาวมะลิ   จะนู
7. นางสาวสิรินทิพย์   สุขจั่น
8. เด็กหญิงหนึ่งธิดา   เกิดผล
9. นางสาวเกศรินทร์   ฤทธิ์คำรพ
10. นางสาวแอมออน   จันทร์ดี
 
1. นางสาวดวงฤทัย   ศรีบุญลือ
2. นายอภินันทน์   พุ่มรินทร์
3. นางสาวสุพรรณี   ใจตรง
 
68 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 81.6 ทอง 7 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงกฤติยา  ฝอยทอง
2. เด็กหญิงจาปารี  จันทร์สว่าง
3. เด็กหญิงชลธิชา  ชุมรักษา
4. เด็กหญิงนฤภร  นามมูล
5. เด็กหญิงปาริฉัตร  ภูมิถาวร
6. เด็กหญิงปาริฉัตร  บัวแก้ว
7. เด็กหญิงพีรดา  สายราช
8. เด็กหญิงสุธิศา  ลอยนอก
9. เด็กหญิงอรรัมภา  แก้วสง่า
10. เด็กหญิงอุษามาศ  แก้วฉาย
 
1. นายเอกภัท  เจริญสมัย
2. นางสาวณัฐวรรณ  ศรีสุทธี
3. นายวุฒิพงษ์  องคะศาสตร์
 
69 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 20 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กชายกฤตพจน์  พัดไสว
2. นางสาวขนิษฐา   เอี่ยมไทรงาม
3. เด็กชายชนาธิป  พัดไสว
4. นายธนพล  อยู่คำ
5. เด็กชายธีรพล  ประดิษฐศรี
6. นางสาวนันทัชพร  นวมพราหม
7. เด็กหญิงสโรชา  บัญัญติ
8. เด็กหญิงเจนจิรา  ทองดี
9. เด็กหญิงเบญญา   ทองดอนใหม่
10. เด็กหญิงเปรมสินี  โคตพรม
 
1. นางสาวอาริญา  แก้วเกิน
2. นายพงษ์เทพ  อู๋หนู
3. นางสาวมัณฑนา  ปานโพธิ์ศรี
 
70 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ป.1-ป.6 75 เงิน 10 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายชิษณพงศ์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายณัฐพัชร์  รอดทอง
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  เฮี้ยนชาศรี
4. เด็กชายธนาภัทร  ผิวบัวคำ
5. เด็กชายนโรตน์วิช  สุทธวิธีสรรค์
6. เด็กชายปัณณทัต  แสงกล้า
7. เด็กชายพงศ์ภูเบศ  ชิวค้า
8. เด็กชายภูชิสส์  แก้วดี
9. เด็กชายยศพร  นาทวรทัต
10. เด็กชายเขมณัฏฐ์  ส่งศักดิ์เสรี
 
1. นายสถาพร  ดีประเสริฐ
2. นายวุฒินันท์  คงทรัพย์
3. นายวุฒินันท์  คงทรัพย์
 
71 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง 14 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงมีสุข  ยังบ้านห้วย
2. เด็กหญิงอารีย์  หอยสังข์ทอง
 
1. นางเกษร  แฟงมาก
 
72 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 68 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวรา  วงษ์ศรี
2. เด็กชายพงศ์วิชญ์  รัดรอดกิจ
 
1. นายประทีป  บุญอร่าม
2. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 78 เงิน 14 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงศุภน์พัชยาค์  เชี่ยวชาญชูกุล
 
1. นายวัชรสิทธิ์  ขุนสุวิศิษฏ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 90 ทอง 7 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวราลี  อินทรพร
 
1. นายวัชรสิทธิ์  ขุนสุวิศิษฏ์
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปู่สุข
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
76 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 93 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 1. เด็กหญิงพัชรพร  เก้าวงษ์วาน
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
77 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 95 ทอง 4 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กชายวสันต์  หลักฐาน
 
1. นางอำไพพร  วัยนิพิฐพงษ์
 
78 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชีวา
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
79 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 70 เงิน 22 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายธนัช  โพธิ์ทองนาค
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
80 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. นายกฤษดา  คำภา
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
81 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 62 ทองแดง 41 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ศิริเลิศ
2. เด็กชายเฉลิมชัย  สังข์แก้ว
 
1. นายศักดิ์ดา  ทวีตั๊งตระกูล
2. นางสาวประภาพรรณ  สิมลิ้ม
 
82 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 77 เงิน 41 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินเขาย้อย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชินวงษ์พรม
 
1. นางสาวกัญญาภัทร  ตรีโชติ
2. นางสาวพิมศิริ  ประวิงวงศ์
 
83 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนตลาดเกาะแรต 1. เด็กชายจีระศักดิ์  เพชรคอน
2. เด็กหญิงพรนภา  เพชรวงค์
 
1. นางสมใจ  นาคศรีสังข์
2. นางสาวประภัสสร  บุญศรี
 
84 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 71 เงิน 25 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายนิตินันท์  จันทร์งาม
 
1. นางสาวปัทมา  หอมหวาน
 
85 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงวริศรา  แย้มยินดี
2. เด็กหญิงอาสะเป  ไม่ทราบนามสกุล
3. เด็กหญิงเปา  ทีลา
 
1. นางนันทกา  พงษ์กี่
2. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
 
86 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 75 เงิน 19 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงพนิกา  แย้มยินดี
2. เด็กหญิงภาสินี  พันพุก
3. เด็กหญิงเฉลิมศรี  พุกซื่อตรง
 
1. นางนันทกา  พงษ์กี่
2. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายธนชัย  ศรีภุมมา
2. เด็กหญิงพัชรีพร  มูลประหัส
3. เด็กหญิงภาวิณี  เขียวฉลัว
 
1. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
2. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 74 เงิน 34 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขสมโชติ
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 85 ทอง 5 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงทิพานันท์   อุ่นผ่อง
 
1. นายอานนท์  ขุนอังดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายศิวาวัฒน์  อยู่ประพัฒน์
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เชื้อสายดวง
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 74 เงิน 36 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กชายศตพร  เอี่ยมสอาด
 
1. นายสมหมาย  ตรงดี
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 82 ทอง 23 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายสดุดี  พันธ์เตี้ย
 
1. นางชนิชา  อินทร์รุ่ง
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงวรรณนภา  พังซา
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 5 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงศิรกาญจน์  พุ่มต้นวงค์
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 74 เงิน 18 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอัศม์เดช  กุลภัทร์แสงทอง
 
1. นางชนิชา  อินทร์รุ่ง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 -1 - โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกนกกานต์  กองแพง
 
1. นางสาวธนธมล  คุ้มสวัสดิ์
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 74 เงิน 30 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายกมลภพ  สุขชื่น
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 77 เงิน 25 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงวัลลภัคร  ทองอนันต์
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง 7 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงวริศรา  วิทยา
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 85.4 ทอง 15 โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงจตุทิพย์  บุญมีฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ่งไซ
3. เด็กหญิงรุ่งธิวา  คีรินทร์
4. เด็กหญิงวัลลภัคร  ทองอนันต์
5. เด็กหญิงวิภาพร  วรรณา
6. เด็กหญิงศิรประภา  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงแตงกวา  ทะจันทร์
8. เด็กหญิงแตงโม  ทะจันทร์
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
2. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 59.2 เข้าร่วม 33 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทันหิกรณ์
2. เด็กชายกมลภพ  สุขชื่น
3. เด็กชายชินภัทร  พ่วงบุญปลูก
4. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขชื่น
5. เด็กหญิงปกเกศ  ม่วงคลองใหม่
6. เด็กหญิงพนิตพร  บุญแสง
7. เด็กหญิงภัทรวดี  อุบล
8. เด็กหญิงมนัสนันท์  โชคนิพนธ์
9. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ระบอบ
10. เด็กหญิงวรรณนภา  พังซา
11. เด็กหญิงวาธศรี  พุฒธาวัน
12. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขสมโชติ
13. เด็กหญิงอัญญาดา  เทียนเล็ก
14. เด็กหญิงอัศรา  ทองเบาะ
15. เด็กหญิงโศรดาพร  ชัยชาญพันธ์
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
2. นายสุชาติ  สาธรณ์
3. นางสาวนิรมล  เจริญสุข
4. นางสาววิภาวรรณ  พลอยยก
 
103 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 72.6 เงิน 29 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายกมลภพ  สุขชื่น
2. เด็กชายชินภัทร  พ่วงบุญปลูก
3. เด็กหญิงปกเกศ  ม่วงคลองใหม่
4. เด็กหญิงพนิตพร  บุญแสง
5. เด็กหญิงมนัสนันท์  โชคนิพนธ์
6. เด็กหญิงรัตนภรณ์  ระบอบ
7. เด็กหญิงวรรณนภา  พังซา
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขสมโชติ
9. เด็กชายอติชาติ  หอมรื่น
10. เด็กหญิงอีญญาดา  เทียนเล็ก
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
2. นางสาวกันตาณัท  โตเลิศ
3. นางสาวปิ่นเพชร  ปิ่นเวหา
4. นางสาวสุนันทา  อยู่สอาด
 
104 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 83.4 ทอง 14 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงกมลชนก  สังฆคุณ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คร้ามสมบุญ
3. เด็กหญิงกาญจนา  คร้ามสมบุญ
4. เด็กชายจิรฐา  จำเริญ
5. เด็กหญิงจิลมิกา  ศรีภมร
6. เด็กหญิงนงนุช  ชื่นวรกิตติพล
7. เด็กหญิงปณิดา  จุลทิพย์
8. เด็กหญิงปนัดดา  จุลทิพย์
9. เด็กชายปริญญา  เฮงเกร็ด
10. เด็กชายพงษ์เพชร  สิงห์โตทอง
11. เด็กหญิงพรศิริ  แก้วสมบูรณ์
12. เด็กหญิงพิทยาธร  เหลาอ่อน
13. เด็กชายพุทธวงศ์  จุลทิพย์
14. เด็กชายภัคพล  สีนวล
15. เด็กหญิงศศิกานต์  ลิ้มสงวน
16. เด็กหญิงสถิรพร  บุญสิงห์
17. เด็กหญิงสาธินี  คร้ามสมบุญ
18. เด็กชายอภิวัฒน์  อุตมะ
19. เด็กชายเสกสรรค์  วาดสาคร
20. เด็กหญิงแพรวา   อยู่นาน
 
1. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
2. นายนราเชษฐ  วราเกษมสุข
3. นางสาวจุรียา  พริ้งรักษา
4. นางสาวรุ่งทิพย์  ทัดแช้ม
5. นางสาวรุ่งฤดี   สัตตะโส
6. นางสาวปทุมวดี  อึ้งประเสริฐภรณ์
 
105 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ท้วมเพิ่มทรัพย์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  คัดสันเที๊ยะ
3. เด็กชายณัฐพล  ดวงประชา
4. เด็กชายธนวัฒน์  พรมโสม
5. เด็กชายธวัชชัย  เนียมสูงเนิน
6. นายธีรภัทร  ศรีดี
7. เด็กชายบดีศร  ปิ่นนิล
8. เด็กชายปัญจธร  บุรีขันธ์
9. เด็กหญิงพัชรินทร์  ชาญชัย
10. เด็กหญิงมาริสา  อ่อนสุด
11. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตุ่นสวัสดิ์
12. เด็กหญิงวิสาขา  งอนเพลิด
13. นายศุภการ  ท้วมนาค
14. นางสาวสุฐิตา  คุมพล
15. เด็กหญิงสุพรรษา  พาโยพัฒ
16. เด็กหญิงสุภาวดี  แสนปาลี
17. เด็กหญิงอัญชลี  หมั่นหาโชค
18. นางสาวเก๋  สางแก้ว
19. เด็กหญิงเพ็ญเพชร  คุมพล
20. เด็กชายแรกพบ  ดิษฐเกษร
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
2. นางสาวธนธมล  คุ้มสวัสดิ์
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 80 ทอง 26 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายธัญญานัชฐ์  อินทร
2. นายนิติโชค  สิงห์ธรรม
3. นายศตวรรษ  สุขกิจ
4. เด็กชายสุทิวัส  เมคิน
5. เด็กหญิงอโนมา  รอดอยู่
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วงศ์วิลา
 
1. นายอานนท์  สิริสันต์วชิระ
2. นายคมสัน  พรมเสน
3. นายชูพงษ์  กำลังงาม
 
107 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 76.33 เงิน 29 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ไทยแย้ม
 
1. นายสุทธิพร  เทพจินดา
 
108 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 77 เงิน 26 โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กชายวรรณณะ   กันชนะ
 
1. นายพนสณฑ์   ยรรยง
 
109 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 84.6 ทอง 12 โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงรัตนมน  พบความสัจ
 
1. นางสาวเบญญาดา  เกิดมณีเดชากร
 
110 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 28 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงฐิชา  ดีนา
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 81.67 ทอง 14 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายอชิตพล   ทิพย์ดนตรี
 
1. นางปารีญา   นากา
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง 17 โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กชายวรรณณะ   กันชนะ
 
1. นายพนสณฑ์   ยรรยง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80.67 ทอง 32 โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  แซ่จันทร์
 
1. นายณฐดนย์  เย็นใจมา
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 48 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงจิรนันท์  ตู้คำ
 
1. นางสุนันทา  วันทวงศ์
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 85.66 ทอง 13 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายภัทรธร  ศรีชัย
 
1. นายชาญ  จาตุประยูร
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายธีรเดช  คำทา
 
1. นายทวีวุฒิ  จันทรมณี
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87.16 ทอง 17 โรงเรียนกันตวิชญ์ 1. เด็กหญิงปัญญ์สิรี  วิชิตขจรพล
 
1. นางสาวชัญญาภัค  ธนากรอัครกุล
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70.83 เงิน 43 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงวริศรา  วิทยา
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
119 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 77.67 เงิน 41 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายศิวพล  ดำเนินยุทธ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชรเจริญ
 
120 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 29 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายพรประทาน  เอกตาแสง
 
1. นางธัญรดี  บัวบาน
 
121 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89.67 ทอง 7 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   คำชวนชื่น
 
1. นางปารีญา   นากา
 
122 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 38 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงศรีวิภา  แซ่โง้ว
 
1. นายวิรัช  บัวบาน
 
123 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 72.6 เงิน 11 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจีรดา  แก้วแจ่มจันทร์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ไชยชนะ
3. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  เหล่าจุมพล
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  เอื้อสรรเสริญ
5. เด็กหญิงรุ้งลาวัลย์  แปลงยศ
6. เด็กหญิงลักษิกา  เบาเนิด
7. เด็กหญิงวิลาสินี  ฮวบบางยาง
8. เด็กหญิงสิรินดา  คล้ายแก้ว
9. เด็กหญิงอภิษฐา  แพงศรี
 
1. นายสมบูรณ์  กล่อมจิต
2. นายจำลอง  ดอกชะเอม
3. นางตรัยรัตน์  ธารวิโรจน์
4. นางชนัตถา  ศรีทองเกิด
 
124 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 92.96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกลวัชร  พรเมธากุล
2. เด็กหญิงกัญญาพัชร์  เหล็กกล้า
3. เด็กหญิงข้าวหอม  ตาคำ
4. เด็กหญิงชญาดา  ศรลัมพ์
5. เด็กหญิงชนัญชิดา  ภุชชงค์
6. เด็กหญิงชวิศา  ปิยะรัตนวัฒน์
7. เด็กหญิงญายินี  ชายทวีป
8. เด็กหญิงฐานิยา  รักกมล
9. เด็กชายฐานเอก  สระทองห่อ
10. เด็กชายณเอก  สระทองห่อ
11. เด็กหญิงธนพร  บานสว่าง
12. เด็กชายธนะภูมิ  มีรักษา
13. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นพิทักษ์กุล
14. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ต่อแสงเฉลิม
15. เด็กชายนรพล  จริตคช
16. เด็กหญิงนวพร  กิตติปัญโยชัย
17. เด็กหญิงนวินดา  ละม้ายกุล
18. เด็กหญิงนันท์นภัส  นคราพานิช
19. เด็กหญิงบุณญาพร  เกตุแก้ว
20. เด็กชายปฏิภัส  มีอยู่เต็ม
21. เด็กหญิงปิยธิดา  ไชยสาลี
22. เด็กหญิงปิย์ธีรุตม์  ประสิทธิแพทย์
23. เด็กหญิงพิมพ์ภัทรา  ทองเทพ
24. เด็กหญิงภัณฑิรา  วณิชนันทธาดา
25. เด็กหญิงภิรดา  มีวัฒนา
26. เด็กหญิงมนัสนันท์  เลียวกิตติกุล
27. เด็กหญิงรักษิณา  ฟุ้งสาคร
28. เด็กหญิงรุ่งทิวา  จำเริญดี
29. เด็กหญิงลภัสรย์รดา  สิทธิศุภฤกษ์
30. เด็กหญิงวรัชตรา  วรายุกฤตานน
31. เด็กหญิงวิชญาดา  วารีย์
32. เด็กชายศุภฤทธิ์  พันธ์ประชา
33. เด็กหญิงสิริรัตน์  พิรัชวิสุทธิ์
34. เด็กหญิงสุกฤตา  โพธิ์ปรากฎ
35. เด็กหญิงสุพิชชากาญจน์  สิทธิศุภฤกษ์
36. เด็กหญิงอชิรญา  เที่ยงตรง
37. เด็กหญิงอนัญญา  อินทร์บำรุง
38. เด็กหญิงืพิมพ์ลภัส  กรรเจียง
39. เด็กหญิงเนติญากร  ศรีเอียด
40. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชาญโลหะ
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
3. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
4. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
5. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
6. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
7. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
8. นายธนิต  พณิชยกุล
 
125 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 79.9 เงิน 30 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายชายทิพย์  รุงแสง
2. เด็กชายณัฐภูมิ  ตะโส
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  ประมนต์
4. เด็กหญิงนภาพร  เสนาใหญ่
5. เด็กชายนัฐพงศ์  เพชรเชย
6. เด็กชายปริญญา  สุวรรณเนตร
7. เด็กหญิงวาเศรษฐี  จันทอง
8. เด็กหญิงศวรรยา  ม่วงพิน
 
1. นางผิวนวล  ชัยพันธ์
2. นางณิชา  ราชพลแสน
 
126 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.01 ทอง 10 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สงประชา
2. เด็กหญิงกมลพร  เจี้ยงรักษา
3. เด็กหญิงนพรัตน์  จันทร์สุข
4. เด็กชายภูริทัต  ท้งไร่ขิง
5. เด็กหญิงลลิตา  บุญประเสริฐ
6. เด็กชายสัมฤทธิ์  นารอด
7. เด็กชายเฉลิมชัย  เดชบำรุง
8. เด็กชายไตรภพ  ดีนา
 
1. นางผิวนวล  ชัยพันธ์
2. นางณิชา  ราชพลแสน
 
127 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 78.67 เงิน 15 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงชญานิศ   จันทร์กลับ
2. เด็กหญิงธนัชพร   เงินเนย
3. เด็กหญิงวชิรญาณ์   เชื้อกสิกรรม
4. เด็กหญิงสลิลทิพย์   แสงเหลา
5. เด็กหญิงสุธีมา   ยังจีน
6. เด็กหญิงอริศรา   แก้วเนตร
 
1. นางสมใจ   พูลสวัสดิ์
2. นางผกามาศ   สู่เสน
3. นางสาวณัฐชญา   สตะพันธ์
4. นางสาวปานเกศ  แท่งทอง
 
128 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 8 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  กมลกลาง
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ริยาพันธ์
3. เด็กหญิงมณฑกานต์  พ่วงพันธ์
4. เด็กหญิงยงยุดา  สินปรุ
5. เด็กหญิงวราลี  เสรีชัยวณิช
6. เด็กหญิงวลัยรัตน์  ซอยรัมย์
 
1. นางสาวชวนพิศ  ภัตติชาติ
2. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์ไพร
 
129 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 65.33 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มาลา
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  สร้อยกลาง
3. เด็กหญิงภัชราภรณ์  บุญมี
4. เด็กหญิงรัตติญาภา   ชาตรี
5. เด็กหญิงวาสนา  สายเครือวัน
 
1. นางสาวอังคณา  โตมอญ
2. นางสาวชวนพฺิศ  ภัตติชาติ
 
130 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 84.34 ทอง 11 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สกุลทอง
2. เด็กหญิงชวาลา  จันทสิทธิ์
3. เด็กหญิงชวิศา  ฉันทวรารักษ์
4. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  เหมทอง
5. เด็กหญิงผกาวรรณ  พรมจำปา
6. เด็กหญิงวัลย์ลยา  วงค์เทพ
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประกอบสาย
8. เด็กหญิงศิวาภรณ์  สุภาไวย
 
1. นายอรรถพงศ์  พูลรักษ์
2. นางสาวจุฬาลักษณ์  วัฒนประดิษฐ์
3. นางสาวรุ่งราตรี  แก้วก๋องคำ
4. นายอรรถพงศ์  พูลรักษ์
 
131 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 68.96 ทองแดง 38 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ใจนักรบ
2. เด็กหญิงฉันทิษา  เทพยศ
3. เด็กหญิงทิยดา  หาญกิตต์
4. เด็กหญิงปริม  ชุมชื่น
5. เด็กหญิงพิมพ์ณัฐชยา  ฐิติวัชร
6. เด็กหญิงมณิสา  สีแตงสุก
7. เด็กหญิงรสกร  อรจุล
8. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ไชยพจน์พานิช
9. เด็กหญิงเอมิกา  แซ่ตั๊น
 
1. นางสุนีย์  ฟักวงศ์
 
132 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 67.4 ทองแดง 44 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ภิรมย์นิล
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิลจินดา
3. เด็กชายณเรนธร  ตะโกเผือก
4. เด็กชายอดิศักดิ์  ท้วมเสมา
5. เด็กชายอนุชา  ต่วนศิริ
 
1. นางสาวนวลเพ็ญ  พูวิบูลย์
2. นายวสันต์  จินดาขัด
 
133 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 78 เงิน 13 โรงเรียนบ้านพาดหมอน 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ตะเพียนทอง
2. เด็กชายตรีพิชญ์  ศรีสำราญ
 
1. นางสาวสุณีย์  เหลือลอยเลิศ
2. นายสุพจน์  สอาดจิตต์
 
134 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 87.6 ทอง 9 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายรัญชน์  ราชแพทยาคม
 
1. นางสาวธนพร  ขันเพ็ชร
 
135 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87.8 ทอง 10 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงภัทรดา  บุตรดาวงษ์
 
1. นางสาวศุภรัตน์  เที่ยงสมพงษ์
 
136 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 32.2 เข้าร่วม 42 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงดวงกมล  อุไรอำไพ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ศรีบุญลือ
 
137 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 79.2 เงิน 38 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 1. เด็กชายณัฐภูมิ  สระทองแซว
 
1. นายสุรเชษฐ์  ปารีพันธ์
 
138 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 9 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงคำ  ตาวง
 
1. นางธัญญรัศม์  สุขเกิด
 
139 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 82 ทอง 31 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กชายกรกฎ  ตั้งธราธร
 
1. นางสาวดนยพัชร์  บุญญาธิ
 
140 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 39 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวเนตรนภา  ขวัญเริงใจ
 
1. นางสาวจำเรียง  สุขสมกิจ
 
141 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 80.2 ทอง 18 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  เหล่าโชติ
2. เด็กหญิงธนวรรณ  สีสะใบ
3. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สัตย์นันท์
4. เด็กหญิงพิชชญาดา  ปูนันท์
5. เด็กชายอภิทัต  แซ่ก้วย
 
1. นางชลธิชา  พัฒนศิริมากร
2. นางสาวพุทธชาติ  ศรีสุทธี
 
142 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 73 เงิน 37 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงนฤภรณ์  มลภิรมย์
2. เด็กหญิงรพีวรรณ  พรมเทพ
 
1. นายธนิศร์พงศ์  เจริญสุทธิกุล
2. นางสุวรรณา  จินวงษ์โป๊
 
143 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 78.59 เงิน 22 โรงเรียนนักบุญเปโตร 1. เด็กหญิงรติมา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงสมัชญา  พลอยงาม
 
1. นางสาวพนิดา  ถวิลวิสาร
 
144 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 73.67 เงิน 29 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกชกร  ทรัพย์ประพฤทธิ์
2. เด็กหญิงธิดาญา  ศรีโพลา
 
1. นางสาวสมจิตร  คงเจริญ
2. นางสาวณัฐชยาน์  สุนทรอำไพ
 
145 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80 ทอง 9 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายจันทร์  คำน้อย
2. เด็กชายธนฉัตร  เพ็งเรือง
3. เด็กชายพลกฤษณ์  คงทอง
4. เด็กหญิงวันเพ็ญ  จิ๋วแหยม
5. เด็กหญิงสุชานุช  อยู่สุขสำราญ
6. เด็กชายอัศม์เดช  กลมวงษ์
 
1. นายเจริญ  สีนาค
2. นางสาวพรพิมล  สว่างผ่องแผ้ว
3. นายเก่งกล้า  อุ่นศิริ
 
146 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 66 ทองแดง 25 โรงเรียนวัดตุ๊กตา 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคนัทธี
2. เด็กหญิงจิราพร  นนท์ชยากุล
3. เด็กหญิงนัยนา  ตะโกใหญ่
4. เด็กหญิงวันทนา  สวัสดิ์พุก
5. เด็กหญิงสุวรรณี  หงจันทร์
6. เด็กหญิงอภิญญา  บุญเมือง
 
1. นางสาวธรกฤตา  พุ่มเพชร
 
147 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 77.5 เงิน 24 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พี่ใหญ่
2. เด็กชายก้องเกียรติ  ยี่สุ่นเทศ
3. เด็กชายคุณากร  ทับทิมเพชร
4. เด็กชายทนงศักดิ์  ศรีเฟือง
5. เด็กชายภัคคพงศ์  ปองสุข
6. เด็กชายรุ่งสุริยา  บริสุทธิ์
7. เด็กชายสุทธิพงษ์  สุขสวัสดิ์
8. เด็กชายหลงทิบ  บุญเย็น
 
1. นายสุรินทร์  ปิ่นกุมภีร์
2. นางสุรินทร  ชีช้าง
 
148 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 80 ทอง 12 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 1. เด็กหญิงกมลชนก  อยู่สุข
2. เด็กหญิงกมลชนก  ตรีพงษ์พันธ์
3. เด็กชายกุลกิตต์  จินดามรกฏ
4. เด็กชายชนาธิป  ปรางทอง
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  จันทร์สมวงษ์
6. เด็กหญิงณัฐธิดา  จันทร์สมวงษ์
7. เด็กหญิงณิชา  จรดล
8. เด็กหญิงอนุกูล  มีดี
 
1. นางวิไลลักษณ์  ธนวรกุลวงศ์
2. นางสาวบุษราพร  จรดล
3. นางสาวสุภัทรจิตรา  จันทราวิภาส
 
149 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชนิตา  ไข่ลือนาม
2. นายปณวัฒน์  จอมจะบก
3. เด็กหญิงปาริชาต  สง่าในเมือง
4. นายปิยวัฒน์  โพธิ์ศรีดี
5. นางสาวรวินันท์  บำรุงศรี
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณแสง
7. นางสาววิภาดา  ตาสามปือ
8. นางสาวศศิธร  รัตนวัน
9. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีกร
10. เด็กหญิงหทัยรัตน์  รอดกระทึก
 
1. นางมยุรี  พันธ์โสภา
2. นายวินิจ  ภูพวก
3. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
 
150 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 18 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเรือน
2. นางสาวณัฐกานต์  สามกระโทก
3. เด็กหญิงวลัยพรรณ  แสนนาค
4. เด็กหญิงสาธิตา  แก้วคำ
5. นางสาวสุนิชา  แก้วน้ำใส
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
2. นายวุฒิศักดิ์  คงแถลง
 
151 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 26 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  อยู่เจริญ
2. เด็กหญิงชลธิชา  สังวาลวงค์
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  เกตุแก้ว
 
1. นางสุรินทร  ชีช้าง
2. นางเพ็ญประภา  พูพะเนียด
 
152 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สามโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงเหมย  ตาพุธ
3. เด็กหญิงแจ๋น  หนูเล็ก
 
1. นายศิริ  อินทร์วิมล
2. นางสุวรรณา  จินวงษ์โป๊
 
153 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 79.67 เงิน 21 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงกัลยา  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงฐิติพร  แขวงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงภูญดา  กองเกตุใหญ่
 
1. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
2. นางสาวอุษา  มะหะหมัด
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 70.66 เงิน 20 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  พิพิทธ์
2. เด็กหญิงนฤมล  สอนดี
3. เด็กชายอเนกพงศ์  น้อยสัมฤทธิ์
 
1. นางนฤมล  แซ่เฮง
2. นางสาวมนชิดา  เรืองรัมย์
 
155 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 71.67 เงิน 7 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายวีระพงษ์  ชัยชนะ
2. เด็กชายแบงค์  -
 
1. นายรวิภาส  โคมากุล
 
156 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายกฤษณชัย  อุบลทิพย์
2. เด็กหญิงฑิติยา  แซ่อ้วง
 
1. นางสาววาสนา   ปิ่นตบแต่ง
2. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
 
157 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 19 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายณัฐพงษ์  คงสมบูรณ์
2. เด็กชายธงไชย  สาธุภาค
 
1. นายสันติ  เฉลิมพันธุ์
2. นางสาวนุรยานี  ลาเต๊ะ
 
158 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 15.67 เข้าร่วม 37 โรงเรียนคลองบางกระทึก 1. เด็กชายชยากร  ศรีจันทร์แก้ว
2. เด็กชายญาณภัทร  ปฐมพุฒิพงศ์
 
1. นายจิรวุฒิ  อริยวัฒน์วงศ์
2. นายประเสริฐ  ศรีสุข
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 57.67 เข้าร่วม 32 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายธนวัฒน์  ฤทธิ์มังกร
2. เด็กชายสิริศักดิ์  แก้วขำ
 
1. นางปุณยนุช  สิริสันต์วชิระ
2. นางทักษพร  กกแก้ว
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 75.67 เงิน 21 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  ศรีจินดาวรรณ
2. เด็กหญิงณัฐวิภา  ศรีวารีรัตน์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  บุญมี
2. นายไพศาล  บุญอิ่ม
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.5 ทอง 6 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายธนากร  ยิ้มกริ่ม
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ตะโกเนียม
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางนิรมล   แสงประทุม
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 72 เงิน 26 โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายจิรภัทร  กลัดมี
2. เด็กชายรัตนพล  สมบัติไพศาล
 
1. นายรวิภาส  โคมากุล
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 36.67 เข้าร่วม 30 โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กชายพีรพล   ขำสุวรรณ์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ขุนหมื่นเมื่อย
 
1. นายชวนากร  กลั่นบุศย์
2. นางสาวมนต์นิษฐา  ถานี
 
164 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 82.5 ทอง 18 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายตรีสุนทร  ชุมคง
2. เด็กชายปัญญา  บัวเจริญ
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางนิรมล  แสงประทุม
 
165 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 89.5 ทอง 5 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายธนวันต์  มีชำนาญ
2. เด็กชายรุ่งกิตติ   บุตรน้ำเพชร
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางนิรมล   แสงประทุม
 
166 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 21 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์  ธรรมวิจารณ์
2. เด็กชายชัชฎาพล  อยู่ร่วมใจ
3. เด็กชายวรรณรัตน์  ภูทองสิด
 
1. นายวรวิทย์  ตั้นเหลียง
2. นายศุภพร  มูลทองคำ
 
167 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 75 เงิน 12 โรงเรียนตลาดเจริญสุข 1. เด็กชายภาณุพงศ์  กองศรี
2. เด็กชายอนุรักษ์  วิเชียรรัตนพันธ์
3. เด็กชายเจนณรงค์  ยินดีจรัญ
 
1. นายประดิษฐ์  ชาวไร่นาค
 
168 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 72 เงิน 21 โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ฤทธิ์สมบัติ
2. เด็กชายสรยุทธ  ยุทธศักดารักษ์
3. เด็กหญิงสุชานุช  ขันจันทา
 
1. นายวิบูลย์  เพื่่อนชอบ
2. นายอรรถพล  ปิ่นทอง
 
169 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานระบบสมองกลฝังตัว ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์   ฤกษ์วิเชียร
2. เด็กหญิงณิชชารี   แก้วเนตร
3. เด็กหญิงภณิตา   สุริวงษ์
 
1. นายธวัช   วิบูลย์ชาติ
2. นายธนา  บุญชู
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 75.8 เงิน 36 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายธรรมาวุธ  จันทรแสง
2. เด็กชายยอดหล้า  ตาโอ่ง
3. เด็กชายอำพล  นิรันดร
 
1. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
2. นางสาววรรณา  ประสิทธิ์วงษ์
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1. นายศาสตรา  สุขวิบูลย์
2. นายสมชาย  คำศรี
3. นายอนุพนธ์  สำรวญหันต์
 
1. นายทองพูน  ภูทาวัน
2. นายภูธนะ  วงษ์บุญตรี
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กหญิงประสิตา  แสงสิงห์
2. เด็กหญิงอังคณา  ณ บางช้าง
3. เด็กหญิงเมขลา  แสงทอง
 
1. นางสาวภัคสรกัญญ์  พันธ์ตาวงศ์
2. นางสาวกรพินธุ์  เตี้ยไทรแก้ว
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายณัฐพล  หนูมาพร้อม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ถิ่นวงษ์โพธิ์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  แช่มละออ
 
1. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
2. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงกมลพร  สังขภิญโญ
2. เด็กหญิงชนวรรณ  เดชเดชากร
3. เด็กหญิงนฤมล  ทองบุญส่ง
4. เด็กหญิงปรภา  โกทองยม
5. เด็กหญิงภาสินี  รอนศึก
6. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รอนศึก
 
1. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
2. นางนิภา  ไชยป่ายาง
3. นางสาววรินทร  พึ่งแสง
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงยมลพร  ฉายวิเชียร
2. เด็กหญิงยุภาวดี  รู้ขาย
3. เด็กหญิงวิชชุดา  ผาต่อพงษ์
4. นางสาวสุนิตา  วันทอง
5. เด็กหญิงอรเทพิน  ชูจิตร
6. นางสาวเอิญ  ตาเงิน
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ธรรมบันดาลสุข
2. นางอรญาณี  รัตนวัน
3. นางปราณี  ไคลมี
 
176 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 83 ทอง 19 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1. เด็กหญิงติ๊ก  แป้งมนต์
2. เด็กหญิงพัชราภา  ขันติยะ
3. เด็กหญิงพิงค์กี้  หลวงคำ
 
1. นางวชรณัช  คงวงศ์วาน
2. นางสาววลีพร  ส่งแสง
 
177 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 82 ทอง 12 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงพรนิภา  บุญแสง
2. เด็กหญิงราตรี  ศรีปราชญ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เขาวงษ์
 
1. นางสาววรรณา  ประสิทธิ์วงษ์
2. นางกรภัค  ฮึงวัฒนา
 
178 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 21 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายกิตินันท์  ตาเกวียน
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  ประพันธ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสงคราม
 
1. นายสุรพล  บุรผากา
2. นางอุไรวรรณ  บุรผากา
 
179 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84 ทอง 32 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายณธภัส  รอดดำรงค์
2. เด็กชายวายุ  หนูทอง
3. เด็กหญิงโสรญา  ศรีจันทร์งาม
 
1. นางสาวนวลจันทร์   โพธิ์ชัย
2. นางสาวอัมพวัน  ค้าขาย
 
180 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 83.8 ทอง 34 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 1. เด็กหญิงกุลนัฐฐา  ศรีเพ็ญ
2. เด็กหญิงณรัสนันทร์  จตุรนต์รัศมี
3. เด็กหญิงมนัสวีร์  ชัยสีหา
 
1. นางสาวจริญญา  โพธิ์อุบล
2. นางกมลวรรณ  ศรีชาติ
 
181 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 90.72 ทอง 9 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงชมพูนุช  จันทร์ปราง
2. เด็กหญิงทิพย์วัลย์  สิงหรา ณ อยุธยา
3. เด็กหญิงศศิมา  ภู่ทวี
 
1. นางสาวศิริพร  บุญเรือง
2. นางสาวกรรณิการ์  อุไรล้ำ
 
182 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 82.75 ทอง 21 โรงเรียนวัดละมุด 1. เด็กหญิงฐิตาภา  คำมหา
2. เด็กหญิงปาริชาติ  ประสมศรี
3. เด็กชายภัทรภูมิ  พรพนาวัลย์
 
1. นางคนึงนิตย์  โพธิ์ทองนาค
2. นายสุริยา  ภัสสรพิสุทธิกุล
 
183 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.87 ทอง 45 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ปั้นอุ่น
2. นางสาวธยานี  กุลสุขวาณิช
3. เด็กหญิงพรชนก  เกิดศรีเพ็ง
 
1. นางสาววรรณา  ประสิทธิ์วงษ์
2. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
 
184 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 90.75 ทอง 8 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงนวพร  ไปล่นรินทร์
2. เด็กหญิงพัชนิดา  พุ่มเที่ยง
3. เด็กหญิงรุ่งทิวา  เซ็งประเสริฐ
 
1. นายภูชิต  พฤกษาพัฒนา
2. นางพิศมัย  ศรนุวัตร
 
185 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 85 ทอง 16 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  สมบุญลาภ
2. เด็กหญิงสุนิสา  กลิ่นนิ่มนวล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ภิรมย์ดา
 
1. นางสาวบุญญิสา  ช่วยชม
2. นางสังวอน  โพธิ์สวรรค์
 
186 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  โป้สมบุญ
2. เด็กหญิงธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ
3. เด็กหญิงบุณยาพร  รัตนรักษา
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
2. นางสาวธิติมา  แดงอุบล
 
187 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง 12 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงจิราพร  เย็นเพชร
2. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีชื่นชม
3. เด็กหญิงอังคณา  อุบลภาพ
 
1. นางวริฏฐา  วงษ์ศรีสังข์
2. นางสาวจรัญญา  ศรีเอียมออง
 
188 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 37 โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  เสถียรสุวรรณ
2. เด็กหญิงปรวีร์  หาทวี
3. เด็กหญิงอุนนดา  บุญนพ
 
1. นางวรวีร์  พลายละหาร
2. นางพรรณทิพย์  รอดธานี
 
189 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 81.4 ทอง 20 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงนภัสสร  นัดสูงวงษ์
2. เด็กหญิงนาลิสา  โนนแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณรดา  สวัสดี
 
1. นางแสงอุษา  ภิรมย์อยู่
2. นางสาวสุนิสา  กลิ่นพิกุล
 
190 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 88.66 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศิริพิน
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
191 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 9 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายจารุวัตร   เยาวเลิศ
 
1. นางสาวธชวรรณ   สุทธาธาร
 
192 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายบุญทวี  มาชาวสวน
 
1. นางกฤษณา   มัททวัง
 
193 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  ชูราศรี
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
194 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.67 เงิน 9 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายพงษ์เพชร  ประเสริฐก้านตรง
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญยะผลานันท์
 
195 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงกัลยกร  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
2. เด็กหญิงกัลยา  ตันสอน
3. เด็กชายชนะชัย   ภิรมย์ภู่
 
1. นางกฤษณา   มัททวัง
2. นางปทุมมา   ขันฮะ
 
196 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 65.33 ทองแดง 10 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุญเฉย
2. เด็กหญิงวรัญญา   แย้มวาที
3. เด็กหญิงอติกานต์   มิ่งโอโล
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์   ตันวัฒนเสรี
2. นางสาวภัทรภร   ชาวสวนงาม
 
197 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 87 ทอง 23 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายทินภัทร  สง่าแสง
2. เด็กหญิงวีรยา  วิมลสม
 
1. นางสาวสิริพร  ธนพรมงคลชัย
2. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
198 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 75 เงิน 18 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ถนอมภักดิ์
 
1. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
199 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายชัยชานนท์  เทพโยธิน
 
1. นางสาวภนิดา  มงคลธง
 
200 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 12 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายสาธิตย์  บุตรวัตร
 
1. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
 
201 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 30 เข้าร่วม 34 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงศิริธิญาพร  ประเทืองสุขสาคร
 
1. นางสาวจิลาวัลย์  ไทยแท้
 
202 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงประภัสสร  เพียรทอง
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 32 โรงเรียนบ้านไผ่หลวง 1. เด็กหญิงนภัส  สมศรี
 
1. นางสาวพัชรี  ชานพะนา
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 38 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายศรันย์  บัณฑิตไทย
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
 
205 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 75 เงิน 15 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1. เด็กชายเอกรินทร์  แก้วบัวดี
 
1. นางวิภาลักษณ์  โพธิ์ไพจิตร์
 
206 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 80.34 ทอง 4 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  เขียวราชา
 
1. นายไพวัลย์  ระเบียบ
 
207 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. นายนันทศักดิ์   เขียวมา
 
1. นางวันวิสาข์   มาลัย
 
208 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 17 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงภัสส์ศา  แก้วไทรอินทร์
 
1. นางนิตา  มีมูลทอง
 
209 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 59.33 เข้าร่วม 18 โรงเรียนวัดทรงคนอง 1. เด็กหญิงชุติญา  อุดมถิรชัย
 
1. นางลภัสกร  เลิศสำราญ
 
210 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82.2 ทอง 18 โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 1. เด็กชายณภัทร  พลวงษ์
2. เด็กชายณัฐพล  อบเชย
3. เด็กชายนณากร  แสงสว่าง
4. เด็กชายนรากร  แสงสว่าง
5. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  เอ้งฉ้วน
 
1. นายยุทธการ  แสงวิสุทธิ์
2. นางสาวกนกวรรณ  ทองคำ
3. นางสาวจุฬาพร  แสนคำภา
 
211 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 78.3 เงิน 26 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายณรงค์กรณ์   โทไข่ษร
2. เด็กหญิงประภัสสร   จรจอหอ
3. เด็กหญิงสุทธิตา   ทองสุข
 
1. นางเรณู   ไกรสิงห์สม
2. นางสาวสมศรี   หงษ์ราชวงษ์
 
212 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80.33 ทอง 24 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายณภัทร  มนุษย์ชาติ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  คล้ายจันทร์พงศ์
3. เด็กชายปิติพัฒน์  แสงกิติสุวัฒน์
 
1. นางสาวพรอุษา  มาเจริญ
2. นางสาวมนัสนันท์  ปัถวี
 
213 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายญาณวรุตม์  บุตรใส
2. เด็กชายวิทยากร  บุญแท้
3. เด็กชายไพรวัลย์  พิมพิจารณ์
 
1. นายภูชิต  พฤกษาพัฒนา
2. นางสาวรุ่งนภา  สงวนพานิช
 
214 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.67 เงิน 31 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงนราทิพย์  ไทรชมภู
2. เด็กหญิงพรรัตน์ตนา  เพ็ญปัญญา
3. เด็กหญิงมาริษา  ทองม้วน
 
1. นางนิตา  มีมูลทอง
2. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
215 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 14 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงพีรพรรณ  แก้วมหา
2. เด็กหญิงสายธาร  แย้มสำราญ
3. เด็กหญิงอาริษา  รักษาคม
 
1. นางสาวพรวิภา  แสงสว่าง
2. นางสาวกรพินธุ์  จันทร์ตา
 
216 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  กิจแก้ว
2. เด็กหญิงเอ้ยสาว  ตาสังข์
 
1. นางวชรณัช  คงวงศ์วาน
2. นางพรพิมล  สงวนทรัพย์
 
217 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายธนาคร  กลิ่นพยอม
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุขสอาด
 
1. นางสาวสุมลฑา  ตัวมูล
2. นางสาวพนิดา  โพธิสุข
 
218 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายนิกูล  ก้อนทอง
2. เด็กชายอรรถพล  มูลทองย้อย
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
2. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
 
219 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 9 โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ศรีสำราญ
2. เด็กชายชนัต  -
3. เด็กชายพน  แสงงาม
 
1. นางวชรณัช  คงวงศ์วาน
2. นางณิณฑ์ฏีฬกาณฒ์  กำมาทอง
 
220 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายจักริน  บุตรดา
2. เด็กชายวุฒิภัทร  ฉลาดเลิศ
3. เด็กชายสุกัลย์  สงกา
 
1. นางสาวพรอุษา  มาเจริญ