งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2

ระหว่าง วันที่ 22 - 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภาษาไทย (ประถมศึกษา) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง เรียน ป.1/1,ป. 1/2, ป.1/3 23 พ.ย. 2560 09.00-10.30 (ลงทะเบียน 07.30-08.45)
-
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภาษาไทย (ประถมศึกษา) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.2/1,ป. 2/2, ป.2/3 23 พ.ย. 2560 09.00-10.30 (ลงทะเบียน 07.30-08.45)
-
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง ภาษาไทย (มัธยม) อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง ป.2/1 24 พ.ย. 2560 09.00 - 10.30 ลงทะเบียน 07.30-08.45
-
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภาษาไทย (ประถมศึกษา) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.6/1, ป.6/2 23 พ.ย. 2560 09.00-10.30 (ลงทะเบียน 07.30-08.45)
-
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภาษาไทย (ประถมศึกษา) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.5/2, ป.5/3 23 พ.ย. 2560 09.00-10.30 (ลงทะเบียน 07.30-08.45)
-
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง ภาษาไทย (มัธยม) อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง ป.2/2 24 พ.ย. 2560 09.00 - 10.30 ลงทะเบียน 07.30-08.45
-
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภาษาไทย (ประถมศึกษา) อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.2/1,ป. 2/2 22 พ.ย. 2560 09.00-10.30 (ลงทะเบียน 07.30-08.45)
-
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง ภาษาไทย (มัธยม) อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง ป.3 24 พ.ย. 2560 09.00 - 10.30 ลงทะเบียน 07.30-08.45
-
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภาษาไทย (ประถมศึกษา) อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง พอเพียง 22 พ.ย. 2560 09.00-16.00 (ลงทะเบียน 07.30-08.45) (เก็บตัวห้องเรียน ป.3/2,ป.3/3)
-
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภาษาไทย (ประถมศึกษา) อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง แท็บเล็ต 22 พ.ย. 2560 09.00-16.00 (ลงทะเบียน 07.30-08.45) (เก็บตัวห้องสมุด)
-
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง ภาษาไทย (มัธยม) อาคาร อบจ. ชั้น 3 ห้อง ป.4/2 24 พ.ย. 2560 09.00 ลงทะเบียน 07.30-08.45
-
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภาษาไทย (ประถมศึกษา) อาคาร 3 ชั้น 2 ห้อง เรียน ป.6/1, ป.6/2, ป.6/3 22 พ.ย. 2560 09.00-15.00 (ลงทะเบียน 07.30-08.45) (เก็บตัวห้อง ป.6/1,ป.6/2)
-
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภาษาไทย (ประถมศึกษา) อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง เรียน ป.5/1, ป.5/2, ป.5/3 22 พ.ย. 2560 09.00-15.00 (ลงทะเบียน 07.30-08.45) (เก็บตัวห้อง ป.5/2,ป.5/3)
-
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง ภาษาไทย (มัธยม) อาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง ภาษาอังกฤษ 24 พ.ย. 2560 09.00 ลงทะเบียน 07.30-08.45
-
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภาษาไทย (ประถมศึกษา) อาคาร 3 ชั้น 4 ห้อง เรียน ป.4/1, ป.4/2, ป.4/3 22 พ.ย. 2560 09.00-10.00 (ลงทะเบียน 07.30-08.45)
-
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง ภาษาไทย (มัธยม) อาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง คณิตศาสตร์ 24 พ.ย. 2560 09.00-10.00 ลงทะเบียน 07.30-08.45
-
17 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดผาสุกมณีจักร ภาษาไทย (ประถมศึกษา) อาคาร 2 ชั้น 3 ห้อง ประชุม 23 พ.ย. 2560 09.00-16.00 (ลงทะเบียน 07.30-08.45)
-
18 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดคลองขวาง ภาษาไทย (มัธยม) อาคาร อบจ. ชั้น 2 ห้อง วิทยาศาสตร์ 24 พ.ย. 2560 09.00 ลงทะเบียน 07.30-08.45
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสาววาสนา แผลงสอน 0819283974 นายสิทธิพงศ์ บุญเมือง 0868915329
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]